27 mei 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 28-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Oudheidkundig museum buitenrestauratie afgewerkt

Advertenties

26 mei 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 62. – 23. MEI 1918.
Beschikking.
Art. 1. Op grond van artikel 23 der wet van 15 juni 1914, wordt aan de gemeente Hoboken Provincie Antwerpen) een buitengewone toelage van vijf duizend frank (5000 fr.) verleend om haar uitgaven voor den gewone dienst van het hoger onderwijs te dekken ; deze som wordt uitgetrokken op hoofdstuk VI, artikel 71, van de begroting voor het dienstjaar 1917 (tweede helft) van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten.
Art. 2. Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 21n mei 1918.
No. 53. – 26. MEI 1918.
Bekendmaking over de liquidatie van Britse en Franse deelhebbinge. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België heb ik, op grond der verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidatie van Britse en Franse ondernemingen (Wet en Verordeningsblad, hl, 2611 en bi. 3598), de liquidatie bevolen van de in België voorhanden zijnde Franse en Engelse deelhebbingen (aandelen) aan de Societe Anonyme des Hauts Fourneaux et Acieries de Rumelange-St. Ingbert [Rûmelinger und St, Ingberter Hochofen- und Stahlwerke Akt.-Ges.) te Rumelingen- St. Ingbert, en den heer WeinkranU, bijzonder Kommissaris te Brussel , Bankabteilung, Wetstraat 28, tot likwidator benoemd.
Brussel . den 17 mei 1918

No. 53. – 26. MEI 1918.
Verordening ** houdende verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen. § 1, Het is verboden om het even op welke wijze rechtszakelijk te beschikken over koren op halm uit den oogst 1918. De bevoegde provinciale Oogstkommissie (Promnzial’Ernte- Kommission) kan evenwel uitzonderingen op dit verbod toestaan.
§ 2. Reeds voor de uitvaardiging van deze verordening, over koren op halm uit den oogst 1918 getroffen beschikkingen, zijn van nul en gener waarde.
§ 3. Overtredingen van § 1 van deze verordening worden met ten hoogste 1 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft ; ook kunnen beide straffen tegelijk worden uitgesproken. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd,
Brussel , den 18 mei 1918.

19180523 Beperking in het gebruik van gas en electriciteit.

25 mei 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Van de 600 paarden die hier in St Nikolaas voor 3 jaar waren schieten er nog eene kleine 200 over. De anderen zijn voor den Duitsch opgeeischt. Rogge kost reeds 3,75 fr: de kgr.
Patatten kosten de 1,25fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW
No. 52. – 23. MEI 1918.

Uitvoeringsverordening * tot de verordening van 7 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ter uitvoering van de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming, van gerst, haver, vroege en late aardappelen enz. uit den oogst van 1918, bepaal ik, wat betreft de vroege aardappelen, het navolgende :
Art. 1. De „Kartoffeiversorgungsstelle der VerwaUungschefs fur Flandern und Wallonien” (Aardappel bevoorradingskantoor der Hoofden van het burgeriijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië te  Brussel ), is alleen gemachtigd vroege aardappelen op te koopen. De opkoop en de verzending in het grondgebied der in de bijgevoegde lijst aangegeven gemeenten is opgedragen aan het „Verladerbureau beim Zivilkommissar*’ (Verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen ; buiten dat gebied zijn de bevoegde burgerlijke Kommissarissen en dezer opkopers belast met het opkopen van de vroege aardappelen. De Kartoffelversorgungsstelle is gerechtigd, voor vroege aardappelen buiten den vastgestelden koopprijs een premie voor spoedige aflevering toe te kennen. De bevoegde burgerlijke Kommissarissen zijn gemachtigd voor vroege aardappelen, die na afloop van een bepaalden termijn niet geleverd zijn, den vastgestelden prijs van 25 frank per 100 kilo te verminderen.
Art. 2. De Kartoffelversorgungsstelle is gemachtigd het tijdstip te bepalen, waarop het rooien van vroege aardappelen toegelaten is ; voor dit tijdstip mogen, zelfs voor eigen verbruik, geen aardappelen gerooid worden.
Art. 3, De gevoegde burgerlijke Kommissaris stelt vast, welke hoeveelheden overeenkomstig § 3 der verordening van 21 februari 1918 af te leveren zijn. De Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Pràsidenten der Zivilverwaltung) zijn gemachtigd, de hun krachtens § 4 van voormelde verordening toegekende bevoegdheden over te dragen op de burgerlijke Kommissarissen.
Art. 4. Het vervoer van vroege aardappelen is enkel toe’ gelaten op grond van regelmatige vervoerbewijzen f wie vroege aardappelen vervoert, moet de vervoerbewijzen hij zich dragen. De toelating wordt verstrekt : 1) voor het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg of schip en voor het vervoer van het een arrondissement naar het ander, uitsluitend door de „Kartoffelversorgungsstelle voor het vervoer binnen het grondgebied der in de hiernavolgende lijst aangegeven gemeenten van het vroege- aardappelgebied, uitsluitend door den burgerlijke Kommissaris te Mechelen buiten dit gebied door den bevoegden burgerlijke Kommissaris.
Art. 5. Wie de bepalingen dezer verordening overtreedt, wordt overeenkomstig § 7 der verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Boven en behalve de straf, is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van de veldvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet een gevangenisstraf van ten minste een week of een geldboete die ten minste tienmaal de prijzen overeenkomstig § 2, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt uitgesproken worden.
Brussel , den 17 april 1918.
Lijst van de gemeenten, behorende tot het „Verladerbureau beim Zivilkommissar’* (verzendingskantoor bij den burgerlijke Kommissaris) te Mechelen, voor het benuttigen der vroege aardappelen. Arrondissement Mechelen: Al de gemeenten van het arrondissement.
Arrondissement Antwerpen: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Turnhout: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissemsni B rus s el-Land: (Voor de namen zie Duits.)
Arrondissement Leuven : [Voor de namen zie Duits.)

No. 52. – 23. MEI 1918.

Gemeinden. Kreis Mecheln: Sàmtliche Gemeinden des Kreises. Kreis Antwerpen: Broekhem, Kontich, Emblehem, Linth, Massenhoven, Pulderbosch, PuUe, Kanst, Keet, Kamst, Terhagen, Viersel, Waarloos, Zandhoven. Kreis Turnhout: Bouwel, Geel, Gierle, Grobbendonk, Herenthals, Herenthout, Herselt, Houtvenue Hulshout, Morkhoven, Noorderwijk, Oevel, Olen, Poederlee, Kamsel, Sint-Pieters :Lille, Tielen, Tongerloo, 172
Varendonk, Veerle, Vorselaar, Vorst, Wechelderzande, Westerloo, Westmeerbeek, Zoerle-Parwijs. Kreis Brûssel-Land: Humbeek, Kapellen-opden- Bo8ch, Londerzeel, Malderen, Muizen, NieQwenrode, Ramsdonk, Steenhuffel. Kreis Lowen: Baal, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Hever, Keerbergen, Tildonk, Tremeloo, Werchter, Wespelaar.

postkaart Ijzer 11 Boyau de la mort Duitse observatiepost

24 mei 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Emiel heeft als onderwijzer te St Nikolaas gedaan.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen.

23 mei 1918 donderdag. Temse.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180518 Verbod koren uit den oogst 1918 op halm van de hand te doen.

22 mei 1918 woensdag.Temse

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 21 tot en met 23 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 24-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Postkaart Temse preekstoel

21 mei 1918 dinsdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 21 tot en met 23 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 51. – 21. MEI 1918.
Bekendmaking. Op grond van artikelen 9, 10, 11, 13, 29 en 31 der wet van 15 Juli 1849, op het hoger onderwijs, van de verordening  20 juni 1917, betreffende de leerkrachten der Hogere Land- en Tuinbouwschool bij de Universiteit te Gent, van het koninklijk besluit van 16 augustus 1892  betreffende de assistenten, alsmede van het koninklijk besluit van 4 december 1912, tot regeling van den toestand van het beheerspersoneel der Staatsuniversiteiten, heeft de heer Generaal Gouverneur in België aan de Staatsuniversiteit te Gent de hiernavolgende personen benoemd, aangesteld, bevorderd of ontslagen :

l. In de faculteit der wijsbegeerte en letteren. 1. De heer E. Wolff, doctor in de wijsbegeerte, buitengewoon professor aan de Universiteit te Munchen, is tijdelijk belast met colleges en oefeningen in de Engelse philologie, alsook in de vergelijkende grammatica en in het Sanskrit. (Beschikking van 13 april 1918. )

2. De heer E. C. Witsenburg, leraar in de scheikunde aan de Middelbare Technische School en aan de School voor suikernijverheid te Amsterdam, is met vrijstelling van den vereisten wettelijke doctorsgraad tot gewoon professor in de scheikunde benoemd en is inzonderheid belast met colleges en oefeningen in de organische scheikunde. (Beschikkingen van 6 december 1917 en van 13 april 1918. )

3. De heer E.P. Van den Berghe, hoofdingenieur bestuurder der Staatsspoorwegen te Doornik, is met behoud van de aan zijn tegenwoordige toestand als hoofdingenieur verbonden rechten met den rang en den titel van gewoon professor aan de Universiteit te Gent beroepen, belast met colleges in de burgerlijke bouwkunde aan de hij de Universiteit toegevoegde Technische Scholen en benoemd tot bestuurder dezer scholen. (Beschikking van 10 januari 1918. ) III. In de faculteit der geneeskunde.

4. De heer D. D e Vries Beilingh, doctor in de geneeskunde en privaatdocent aan de Universiteit te Groningen, is tot gewoon professor in de inwendige geneeskunde benoemd en belast met colleges in de inwendige geneeskunde, alsmede met de leiding van de kliniek voor inwendige ziekten. (Beschikking van 20 december 1917.)

5. De heer K. Borms, doctor in de geneeskunde, buitengewoon professor in de inwendige geneeskunde, is, gezien zijn benoeming tot algemeen bestuurder van den Gezondheidsdienst bij het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken, uit zijn ambt van professor ontslagen en tot nadere regeling tijdelijk belast met een college in de theoretische geneeskunde. (Beschikking van 10 januari 1918. )

6. De heer E. Van Bockstaele, doctor in de geneeskunde, gewoon ereprofessor in de algemene en praktische heelkunde, is tot gewoon professor bevorderd. Hij blijft belast met dezelfde leergangen. (Beschikking van 21 februari 1918. )

7. De heer Adr. Martens, buitengewoon professor in de algemene ziekteleer, is tot gewoon professor bevorderd. Hij blijft belast met dezelfde leergangen. (Beschikking van 21 februari 1918. )

8. De heer E. Alleman, apotheker te Gent, is belast mt colleges in de farmaceutische scheikunde en in de praktische (galenische en magistrale) artsenijbereidkunde met oefeningen, inzonderheid ook in het bereiden van geneesmiddelen. (Beschikking van 14 maart 1918. ) IV. In de hogere Land- en Tuinbouwschool.

9. De heer P. De Caluto algemeen bestuurder aan het ministerie van Landbouw en Openbare Werken te Brussel , is met den titel van professor benoemd tot docent in de landbouwkunde en belast met colleges in de bedrijfsleer van den landbouw. (Beschikking van 11 November 1917,)

10. De heer A. De Jaegere, repetitor aan de Technische Scholen, is benoemd tot docent in de landbouwtechniek. (Beschikking van 29 november 1917.)

11. De heer B. Kimpe, repetitor aan de Technische Scholen, is benoemd tot docent en belast met colleges en praktische oefeningen in de landmeetkunde. (Beschikking van 29 november 1917.)

12. De heer B. Tritsmans, landbouwingenieur, te Heverlee bij Leuven, is benoemd tot docent in de landbouwkunde. (Beschikking van 23 maart 1918. ) V. Wetenschappelijke en technische hulpleerkrachten.

13. De heer I. Semey,te Gent, is benoemd tot leraar in het handtekenen van de Technische Scholen en bovendien belast met tekenoefeningen in de Hogere Landen Tuinbouwschool . (Beschikkingen van september en van 29 november 1917.)

14. De heer B. D e Waele, landbouwingenieur te Schellebelle, is benoemd tot leider der werkzaamheden in het laboratorium voor landbouwscheikunde aan de Hogere Land en Tuinbouwschool. (Beschikking van 1 december 1917.)

15 De heer F. Chrispeels te Laken, is benoemd tot technicus aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool en belast met den leergang over tuinarchitectuur. (Beschikking van 14 maart 1918. )

16. De heer N. S mets is benoemd tot preparator voor den leergang van delfstofkunde aan de Universiteit te Gent en tevens tot repetitor voor de wiskunde en de proefondervindelijke [natuurkunde in het voorbereidend jaar der tuinbouwafdeling van de Hogere Land- en Tuinbouwschool. (Beschikking van 14 maart 1918. )

17. De heer J. Gantre, te Gent, is tijdelijk aangesteld als tekenleraar aan het Instituut voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis . (Beschikking van 14 maart 1918. )

18. De heer M. Schag, geneesheer te Amsterdam, is aanvankelijk voor den duur van twee jaar, benoemd tot hoofdassistent aan het Heelkundig Instituut. (Beschikking van 18 april 1918. )

19. De heer J. V. L. Eynatten, doctor in de geneeskunde, geneesheer te Amersfoort, is, aanvankelijk voor den duur van twee jaar, benoemd tot hoofdassistent aan het Instituut voor oogheelkunde. (Beschikking van 20 april 1918. ) VI. Beheerspersoneel. 20. De heer W. Hombrecht is benoemd tot algemeen conservator der Universiteit. (Beschikking van 5 januari 1918. )
21. De heer F.Van de Walle, te Gent, is benoemd tot opsteller hij den beheerder-opziener. (Beschikking van 19 januari 1918. )
22. De heer E. Theirlynck,te Gent, is benoemd tot hoekhouder hij den beheerder-opziener. (Beschikking van 19 januari 1918. ) 166
23. De heer P. K. Wilhelm is benoemd tot opsteller (van de Hogere Land- en Tuinbouwschool. (Beschikking van 14 februari 1918. )
Brussel, den 11. Mei 1918.
No. 51. – 21. MEI 1918.

Verordening,* houdende verbod het leder op kunstmatige wijze van gewicht te verhogen.
Art. 1. Het bereiden van leder, dot kunstmatig van gewicht is verhoogd, alsook alle kunstmatig van gewicht verhogen van leder, inzonderheid door aanwending van barium, magnesium-, lood-, tin- en andere minerale zouten, van druivensuiker dextrine, mêlasse en gelijkaardige suikerachtige stoffen van suikerhoudende samenstellingen en gelijkaardige middelen, is verboden.
Art. 2. Voor het afwerken van leder, met de gewichtsverhoging waarvan den dag van het inkrachttreden dezer verordening reeds is begonnen, wordt een termijn gaande tot 1 juni 1918.
Art, 3. De „Abteilung fur Handel und Gewerbe” (Afdeling voor Handel en Nijverheid) te Brussel , Kunstbelevingslaan 30, kan op schriftelijke aanvraag, uitzonderingen op het in artikel 1 vervat verbod toestaan.
Art. 4. Wie de voorschriften dezer verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, indien volgens een andere strafwet geen zwaarder straf is voorzien, met een gevangenisstraf van.ten hoogste een jaar en een geldboete van ten hoogste 20.000 mark, of met een dezer straffen gestraft. Bovendien is de verbeurdverklaring der voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, in ieder geval toegelaten en, hij opzettelijke overtreding, steeds uit te spreken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd
Brussel , den 14 mei 1918.

 

Ijzer 10 dodengang belgische observatiepost

20 mei 1918 maandag Sint Niklaas

De koning van Beyeren komt hier voor 1 uur te St Nikolaas op de Groote Markt. Parademarch door de Duitschers. Ik ga met Leonie naar Gaverland

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 21  tot en met 23 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 20-05-1918 geen verordeningen

No. 50. – 18. MEI 1918.

Verordening betreffende een buitengewonen zittljd van de provineieradeo.

Art. 1. De provincieraden van de Belgische provincies worden hierbij tot een buitengewone zittijd op Zaterdag, 1 juni 1918*, te 12 uur ‘« middags, in de hoofdplaatsen der provincies opgeroepen.

Art. 2. De afkondiging van deze oproeping geschiedt voor Het Generaal Gouvernement in België alleen in de Weten Verordeningsbladen voor Vlaanderen en voor Wallonië voor het Operatie- en Etappengebied in den vorm, die aldaar voor het afkondigen van verordeningen gebruikelijk is.

Art. 3, De uitnodiging van de leden der provincieraden geschiedt door de bestendige afvaardiging. De Gouverneur der provincie is niet gehouden den zittijd hij te wonen. De bestendige afvaardiging benoemt het lid, dat den zittijd zal openen en sluiten. De opening en de sluiting geschiedt voor de provincies Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Limburg, Luik Luxemburg en Namen, in den naam van den keizerlijke Duitse Generaal Gouverneur, voor de provincies Henegouwen en Luxemburg terzelfder tijd in den naam van de bevoegde Opperbevelhebbers en voor de provincies Oost- en West- Vlaanderen in den naam van de bevoegde Opperbevelhebbers.

Art. 4. De zittijd duurt niet langer dan een dag en wordt met gesloten deuren gehouden. Op de dagorde staan volgende punten, waarover uitsluitend mag worden beraadslaagd : a) Wijze van opbrengen van zes verdere vervelende maandelijkse stortingen, namelijk voor de maanden juni 1918 tot en met november 1918, van de hij bevel van 21 mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting ;
b) Opbrengen van de middelen ter heffing der in juni en September 1918 vervallende kasbons en intrestkoepons van de tot dusver aangegane krijgsbelastingsleningen.

Art. 5. De provincieraden nemen in dezen zittijd welke ook het aantal aanwezige leden zijn geldige Besluiten.

Brussel , den 18 mei 1918.
affiches uit de collectie KOKW

 

19 mei 1918 zondag. Sint Niklaas

Zondag Sinxen. ‘t Vleesch kost reeds 26 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen

No. 50. – 18. MEI 1918.
Bekendmaking. ** op grond mijner verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies (Ernte-Kommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie (Zentral-Emte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands aïs volgt vastgesteld : voor tarwe(mengtarwe) uit stapelplaats of molen geleverd frank 73.01 per 100 hgr, rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd „ 39.72 „ „ masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 42.36 „ „ spelt, ongepeld uit stapelplaats of molen geleverd „ 39.94 M zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „ „ m tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 83.25 voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 48.93 per 100 kgr. „ masteluinmeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 51.65 „ „ „ „ tarwebrood aan verbruikers geleverd „ —.69 kg. Deze hoogste prijzen worden op 1 juni 1918* van kracht. De provinciale Oogstkommissies (Provinzial-Ernle- Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies, van kracht.
Brussel , 18 mei 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Mariabeeld uit hoofdkerk

18 mei 1918 zaterdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180513 Verbod graan op stam af te snijden en als veevoeder te gebruiken