31 mei 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 30-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door
19180531 – De Marne door de Duitser bereikt.

graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 01-06-1918 geen verordeningen

No. 54. – 29. MEI 1918.

Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt, dat op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr, 28 van 22 maart 1918, en in het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de bevoorrechte aandelen der ,,Compagnie Commerciale Belge anciennement H, Albert de Bary en Co,’\ te Antwerpen, dragende de nummers 1-625, 626-1150, 2708-2726, 2968-2976, 3443—3470, 4231—4286 en in vervanging der genotsaandelen, dragende de nummers 1—1250, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen en genotsaandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen en genotsaandelen, als mede de daaraan gehechte aanstaan deelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren. Brussel, den 2 mei 1918,
No. 54. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt dat op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr. 28 van 22 maart 1918, en in het Wet-en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de 140 aandelen
185 der Brasserie-Koekelberg, S. A.” te Brussel, dragende de nummers 751-850, 1251-1262, 1295-1300, 1437- 1450, 1796—1803, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen, alsmede de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.

Brussel, den 25 mei 1918,

No. 55. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt, dot op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in )iet Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr. 28 van 22 maart 1918, en in het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de aandelen der ,Societe anonyme des Engrais concentres” te Engis, dragende de nummers 20-260, 264-493, 494-500, 511— 520, 531, 1001-1800, 1936-1945, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte aandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen alsmede de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.
Brussel , den 25 mei 1918,

affiches uit de collectie KOKW

19180530 Aanvaarden ambtsbezigheden Kaiserliche Bezirksgerichte

 

30 mei 1918 donderdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180530 – Soissons door de Duitser bezet. 
verordeningen

No. 54. – 29. MEI 1918.

Verordening betreffende indeling van schoolkantons.
Art. 1. De gemeente Twee Akkers wordt van het schoolkanton Zinnik afgescheiden en bij Het schoolkanton Geraardsbergen ingedeeld. •
Art. 2. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (FeruwZtungschefs) voor Vlaanderen en Walloniën zijn met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel , den 18 mei 1918,
No. 54. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking. De heer Generaal Gouverneur heeft hij beschikking van 18 mei aan Prof. Dr. Hoffmann, rector der Universiteit te Gent een verlof van drie maanden verleend en dezes vervanging opgedragen aan Prof. Dr. Speleers, deken der geneeskundige faculteit.
Brussel , den 21 mei 1918.
No. 54. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking, betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 253 van 13 september 1916 en Nr 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Louis Rolez, te Brussel . De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel , is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 22 mei 1918,
affiches uit de collectie KOKW

19180528 Verbod voorraden vlees op te hopen in koelkamers vrieskamers zouterijen en rokerijen

29 mei 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 29-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 29-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180526 Diefstallen van drijfriemen.

28 mei 1918 dinsdag. Temse

 Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC

19180528 – 2e Duitse aanval op den Chemin de Dames, de Fransman trekt op de Aisne terug. 
tot en met 28-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 54. – 29. MEI 1918.
Bij besluit van 20 mei 1918 is de Maatschappij van het Gemeentekrediet te
Brussel . gemachtigd, voor rekening van verschillende besturen een lening van honderd miljoen frank (100.000.000 frank) tegen 4 % aan te gaan ; zij heeft deze lening zelf onderschreven met benutting van haar stamkapitaal en van haar steunkapitalen.
No. 54. — 29. MEI 1918.
Beschikking houdende wljziging van de samenstelling van scboolkantons.
Art. 1, De gemeenten : Attenhoven, Elisem, Laar, Landen, Neerhespen, Neerlanden, Neerwinden, Overhespen, Overwinden, Eumsdorp, Waasmond, Wals-Houihem,Wals-hets, Wange en Wezeren worden van het schoolkanton Tienen afgescbeiden en hij het schoolkanton Sint-Truiden ingedeeld.
Art, 2, Ter wijziging mijner beschikking IIIb. 9 van 3 januari 1917, wordt de vergoeding van vijfhonderd frank (500 fr,), tot dusver aan den kantonnale schoolopziener te Tienen wegens verhoging der reiskosten verleend, voortaan toegekend aan den kantonnalen schoolopziener te Sint-Truiden.
Brussel , den 18 mei 1918.

affiche maandelijkse controle nu door Antwerpen uitgevoerd

27 mei 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 28-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Oudheidkundig museum buitenrestauratie afgewerkt

26 mei 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 62. – 23. MEI 1918.
Beschikking.
Art. 1. Op grond van artikel 23 der wet van 15 juni 1914, wordt aan de gemeente Hoboken Provincie Antwerpen) een buitengewone toelage van vijf duizend frank (5000 fr.) verleend om haar uitgaven voor den gewone dienst van het hoger onderwijs te dekken ; deze som wordt uitgetrokken op hoofdstuk VI, artikel 71, van de begroting voor het dienstjaar 1917 (tweede helft) van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten.
Art. 2. Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 21n mei 1918.
No. 53. – 26. MEI 1918.
Bekendmaking over de liquidatie van Britse en Franse deelhebbinge. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België heb ik, op grond der verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidatie van Britse en Franse ondernemingen (Wet en Verordeningsblad, hl, 2611 en bi. 3598), de liquidatie bevolen van de in België voorhanden zijnde Franse en Engelse deelhebbingen (aandelen) aan de Societe Anonyme des Hauts Fourneaux et Acieries de Rumelange-St. Ingbert [Rûmelinger und St, Ingberter Hochofen- und Stahlwerke Akt.-Ges.) te Rumelingen- St. Ingbert, en den heer WeinkranU, bijzonder Kommissaris te Brussel , Bankabteilung, Wetstraat 28, tot likwidator benoemd.
Brussel . den 17 mei 1918

No. 53. – 26. MEI 1918.
Verordening ** houdende verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen. § 1, Het is verboden om het even op welke wijze rechtszakelijk te beschikken over koren op halm uit den oogst 1918. De bevoegde provinciale Oogstkommissie (Promnzial’Ernte- Kommission) kan evenwel uitzonderingen op dit verbod toestaan.
§ 2. Reeds voor de uitvaardiging van deze verordening, over koren op halm uit den oogst 1918 getroffen beschikkingen, zijn van nul en gener waarde.
§ 3. Overtredingen van § 1 van deze verordening worden met ten hoogste 1 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft ; ook kunnen beide straffen tegelijk worden uitgesproken. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd,
Brussel , den 18 mei 1918.

19180523 Beperking in het gebruik van gas en electriciteit.

25 mei 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Van de 600 paarden die hier in St Nikolaas voor 3 jaar waren schieten er nog eene kleine 200 over. De anderen zijn voor den Duitsch opgeeischt. Rogge kost reeds 3,75 fr: de kgr.
Patatten kosten de 1,25fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW
No. 52. – 23. MEI 1918.

Uitvoeringsverordening * tot de verordening van 7 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ter uitvoering van de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming, van gerst, haver, vroege en late aardappelen enz. uit den oogst van 1918, bepaal ik, wat betreft de vroege aardappelen, het navolgende :
Art. 1. De „Kartoffeiversorgungsstelle der VerwaUungschefs fur Flandern und Wallonien” (Aardappel bevoorradingskantoor der Hoofden van het burgeriijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië te  Brussel ), is alleen gemachtigd vroege aardappelen op te koopen. De opkoop en de verzending in het grondgebied der in de bijgevoegde lijst aangegeven gemeenten is opgedragen aan het „Verladerbureau beim Zivilkommissar*’ (Verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen ; buiten dat gebied zijn de bevoegde burgerlijke Kommissarissen en dezer opkopers belast met het opkopen van de vroege aardappelen. De Kartoffelversorgungsstelle is gerechtigd, voor vroege aardappelen buiten den vastgestelden koopprijs een premie voor spoedige aflevering toe te kennen. De bevoegde burgerlijke Kommissarissen zijn gemachtigd voor vroege aardappelen, die na afloop van een bepaalden termijn niet geleverd zijn, den vastgestelden prijs van 25 frank per 100 kilo te verminderen.
Art. 2. De Kartoffelversorgungsstelle is gemachtigd het tijdstip te bepalen, waarop het rooien van vroege aardappelen toegelaten is ; voor dit tijdstip mogen, zelfs voor eigen verbruik, geen aardappelen gerooid worden.
Art. 3, De gevoegde burgerlijke Kommissaris stelt vast, welke hoeveelheden overeenkomstig § 3 der verordening van 21 februari 1918 af te leveren zijn. De Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Pràsidenten der Zivilverwaltung) zijn gemachtigd, de hun krachtens § 4 van voormelde verordening toegekende bevoegdheden over te dragen op de burgerlijke Kommissarissen.
Art. 4. Het vervoer van vroege aardappelen is enkel toe’ gelaten op grond van regelmatige vervoerbewijzen f wie vroege aardappelen vervoert, moet de vervoerbewijzen hij zich dragen. De toelating wordt verstrekt : 1) voor het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg of schip en voor het vervoer van het een arrondissement naar het ander, uitsluitend door de „Kartoffelversorgungsstelle voor het vervoer binnen het grondgebied der in de hiernavolgende lijst aangegeven gemeenten van het vroege- aardappelgebied, uitsluitend door den burgerlijke Kommissaris te Mechelen buiten dit gebied door den bevoegden burgerlijke Kommissaris.
Art. 5. Wie de bepalingen dezer verordening overtreedt, wordt overeenkomstig § 7 der verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Boven en behalve de straf, is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van de veldvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet een gevangenisstraf van ten minste een week of een geldboete die ten minste tienmaal de prijzen overeenkomstig § 2, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt uitgesproken worden.
Brussel , den 17 april 1918.
Lijst van de gemeenten, behorende tot het „Verladerbureau beim Zivilkommissar’* (verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen, voor het benuttigen der vroege aardappelen. Arrondissement Mechelen: Al de gemeenten van het arrondissement.
Arrondissement Antwerpen: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Turnhout: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissemsni B rus s el-Land: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Leuven : [Voor de namen zie Duits.)

No. 52. – 23. MEI 1918.

Gemeinden. Kreis Mecheln: Sàmtliche Gemeinden des Kreises. Kreis Antwerpen: Broekhem, Kontich, Emblehem, Linth, Massenhoven, Pulderbosch, PuUe, Kanst, Keet, Kamst, Terhagen, Viersel, Waarloos, Zandhoven. Kreis Turnhout: Bouwel, Geel, Gierle, Grobbendonk, Herenthals, Herenthout, Herselt, Houtvenue Hulshout, Morkhoven, Noorderwijk, Oevel, Olen, Poederlee, Kamsel, Sint-Pieters :Lille, Tielen, Tongerloo, 172
Varendonk, Veerle, Vorselaar, Vorst, Wechelderzande, Westerloo, Westmeerbeek, Zoerle-Parwijs. Kreis Brûssel-Land: Humbeek, Kapellen-opden- Bo8ch, Londerzeel, Malderen, Muizen, NieQwenrode, Ramsdonk, Steenhuffel. Kreis Lowen: Baal, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Hever, Keerbergen, Tildonk, Tremeloo, Werchter, Wespelaar.

postkaart Ijzer 11 Boyau de la mort Duitse observatiepost

24 mei 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Emiel heeft als onderwijzer te St Nikolaas gedaan.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen.

23 mei 1918 donderdag. Temse.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen.

22 mei 1918 woensdag.Temse

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 21 tot en met 23 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Postkaart Temse preekstoel