11 maart 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 10.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 10-03-1918 geen verordeningen

No. 24. – 11. maart 1918.
Verordening omtrent de Nederlandsctie Voertaal in de uit openbare middelen ondersteunde Kunstscholen in Vlaanderen.
Art. 1. De verordening van 13 december 1917, omtrent de Nederlandse voertaal in de uit openbare middelen ondersteunde vakscholen in Vlaanderen, is eveneens toepasselijk op de kunst- en kunstvakscholen, inzonderheid op de akademien en tekenscholen, conservatoriums en muziekscholen.
Art. 2. Deze verordening treedt met ingang van 1 Maart 1918 in werking.
Brussel, den 21n februari 1918.
No. 24. – 11. maart 1918.
Verordening betreffende het verkeer van reizigers.
1. Wie uit het arrondissement Philippeville uit het gedeelte van het arrondissement Dinant, gelegen bezuiden den spoorweg Sasoye—Yvoir—Leignon—grenspunt tussen de arrondissementen Dinant en Marche, alsook uit het arrondissement Neufchâteau, met om even welk verkeersmiddel of te voet naar de andere streken van het Generaal Gouvernement wil reizen, moet daartoe tot nader bericht behalve zijn eenzelvigheidsbewijs een reisverlof (Verkehrsschein) hebben. De „Kreischef’ of de plaatselijke kommandant (Ortskommandant) , handelde in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van den ,Kreischef is bevoegd bedoeld reisverlof af te leveren.
2. Wie uit het gebied waar geen pasdwang bestaat, naar het onder 1 aangeduid gebied wil reizen om aldaar in een plaats verblijf te nemen, moet daartoe tot nader bericht de voorafgaandelijke toelating van den voor het eindpunt van de reis bevoegden „Kreischef’ en een reisverlof hebben. De paskantoren (Passburos) van het Generaal-Gouvernement zijn bevoegd bedoeld reisverlof af te leveren. leder aangekomen reiziger moet zich terstond bij den plaatselijke kommandant aanmelden. Wie voor het van kracht worden van vorenstaande bepaling reeds in het betroffen gebied aangekomen is, moet dit binnen 24 uren verlaten.
3. Wie binnen het hiervoren aangeduid afgezonderd gebied, van uit een der opgesomde arrondissementen naar de andere uni reizen, moet eveneens voorzien zijn van zijn eenzelvigheidsbewijs en van een reisverlof.
4. Reisverloven, die niet meer geldig zijn, moeten door de bezitters bij het kantoor van afgifte binnengeleverd worden, en wel:
a) wanneer het verlof voor de heen- en terugreis afgeleverd werd, onmiddellijk na het verstrijken van den geldigheidsduur of, zo de reis vroeger geëindigd is, terstond na de terugkomst;
b) wanneer het alleen voor de heenreis gold, door de post binnen 10 dagen na het verstrijken van den geldigheidsduur.
5. In het aangeduid gebied mag niemand na het invallen van de duisternis de omgeving eener plaats overschrijden. Overtreders zijn aan te houden en op de plaatselijke Kommandantuur te brengen.
6. Overtredingen van vorenstaande bepalingen worden, zover geen andere zwaardere strafbepalingen toepasselijk zijn het hechtenis of met ten hoogste 3 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Boete en gevangenisstraf kunnen ook tegelijk worden uitgesproken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
7. Vorenstaande verordening wordt op den dag harer aanplakking van kracht. Brussel, den 8 Maart 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Franse gedenksteen de gewonde arend veldslag 1815 Waterloo

Advertenties