23 november 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws. (en er zullen tot het einde van het jaar nog veel zo’n dagen volgen)

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

9171123 – Betleem in Palestina door de Engelschen genomen reeds hebben de Engelschen aldaar 10.000 gevangenen genomen. 
tot en met 23-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

19171122 Buitengewone zittijd van de provincieraden

Advertenties

22 november 1917 donderdag Sint Niklaas

Het Duitsch infanterie regiment dat hier gelogeerd was is wederom naar ’t front vertrokken, zoodat we voorlopig zonder troepen hier in de stad zijn.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 417. – 22. november 1917.
Verordening (voor de bezette streken van België) betreffende een buitengewone zittijd van de provincieraden.

Art. 1. De provincieraden van de Belgische provincies worden hierbij tot een buitengewone zittijd op Zaterdag, 1 december 1917, te 12 uur ’s middags, in de hoofdplaatsen der provincies opgeroepen.

Art. 2. De afkondiging van deze oproeping geschied voor het Generaal Gouvernement in België alleen via Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, voor het Operatie- en Etappengebied in den vorm, die aldaar voor het afkondigen van Verordeningen gebruikelijk is.

Art. 3. De uitnodiging van de leden der provincieraden geschiedt door de bestendige algemene Goeverneur der provincie ù niet gehouden den zittijd bij te De bestendige afvaardiging benoemt het lid, dat den zittijd zal openen en sluiten. De opening en de sluiting geschiedt voor de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen, in den naam van den keizerlijke Duitse Generaal Gouverneur, voor de provincies Henegouwen en Luxemburg terzelfder tijd in den naam van de bevoegde Opperbevelhebbers en voor de provincies Oosten West-Vlaanderen in den naam van de bevoegde opperbeveïhebbers.

Art. 4. De zittijd duurt niet langer dan één dag en wordt met gesloten deuren gehouden. Op de dagorde staan volgende punten, waarover uitsluitend mag worden beraadslaagd :
a) Wijze van opbrengen van zes verdere vervallende maandelijkse stortingen, namelijk voor december 1917 tot en met Mei 1918, van de bij bevel van 21 Mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting ;
b) Opbrengen van de middelen ter betaling der in December 1917 en in Maart 1918 vervallende kasbons en intrestkoepons van de tot dusver aangegane krijgsbelastingsleningen.

Art. 5. De provincieraden nemen in dezen zittijd, welk ook het aantal aanwezige leden zij, geldige besluiten. Grosses Hauptquartier, den 22 november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Besluit op grond van artikel 2 der gemeentewet, in verband
met de Verordening van 3 december 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 61), is de heer Willem Swennen, landbouwer burgemeester van de gemeente Neeroeteren (Provincie Limburg) benoemd.
Brussel, den 8n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Bekendmaking ***
over de hoogste prijzen voor suiker, melasse en suikerbietenstroop uit het bedrijfsjaar 1917/18.
Op grond van artikel III der Verordening van 1 november 1917, ter aanvulling van de Verordening van 18 Juli 1916, over het benuttigen van suikerbieten en van de daaruit gewonnen voortbrengselen (Wet-en-Verordenings~ blad, bl. 4720), zijn de aan de voortbrengers te betalen hoogste prijzen als volgt vastgesteld :
per 100 kgr.
Ruwe suiker-eerste opbrengst (grondslag 88 % voortbrengst )fr. 63.—
Ruwe suiker-naopbrengst, (grondslag 88 % voortbrengst) „ 61.50
Gekristalliseerde suiker „ 70.—
Melasse (grondslag 46 % Clerget-Herzfeld 41°  Methode Langlet) „ 18.—
suikerbietenstroop van beste hoedanigheid (dichtheid ten minste 41°  Langlet) . . „ 63.—
Deze prijzen gelden voor levering vrij op spoorwagen, ter vertrekstatie (Staatsspoorweg) , zonder verpakking. De aan de voortbrengers te betalen prijzen stijgen van 1 januari 1918 af iedere maand met
0.40 fr. per 100 kgr. ruwe suiker,
0.45 fr. per 100 kgr. gekristalliseerde suiker.
De maand, waarin het Suikerverdelingskantoor (Zuckerverteilungsstelle) het vrijverklaringsbewijs (Freigabe- *** Z. bk. 1. schein) of het overbrengingsbewijs (Ueberfùhrwngsschexn) heeft afgeleverd,  als maatstaf voor de berekening van de maandelijkse prijsverhogingen.
Brussel, den 14n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Verordening
Voor Vlaanderen betreffende den dienst van het opzicht bU bel middelbaar onderwijs. Artikel 2, lid 1, van het koninklijk besluit van 31 december 1912, luidt voortaan als volgt : Het opzicht over het letterkundig en wetenschappelijk onderricht in de onderwijsinstellingen, die onder de bepalingen vallen der wetten van 1 juni 1850, van 15 juni 1881 en van 6 februari 1887, alsook over de middelbare normaalscholen, die geldige getuigschriften van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs van den logeren graad afleveren, wordt uitgeoefend door opzieners, wier getal door de regering wordt vastgesteld.
Brussel, den 30n september 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Verordening betreffende de rechtspersoonlijkheid van de Universiteit te Gent.

Art. 1. De Universiteit te Gent is een staatsinstelling voor onderwijs en bezit de rechten van een rechtspersoon. De aan haar toegevoegde instellingen en inrichtingen voor hoger onderwijs worden eveneens beschouwd als behorende bij de Universiteit

Art. 2. De Universiteit wordt als rechtspersoon vertegenwoordigd door een raad van beheer. Aangaande deze samenstelling, zdkenbeheer en verhouding tot de staatsoverheden zullen bijzondere bepalingen uitgevaardigd worden

Art. 3. De raad van beheer beheert het vermogen der Universiteit. Zijn bevoegdheid omvat alle rechtszaken en proceshandelingen t zover die niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Verordening of van de wetten op het hoger onderwijs. De raad van beheer heeft inzonderheid het recht te kopen en te verkopen, te huren, processen te voeren, dadingen te treffen of rechtsgeschillen aan scheidsrechters op te dragen, opheffingen van hypotheekinschrijvingen toe te staan, gelden te beleggen, te ontvangen en te betalen.

Art. 4. De Universiteit te Gent mag alleen de onroerende goederen bezitten, welke nodig zijn ter vervulling van haar onderwijstaak en ter bevordering van de wetenschap. In haar hoedanigheid van instelling van openbaar nut, heeft zij het recht, behoudens goedkeuring van de regering, tot de onteigening over te gaan van de onroerende goederen die aan de voorwaarden van het 1e lid beantwoorden.

Art. 5. Schenkingen onder levenden of bij uiterste wilsbeschikking te haren voordele gedaan, zijn slechts uitvoerbaar zover overeenkomstig artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek daartoe machtiging verleend wordt. Bij het verlenen van de machtiging om een schenking te aanvaarden, die onroerende goederen omvat, kan in b&paalde gevallen terzelfder tijd een termijn worden vastgesteld, binnen de welken bedoelde onroerende goederen te gelde moeten gemaakt zijn. Overgangsbepalingen .

Art. 6. De onroerende goederen, waarin de diensten der Universiteit te Gent voor het ogenblik gevestigd zijn. kunnen haar door de gemeenten of door de  aan wie zij toebehoren, in eigendom worden overgedragen. Indien zulke eigendomsoverdracht plaats heeft binnen 6 jaar na de afkondiging van deze Verordening, wordt zij vrijgesteld van het evenredig registratie- en overschrijvingsrecht en ontslagen van de machtiging voorzien  artikel
Brussel, den 20n oktober 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Besehikking.
Gezien de wet  betreffende de begeving der academische graden en het programma der universiteitsexamens ; Gezien het Koninklijk besluit van 13 oktober 1890, tot regeling van de uitvoering der wet, wat betreft de examens af te leggen voor de middenjury, zoals dit besluit gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 21 juni 1891 ; Gezien de Verordening van 13 juni 1917 betreffende de inrichting der middenjury’s, belast met het afnemen van de examens van hoger onderwijs ; wordt ex besloten :

Art. 1. De middenjury, belast met het afnemen van de navermMe examens van hoger onderwijs, in den 2n zittijd van 1917, is voor het Vlaams bestuursgebied samengesteld als volgt :
Voorzitter : De heer F. Heuvelmans, Algemeen Secretaris aan het Ministerie van Justitie.
Leden :
I. Faculteit der wijsbegeerte en letteren.
a) Kandidaatsexamen voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren J. De Decker, E. Godée Molsbergen, P. Hoffmann, W. Baehrens, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent: De heeren L. Brûlez, A. Vlamynck, A. Jacob. Secretaris : de heer L. Brûlez, docent.
b) Candidaatsexamen voorbereidend tot het doctoraat in de Germaanse philologie.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren W. Devreese, E. Godée Molsbergen, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent : De heren L. Brûlez, A. Vlamynck, A. Jacob. Secretaris : de heer A. Jacob, docent.

II. Faculteit der rechtsgeleerdheid. Candidaatsexamen.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren L. Dosfel, P. Hoffmann, A. Van Roy, J. Eggen. Secretaris : de heer A. Van Roy, professor.

III. Faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen. Kandidaatsexamen in de natuurwetenschappen. Professor aan de Universiteit te Gent : De heren F. Stober, J. Versluys, E. Boeke, C. De Bruyker, J. Voleton, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent : De heeren M. Minnaert, L. Brûlez. Secretaris : de heer J. Valeton, professor.

IV. Faculteit der Geneeskunde.
Eerste, tweede en derde gedeelte van het Apothekersexamen. Professor aan de Universiteit te Gent : De heren R. Sprleers, C. ten Horn, E. Laqueur, A. Martens, A. Srhoenfeld, E. Boeke, J. Valeton. Secretaris: de heer A. Martens, professor.

Art. 2. De tweede zittijd dezer middenjury zal te Gent geopend worden op Donderdag 15 november 1917, te 9 uur y s morgens, in de lokalen der Universiteit te Gent.

Art. 3. De voorzitter der jury is gemachtigd, zijn plaatsvervanger aan te duiden en te voorzien in de vervanging van leden, die desvoorkomend zouden verhinderd zijn. Brussel, den 12n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Beschikking.
Art. 1. De jury, voor het jaar 1917 belast met het a/- nemen van het toegangsexamen en van het overgangsexamen van het le naar het 2e studiejaar in de Rijks middelbare normaalschool voor meisjes te Cent, alsook van de proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat- lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, zal samengesteld zijn uit den heer Roegiers, bestuurder van de Rijks middelbare normaalschool voor jongens te Gent, als voorzitter, en uit ten hoogste leden van het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling. De bestuurster en de leraar in den godsdienst moeten onder deze leden opgenomen zijn. De overige leden worden door den voorzitter, in gemeen overleg met de bestuurster, aangeduid. De samenstelling van de jury moet in het verslag van de zitting opgenomen zijn.

Art. 2. De voorzitter benoemt onder de leden een secreris of een sekretaresse.

Art. 3. De bestuurster van de instelling is gelast, het onderwijzend personeel en ingeschreven de examinandae, op te roepen.

Art. 4. De voorzitter van de jury is gemachtigd, onder de andere onderwijskrachten van de instelling plaatsvervangers aan te duiden voor de leden, die desvoorkomend verhinderd zouden zijn.
Brussel, den 16n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Bekendmaking.
I. De jury, voor het jaar 1917 belast met het afnemen van het toelatingsexamen en van het overgangsexamen van het le naar het 2e studiejaar aan de Rijks middelbare normaalschool voor meisjes te Gent, zal in bedoelde instelling zitting houden ; zij zal eveneens de twee proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat-lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad afnemen.

II. De jury zal haar zitting openen op 22 november, te 10 uur ’s voormiddags. De personen, die de hiervoren bedoelde examens wensen af te leggen, moeten zich ten laatste vp 21 november bij de bestuurster van de onderwijsinstelling laten inschrijven ; aanvragen na dezen datum ingediend, zullen niet in aanmerking genomen worden.
Brussel, den 16n november 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart Ieper voor en na bombardement Boterstraat

21 november 1917 woensdag Sint Niklaas

’t Is vandaag 3 jaar geleden dat we uit Holland wêergekeerd zijn. Dus 3 jaar onder Duitsch dwangbeheer en ’t einde is nog niet te zien.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 21-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart  Ieper voor en na :Het Merghelynck museum

20 november 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19171120 – Engelse doorbraak bij Cambrai, Marcoing en andere gemeenten genomen, 10000 gevangenen en 100 kanonnen.
tot en met 21-11-1917 geen verordeningen

affiche  uit de verzameling van het KOKW

19171122 Verdeling studiebeurzen hogere scholen en universiteit

18 november 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 416. – 18. november 1917.

Bekendmaking.
Als vervolg op de Verordening van 27 oktober 1917 (W.- en V. bl. 4660), is de prijs voor 500 gr. moutkoffie (torrealine), die door het Nationaal Komiteit wordt verkocht, tot nader bericht op 0.80 fr. vastgesteld.
Brussel, den Wn november 1917.
No. 416. – 18. november 1917.
Bekendmaking. *** Op grond mijner Verordening van 18 Juii 1917, betreffende de Oogstkommissies (Ernte-Kommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juii 1917 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie
(Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 73.27 per 100 kgr. „
rogge uit stapelplaats of molen geleverd ;frank 37.26 per 100 kgr.
uit stapelplaats of molen geleverd „
uit stapelplaats of molen geleverd masteluin frank 41,20 per 100 kgr.
uit stapelplaats of molen geleverd ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd frank 40,06 per 100 kgr.
uit stapelplaats of molen geleverd zemelen uit stapelplaats of molen geleverd frank 21, 50 per 100 kgr.
uit stapelplaats of molen geleverd tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 81.00 per 100 kgr
voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 43,.88 per 100 kgr
voor masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 47,94 per 100 kgr
voor tarwebrood aan verbruikers geleverd „ —.68 „ kgr.

Deze hoogste prijzen worden op 1 December 1917 van kracht.
De provinciale Oogstkommissies (Provinzial-Ernte- Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Brussel, den 13n november 1917.
No. 416. – 18. november 1917.
Bekendmaking. *** Ter uitvoering van artikel 6 der Verordening van 22 Augustus 1916 van den heer Generaal Gouverneur (Wet en Verordeningsblad, bl. 2559), zijn de prijzen voor 1 kgr. boter, bij den voortbrenger gekocht, van 15 november 1917 af als volgt vastgesteld :
1) Ongezouten boter, met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen fr. 7.70
2) Gezouten boter-, met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen fr 7.30
3) Melkerijboter, voorzien van het ambtelijk kontroolmerk en met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen fr 8.70
4) Ongezouten boter, met meer dan 18 % doch niet meer dan 50 % vreemde bestanddelen fr 3.90
5) Gezouten boter, met meer dan 18 % doch niet meer dan 50 % vreemde bestanddelen . . fr 3.60
De prijzen gelden voor boter ter plaatse van de voortbrenging genomen, met inbegrip van de gebruikelijke verpakking in perkamentpapier. De groothandelaar en de kleinhandelaar mogen bij den voortverkoop van de boter ieder 40 centiem, doch in het geheel niet meer dan 80 centiem per kilogram in rekening brengen.
Brussel, den 14n november 1917.
No. 416. – 18. november 1917.
Beschikking betreffende den verbeteringsraad voor net middelbaar onderwjjs in Vlaanderen. In uitvoering van de Verordening C. C. Illa 3388 van
13 Juni 1917, betreffende den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs, worden hiernavermelde personen benoemd tot leden van den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs in het Vlaams bestuursgebied :
1) de heer Tack, Pieter, gewoon eere-professor aan de hogeschool te Gent.
2) „ Brûlez, Fernand, buitengewoon professor aan de hogeschool te Gent.
3) „ Claeys, Renaat, buitengewoon professor aan de hogeschool te Gent.
i) „ De Braycker, César, gewoon professor aan de hogeschool te Gent.
5) „ De Decker, Josué, gewoon professor aan de hogeschool te Gent.
6) „ Maes, Viktor, studieprefect aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.
7) „ Bossaerts, August, bestuurder van de Rijks middelbare Jongensschool te Antwerpen.
8) „ Goemans, Lodewijk, leraar in de geschiedenis aan het koninklijk Atheneum te Leuven.
9) „ Peeters, Edgar, leraar in de natuurwetenschappen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.
10) „ Libbrecht, G., eere-prefekt aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.

Art. 2. Het Hoofd van het burgerhjk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 8n november 1917

No. 416. – 18. november 1917.
Verordening (voor Vlaanderen) betreffende de hervorming van het middelbaar onderwijs van den lageren graad. Op grond van de wetten van 1 Juni 1850 en 15 Juin 1881, van het koninklijk besluit van 24 december 1912 en van de koninklijke besluiten over de regeling var middelbaar normaalondenwijs, verorden ik het navolgende:
Art. 1. Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 241912 wordt volgend 2de lid toegevoegd : „Aan de Rijksmiddelbare normaalscholen in het Vlaams bestuursgebied kan een voorbereidende afdeling van twee schooljaren worden toegevoegd, waarin volgende vakken onderwezen worden: godsdienst, zedenleer, Nederlands Frans, Duits, Engels, Latijn, Grieks geschiedenis en aardrijkskunde, wiskunde, natuurwetenschappen, handelswetenschappen, tekenen, handenarbeid, huishoudkunde, gezondheidsleer en kinderverzorging, turnen, zang, snelschrift en machineschrift.”

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen bepaalt het leerplan voor de in artikel 1 aangegeven onderwijsvakken, de verplichte en vrije vakken, alsook den duur van het onderwijs in ieder vak.

Art. 3. Artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1912 is ook toepasselijk op de voorbereidende afdeling der middelbare normaalscholen.

Art. 4. Het onderwijs in de voorbereidende afdeling van een middelbare normaalschool wordt gegeven door het onderwijzend personeel van die school.

Art. 5. De wedden van het onderwijzend personeel, de toelatings-, overgangs- en eindexamens, alsook het schoolreglement der voorbereidende afdeling zullen door bizondere Verordeningen geregeld worden.

Art. 6. Aan de leerlingen, die met goed gevolg het eindexamen van de voorbereidende afdeling hebben afgelegd, wordt een desbetreffend getuigschrift afgeleverd.

Art. 7. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze Verordening. Brussel, den Wn november 1917.

affiche uit de verzameling van het KOKW 19171114 Hoogste prijs Raygraszaad

17 november 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Wij krijgen 100 gram boter per persoon van de stad aan 6,50 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met  19-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met  17-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

No. 416. – 18. november 1917.
Verordening *** betreffende de oprichting van een bijgevoegden dienst te Turnhout van de zedenpolitie voor G r o o t-A n twerpen.
Ter aanvulling van mijn Verordening van 6 Maart 1915, betreffende de inrichting van de zedenpolitie te Antwerpen, enz., bepaal ik het navolgende : In de gemeente Turnhout wordt een bijgevoegde dienst van de zedenpolitie voor Groot-Antwerpen, opgericht. Bij dezen bijgevoegde dienst zijn volgende gemeenten aangesloten :
Oud-Turnhout, Herentals, Geel, Beerse, Mol, Meerhout, Minderhout, Brecht, Herenthout, Wuustwezel, Noorderwijk, Rijkevorsel, Balen, Kalmthout, Westerloo, Hoogstraten.

Artikel 2 van de Verordening van 6 Maart 1915, is inzonderheid wat de verdeling der kosten betreft, dienovereenkomstig van toepassing.
Brussel, den In november 1917.
C. FI V 174$.

No. 416. – 18. november 1917.
Bekendmaking.
De heer Generaal Gouverneur in België heeft in den loop der laatste jaren de hiernavermelde benoemingen gedaan :
A. Burgemeesters :
De heer Albert, van de gemeente Linkebeek, bij beschikking C. G. V. 300 van 3 Februari 1915.
De heer Delang, van de gemeente Sint-Joris-Weerd, bij beschikking C. C. V. 83 van 10 Juli 1915.
De heer Lindelauf, J., van de gemeente Haupertingen, bij beschikking G. C. V. 876 van 2 Februari 1916.
De heer Digneffe, J., van de gemeente Broekom, bij beschikking C. G. V. 887 van 2 Februari 1916.
De heer Zeegers, E., van de gemeente Boorsheim bij beschikking C. C. V. 1503 van 16 Februari 1916.
De heer Couvents, L., van de gemeente Paal, bij beschikking C. C. V. 2733 van 4 Maart 1916.
De heer Nassen, J. J., van de gemeente Maartenslinde, bij beschikking G. C. V. 2423 van 18 Maart 1916.
De heer Dandoy, C., van de gemeente Klein-Gelmen, bij beschikking van C. C. V. 2889 van 25 maart 1916.
De heer Conings, H., van de gemeente Vucht, bij beschikking G. C. V. 3433 van 8 April 1916.
De heer Moons, F., van de gemeente Beverloo, bij beschikking C. G. V. 3799 van 10 April 1916.
De heer Martin, E., van de gemeente Berg bij Tongeren, bij beschikking G. C. V. 4122 van 29 april 1916.
De heer Voets, J., van de gemeente Klein-Brogel, bij beschikking C. C. V. 4418 van 6 Mei 1916.
De heer Lemmens, van de gemeente Kinrooi, bij beschikking G. G. V. 4554 van 13 Mei 1916.
De heer Gerstelotte, van de gemeente Beringen, bij beschikking C. C. V. 5625 van 15 Juni 1916.
De heer Hansen, van de gemeente Koninksheim, bij beschikking C. C. V. 7885 van 16 Augustus 1916.
De heer Delvigne, van de gemeente Henis, bij beschikking G. C. V. 8102 van 19 Augustus 1916.
De heer Titman Bex, van de gemeente Clipheers, bij beschikking C. C. V. 9971 van 30 september 1916.
De heer Vranken, J., van de gemeente Bree, bij beschikking C. C. V. 10004 van 30 september 1916.
De heer V. Meelbeek, van de gemeente Heusden, bij beschikking C. C. V. 10704 van 25 oktober 1916.
De heer Rensonf J., van de gemeente Kwaadmechelen- Bovelingen, bij beschikking C. C. V. 11358 van 4 november 1916.
De heer Driesen, J., van de gemeente Berlingen, bij beschikking C. C. V. 11760 van 15 november 1916.
De heer Meers, H., van de gemeente Riemst, bij beschikking C. C. V. 12602 van 17 December 1916.
De heer Embrechtsf J., van de gemeente Deurne bij beschikking C. C. V. 12621 van 23 December 1916.
De heer Vanmarsenille, Willem, van de gemeente Basheers bij beschikking C. C. V. 1206 van 10 Februari 1917.
De heer Tits, J., van de gemeente Aalst, bij beschikking C. C. V. 1205 van 10 Februari 1917.
De heer Oudebrouckx, van de gemeente Wellen, bij beschikking C. C. V. 2333 van 14 Maart 1917.
De heer Digneffe, J., van de gemeente Otringen, bij beschikking C. C. V. 2332 van 14 Maart 1917.
De heer Mulders, P., van de gemeente Opoeteren, bij beschikking C. C. V. 2334 van 14 Maart 1917.
De heer Ramaekerst A., van de gemeente Eisden bij beschikking C. C. V. 1837 van 21 Maart 1917.
De heer Scheppets, W., van de gemeente Vroenhoven, bij beschikking C. C. V. 2330 van 21 Maart 1917.
De heer Winten, J., van de gemeente Lanaken, bij schikking C. C. V. 3022 van 11 April 1917
De heer Vansimpsen, J., van de gemeente Eijkel, bij beschikking C. C. V. 3528 van 5 Mei 1917.
De heer Bynens, Eustache, van de gemeente Lummen, bij beschikking C. C. V. 4380 van 9 Juni 1917.
De heer Goffin, H., van de gemeente Sint-Truiden, bij beschikkmg C. C. V. 5362 van 21 Juli 1917.
De heer Hendrickx, V., van de gemeente Langdorp, bij beschikking C. C. V. 5495 van 24 Juli 1917.
De heer Vand&perre, van de gemeente Rester, bij beschikking C. FI. V. 396 van 20 Augustus 1917.
De heer Vanheers, A., van de gemeente Guigoven, bij beschikking C. FI. V. 430/647 van 31 Augustus 1917.
De heer Knapen, C, van de gemeente Gutsenhoven, bij beschikking C. FI. V. 876 van 12 september 1917.

B. Politiekommissarissen : De heer Adolf De Keukelaere, van de gemeente St.
Amandsberg, bij beschikking C. C. V. 3073 van 7 Augustus 1915.
De heer Karel Lodewijk Rommelaere, van de gemeente Nazareth, bij beschikking C. C. V. 4828 van 13 november 1915.
De heer Hilduard van Kerpel, van de gemeente Temsche, bij beschikking C. C. V. 1563 van 17 Mei 1916.
De heer Jozef Eugeen de Konink, van de gemeente Erenbodegem, bij beschikking C. C. V. 7701 van 5 Augustus 1916.
De heer Filip Roels, van de gemeente Waasmunster, bij beschikking C. C. V. 11988 van 23 november 1916.
De heer Joost Jozef Nestor Lisen, van de gemeente Hoeïlaart, bij beschikking C. C. V. 122 van 13 januari 1917.

C, Ambtenaren van den gezondheidsdienst :
De heer Dr. L. Merken tot voorlopigen gezondheidsopziener van Hasselt, bij beschikking C. C. V. 4834 van 17 november 1915.
Brussel, den 9 november 1917.

19171116 Verzorging apothekers drogisten met verband en geneesmiddelen en instrumenten uit de verzameling van het kokw

15 november 1917 donderdag Sint Niklaas

Koningsnaamdag (onderlijnd)
Mis in de hoofdkerk; buiten de officiële personen weinig volk.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 17-11-1917 geen verordeningen
nieuwe affiches uit de verzameling van het KOKW zijn online

 

No. 415. – 15. november 1917.
Verordening betreffende de pensioenen van de ambtenaren en beambten, die uit een provinciedienst in den staatsdienst zijn overgegaan. Voor de uit een provinciedienst overgenomen staatsambtenaren en -beambten, kan de tijd, dien zij in den dienst van een provinciebestuur hebben doorgebracht voordat zij zijn overgegaan in den dienst van den Staat aanmerking worden genomen voor de vaststelling van den dienstouderdom waarop men aanspraak op pensioen mag doen gelden.
Brussel, den In november 1917.
No. 415. – 15. november 1917.
Verordening *** betreffende de geregelde aangifte van den veestapel.
Art. 1. Ieder bezitter van vee (paarden, muildieren, met inbegrip van ezels en muilezels, runderen, met inbegrip van kalveren, varkens, schapen, geiten, pluimvee en konijnen) of zijn vervanger is verplicht, onmiddellijk na het in werking treden dezer Verordening, bij den burgemeester van de gemeente waarin het vee zich bevindt aangifte te doen van den volledige veestapel, gerangschikt volgens soorten, zoals die in het hier aan toegevoegd model van aangifte nader zijn opgesomd.
De veebezitter of zijn vervanger moet voortaan eveneens op 1 en 15 van ieder maand van elke verandering in den veestapel, hetzij vermindering (door afstand, slachting, sterfte, overgang tot een andere soortklasse of op andere wijze hetzij vermeerdering (door geboorte, aanschaffing, overgang tot een andere soortklasse of op andere wijze), overeenkomstig het hier aan toegevoegd model, aangifte doen bij den burgemeester der gemeente, waarin het vee zich bevindt. Veranderingen in den pluimvee- en konijnenstapel hoeven niet te worden aangegeven. Ondergaat de veestapel een vermindering ten gevolge van den verkoop van vee, dan moet in de aangifte bij den burgemeester eveneens de koper en de verkoopprijs worden vermeld.

Art. 2. De burgemeester is verplicht de aangiften, die de veebezitters of hun vervangers op grond van artikel 1 doen, in te schrijven in het reeds voorgeschreven veeregister (Viehbestandsbuch) en dit register te allen tijde in overeenstemming met de binnengekomen aangiften te houden, ten einde een bestendig toezicht te kunnen uitoefenen over den veestapel. Hij moet eveneens en wel te laatste den 20n van de maand, bericht doen aan den bevoegden Kreischef of kommandant over den stand van den veestapel in de gemeente op 15 van iedere maand.

Art. 3. De burgemeester is verantwoordelijk voor de regelmatige aangiften van de veebezitters of hun vervangers, evenals voor de nauwkeurige aanvulling van het veeregister. Hij is gerechtigd, met het oog op het uit te oefenen toezicht, te allen tijde de aangifte van de veebezitters of hun vervangers hetzij persoonlijk te onderzoeken, hetzij door in ‘ t bijzonder in de gemeente daartoe aangestelde toezichtsbeambten te laten onderzoeken. Hij moet ieder vergrijp van een veebezitter of van dezes vervanger ter kennis brengen van den bevoegden „Kreischef’ of kommandant. Hij moet bovendien de Duitse overheden of hun lasthebbers desverlangd te allen tijde inzage laten nemen van het veeregister.

Art. 4. De politiediensten en de lasthebbers van de politieoverheid zijn bevoegd, te allen tijde de lokalen of weiden waarin vee verblijft te betreden en ter plaatse een onderzoek te doen. De veebezitters of hun vervangers zijn verplicht aan de politiediensten, de burgemeesters en de lasthebbers van de politieoverheid elke gevraagde inlichting naar waarheid te geven, alsook de aanwijzingen en onderrichtingen dier overheidspersonen na te komen.

Art. 5. Overtredingen van de voorschriften van artikelen 1 en 4 dezer Verordening of van de door de „Kreischefs of kommandanten daartoe uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen, worden gestraft hetzij met ten minste 1 week en ten hoogste 1 jaar gevangenis en met ten minste 100 en ten hoogste 10.000 mark boete} hetzij met één dezer straffen. Ook de poging tot overtreden is strafbaar. In al de gevallen moet bovendien het vee, dat niet regelmatig is aangegeven, zonder toekenning een schadeloosstelling verbeurd verklaard worden. Het in beslag genomen ‘slachtvee zal gebruikt worden ten bate van de Belgische werklieden, die zware arbeid verrichten. De Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 6. Deze Verordening wordt met ingang van den dag harer afkondiging van kracht.
Brussel, den 6n november 1917.
No. 415. – 15. november 1917.
MODEL VOOR HET VEEREGISTER.
Model voor het veeregister Paard en Hengsten\ Merries Ruinen
Veestapel op Vermindering: /. door slachting 2. door afstand 3. door sterfte 4. door overgang in een andere soortklasse 5. op elke andere wijze
Vermeerdering : /. door geboorte t. door aanschaffing …. 3. door overgang in een andere soortklasse 4. op elke andere wijze
Stand van den veestapel op
No. 415. – 15. november 1917.
MODEL VOOR HET VEEREGISTER.
Mode! voor het veeregister
Veestapel op . .
Vermindering: 1. door slachiing 2. door afstand . . 3. door sterfte . 4. door overgang in een andere soortklasse . 5. op elle andere wijze
Vermeerdering : 1. door geboorte . . 2. door aanschaffing 3. door overgang in een andere soortklasse . 4. op elk andere wijze
Stand van den veestapel op ….
Muildieren met inbegrip van ezels en muilezels. Ezels en muilezels moeten tussen haakjes aangegeven worden. 8 Runderen 9 10 Vaarzen