28 februari 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 28-02-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Diksmuide straat van Beers naar Diksmuide na overstroming

27 februari 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 28-02-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Diksmuide stationstraat

26 februari 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 19. – 26. februari 1918.
Uitvoeringsbepalingen van de verordening van 8 januari 1918
wijziging en uitbreiding van de verordening houdende inbeslagneming van straatstoomlokomotieyen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen No. van 11 januari 1918, Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië,  5 van 11 januari 1918).
1. Lasthebbers van de „Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvememenf zullen overgaan tot de bezichtiging en de opneming van de aangegeven en zonder toelating van het Generalgouvernement in gebruik zijnde machines van klasse 2, bijgevolg van al de niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vrachtmotorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, alsook van de stroomblokken, trek-machines voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen. Nadat de opening heeft plaats gehad zal aan de bezitters of aan de personen, die de machines in bewaring hebben, een bewijs van inslagneming overhandigd worden.
2. Aan de lasthebbers die met het bezichtigen en met de opneming van de machines belast zijn, moeten al de gewenste inlichtingen verstrekt worden. Inzonderheid moet hun hij de opneming inzage gegeven worden van al de voorhanden papieren, die een nauwkeurige beschrijving der machine bevatten, en waaruit de eigenschappen derzelve op te maken zijn.
3, Wat betreft de machines, die voor het legerbestuur als bruikbaar bevonden zijn, beslist de „Leitung des Kraftfahrwesens heim Generalgouvernemenf naar gelang van behoefte, of de machines aangekocht dan wel door inbeslagneming wegens onteigening of wegens gebruik voor het legerbestuur overgenomen worden. In dit laatste geval worden de bezitters der machines of de personen die ze in bewaring hebben, ten aanzien van hun aanspraak op vergoeding, verwezen naar de Rijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen.
Brussel, den 4n februari 1918,

No. 19. – 26. februari 1918.
Verordening betreffende den dienst van het opzicht van het middelbaar onderwijs.
Het opzicht over het letterkundig en wetenschappelijk onderricht in de onderwijsinstellingen, die onder de bepalingen vallen der wetten van 1 juni 1850, van 15 Juni 1881 en van 6 februari 1887, alsook over de middelbare normaal scholen, die geldige getuigschriften van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad afleveren (artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 december 1902, gewijzigd bij verordening van 30 September 1917), wordt te rekenen van 15 februari 1918 voor Vlaanderen en voor Wallonië door bijzondere ambtenaren uitgeoefend.
Brussel, den 18 februari 1918.
No. 19. – 26. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van de aan den Fransman Louis Montupest, te Parijs, toebehorende fabriek „Ocres de Francorchamps” te Francorchamps, bij Stavelot. De heer Dr. Lepssius, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 18 februari [1918.

Postkaart Diksmuide Stadhuis

23 februari 1918 zaterdag. Sint-Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 22-02-1918 geen verordeningen

No. 18. — 23. februari 1918.
Beschikking.

Artikel 1. Den E. H. Vossen, Edingenstraat 22 te Sint Jans- Molenbeek, wordt op rekening van Hoofdstuk VI, Artikel 71 der begroting van  het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor het dienstjaar 1917 (tweede helft), ter bestrijding van de buitengewone uitgaven, veroorzaakt door het toenemend aantal schoolkinderen, als buitengewone staatstoelage voor den gewone schooldienst der aanneembare lagere jongensschool Sinte Barbara te Sint Jans-Molenbeek, voor het hoger genoemd dienstjaar een som van twee duizend tweehonderd frank {2. 200 fr.) toegekend.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 7 februari 1918

affiches uit de collectie KOKW
postkaart Dixmuide Kwadestraat

21 februari 1918 donderdag Sint Niklaas

Wij koopen 50 kr. tarwe tegen 3,50 fr: de  kgr. en 40 kg rogge aan 2,00 fr:

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Wate schoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19180221 – Jericho in Palestina door de Engelschen bezet.

tot en met 20-02-1918 geen verordeningen

No. 17. – 21. februari 1918.
Bekendmaking. Op grond mijner verordening van 19 Juli 1917 betreffende de Oogstkommissies  evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 juni1917 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Kommission) de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld:

voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 75.19 per 100 kgr. „
rogge uit stapelplaats of molen geleverd „ 37.66
masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 40.09 „
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd „ 36.48 „
zemelen uit stapelplaats of molen geleverd 21.50 „
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 83.74 „
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 45.05 „
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 47.55 „
tarwebrood aan verbruikers geleverd „ — .70 „ kgr.
Deze hoogste prijzen worden op 1 maart 1918 van kracht.
De provinciale Oogstkommissies (Provinzial-EmteKommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstcommissies, van kracht.

Brussel, den 14n februari 1918.

No. 17. – 21. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, krachtens de verordening van 29 Augustus 1916, over de liquidatie van Britse ondernemingen (Wet en Verordeningsblad, hl, 2611), de liquidatie bevolen van de deelhebbingen van de Banque d’Outremer te Brussel, en van de „Marconi Wireless Telegraph Company Limited te Londen, aan de Duitse „Betriebsgesellschaft fur drahtlose Telegraphie (Deheg te Berlijn). De heer Koenigs, koopman te Berlijn is tot liquidator benoemd,
Brussel, den 14n februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Beschikking van het Beheer van Posterijen en Telegrafen, ter wijziging der indeling naar provincies van de Belgische postomschrijvingen. Ingevolge de verordening van 15 december 1917 van den heer Generaal Gouverneur in België, houdende wijziging der provinciegrenzen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, blz. 95, Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, hl. 49) ondergaat de beschikking van 20 november 1917 van het Beheer van Posterijen en Telegrafen (Post- und Telegraphenverwaltung) , betreffende de indeling naar provincies van de Belgische postomschrijvingen (Wet- en Verordeningsblad, hl. 4843-4861) de hiernavolgende wijzigingen:
Onder Ilh (Postomschrijving Luik) vallen weg de postkantoren Attenhoven, Landen, Neerhespen, Neerurinden, Wals-Houthem;
onder Ile {Postomschrijving Bergen) de postkantoren Bever, Edingen (België), Everheek, Sint-Pieters-Kapelle, Twee-Akkers; B.
Onder le (Postomschrijving Brussel) zijn in te lassen de postkantoren Bever, Edingen {België), Sint-Pieters-Kapelle;
Onder Id (Postomschrijving Gent) de postkantoren Everbeek, Twee-Akkers; onder de (Postomschrijving Hasselt) de postkantoren Attenhoven, Landen, Neerhespen, Neerwinden Wals-Houthem.
Brussel, den 14n februari 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Diksmuide kerk vaan het pensionaat van de dames de Saint Nicolas

20 februari 1918 woensdag: Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 19-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19180220 – De Rus vraagt vrede.
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de bevordering van Belgische postbeambten
Enig Art. De hierna vermelde postbeambten, die hij het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België werkzaam zijn, de nodige dienstjaren tellen om onder den oorlog tot een hogere dienstgraad te worden bevorderd en, zich bereid hebben verklaard om thans een zulkdanige bevordering te aanvaarden, worden met terugwerkende kracht te rekenen van 1 oktober 1917 als volgt bevorderd tot de posten, waarop zij aanspraak kunnen doen gelden: Tot bureel-onderoverste bij den Postcheckdienst, de hoofdklerk E. Robert, tot hoofdklerken bij den Postcheckdienst, de eerstaanwezende klerk P. D. Valentin, bij het Postkantoor Brussel I, de eerstaanwezende klerk A. R u v r o y, bij de Afdeling VI A van het Beheer van Posterijen en Telegrafen, de eerstaanwezende klerken T, G. P. Benard en D. I. Hunin, alle te Brussel. De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België is met de uitvoering van deze verordening belast.

Brussel, den 3n februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de begeving van leidende posten bij het Belgisch Beheer van Posterijen voor het Vlaamse bestuursgebied. In aansluiting aan mijn verordening van 12 januari 1918 {Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, hl. 51) over hetzelfde onderwerp, verorden ik het navolgende:
Enig Artikel
Art. Bij het Hoofdpijler van Posterijen voor Vlaanderen te Brussel worden benoemd:

a) met ingang van 1 januari 1918 tot bestuursopziener de heer B, G. E, Desmedt afdelingsoverste te Brussel,
b) met ingang van 1 februari 1918 tot bureeloverste de heer G. 1, Elias, klerk te Masse te Vilvoorde. De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 3 februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de opneming van de Voorhanden klokken en orgelpijpen. Ik bepaal hierbij, dat zal overgegaan worden met de opneming van de in het gebied van het Generaal Gouvernement voorhanden ï) klokken uit gegoten brons, die meer dan 10 kg, wegen, alsook van de  stomme en sprekende prospect  orgelpijpen uit tin of uit een tinlegering. Ik belast de Afdeling voor Handel en Nijverheid met de uitvoering van deze verordening en met de uitvaardiging van de daartoe vereiste uitvoeringsbepalingen. Deze verordening treedt in werking op den dag hare afkondiging.
Brussel, den 10 n februari 1918,

postkaart Diksmuide kanaal en de brug van de appelmarkt

19 februari 1918 dinsdag Sint-Niklaas

De melk kost van heden af 0,70 fr: de liter.
3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe en worden bij de burgers ingekwartierd. In St Nikolaas en omliggende gemeenten liggen een gansche divisie Duitsche soldaten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180219 – De vijandelijkheden tegen Noord Rusland hervat door Duitschland. Dunaburg – Reval – Minsk -Lusk -Dubna enz bezet. 9.000 soldaten en 1.500 kannonnen genomen. De Rus vlucht en laat alles in den steek.
verordeningen

No. 16. – 18. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wei- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen aan de firma „Cie, An, du Gaz de Saint-Josse-ten-Noode”, te Brussel, De heer Ritmeester Heineken, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 6n februari 1918,
No. 16. – 18. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr, 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma Vve. Fichet, Edouard Pinot e Cie., Succ.te Parijs, bijhuis te Brussel, Storm-straat 7.
De heer Rennehaum, bouwkundige te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 10 februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Bericht paardenbezitters schurftziekte