31 oogst 1917 vrijdag Sint Niklaas

Emile keert uit Brussel weder van zijn onderwijzersexamen. Reeds twee avonden hebben de Duitsche soldaten bal gehad in de zaal van den Casino, Statiestraat, enkel vrouwen en soldaten worden toegelaten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
nieuws overgeschreven uit NRC

19170831 – 4 Duitsche mijnenvegers aan de Jutlandsche kust door de Engelschen in den grond geboord.
tot en met 26-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
Bekendmaking.l

Art. 1. In het koninklijk athenaeum te Gent zal voor het jaar 1917 de jury zetelen, ingesteld hij de middelbare meisjesnormaalschool, Nieuwe Boschstraat, om de examens van kandidate-lerares en lerares hij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, evenals een grondig examen over de Germaanse talen af te nemen.
Art, II Tot die examens worden ook alle personen toegelaten, die aan de wettelijke voorschriften dienaangaande voldoen, hetzij dat zij zich door privaat onderwijs of in een vrije onderwijsinrichting hebben voorbereid.

Art. III. De examens beginnen op 10 September te 10 u. ’s morgens in het koninklijk athenaeum. De recipiendae, die zich daarvoor lieten inschrijven bieden zich zonder verdere oproeping vanwege den Voorzitter op den gestelden datum in het athenaeum aan, voorzien van hun diploma’s en getuigschriften.

Art. IV. De personen die zich dit jaar bij de provinciebesturen lieten inschrijven om die examens af te leggen, doch die belet waren dit te doen, mogen zich, zonder nieuwe inschrijvingsrecht te moeten betalen, voor die examens aanmelden. Te dien einde zenden ze hun aanvraag onder dubbelen omslag aan den heer Prefect van het koninklijk atheneum te Gent. De aanvraag wordt in een omslag gesloten waarvan het adres luidt : Aan den heer Voorzitter der Jury belast met het afnemen der examens van kandidate-lerares en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad. Koninklijk Atheneum Gent. Bij die aanvraag moet een aanmeldingsformulier gevoegd worden vermeldende naam en voornamen der recipienda, geboorteplaats en datum, verblijfplaats, opgave der af te leggen examens, inlichtingen over diploma s of getuigschriften en over de werken waarover zij zullen ondervraagd worden.

Art. V. Nieuwe inschrijvingen worden op de provincie’ besturen aangenomen tot 5 september, Na dien datum worden geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaard. Voor de inschrijvingen wende men zich tot: den heer De Zutter, beambte bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, voor die provincie ; den heer Axters, beambte bij het provinciebestuur voor West Vlaanderen.

Art. VI. De inschrijvingskosten zijn als volgt vastgesteld : voor het examen van kandidate-lerares 20 fr, voor het examen van lerares 50 fr. De kandidaten, die bij een vroeger examen uitgesteld werden, betalen slechts het vierde, zij die afgewezen werden slechts de helft der kosten. De kosten zijn bij de inschrijving te betalen, Brussel, den 17n AUGUSTUS 1917.*

postkaart ergens van internet Casino

30 oogst 1917 donderdag. Sint Niklaas

Iedere kleerwinkel mag maar 2 kostuums meer in ’t bezit hebben; de overige worden door den Duitscher opgeeischt. Alle verschoon boven de 15 stuks wordt in de magazijnen opgeeischt ook storen, gordijnen, matten, tapijten enz: zijn tegen den 5 sept aan te geven. .
Leander, ik en Jean krijgen als werker onze broodkaarten van het komiteit van 70 gram per dag; zoodat we nu met vieren (vader) alle dagen 70 gram per hoofd meer genieten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 30-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
Bekendmaking.
Art. 1. Voor het jaar 1917 zal in het koninklijk atheneum te Gent de jury zetelen, ingesteld bij de vrije middelbare meisjes normaalschool, Nieuwe Boschstraat, belast met het afnemen van de proeven voorbereidend tot het examen van kandidate-lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad.

Art. II. Tot die proeven worden ook toegelaten de personen, die zich door privaat onderwijs of in een vrij onderwijsgesticht hebben voorbereid, en die aan de wettelijke voorschriften dienaangaande voldoen.l

Art. III. De aanmeldingsbrief moet opgeven den naam, de voornamen, den ouderdom, de verblijfplaats, het examen dat de recipienda wenst af te leggen, het getuigschrift waarvan de recipienda houdster is. Die aanmeldingsbrief wordt gesloten in een omslag waarop men dient te schrijven : „Aan den Heer Voorzitter van de middenjury belast met het afnemen der proeven voorbereidend tot het examen van kandidatelerares hij het middelbaar onderwijs van den lageren graad Deze brief dient onder omslag gericht te worden aan den heer Prefekt van het koninklijk atheneum te Gent.

Art. IV. De inschrijvingen moeten voor den 10 n September ingezonden worden. Latere aanmeldingen komen niet meer in aanmerking. De recipiendae worden na dezen datum door den heer Voorzitter opgeroepen. Zij melden zich aan, voorzien van de nodige stukken betreffende hun ouderdom of vroegere examens. Brussel, den 17 AUGUSTUS 1917.*
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Postkaart ruines Dixmuide

29 oogst 1917 woensdag. Sint Niklaas

In Beveren zijn 3 Duitschers vermoord; de daders zijn gevangen genomen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 30-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
Bekendmaking. Op 17 September e. k. zal te Brussel in de Rijks Middelbare meisjesnormaalschool Broekstraat 70 de jury zetelen belast met het afnemen der examens van tekenleraar en tekenlerares bij het Middelbaar en Middelbaar normaal Onderwijs, Leergangen voorbereidend tot dit examen zullen in dezelfde lokalen gegeven worden van af den 10n tot den 15n September.
Aan dit examen mogen deelnemen de houders van het diploma van onderwijzer of van leraar hij het middelbaar Onderwijs en de houdsters van het diploma van onderwijzeres of van lerares hij het Middelhaar Onderwijs. De kandidaten kunnen zich per brief of persoonlijk hij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Bestuur van het Middelbaar Onderwijs, Weldadigheidstraat 25, aanmelden tot den 4n September,
De aanvraag moet vermelden : naam en voomamen van de kandidaten, examen of examens die zij wensen af te leggen, de diploma’s die zij bezitten, ouderdom, adres en ambt met de aanduiding der plaats waar het uitgeoefend wordt,
De kandidaten, die zich lieten inschrijven melden zich zonder verdere oproeping op den gestelden datum te 10 u. ’s morgens in de aangeduide lokalen aan, voorzien van de vereiste diploma’s en van het nodige tekengerief.
Brussel, den 22n Augustus 1917. V, F.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Ieper porte de lille

28 oogst 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

Patatten nog immer 0,60 fr: de kgr!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 30-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
AANVULLENDE VERORDENING tot de Verordening J. II 8300/n van G JuU 19U, van deo Heer Generalgouverneur (voor het ganse gebied van het Generalgouvernement).
Om allen twijfel weg te nemen wordt ter kennis gebracht, dat de inbeslagneming uitgesprokenen bij de hiervoren bedoelde verordening eveneens dwarsliggers wisselhout er of telegraafpalen en palen voor geleidingen omvat terwijl staande en geveld hout, aîsook inlands rondhout daarvan bevrijd blijft
Aanvragen voor vrijverklaringen van in beslag genomen hout zijn rechtstreeks te richten tot de Holzahgabestelle te Antwerpen; de stafoffier van de genie zal er over beslissen.
Elke maand mogen de belanghehhenden 5 kubieke meter van hun voorraad aan inlands hout of uitheems eikenhout in houtbewerkings- en meubelfabrieken, schrijnwerkerijen en in dergelijke inrichtingen verwerken, zonder daartoe een aanvraag in te dienen. De ondernemingeny die van deze toelating gebruik maken zijn evenwel verplicht, de Holzabgabestelle te Antwerpen daarvan kennis te geven. Zij moeten ook nauwkeurig aantekening houden over hun houtvoorraden en de daaraan onttrokken hoeveelheden, zoodat te allen tijde en zonder moeite kan worden vastgesteld hoeveel hout verwerkt is.
De „Holzahgabestelle” te Antwerpen zal de bevoegde „Kreischefs” de ondememingen aanduiden die een zekere hoeveelheid van hun voorraden wensen te verwerken. Op deze wijze kan de dichtsbij gelegen plaatselijke Kommandantuur nagaan of de ondememer de voorgeschreven aantekeningen houdt. Overtredingen toorden overeenkomstig de strafbepalingen van hiervoren hedoelde verordening gestraft. Brussel den 20n Augusius 1917. Bovensiaande Verordening moet in al de gemeenten hij plakbrief ter algemeene kennis worden gebracht
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

afbeelding Ruïnes van Nieuwpoort

27 oogst 1917 maandag. Sint Niklaas

Tusschen ’t Stadhuis en het huis Vermeiren op de Groote Markt is de Telegraaf zonder draad door de Duitschers gelegd; de ontvangstkabine is in een huis der Parkstraat. De Flûgwache op den O.L.Vrouwetoren is afgeschaft en naar Nieuwkerken overgebracht.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 30-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
Verordening *** betreffende de verplichting tot aangifte en de inbeslagneming van de afgewerkte voortbrengselen uit koper, brons en geelkoper in handels- en nijverheidsbedrijven, alsook in en aan openbare gebouwen en inrichtingen.
Art, 1. Ter aanvulling van de Verordening van 30 december 1916, C. C. IVa 24446 {Wet- en Verordeningsblad nr. 305) f moeten al de op 1 September 1917 {proefdag) binnen het gebied van het Generalgouvernement voorhanden zijnde voorwerpen en stapels voorwerpen uit koper, brons en geelkoper van de in artikel 2 vermelde klassen, worden aangegeven.
Voorwerpen, die onder toepassing van deze Verordening vallen.
F. Handelsartikelen en voorraden in magazijnen.
Klasse 50. Massa-artikelen, zoals halfafgewerkte en afgewerkte voortbrengselen, ook wanneer zij met de hand voltooid zijn, die op grond van de vroegere Verordeningen nog niet in beslag genomen zijn {b. v. verlichtingsartikelen, garnituren, huishoudelijke voorwerpen enz).
Klasse 51 . In de fabriek vervaardigde siervoorwerpen,
Klasse 52. Bijzondere toestellen voor brouwerijen en mouterijen, h. v., mout- en brouwketels, met inbegrip van de ingebouwde pijpen, verwarmings- en afkoelslangen, enz.
Klasse 53. Bijzondere toestellen voor melkerijen, melkhandelaars en melkverkopers, h. v., melkkruiken, vaten en allerhande toestellen voor melkerijen
Klasse 54. Bijzondere toestellen van de onder G. opgesomde klassen van 55 tot 64.

G. Voorwerpen, die in handels- en nijverheidsbedrijven, openbare gebouwen en inrichtingen in gebruik, d. i. opgesteld of ingebouwd zijn.
Klasse 55. Bijzondere toestellen voor spuitwater- en limonadefabrieken.
Klasse 56. Bijzondere toestellen voor grote wasserijen en strijkerijen.
Klasse 57. Bijzondere toestellen voor lucifersfabrieken.
Klasse 58. Bijzondere toestellen en rekken voor wijnhandels en voor wijnkelders. Klasse 59. Bijzondere toestellen voor andere handels- en nijverheidsbedrijven waarop vroegere Verordeningen niet toepasselijk waren.
Klasse 60. Straatlantaarns,
Klasse 61. Elektrische booglampen. Naast het gewicht aan koper, brons en geelkoper, moet ook het aantal stuks aangegeven worden.
Klasse 62. Metallisch doek voor papier, karton- en dergelijke machines : Naast het gewicht, moeten het aantal stuks de afmetingen en de toestand aangegeven worden.
Klasse 63. rekken en omheiningen, poorten kandelabers van openbare plaatsen, inrichtingen en parken.
Klasse 64. Brandspuiten en blustoestellen.
Klasse 65. Beschuttingsdraden boven de geleidingen van elektrische trams, en dergelijke draden en geleidingen, waardoor geen stroom gaat.
Uitzonderingen.

Art. 3. Deze Verordening is niet toepasselijk op :

1) Met koper, brons of geelkoper overtrokken {b. v. galvanisch) of geplateerde voorwerpen, die vervaardigd zijn uit ijzer of uit een ander niet in beslag genomen metaal.

2) Voorwerpen, die voor ten minste 3/4 uit een niet in beslag genomen metaal bestaan en waarvan de afzonderlijke delen onscheidbaar met elkander zijn verbonden (of met bouten vastgeklonken, aaneengeperst, geweld, enz.).
3) Voorwerpen, die voor godsdienstige doeleinden dienen en die zich bevinden aan en in kerkelijke en andere voor den godsdienst dienende gebouwen en lokalen. De Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen {Abteilung fur Handel und Gewerbe, Roverwaltungsstelle) kan op schriftelijke aanvraag in bijzondere gevallen h. v. voor voorwerpen van erkende kunstwaarde of geschiedkundige waarde, verdere uitzonderingen alsook vrijstelling van het verbod van artikel 6
Verplichting tot aangifte.

Art. 4. De in artikel 2 (ypgesomde voorwerpen moeten op de daartoe bestemde kaarten van aangifte ten laatste op 30 September 1917, aangegeven zijn bij de Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen.
Tot maatstaf voor de aangifte dient de op den proefdag {artikel 1) voorhanden hoeveelheid. De formulieren zijn te verkrijgen hij de Orts-” of „Abschnitt kommandanturen’* ; de voorhanden hoeveelheden moeten daarin voor elk der in de kaart van aangifte opgesomde metaalsoorten in kilogram nettogewicht aangegeven zijn. Voor iedere klasse moet een afzonderlijke kaart worden ingevuld. Gaat het vaststellen van het gewicht met bijzondere moeilijkheden gepaard, zoals h. v. voor ingemetselde metalen delen, dan volstaat een gewetensvolle schatting van het gewicht. De voorhanden hoeveelheden van een zelfde eigenaar of bezitter, waarvan het gezamenlijk gewicht per klasse niet meer bedraagt dan 20 kg., moeten niet aangegeven worden ; zij zijn echter juist op dezelfde wijze af te leveren als de voorwerpen, die onder de verplichting tot aangifte vallen. Losmaking’ en afleveringsverplichting.

Art. 5. De voorwerpen, die in artikel 2, alsook in artikel 4, lid 4, in het bijzonder vermeld zijn en die ten laatste op 30 September 1917 niet vrijwillig verkocht zijn aan de Zentrot Einkaufs-Gesellschaft fur Belgien m. b. H., Abteilung Metalle* Kunstherlevingslaan 30, te Brussel, moeten op uitnodiging van de Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen, binnen den daartoe vastgestelde tijd losgemaakt en afgeleverd worden.
Door het feit van de aflevering gaat de eigendom van het Duits legerbestuur over. Voor de afgeleverde voorwerpen ontvangt de afleveraar in dat geval een ontvangstbewijs ; de Rijkscommissie tot regeling van de schadeloosstellingen {Reichsentschàdigungskommission) stelt volgens de bestaande grondregels de schadeloosstelling vast. De uitnodiging om bedoelde voorwerpen los te maken en af te leveren kan gegeven worden door algemene of bijzondere schikkingen met het oog op bepaalde nijverheidstakken, bedrijven of gewesten. De personen die gehouden zijn aangifte te doen, zijn verplicht de betrokken voorwerpen los te maken en af te leveren,
Aanvullingsvoorschriften,
Art, 6. Overigens zijn de bepalingen van §§ 3, 4,7,9 en 10 van de in artikel 1 vermelde Verordening, alsook de voorschriften van de Verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde Verordeningen, dienovereenkomstig van toepassing.
Brussel den 31 Juli 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart OLV kerk

 

26 oogst 1917 zondag Sint Niklaas

Emiel vertrekt naar Brussel om zijn exaam voor onderwijzer af te leggen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 30-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 26-08-1917 geen verordeningen

No. 384. – 25. AUGUST 1917.
Beschikking. Op grond van artikel 3 der beschikking van 8 Augustus 1917 van den heer Generalgouvemeur {C. FI. Illa 90), bepaal ik het navolgende : De zittingen van de jury voor de bekrachtiging van de ge tuigschriften van het middelbaar onderwijs en voor het afnemen van de voorbereidende examens tot het hoger onderwijs in Vlaanderen, zullen dit jaar gehouden worden te rekenen van 27 Augustus, te 10 uur s voormiddags, in de Staatsmiddelbare normaalschool Broekstraat 70 te Brussel.
Brussel, den 17n AuguStus 1917,

No. 384. – 25. AUGUST 1917.

Bekendmaking. *** Op grond mijner verordening van 19 Juni 1917  betreffende de Oogstcommissies (Emtekommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening, heb ik op voorstel der centrale Oogstcommissie (Zentral-Emte-Kommission) de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :

Bekendmaking. *** Op grond mijner verordening van 19 Juni 1917 betreffende de Oogstcommissies (Emtekommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening, heb ik op voorstel der centrale Oogstcommissie (Zentral-Emte-Kommission) de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 63.25 per 100 kgr.
rogge uit stapelplaats of molen geleverd , 33,17 frank per 100 kgr
masteluin uit stapelplaats of molen geleverd 31,51 frank per 100 kgr
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd 31,28 frank per 100 kgr
zemelen uit stapelplaats of molen geleverd 21,50 frank per 100 kgr
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 70,34 frank per 100 kgr
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd -, 39,31 frank per 100 kgr
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „37,61 frank per 100 kgr
tarwebrood aan verbruikers geleverd „ 0,60 „ kgr.

Deze hoogste prijzen worden op 16 September 1917 van kracht. De provinciale Oogstcommissies {Promnzial-Emte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters telkens een lageren hoogsten prijs voor brood tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917 betreffende de Oogstcommissies , van kracht, Brussel, den 20 AUGUSTUS 1917.*
Z. E. K. 3806/17, 33.17 31.51 31.28 21.50 70.34 39.31 37.61 —.60
No. 384. – 25. AUGUST 1917.
Verordening Ter wijziging van het Koninklijk besluit van 21 september 1884, verorden ik voor Vlaanderen het navolgende :l

Art. 1. Aan artikel i, lid i, van het koninklijk besluit van 21 september 1884 is toegevoegd : Bijaldien voor de samenstelling van de jury, de vier leden niet in gelijken getale kunnen worden aangeduid onder leerkrachten van het openbaar en van het vrij onderwijs, mogen leerkrachten van het vrij onderwijs worden aangesteld in plaats van leerkrachten van het openbaar onderwijs en omgekeerd.

Art. 2. Ingeval geen geestelijke leerkracht zitting heeft in de jury voor het afnemen van het examen in den godsdienst en in de zedenleer, zal het examen in dat vak niet plaats hebben. Het kan evenwel naderhand afgerwmen worden, zodra de vereiste leerkrachten beschikhaar zijn. Brussel, den 23n Augu tus 1917.

No. 884. – 26. AUGUST 1917.

Beschikking betreffende de jury’s voor het afnemen van liet onderwijzers- en liet onderwijzeressen examen. Overeenkomstig artikel 15 en 24 van de wet van 15 juni 1914, tot regeling van het lager onderwijs, en artikel 1 van het koninkrijk besluit van 21 September 1884, zoals dat is is gewijzigd hij verordening van 23 Angustiis 1917, beschik ik het navolgende :

Art. 1. In het Vlaams gebied van het Generalgouvernement zijn tweejurys samengesteld : een voor het afnemen van het onderwijzersexamen, een voor het afnemen van het onderwijzeressenexamen. Voor namen zie hiervoor.
Art, 2. De voorzitters van de jury’s weten zorg dragen voor de oproeping van de kandidaat-onderwijzers en -onderwijzeressen,
Brussel, den 23 Augustus 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn

foto Emiel na de oorlog als soldaat

25 oogst 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
nieuws overgeschreven uit NRC
19170825 – Den Monte Santo aan Gorz door de Italianen genomen.

verordeningen

No.384.- 25. august 1917.

Beschikking. Ter wijziging en gedeeltelijke aanvulling van het in uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 1890 {nieuwe tekst vastgesteld bij beschikking van 14 juli 1917 van den heer Generalgouvemeur uitgevaardigd „reglement van inwendige orde voor de middelbare Staatstuin- en landbouwscholen gedagtekend 18 oktober 1890 wordt het navolgende bepaald :

Art. 1. Art. 29 van het hoger vermeld reglement van inwendige orde wordt aangevuld als volgt : „In de school te Vilvoorde worden twee categorieën van leerlingen toegelaten :

a) leerlingen-tuinbouwkundigen, die de volledige studiën doen en

b) leerlingen-hoveniers, die een der praktische en theoretische leergangen in de tuinbouwteelt volgen :

1) fruit- en sierboomteelt,

2) moesteelt of 3 )bloementeelt.

Art. 2. Art. 30 van voormeld reglement wordt aldus aangevuld : „Zijn alleen lot het examen toegelaten, de kandidaten die door de jury erkend worden aïs hebbende de nodige lichaamskracht om den practische arbeid uit te voeren.

Art. 3. Art. 31 is gewijzigd in dezen zin dat, om tot de school te Vilvoorde toegelaten te worden aïs leerling-tuinbouwkundige, de kandidaten in bezit moeten zijn van het getuigschrift van voleindigd middelbaar onderwijs van den lageren graad of van een bewijsschrift, waaruit blijkt dat zij in het derde schooljaar van een gesticht van middelbaar onderwijs van den hogere graad mogen overgaan. Ingeval zij de ene of andere dezer voorwaarden niet vervullen, moeten zij voldoen bij een examen lopende over de leervakken opgenomen in de bijlage van deze beschikking, Om als leerling-hovenier in de school te Vilvoorde toegelaten te worden, moeten de kandidaten in bezit zijn van een bewijsschrift van voleindigd lager onderwijs of met goed gevolg een examen afleggen over de leervakken van dit onderwijs. Dit examen omvat :

a) Een eenvoudig opstel, dat te gelijker tijd dienen zal om over het geschrift en de spelkunst te oordelen ;

b) Vragen en vraagstukken over de rekenkunde ;

c) Grondbegrippen van de algemene aardrijkskunde en de vaderlandse geschiedenis.

Art. 4. Het ministerie van Landbouw stelt ieder jaar, op voorstel van den bestuurder, die te voren het advies van de betrokken leraars moet inwinnen  het getal leerlingenhoveniers vast, die tot de praktische en theoretische leergangen zullen worden toegelaten.

Art. 5. De kandidaat-leerlingen-hoveniers worden, zonder onderscheid, aan een praktische proef onderworpen over den leergang dien zij verlangen te volgen. De praktische proef telt voor een vierde in de berekening van het aantal punten van het toegangsexamen en bepaalt, met de andere behaalde punten, de eindklassering. De kandidaten die in het bezit zijn van het bewijsschrift van voleindigd hoger onderwijs, moeten ten minste de helft der punten in de praktische proef hebben

Art. 6. Lid 3 van art. 37 en lid 1 van art. 44 van voornoemd reglement worden als volgt gewijzigd : „Het examen bestaat uit twee proeven : de een schriftelijk de andere mondeling en praktisch.

Art. 7. Bij hunne inschrijving duiden de kandidaten den leergang aan  dien zij verlangen te volgen.

Art. 8. De leerlingen-hoveniers die, gedurende ten minste een schooljaar, den leergang regelmatig gevolgd hebben, kunnen een bewijsschrift van bekwaamheid bekomen na, met goed gevolg, een examen over het praktisch en theoretisch onderwijs te hebben afgelegd. Dit examen heeft plaats volgens de regelen door de jury bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met de voorschriften van art. 6. Het getal punten toe te kennen voor de praktische proef zal 75 t. h. van het gezamenlijk getal punten voor de volledige proef bedragen.

Art. 9. Het door de jury af te leveren bewijsschrift is opgemaakt volgens bijgaand formulier. Het wordt ondertekend door den voorzitter, den secretaris en de leden der jury, alsook door den leerling-hovenier en voorzien van het zegel der school.

Art. 10. De jury bestaat uit :

a) den bestuurder der school, voorzitter,

b) den leraar van den leergang,

c) den cultuuroverste van den leergang,

d) een lid van de commissie van toezicht der school,

e) een afgevaardigde van het ministerie van Landbouw. De jury benoemt zijn secretaris.

Art. 11. De examens voor het bekomen van het  getuigschrift van hovenier’ hebben plaats van 15 September tot 15 oktober

Art. 12. De leerlingen-hoveniers zijn onderworpen aan het tuchtreglement van 18 oktober 1890 voor tuinbouwscholen. Brussel, den 14 Juli 1917, Tuinbouwschool te Vilvoorde.

— Programma voor het toegangsexamen .

Talen. — Nederlandse taal : Opstel, verhaal of beschrijving, Dictaat. Andere talen : Opstel over een eenvoudig onderwerp {beschrijving of handelsbrief) . Dictaat. Rekenkunde. — Hoofdbewerkingen met gehele getallen. Eigenschappen der getallen. Gewone breuken. Tiendelige getallen. Metriek stelsel van maten en gewichten. Evenredigheden. Problemen over interest, disconto, evenredige verdelingen, mengsels en legeringen, gezelschapsrekenen, samengestelde interest. Vierkant en vierkantswortel. Stelkunde. — Hoofdbewerkingen met een- en veeltermen, Ontbinding in factoren. Stelkundige breuken. Oplossing van stelkundige vergelijkingen van den eersten graad met een onbekende. Vraagstukken met lettergrootheden. Toepassingen der gevonden formules op vraagstukken over interest en verdeling. Oplossing van stelkundige vergelijkingen van den eersten graad met twee of meer onbekenden.

Meetkunde. — Bepalingen. Axioma’s. Eigenschappen der loodlijnen en der schuine lijnen. Evenwijdige lijnen. Congruentie van driehoeken. Som der hoeken van welkdanige veelhoeken. Eigenschappen der parallellogrammen. Cirkel. Verdeling der hoeken in graden. Berekening der oppervlakte van vlakke figuren. Voornaamste eigenschappen der driehoeken. Evenredige lijnen. Gelijkvormige figuren. Regelmatige veelhoeken. Omtrek en oppervlak van den cirkel en diens sectoren. Oppervlak en inhoud der veel vlakkige lichamen alsmede van den kegel, den cilinder en den bol.

Aardrijkskunde. — Aardrijkskunde van België : Verhevenheid van den bodem. Belangrijkste stromen, rivieren en vaarten. Klimaat. Grondgesteldheid, Voonaamste voortbrengselen der drie rijken. Voornaamste nijverheden. Handelsbetrekkingen van België met de grote landen der wereld.

Geschiedenis. — I. Belangrijkste feiten uit de vaderlandse geschiedenis : Romeins tijdvak. Frankisch tijdvak. Het leenstelsel. De Gemeenten. Boergondische overheersing. Karel V. Spaans tijdvak. Oorlogen van Lodewijk XIV in België. Het traktaat van Utrecht en het Bareelentractaat. Oostenrijkse overheersing. Franse overheersing. Koninkrijk der Nederlanden {1815-1830). Omwenteling van 1830. Regering van Leopold I en Leopold II

II. Begrijpen der algemene geschiedenis sedert de grote uitvindingen en ontdekkingen.

Karel V en Frans I. De Wedergeboorte. Het protestantisme. De kerkhervorming. De godsdienstoorlogen onder Filips IIy Elisabeth en Hendrik IV. De dertigjarige oorlog. De omwentelingen in Engeland van 1649 en 1688. De eeuw van Lodewijk XIV. Rusland onder Peter den Groote. Spaanse successie-oorlog. Zevenjarige oorlog. Verbrokkeling van Polen. Stichting der Verenigde Staten van Amerika. De Franse Omwenteling van 1789. Het Frans keizerrijk. Omwentelingen van 1830 en 1848. Eenheid van Italië. Eenheid van Duitsland. Het Oosters vraagstuk. Onafhankelijkheidsoorlog in Amerika. De beschaving in de XIX eeuw.

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN OPENBARE WERKEN.

Staats Tuinbouwschool te Vilvoorde, Getuigschrift van Hovenier. Bewijs van vakkennis : in de fruit -en sierbomenteelt ; in de moesteelt ; in de bloementeelt, De jury, gelast de leerlingen-hoveniers der Staats Tuinbouwschool te Vilvoorde te onderzoeken, verklaart dat de heer geboren te den ,na te dezer school, gedurende het schooljaar 191 . . —191 . . , den praktische en  theoretische leergang in voornoemd vak gevolgd te hebben, op het door hem afgelegd examen, punten op behaald heeft. Ten gevolge waarvan hem dit getuigschrift is afgeleverd geworden. , den 191,. De Staats tuinbouwschool te Vilvoorde levert het diploma van tuinbouwkundige, na drie jaar studie, en het getuigschrift van hovenier na een jaar studie af.
De leden der jury : Voorzitter. Secretaris. Leden.
Handtekening van den drager van het getuigschrift
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Uit Le Miroir juni 1917 186 14 Italianen vallen Monte Santo aan

 

24 oogst 1917 vrijdag Sint Niklaas

We koopen kolen aan 120 fr: de 1000 kgr.
en 50 kgr. rogge aan 2 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 24-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 24-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

 

afbeelding uit le pays de france

23 oogst 1917 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 24-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordening

No. 384. – 22 . AUGUST 1917
Beschikking. Het koninklijk besluit in dato 17 October 1890 houdende règlement der middelbare practische Saoats-tuin- en -landbouwsscholen, wordt als volgt gewijzigd /l

Art. 1. De volgende schikking wordt bij art, 15 van voormeld règlement gevoegd : „In de school te Vilvoorde worden twee categoriën van leerlingen toegelaten :l

a) Leerlingen’tuinbouwkundigen, die de volledige stvdiën doen en b) leerlingen-hoveniers, die één der practische en theoretische leergangen in de tuinbouwteelt volgen

1) fruit- en sierboomteelt ;

2) moesteelt of

3) bloementeelt. Het getal leerlingen-hoveniers kan beperkt worden indien liet belang van het onderwijs of van het practisch werk zulks vereist, Bijzondere bepalingen regelen : het programma van het onderwijs aan de leerlingen-hoveniers ; het in- en uitgangsexamen door hen af te leggen ; en hun na voleindigde studie af te leveren getuigschrift.**l

Art. 2. Zijn afgeschaft, voor wat de Staatstuinbouwscholen betreftj art. 16, alsook het eindlid van art. 19 van hoger vermeld besluit.

Art. 3. De bepalingen van deze beschikking worden van kracht met ingang van het schooljaar 1917—1918,

Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) is gelast, voor de uitvoering derzelve, de nodige maatregelen te treffen. Brussel, den 14 Juli 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Voorblad Sur le vif 138 Engels nachtbombardement 30 06 1917

22 oogst 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 24-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 383. – 22. AUGUSTUS 1917.
Verordening **m over de inbeslagneming en den hande! in gemaakt« klederen, verbandstofien en andere weelsels. Voorwerpen die onder toepassing van de Verordening vallen.
Art, 1. De stapels voorwerpen van hieronder aangeduide soort die op den dag van de afkondiging van deze Verordening (jpToefdag) binnen het gebied van het Generalgoevernemt voorhanden zijn, weten overeenkomstig ondifrtkumae voorschrifien worden aangegeven :
1) Zover meer dan 2 stuks van een zelfde hoedanigheid voorhanden zijn, zonder onderscheid van afmetingenf kleur, tekening, snede en maaksel :

a) Gemaakte bovenklederen voor heren, van om het even welke soort en uit om het even welke stof, met ten minste 76 cm. schouderbreedte zoals kostumes jassen en jacquetten, buizen, rokken (redingotes), vesten, broeken, overjassen (paletots en ulsters).
b) Gemaakte klederen voor werklieden, zoals opstellersklederen, vesten, jassen, mantels, kielen, broeken, uit om het even welke stof.

c) Voorschoten voor werklieden. van om het even welke soort.

2) Zover meer dan 2 stuks van elke soort voorhanden zijn, van om het even welke stof en hoedanigheid en zonder onderscheid van afmetingen, kleur, tekening, snede en maaksel. Uniformkledingstukken, van om het even welke soort, zooals wapenrokken, litevka’s, broeken, rijbroeken, mantels en livreiën.

3) Verbandstoffen: Neteldoek voor verhanden, plukselproppen, verbandgaas en zwachtels van om het even welke soort, zonder onderscheid van lengte, breedte, verpakking, en om het even of deze stoffen al dan niet verwerkt zijn (op een bepaalde grote gesneden, gedrenkt of toebereid), zover van dezelfde hoedanigheid meer dan 100 meter, bij een breedte van ten minste 100 centimeter, en meer dan 200 meter, hij een kleinere breedte voorhanden zijn. Bij de aangifte van gedrenkte en toébereide verbandstoffen, dient eveneens te worden vermeld, waarmede die voorwerpen gedrenkt of toebereid zijn.
4) Dekens en lakens, van om het even welke soort, zover die niet reeds door vroegere Verordeningen getroffen zijn, tafelklederen, tafelloojpers, schaamschorteny beddekleederen en gestikte bedspreien (gewatteerde, enz), van bepaalde ajmeiingeny uitgesneden, gezoomd of anderszins afgegezet of van franjes voorzien er hij hegrepen zoover meer dan 15 stuks van iedere soort voorhanden zijn ; voor zakdoeken, hoofddoeken, halsdoeken en schaam schorten, zover meer dan 30 stuks voorhanden zijn, zonder onderscheid van afmetingen, kleur en tekening

5) Bedovertrekken, van om het even welke soort zooalsfluwijnen,overtrekken van peluwen van donzen dekbedden, gewatteerde dekens, enz. zover meer dan 15 stuks van een zelfde hoedanigheid voorhanden zijn, zonder onderscheid van afmetingen, kleur en tekening.

6) Gordijnen met dichtgeweven mazen, rolgordijnen, bovengordijnen, draperijen van om het even welke soort, van bepaalde afmetingen, grote, gesneden, enz., wanneer meer dan 6 stuks van eenzelfde hoedanigheid voorhanden zijn, zonder onderscheid van afmetingen, kleur en tekening. Voorwerpen, die niet onder toepassing van de Verordening vallen.

Art. 2. Evenals voor de kleinste hoeveelheden, aangegeven in artikel l,is de Verordening ook niet toepasselijk op de voorwerpen die het eigendom uitmaken van bijzonderen en tot hun persoonlijk gebruik onontbeerlijk zijn, of die na den proefdag, binnen de perken van de kleinste hoeveelheden, vervaardigd worden op bestelling van een bijzondere voor zijn persoonlijk gebruik. Hetzelfde geldt ook voor de voorwerpen, die in openbare of bijzondere inrichtingen, inzonderheid in çasu huizen alsook in gasthoven, pensions, kostscholen, naefUneMijven, en., in gebruik zijn, zover zij voor de rechtmatige voort- 1 zetting van het bedrijf onontbeerlijk zijn. Wanneer echter na den proefdag dergelijke voorwerpen worden aangeschaft is daarvan in ieder geval aangifte te doen overeenkomstig artikel 8. Personen die onder toepassing van de Verordening vallen.

Art. 3. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen, verenigingen van privaatrechtelijke en openbaarrechtelijke natuur, handels- en nijverheidsbedrijven met inbegrip van de apotheken, alsook de bedrijven en inrichtingen van Staat, gemeenten en kerk die de in artikel 1 bedoelde waren voortbrengen, verwerken of anderszins in bewaring hébben zijn verplicht deze aan te geven, om het even of zij er al dan niet de eigenaars van zijn of het recht hebben er over te beschikken. Voor de handelingen van privaatrechtélijke of openbaarrechtelijke personen zijn de wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk. Aangifte van de voorhanden hoeveelheden.

Art. 4. De aangifte moet op de daartoe bestemde kaart van aangifte ten laatste op 5 September 1917 gedaan zijn hij het ,,Militarisches Textiïbeschaffungsamt”, Quatre- Brasstraat 13, te Brussel; als maatstaf voor de aangifte geldt de hoeveelheid die op den proefdag voorhanden is. De kaarten van aangifte zijn op gemeld kantoor of hij den bevoegden Kreischef of „Abschnittskoinmandeur” te verkrijgen ; zij moeten op zulke wijze worden ingevuld dat zij een overzicht geven van een soort en de hoeveelheid van de voorhanden voorwerpen.’ Bij de aangifte van de in artikel 1, cijfers 3 tot 6, opgesomde waarde, moet een staal worden gevoegd. Al de aanvragen en verzoeken aangaande de Verordening, zijn eveneens hij het „Militariches Textilbeschaffungsambt te Brussel in te dienen. Bepalingen betreffende het aankopen.l

Art. 5. Het Militarisches TextUbeschaffungsambt heeft het recht de aan te geven waren op te kopen tegen den prijs die(op 25 Juli 1914 in België gebruikelijk was vermeerderd met een bijslag van 20 tot 60%. Komt geen onderhandse aankoop tot stand, dan kunnen de betrokken waren onteigend worden. In dat geval bekomt de afleveraar een ontvangstbewijs en wordt de schadeloosstelling vastgesteld door de Rijkskommissie tot regeling van de schadeloosstellingen {Reichsentschàdigungskommission), Bewaring en gebruik van de voorwerpen.l

Art. 6, Afgezien van den verkoop aan het Militarisches Textiîbeschaffungsambt mag slechts het tiende deel van de aan te geven waren van de hand gedaan worden, doch slechts op voorwaarde dat te voren de in artikel 7 voorgeschreven schikkingen getroffen zijn. Overigens is het door het feit van de inbeslagneming verboden over de voorwerpen, die niet van de hand mogen worden gedaan, op enige wijze rechtszakelijk te beschikken of ze op om het even welke wijze te vervoeren, te benuttigen of te wijzigen. De bezitters zijn verplicht, die voorwerpen zorgvuldig te bewaren en behoorlijk te behandelen. Boekhouding en afzonderlijke berging van de voorwerpen.l

Art. 7. leder persoon, die verplicht is aangifte te doen, moet een zakenboek houden over al de waren van de in artikel 1 aangegeven soort,ook wanneer hij er niet meer van bezit dan de vastgestelde kleinste hoeveelheden, en wel zodanig, dat daarin al de hij hem voorhanden zijnde voorwerpen, om het even of zij al dan niet aan te geven zijn, kunnen worden nagegaan. Elke wijziging van de voorhanden hoeveelheden, alsook de wijze van verbruik, moet in het zakenboek vermeld staan. De voorwerpen, die niet van de hand mogen worden gedaan zijn, als zodanig kenbaar gemaakt, van de vrije voorraden afgezonderd te bewaren. De lasthebbers van de militaire en de burgerlijke overheden hebben het recht, de zakenhoeken, de zakenpapieren en bewaarplaatsen te onderzoeken, om zich te vergewissen dat de voorschriften nagekomen worden. Aangiften die naderhand te doen zijn.l

Art. 8. Al de waren van de in artikel 1 bedoelde soort, die na den proefdag vervaardigd of toebereid worden, ook wanneer de hoeveelheid niet groter is dan de vastgestelde kleinste hoeveelheid, moeten zonder onderscheid den eersten van de volgende maand en, voor de eerste maal, op 1 October 1917, aangegeven worden door den vervaardiger en den opdrachtgever en door degene die de voorwerpen in magazijn of in bewaring neemt. Zij zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de voorwerpen, die ojp den proefdag reeds vervaardigd waren. Ongeldigheid van vroegere vrijverklaringen.l

Art. 9. De verplichtingen, door deze Verordening opgelegd, blijven ook dan bestaan, wanneer de voorwerpen, waar- OP deze Verordening toepasselijk is, vervaardigd zijn of vervaardigd worden uit grondstoffen, afval, afgewerkte of half afgewerkte fabricaten, die op grond van vroegere Verordeningen of beschikkingen vrijverklaard werden. Strafbepalingen.l

Art. 10, Wie de voorschriften van deze Verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zover een andere strafwet geen zwaarder straf voorziet, met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 25.000 mark boete of met één van deze straffen gestraft. Bovendien kan in al de gevallen de verbeurdverklaringen uitgesproken worden van de voorwerpen waarop de strafbare handeling betrekking heeft; in geval van opzettelijke overtreding, moet de verbeurdverklaring steeds worden uitgesproken. Overigens gelden de voorschriften van de Verordening van 17 juni 1917 houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogsekonomie uitgevaardigd de Verordeningen. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.l

Art. 11. De voorschriften van artikelen 5, 6, 7, lid 2 en lid 3, 8, 2de zin, en 10, lidl,2de zin, van deze Verordening, zijn niet toepasselijk op de waren, waarvan bewezen kan worden dat zij, op den proefdag, het eigendom uitmaakten van de . Commission for Relief in Belgium of van het „Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit. Brussel, den 31n Juli 1917. No. 383. – 22. AUGUST 1917. Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in België, heb ifc, overeenkomstig de Verordening van 29 Augustus 1916, over de likividaties van Britse ondernemingen verschenen in No. 253 van 13 September 1916 van het Wet en Verordeningshlad voor de bezette streken van België), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Conrad Ww. Schmidt (F. A. Glaeser) Ltd, Stratford, Londen. De heer J. Welker, krijgsschool te Brussel, is tot likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlchtingen. Brussel, den 15n AUGUSTUS 1917.*

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Monument kamp van Hameln