30 november 1917 vrijdag. Sint Niklaas

tot en met 2-12-1917 geen nieuws in het dagboek

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met  01-12-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
erordeningen

No. 420. – 30. november 1917.

Beschikking betreffende de Indeling van de dienstomschrijvingen der staatslandbouwkundigen in de provincie Henegouwen. Op grond van de Verordening van 13 April 1917 van den heer General Gouverneur in België, betreffende de afscheiding van het arrondissement Nijvel van de provincie Brabant (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3597), en van artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 Juli 1911 (Staatsblad van 21 december), beschik ik het navolgende :

De omschrijvingen der staatslandbouwkundigen in de provincie Henegouwen zijn als volgt ingedeeld :

1) De omschrijving van de staatslandbouwkundige te Bergen omvat de gerechtelijke kantons: Bergen, Pâturages, Dour, Boussu, Lens, Merbes-le* Château, Beaumont, Chimay, Binche.

2) De omschrijving van den staatslandbouwkundige te Roeulx omvat de gerechtelijke kantons: Roeulx, La Louviere, Zinnik, Edingen, Lessen, Ath, Chievres, Nijvel, Seneffe.

3) De omschrijving van den staatslandbouwkundige te Charleroi omvat de gerechtelijke kantons: Charleroi (Noord en Zuid), Gosselies, Fontaine-VEveque, Châtelet, Jumet, Marchienne-au-Pont, Thuin, Geldenaken, Waver, Perwez, Genappe.

4) De omschrijving van den staatslandbouwkundige te Doornik omvat de gerechtelijke kantons: Doornik, Templeuve, Antoing, Leuze, Frasnes-lez-

Buissenal, Vloesberg, Celles, Peruwelzy Quevaucamps.

Deze beschikking wordt op 15 oktober 1917 van kracht.

Namen, den 19n september 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Verordening***

betreffende de aangifte en de inbeslagneming van wissen en schors van wissen.

De Verordening van 21 Maart 1917 (Wet- en Verordeningsblad, Nr 327) is opgeheven ; voor het gehele gebied van het Generaal Gouvernement wordt het hiernavolgende bepaald :

Aangifte van de voorhanden hoeveelheid.

Art. I. Al de wissen uit den oogst 1917/1918, alsook al de uit vroegere oogstjaren overgebleven hoeveelheden  met inbegrip van ors toelke et bij ht’ (pellen) afvalt, moeten door den eigenaar, beheerder en pachter van wisteelten, of door elk ander persoon, die  ze in bewaring heeft, onmiddellijk na het snijden, doch ten laatste op 1 januari 1918 aangegeven worden. De aangifte moet in twee exemplaren en op de daartoe voorgeschreven formulieren ingediend worden bij de „Abteilung fur Handel und Gewerbe, Bohstoffvenoaltungsstelle” ( afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen), Kunstherlevingslaan 30 te Brussel. De formulieren van aangifte zijn op genoemd kantoor of bij de „Kreischefs” , Kommandanturen en „Abschnittskommandeure” verkrijgbaar. AI de aanvragen en verzoeken betreffende deze Verordening, zijn eveneens te richten tot de „Rohstoffverwaltungsstelle” te Brussel.

Inbeslagneming.

Art. II. De in artikel I bedoelde voorraden aan wissen en aan schors van wissen zijn hierbij in beslag genomen. Door het feit van de inbeslagneming is het verboden behalve in de gevallen voorzien in artikel IV, op enige wijze rechtszakelijk over de voorraden te beschikken, inzonderheid ze te vervreemden, te verwerken of te gebruiken voor eigen doeleinden, alsook ze naar een andere gemeente te vervoeren. Behandeling van de wissen.

Art. III. De eigenaars, beheerders en pachters van wisteelten evenals andere personen, die ze in bewaring hebben, zijn gehouden hun wissen regelmatig, doch ten laatste op 1 januari 1917, te snijden en zoo mogelijk te schillen. De schors, voortkomend van het schillen, moet behoorlijk gedroogd, gebundeld en, tegen vochtigheid beschut, bewaard worden. Gesneden, ongeschilde wissen moeten volgens lengte gesorteerd, in bundels van 1 meter omtrek gebonden en op houten onderleggers gedroogd worden.

De voorraden aan wissen en aan schors van wissen moeten tot bij de aflevering zorgvuldig bewaard en behandeld worden. Het is verboden de wissen te koken. De belanghebbenden moeten hun wisteelten na het snijden bijtijds van onkruid zuiveren en ze naar behoren bewerken.

De  afdeling voor Handel en Nijverheid, Kantoor voor Grondstoffen, te Brussel, is gemachtigd vrijstellingen te verlenen van de bepalingen van dit artikel, evenals van de bepalingen van artikel II, lid 2.

Bepalingen op den aankoop

Art. IV. Als een de opkopers, die een desbetreffend bewijsstuk van de afdeling voor Handel en Nijverheid, Kantoor voor Grondstoffen, te Brussel, bezitten, mogen al de wissen en de schors van wissen ophopen. Voor wissen van eerste hoedanigheid en van beste sortering, vrij geladen op spoorwegwagen, is de hoogste prijs bepaald op :

Per bundel van 1 meter omvang op den ezel gebonden
1) voorgroene,ongedroogde-wissen 2. fr
2) voor grauwe, droge wissen. . . . 2.50 fr

3) voor geschilde :
a) Weda-wissen 3.80 fr
b) rood Franse wissen 4.20 fr

4) voor gedroogde, gebundelde schors van wissen . .5 fr per 100 kg.

Voor waren van mindere hoedanigheid en sortering zijn de hoogste prijzen dienovereenkomstig lager.

Heeft een bundel bij het overnemen niet den voorgeschreven omvang van 1 meter, of is hij niet behoorlijk of niet vast genoeg gebonden, dan wordt naar gelang van het ontbrekende op den prijs afgehouden.

 

 

Komt geen onderhandse aankoop tot stand op grond van de vastgestelde hoogste prijzen, dan kan de waar tegen een ontvangstbewijs onteigend worden. In dat geval zal de Rijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen (Reichsentschadigungskommission) de vergoeding naar de bestaande grondregels bepalen.

Ongeldigheid van vroegere vrijverklaringen.

Art. V. De bij deze Verordening opgelegde verplichtingen gelden eveneens voor de wisteelten, wissen en schors van wissen, die door vroegere algemene of bijzondere beschikkingen vrijverklaard waren.

Strafbepalingen.

Art VI. Wie de voorschriften van deze Verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zover bij een andere strafwet geen hogere straf is voorzien, met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 25.000 mark boete of met een dezer straffen gestraft. Bovendien mag de verbeurdverklaring der voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft steeds worden uitgesproken ; ingeval de overtreding opzettelijk is begaan moet de verbeurdverklaring steeds bevolen worden. Overigens zijn de voorschriften van de Verordening van 17 juni 1917, betreffende de uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde Verordeningen van kracht. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Brussel, den 15 november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Beschikking, betreffende de indeling van de dienstomschrijvingen der Staatslandbouwkundigen in de provincies Brabant en Oost Vlaanderen.

Op grond van de Verordening van 13 April 1917 van den heer Generaal Gouverneur, betreffende de afscheiding van h et arrondissement Nijvel van de provincie Brabant (Wet~ en Verordeningsblad, bl. 3597), van artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 december 1898 en van de tot uitvoering daarvan uitgevaardigde voorschriften van 31 Augustus 1907 van het ministerie van Landbouw, beschik ik :

De omschrijvingen van de staatslandbouwkundigen in de provincies Brabant en Oost Vlaanderen zijn van 15 oktober 1917 af als volgt ingedeeld :

1) De omschrijving Brussel omvat het gerechtelijk arrondissement Brussel, met het kanton Haacht en het   1e kanton Leuven van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Titelvoerder : de heer Warnants, te Leuven.

2) De omschrijving Leuven omvat het gerechtelijk arrondissement Leuven, uitgenomen het kanton Haacht en het 1e kanton Leuven, alsook de Vlaamse gemeenten van het kanton Landen. Titelvoerder : de heer Giele, te Leuven.

3) De omschrijving Aalst omvat het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, met de kantons Aalst. Hove en Herzele. Titelvoerder : de heer Weynants, te Aalst.

Brussel, den 21 november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Verordening houdende verbod te beschikken over het vermogen van onderdanen der Verenigde Staten van Amerika.

Enig  Art. De Verenigde Staten van Amerika zijn eveneens te beschouwen dis vijandelijke Staat in den zin der Verordening van 5 Mei 1916, betreffende het vermogen van onderdanen van vijandelijke Staten (Wet* en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 2133), met dien verstande, dat 6 April 1917 de in artikel 1 aangegeven tijdsbepaling van 9 oktober 1915 vervangt.

Brussel, den 22 november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

 

Beschikking.

De bestuurster van de aangenomen lagere schooi der Konstantinopelstraat, nr 5, te Sint-Gilles heeft, in weerwil van de herhaalde aanmaningen, den toegang tot de school ontzegd aan de commissarissen, die door het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, overeenkomstig artikel 1 van de verordening van 19 Mei 1917 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3772), naar die school waren gezonden, om de wet op het hoger onderwijs toe te passen en de regelmatige uitvoering er van na te gaan. Wegens deze weigering van de bestuurster, zich aan de wetsbepalingen te onderwerpen, worden overeenkomstig artikel 15, laatste lid, van de wet van 15 juni 1914 tot regeling van het lager onderwijs, al de toelagen, die aan de lagere school der Konstantinopelstraat nr 5 door de gemeente, de provincie en den Staat werden verleend, te rekenen van heden aan bedoelde school onttrokken.

Brussel, den 22 november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Bekendmaking

betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 253 van 13 september 1916 en nr. 335 van 19 April 1916), de liquidatie bevolen van het België voorhanden zijnde vermogen van de firma Perigne, Les ault e C ie, Pari inzonderheid, van het bijhuis te Brussel, Vanderborghtstraat 28. De heer luitenant Maas, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator voor nadere inlichtingen.

Brussel, den 23 november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

 

Bekendmaking

betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1916, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet~ en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 253 van 13 september 1916 en nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse deelhebbing aan de firma Compagnie Anglais e, C ho que e Zorn, te Brussel, De heer luitenant M a a s, te B r u s s e l, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 23n november 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Bekendmaking

betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 253 van 13 september 1916 en Nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den Fransman Jules Ollier, te Charleroi, Marchienne-au-Pont, en Châtelet. De heer luitenant Maas, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 23n november 1917.

  1. G. A. 41124.

No. 420. – 30. november 1917.

 

Bekendmaking.

De  heren Burssens, Van Hoogenbemt, Roelants, Verhoeven, Otquet, zijn tot klerk 3e klasse aan het Vlaams Ministerie van Landbouw benoemd.

Brussel, den 4n oktober 1917.

No. 420. – 30. november 1917.

Beschikking. Zijn voorlopig benoemd :

1) de heer Jef Hinderdael, toondichter, tot  afdelingsoverste aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, met een jaarwedde van zes duizend frank (6.000 fr.) ;

2) de heer Fritz Van den Berghe, kunstschilder, tot bureeloverste aan voornoemd ministerie, met een jaarwedde van vijf duizend frank (5.000 fr.), zijnde het medium van de wedde

Brussel, den 30n september 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

Ieper  stadhuis voor en na bombardement

29 november 1917 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

tot en met 2-12-1917 geen nieuws in het dagboek
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

tot en met 29-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

19171129 – In Oost Afrika nemen de Engelschen deze maand 3000 Duitschers gevangen.

28 november 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met  27-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
19171128 – De Rus komt met de centralen overeen de vredesonderhandelingen te beginnen.
tot en met  23-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart Ieper stationsplein na bombardement

27 november 1917 dinsdag Sint Niklaas

Er is hier een nieuws Duitsch infanterie regiment toegekomen in in ’t klein seminarie en bij de burgers gekaserneerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 27-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 23-11-1917 geen verordeningen

No. 419. – 27. november 1917.
Beschikking.
Art. 1. In aanvulling van de beschikking C. FI. III l 90 van 8 augustus 1917, is de heer J. Van Hauwaert, leraar aan het gemeentelijk kollege te Nijvel, benoemd tot plaatsvervangend lid van de goedkeuringsjury voor Vlaanderen.

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 20n augustus 1917.
No. 419. – 27. november 1917.
Verordening,betreffende de indeling der Belgische post omschrijvingen in Wallonië naar provincies.

Als vervolg op artikel 4 van de Verordening van september 1917, betreffende het vormen van twee Belgische Ministeries van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen (Wet en Verordeningsblad, bl. 4453) , naar luid waarvan de postomschrijvingen van het Vlaamse land dezelfde grenzen hebben als de provincies, verorden ik het navolgende :

Art. 1. Ook in Wallonië hebben de Belgische postomschrijvingen dezelfde grenzen als de provincies, met dien verstande, dat de bestaande indeling van Henegouwen in twee postomschrijvingen behouden blijft.

Art. 2. Het Keizerlijk Duits beheer van Posterijen en Telegrafen in België is met de uitvoering van deze Verordening belast.
Brussel, den 21n oktober 1917.
No. 419. – 27. november 1917.
Beschikking. Op grond van de Verordening van 13 April 1917, betreffende de afscheiding van het arrondissement Nijvel van de provincie Brabant (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3597), van de wet van 1 oktober 1855, betreffende
de. maten en gewichten (Staatsblad van 30 oktober 1855), alsook van het koninklijk besluit van 22 Met 1898 (Staatsblad van 23 Mei 1898), wordt het navolgende bepaald : Het arrondissement Nijvel, dat tot dusver met het arrondissement Leuven een ijkgebied uitmaakte, wordt van dat gebied afgescheiden en met de arrondissementen Charleroi en Thuin tot een ijkgebied, zetel Charleroi, verenigd.
Brussel, den 30n oktober 1917 Namur,
No. 419. – 27. november 1917.
Verordening (voor Vlaanderen) betreffende de vervanging van afwezige leden van het onderwijzend personeel bij het lager onderwijs. Artikel 38 van de wet van 15 juni 1914 tot regeling van het lager onderwijs, is als volgt aangevuld :

Art. 1. Aan lid 1 is volgende zinsnede toegevoegd : „De gevallen van vervanging van leden van het onderwijzend personeel, die wegens de oorlogsgebeurtenissen afwezig zijn, worden met de gevallen van vervanging wegens ziekte gelijkgesteld.”

Art. 2. Het hiernavolgende is er als laatste lid aan toegevoegd : „In geval van vervanging van leden van het onderwijzend personeel, die in den dienst van het leger zijn, worden de uitgaven op dezelfde wijze verdeeld als in geval van vervanging wegens ziekte. In de overige gevallen van vervanging vallen de daaruit spruitende kosten uitsluitend ten laste van de gemeentebesturen en van de schoolbeheren.”
Brussel, den 15n november 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

Postkaart Ieper Huis van de burgemeester voor en na bombardement

 

25 november 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 27-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 418. – 24. november 1917.
Beschikking.
Art. 1. De hierna vermelde personen zijn benoemd tot leden van de jury, die voor het jaar 1917 belast is met het afnemen van het examen van leraar in den handenarbeid voor jongens aan lagere en middelbare onderwijsinstellingen : Voorzitter : A. de Waele, opziener van het onderwijs in het tekenen aan de lagere en middelbare normaalscholen. Leden : Johan Lefevre, leraar aan de Rijks lagere en middelbare normaalscholen te Gent ; Heckers, leraar aan een stedelijke onderwijsinrichting te Gent; Semey, leraar in het tekenen aan de Rijks Universiteit te Gent ; A. Thiry, leraar aan de Rijks middelbare normaalschool voor jongens te Gent.

Art. 2. De voorzitter of een daartoe gemachtigd jurylid is gelast de kandidaten op te roepen ; de voorzitter is tevens gemachtigd de jury door twee vaklieden te doen bijstaan.

Art. 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking ; hij is gemachtigd te zorgen voor de vervanging van afwezige juryleden.
Brussel, den 20n november 1917.
No. 418. – 24. november 1917.
Beschikking.

Art. 1. Op grond van artikel 5 uit het algemeen reglement van het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen, is het mandaat der heren leden van den beheerraad der voornoemde muziekinstelling J. A. SteJlfeld, J. Verachtert, L. van Peborg, K. Weyler, N. J. Cuperus voor den duur van 3 jaar verlengd.

Art. 2. Te rekenen van 25 juni 1916 zijn, voor de zelfde duur, als vertegenwoordigers der regering in den beheerraad benoemd : Professor Fr. J. de Keersmaeker, geneesheer te Antwerpen, ter vervanging van wijlen den heer Leo van Hoof. Volksvertegenwoordiger Leo Augustyns . ter vervanging van den heer J. Hekkers.

Art. 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 15n november 1917.
No. 418. – 24. november 1917.
Bekendmaking.
Z. E. de bisschop van Luik heeft den E. H. G. Steensels, diocesaan opziener, tot diocesaan hoofdopziener voor de provincie Limburg en den E. H. Th. Lambrechts, professor, tot diocesaan opziener voor het schoolkanton Hasselt benoemd. De bestuursoverheden en het onderwijzend personeel van deze school, die onder de bepalingen vallen van artikel 19 der wet van 15 juni 1914 op het lager onderwijs, zijn verzocht de hiervoren genoemde opzieners bij de uitoefening van hun ambt behulpzaam te zijn.
Brussel, den 16n november 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaarten voor en na Belle Jospitaal

24 november 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 27-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 23-11-1917 geen verordeningen

No. 418. – 24. november 1917.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 253 van 13 september 1916 en Nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den handelaar in oudheden Leo Venerand Bieillemand, te Brussel. De heer J. Weïker, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 15n november 1917.
No. 418. – 24. november 1917.
Verordening betreffende de bevoegdheid van de „Hauptstelle fiir Gas, Masser und Elditrizitat’* (hoofdkantoor voor gas, water en elektriciteit). Als vervolg op de Verordening van 26 Juli 1915 (Weten Verordeningsblad, nr 102, bl. 832), bepaal ik hierbij het navolgende :

Art. 1. De „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitat” (Hoofdkantoor voor gas, water en elektriciteit) te Brussel is ook belast met het toezicht over de elektrische tram- en buurtspoorwegen en over de daartoe behorende elektriciteitsfabrieken.

Art. 2. De „Hauptstelie fiir Gas, Wasser und Elektrizitat” is gemachtigd, algemene en bijzondere voorschriften uit te vaardigen aangaande het bedrijf en de daarvoor benodigde inrichtingen van de gas-, water- en elektriciteitsfabrieken, alsook van de elektrische tram- en buurtspoorwegen en de daartoe behorende elektriciteitsfabrieken. Voor de voorschriften, betreffende de elektrische buurtspoorwegen, is de toestemming van de „Militar-General- Direktion der Eisenbahnen” (militair hoofdbestuur der spoorwegen) vereist.
Art. 3. Wie de op grond dezer Verordening uitgevaardigde algemene en bijzondere voorschriften opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zover andere strafwetsbepalingen geen zwaarder straf voorzien, met ten hoogste 3 jaar gevangenis en met ten hoogste 100.000 mark ! of met een van beide straffen gestraft. Overigens blijven de voorschriften van artikel 5 der Verordening van 26 Juli 1915 van kracht. De Duits e krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers
tijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 17n november 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart Ypres  Sint Martins cathedral

23 november 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws. (en er zullen tot het einde van het jaar nog veel zo’n dagen volgen)

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

9171123 – Betleem in Palestina door de Engelschen genomen reeds hebben de Engelschen aldaar 10.000 gevangenen genomen. 
tot en met 23-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

19171122 Buitengewone zittijd van de provincieraden

22 november 1917 donderdag Sint Niklaas

Het Duitsch infanterie regiment dat hier gelogeerd was is wederom naar ’t front vertrokken, zoodat we voorlopig zonder troepen hier in de stad zijn.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 417. – 22. november 1917.
Verordening (voor de bezette streken van België) betreffende een buitengewone zittijd van de provincieraden.

Art. 1. De provincieraden van de Belgische provincies worden hierbij tot een buitengewone zittijd op Zaterdag, 1 december 1917, te 12 uur ’s middags, in de hoofdplaatsen der provincies opgeroepen.

Art. 2. De afkondiging van deze oproeping geschied voor het Generaal Gouvernement in België alleen via Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, voor het Operatie- en Etappengebied in den vorm, die aldaar voor het afkondigen van Verordeningen gebruikelijk is.

Art. 3. De uitnodiging van de leden der provincieraden geschiedt door de bestendige algemene Goeverneur der provincie ù niet gehouden den zittijd bij te De bestendige afvaardiging benoemt het lid, dat den zittijd zal openen en sluiten. De opening en de sluiting geschiedt voor de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen, in den naam van den keizerlijke Duitse Generaal Gouverneur, voor de provincies Henegouwen en Luxemburg terzelfder tijd in den naam van de bevoegde Opperbevelhebbers en voor de provincies Oosten West-Vlaanderen in den naam van de bevoegde opperbeveïhebbers.

Art. 4. De zittijd duurt niet langer dan één dag en wordt met gesloten deuren gehouden. Op de dagorde staan volgende punten, waarover uitsluitend mag worden beraadslaagd :
a) Wijze van opbrengen van zes verdere vervallende maandelijkse stortingen, namelijk voor december 1917 tot en met Mei 1918, van de bij bevel van 21 Mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting ;
b) Opbrengen van de middelen ter betaling der in December 1917 en in Maart 1918 vervallende kasbons en intrestkoepons van de tot dusver aangegane krijgsbelastingsleningen.

Art. 5. De provincieraden nemen in dezen zittijd, welk ook het aantal aanwezige leden zij, geldige besluiten. Grosses Hauptquartier, den 22 november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Besluit op grond van artikel 2 der gemeentewet, in verband
met de Verordening van 3 december 1914 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 61), is de heer Willem Swennen, landbouwer burgemeester van de gemeente Neeroeteren (Provincie Limburg) benoemd.
Brussel, den 8n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Bekendmaking ***
over de hoogste prijzen voor suiker, melasse en suikerbietenstroop uit het bedrijfsjaar 1917/18.
Op grond van artikel III der Verordening van 1 november 1917, ter aanvulling van de Verordening van 18 Juli 1916, over het benuttigen van suikerbieten en van de daaruit gewonnen voortbrengselen (Wet-en-Verordenings~ blad, bl. 4720), zijn de aan de voortbrengers te betalen hoogste prijzen als volgt vastgesteld :
per 100 kgr.
Ruwe suiker-eerste opbrengst (grondslag 88 % voortbrengst )fr. 63.—
Ruwe suiker-naopbrengst, (grondslag 88 % voortbrengst) „ 61.50
Gekristalliseerde suiker „ 70.—
Melasse (grondslag 46 % Clerget-Herzfeld 41°  Methode Langlet) „ 18.—
suikerbietenstroop van beste hoedanigheid (dichtheid ten minste 41°  Langlet) . . „ 63.—
Deze prijzen gelden voor levering vrij op spoorwagen, ter vertrekstatie (Staatsspoorweg) , zonder verpakking. De aan de voortbrengers te betalen prijzen stijgen van 1 januari 1918 af iedere maand met
0.40 fr. per 100 kgr. ruwe suiker,
0.45 fr. per 100 kgr. gekristalliseerde suiker.
De maand, waarin het Suikerverdelingskantoor (Zuckerverteilungsstelle) het vrijverklaringsbewijs (Freigabe- *** Z. bk. 1. schein) of het overbrengingsbewijs (Ueberfùhrwngsschexn) heeft afgeleverd,  als maatstaf voor de berekening van de maandelijkse prijsverhogingen.
Brussel, den 14n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Verordening
Voor Vlaanderen betreffende den dienst van het opzicht bU bel middelbaar onderwijs. Artikel 2, lid 1, van het koninklijk besluit van 31 december 1912, luidt voortaan als volgt : Het opzicht over het letterkundig en wetenschappelijk onderricht in de onderwijsinstellingen, die onder de bepalingen vallen der wetten van 1 juni 1850, van 15 juni 1881 en van 6 februari 1887, alsook over de middelbare normaalscholen, die geldige getuigschriften van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs van den logeren graad afleveren, wordt uitgeoefend door opzieners, wier getal door de regering wordt vastgesteld.
Brussel, den 30n september 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Verordening betreffende de rechtspersoonlijkheid van de Universiteit te Gent.

Art. 1. De Universiteit te Gent is een staatsinstelling voor onderwijs en bezit de rechten van een rechtspersoon. De aan haar toegevoegde instellingen en inrichtingen voor hoger onderwijs worden eveneens beschouwd als behorende bij de Universiteit

Art. 2. De Universiteit wordt als rechtspersoon vertegenwoordigd door een raad van beheer. Aangaande deze samenstelling, zdkenbeheer en verhouding tot de staatsoverheden zullen bijzondere bepalingen uitgevaardigd worden

Art. 3. De raad van beheer beheert het vermogen der Universiteit. Zijn bevoegdheid omvat alle rechtszaken en proceshandelingen t zover die niet in strijd zijn met de bepalingen van deze Verordening of van de wetten op het hoger onderwijs. De raad van beheer heeft inzonderheid het recht te kopen en te verkopen, te huren, processen te voeren, dadingen te treffen of rechtsgeschillen aan scheidsrechters op te dragen, opheffingen van hypotheekinschrijvingen toe te staan, gelden te beleggen, te ontvangen en te betalen.

Art. 4. De Universiteit te Gent mag alleen de onroerende goederen bezitten, welke nodig zijn ter vervulling van haar onderwijstaak en ter bevordering van de wetenschap. In haar hoedanigheid van instelling van openbaar nut, heeft zij het recht, behoudens goedkeuring van de regering, tot de onteigening over te gaan van de onroerende goederen die aan de voorwaarden van het 1e lid beantwoorden.

Art. 5. Schenkingen onder levenden of bij uiterste wilsbeschikking te haren voordele gedaan, zijn slechts uitvoerbaar zover overeenkomstig artikel 910 van het Burgerlijk Wetboek daartoe machtiging verleend wordt. Bij het verlenen van de machtiging om een schenking te aanvaarden, die onroerende goederen omvat, kan in b&paalde gevallen terzelfder tijd een termijn worden vastgesteld, binnen de welken bedoelde onroerende goederen te gelde moeten gemaakt zijn. Overgangsbepalingen .

Art. 6. De onroerende goederen, waarin de diensten der Universiteit te Gent voor het ogenblik gevestigd zijn. kunnen haar door de gemeenten of door de  aan wie zij toebehoren, in eigendom worden overgedragen. Indien zulke eigendomsoverdracht plaats heeft binnen 6 jaar na de afkondiging van deze Verordening, wordt zij vrijgesteld van het evenredig registratie- en overschrijvingsrecht en ontslagen van de machtiging voorzien  artikel
Brussel, den 20n oktober 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Besehikking.
Gezien de wet  betreffende de begeving der academische graden en het programma der universiteitsexamens ; Gezien het Koninklijk besluit van 13 oktober 1890, tot regeling van de uitvoering der wet, wat betreft de examens af te leggen voor de middenjury, zoals dit besluit gewijzigd werd door het koninklijk besluit van 21 juni 1891 ; Gezien de Verordening van 13 juni 1917 betreffende de inrichting der middenjury’s, belast met het afnemen van de examens van hoger onderwijs ; wordt ex besloten :

Art. 1. De middenjury, belast met het afnemen van de navermMe examens van hoger onderwijs, in den 2n zittijd van 1917, is voor het Vlaams bestuursgebied samengesteld als volgt :
Voorzitter : De heer F. Heuvelmans, Algemeen Secretaris aan het Ministerie van Justitie.
Leden :
I. Faculteit der wijsbegeerte en letteren.
a) Kandidaatsexamen voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren J. De Decker, E. Godée Molsbergen, P. Hoffmann, W. Baehrens, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent: De heeren L. Brûlez, A. Vlamynck, A. Jacob. Secretaris : de heer L. Brûlez, docent.
b) Candidaatsexamen voorbereidend tot het doctoraat in de Germaanse philologie.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren W. Devreese, E. Godée Molsbergen, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent : De heren L. Brûlez, A. Vlamynck, A. Jacob. Secretaris : de heer A. Jacob, docent.

II. Faculteit der rechtsgeleerdheid. Candidaatsexamen.
Professor aan de Universiteit te Gent : De heren L. Dosfel, P. Hoffmann, A. Van Roy, J. Eggen. Secretaris : de heer A. Van Roy, professor.

III. Faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen. Kandidaatsexamen in de natuurwetenschappen. Professor aan de Universiteit te Gent : De heren F. Stober, J. Versluys, E. Boeke, C. De Bruyker, J. Voleton, P. Menzerath. Docent aan de Universiteit te Gent : De heeren M. Minnaert, L. Brûlez. Secretaris : de heer J. Valeton, professor.

IV. Faculteit der Geneeskunde.
Eerste, tweede en derde gedeelte van het Apothekersexamen. Professor aan de Universiteit te Gent : De heren R. Sprleers, C. ten Horn, E. Laqueur, A. Martens, A. Srhoenfeld, E. Boeke, J. Valeton. Secretaris: de heer A. Martens, professor.

Art. 2. De tweede zittijd dezer middenjury zal te Gent geopend worden op Donderdag 15 november 1917, te 9 uur y s morgens, in de lokalen der Universiteit te Gent.

Art. 3. De voorzitter der jury is gemachtigd, zijn plaatsvervanger aan te duiden en te voorzien in de vervanging van leden, die desvoorkomend zouden verhinderd zijn. Brussel, den 12n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Beschikking.
Art. 1. De jury, voor het jaar 1917 belast met het a/- nemen van het toegangsexamen en van het overgangsexamen van het le naar het 2e studiejaar in de Rijks middelbare normaalschool voor meisjes te Cent, alsook van de proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat- lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, zal samengesteld zijn uit den heer Roegiers, bestuurder van de Rijks middelbare normaalschool voor jongens te Gent, als voorzitter, en uit ten hoogste leden van het onderwijzend personeel van de onderwijsinstelling. De bestuurster en de leraar in den godsdienst moeten onder deze leden opgenomen zijn. De overige leden worden door den voorzitter, in gemeen overleg met de bestuurster, aangeduid. De samenstelling van de jury moet in het verslag van de zitting opgenomen zijn.

Art. 2. De voorzitter benoemt onder de leden een secreris of een sekretaresse.

Art. 3. De bestuurster van de instelling is gelast, het onderwijzend personeel en ingeschreven de examinandae, op te roepen.

Art. 4. De voorzitter van de jury is gemachtigd, onder de andere onderwijskrachten van de instelling plaatsvervangers aan te duiden voor de leden, die desvoorkomend verhinderd zouden zijn.
Brussel, den 16n november 1917.
No. 417. – 22. november 1917.
Bekendmaking.
I. De jury, voor het jaar 1917 belast met het afnemen van het toelatingsexamen en van het overgangsexamen van het le naar het 2e studiejaar aan de Rijks middelbare normaalschool voor meisjes te Gent, zal in bedoelde instelling zitting houden ; zij zal eveneens de twee proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat-lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad afnemen.

II. De jury zal haar zitting openen op 22 november, te 10 uur ’s voormiddags. De personen, die de hiervoren bedoelde examens wensen af te leggen, moeten zich ten laatste vp 21 november bij de bestuurster van de onderwijsinstelling laten inschrijven ; aanvragen na dezen datum ingediend, zullen niet in aanmerking genomen worden.
Brussel, den 16n november 1917.
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart Ieper voor en na bombardement Boterstraat

21 november 1917 woensdag Sint Niklaas

’t Is vandaag 3 jaar geleden dat we uit Holland wêergekeerd zijn. Dus 3 jaar onder Duitsch dwangbeheer en ’t einde is nog niet te zien.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 22-11-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 21-11-1917 geen verordeningen
affiches uit de verzameling van het KOKW

postkaart  Ieper voor en na :Het Merghelynck museum