9 juli 1918 dijnsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
07-07-2018 tot en met 11-07-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 9-07-1918 geen verordeningen

No. 65. 6. juli 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse firma Osseine et Engrais de Setzaete S. A.’\ fabriek van scheikundige voortbrengselen te Zelzate. De heer Dr. Lepsius, Krijgsschool te Brussel , is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel den 26 juni 1918.
No. 65. 6. juli 1918.
Terechtbrenging. Op bladzijde 581 van Wet Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr. 61 van 22 juni 1918, bekendmaking Nr, 7 van 13 juni 1918, C. FI. VIIR 1069, eerste regel, is in plaats van Theodoor Minnaert te lezen : Theoduul Minnaert.
Brussel , den 29n juni 1918,
affiches uit de collectie KOKW

 

19180709 Kopen en verkopen en aanschaffen op enig andere wijze van militaire uitrustingsstukken.

Advertenties

22 maart 1916 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

uit NRC overgechreven
19160322 – 2 Noordsche stoombooten door de Duitscher getorpedeerd. 

Uitvoeringsvoorschriften *** tot de Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen.

Op grond van art. 6 der Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen wordt het volgende bepaald:
§ 1. Voor de aanvragen om invoertoelating moeten formulieren volgens het aanhangsel gebezigd worden. De aanvragen moeten in twee exemplaren worden ingediend. Bij verzending per spoor of per schip moeten bovendien behoorlijk ingevulde vrachtbrieven worden overgelegd.

§ 2. Voor het verlenen van de invoertoelating moet een vierkante stempel van 6 op 10 centimeter gebezigd worden, die links den rijksadelaar met de woorden er rond „Generalgouvernement in Belgien Aussenhandelstelle’ draagt. In den stempel moet de dagtekening der toelating en de handtekening van den afleverende beambte ingevuld worden. In twee exemplaren in te dienen. Aan de Afdeling voor Handel en Nijverheid Buitenhandelskantoor. Brussel, 30, Kunstherlevingslaan. Aanvraag om toelating tot invoeren uit:
1) Des aanvragers a) naam: b) woonplaats: c) straat:
2) Aard der in te voeren goederen: . …….
3) Hoeveelheid (ton, kgr., m., hhm., hl., liter, stuk):
4) Voor rekening van a) naam: b) woonplaats en straat: c) nationaliteit:
5) Bestemmingsplaats:
6) Doeleinde en gebruik:
7) Wijze van verzending (spoor, schip, wagen, post):
8) Inkoopprijs: a) gezamenlijk bedrag: frank. b) voor de eenheid: frank.
9) Wordt betaald: a) in welke munt: samen: b) hoe, waar of door welke bank c) wanneer Ik bevestig de juistheid der voorgaande verklaringen. den 1916. (Handtekening.)
Op onjuiste verklaringen staat straf.
afbeelding uit Illustré maart 1916 paardenkeuring Brussel

19 augustus 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 19-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 23 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

18 augustus 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180818 – De Russische vesting Kowno door de Duitschers bezet. 

 

No. 77. 17. augustus 1918.

Verordening. Met wijziging van Artikel 5, hoofdstuk 2, van het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1888, verorden ik voor Vlaanderen het navolgende:

Art. 1, Om in de zevende klas te worden opgenomen, moet de leerling ten laatste op 1 Oktober van het lopend jaar ten volle 11 jaar oud geworden zijn. De beheerraad kan vrijstelling van die voorwaarde verlenen. Voor een vrijstelling over meer dan drie maanden is de toestemming van het ministerie vereist. De studieprefekt moet in ieder geval worden gehoord. Om in de zevende klas te worden opgenomen, moet de leerling met goed gevolg een examen over de navolgende vakken hebben afgelegd:

 1. a) de beginselen der Nederlandse taal, Voor de inrichtingen of afdelingen, die overeenkomstig Artikel 1, lid 2, van de Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen, in het bijzonder toegelaten zijn, de beginselen der Franse taal,
 2. b) spraakleer.
 3. c) de grondbeginselen van de aardrijkskunde van België,
 4. d) de hoofdbewerkingen der rekenkunde, toegepast op gehele getallen en op tiendelige breuken; het wettelijk stelsel van maten en gewichten. Op snel en nauwkeurig hoofdrekenen moet in het bijzonder nadruk gelegd worden. Al de kandidaten moeten een diktaat leesbaar en zonder fouten kunnen schrijven.

Art, 2. De Verwaltungschef* (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze Verordening belast.

Brussel den 1 Augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. De hiernavermelde personen zijn benoemd tot leden van de jury, die in 1918 belast is met h et afnemen van het examen van lerares in de nuttige handwerken bij het middelbaar onderwijs:

Voorzitster: Mevrouw Sondervorst-VerJiuck, (opzienster van het huishoudkundig onderwijs en de nuttige handwerken bij het middelbaar onderwijs.

Leden: 1. Mevrouw de Muter-Van de Wiele, opzienster van het vakonderwijs te Brussel. 2. Mevrouw Primo, lerares te Gent. 3. Mej. Brabants, bestuurster der Rijks Middelbare Meisjesschool te Lier. 4. Mej. Burssuns, lerares te Bonheiden.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) is gemachtigd, afwezige leden te doen vervangen.

Art. 3. De jury duidt onder haar leden een sekretaresse aan.

Art. 4. De voorzitster van de jury zal de juryleden en de kandidaten ter zitting oproepen.

Art. 5. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel , den In augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Bekendmaking. Bij Verordening van 28 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België, zijn in het Vlaams bestuursgebied de in onderstaande lijst opgesomde Belgische postontvangers bevorderd tot den dienstgraad, aangegeven in de 3e kolom :

Post Ontvangerij Naam Dienstgraad

Antwerpen 7 Stickers, P. 0. eerataanw. postontvanger
Antwerpen 8 Hellinrk , P. V. postontvanger le Uasae
Antwerpen 10 Schevenhela, J. B. eerataanw. postontvanger
Antwerpen 11 Stroobants, M. C. postontvanger 3e Klasse
Balen(bij Geel) Vaessens, F. J. E. postontvanger 3e klasse
Berchem (Antwerpen) Van Schooten, F. postontvanger 2e klasse
Boom Theunen, G. postontvanger le klasse
Dtumt 1Govaerts, F. J. postontvanger 3e klasse
Duffel Lortioiê, E. E. P. postontvanger 3e Klasse
Oeel Picard, 0. E. postontvanger 3e *Klasse
IaUo Hesse, A postontvanger 3e *Klasse
Mersem ArUeuniê, C. eerstaanw. postontvanger
Niel Everê, J. T. postontvanger 3e Klasse
Rupelmonde De Leender, A. V. J. postontvanger 3e Klasse
Sint Niklaas (Waas) 1 Deumlf, D. J. eerstaanw. postontvanger
Temse Primo, E, P. postontvanger 3e Klasse
Brussel 6 De WvlU C. H, postontvanger 3e *Klasse
Buitbeek De Leeuvo, H. C. M. postontvanger 2e klasse
Evert Oud, J. P. F. J. postontvanger 3e Klasse
Schaarbeek 1 Van Oijêel, J. A. A. eerstaanw. postontvanger
Schaarbeek 3 Mah, 0. J. postontvanger 3e klasse
Schuurbeek Duparque, E.F.V.M. postontvanger 3e Klasse
Sint Gillis (bij Brussel) Verel, E. C. A. postontvanger 2e klasse
Sint Jans Molenbeek 1 Verachwerm, B, postontvanger le Klasse
Sint Joost ten Node 1 Schepens, J. 0. eerstaanw postontvanger

Post. ontvangerij naam Dienstgraad

Vorst (bij Brussl) Renier, H. D. postontvanger le klasse
Aarschot Delmè, F. postontvanger le klasse
Heverlee VantveU, G. postontvanger Se klasse
Hoegaarden Denruter, L. postontvanger 3e *Klasse
Hoevaart Minders, J. L. postontvanger 3e *Klasse
Neder-OverHeenbeek Dekeser, J. G. postontvanger 3e *Klasse
Overijsche Rigaux, E. J. J. postontvanger 2e *Klasse
Ruisbroek Vandermot, R. J. postontvanger 3e *Klasse
Saventhem Straetmans, P. H. postontvanger 3e *Klasse
Scherpenheuvei Peeters, V. postontvanger 3e *Klasse
Sint-Genesius Rode Lejeune, A. L. J. postontvanger 3e *Klasse
Tervuren Verdonck J. H. J. postontvanger 2e *Klasse
Tienen 1 Wijgmcud (Brabant) Van Cutsen, J. B. postontvanger le *Klasse
Otte, L. J. J. B. postontvanger 3e Klasse
Zoutleeuw Naveau, T. A. postontvanger 3e *Klasse
Borgloon Philips, J. L. postontvanger 3e *Klasse
Genk Kusters, L. V. H. postontvanger 3e *Klasse
Hasselt Gobin, R. A. eerstaanw. postontvanger
Lanklaar Swartenbroecks. J. H. postontvanger 2e *Klasse
Tongeren Vanderborgh, J. postontvanger le *Klasse

Brussel , den 3 augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Verordening –uithangen betreffende groenten en peulvruchten.

Art. 1. Al de koopverdragen, afgesloten over nog niet geoogste groenten en peulvruchten, zijn hierbij van nul en gener waarde verklaard. Het is verboden nieuwe koopverdragen af te sluiten. De Presidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) zijn gerechtigd, uitzonderingen toe te laten inzake reeds afgesloten of nog af te sluiten koopverdragen.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd, voor de voornaamste voortbrengstgebieden, het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg, schip of wagen van groenten en peulvruchten afhankelijk te maken van een toelating.

Art. 3. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is gemachtigd, uitvoering Verordeningen tot deze Verordening uit te vaardigen.

Art. 4. Wie deze Verordening of de ter uitvoering er van uitgevaardigde schikkingen overtreedt, die inzonderheid verboden koopverdragen afsluit, ongeldige koopverdragen nakomt of tot het vervoer van groenten of peulvruchten hetzij aanleiding geeft, hetzij er zelf toe overgaat, zonder daartoe de vereiste toelating te hebben, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een van deze straffen. Veldvruchten, waarop zulke koopverdragen betrekking hebben, zijn verbeurd te verklaren. Ook kunnen de Presidenten der Zivilverwaltung dergelijke vruchten ten hate van de burgerlijke bevolking in België, tegen passende. prijzen onteigenen, zolang er nog geen gerechtelijke uitspraak tot verbeurdverklaring is geveld. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 5. Deze Verordening treedt den dag harer afkondiging in werking.

Brussel den 8 augustus1918.

No. 78. 18. augustus 1918.

 

Bekendmaking. De vertegenwoordiging voor de firma E. L. J. Empain, te Brussel , heb ik opgeheven.

Brussel , den 9 augustus 1918,

No. 78. 18. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. Een tijdelijke normaalleergang voor het onderwijs in de huishoudkunde en de huishouding zal van 16 tot 31 augustus aan de onderwijzeressen gegeven worden in de Rijksnormaalschool te Laken.

Art. 2. Het getal onderwijzeressen, die tot die leergang kunnen toegelaten worden, is vastgesteld op ten hoogste 30.

Art. 3. De leergang omvat het theoretisch onderwijs en de praktische wenken hierna vermeld.

 1. Theoretisch, aanschouwelijk en betogend onderwijs.
  1. De huishoudkunde en de beginselen der gezondheidsleer.
  2. Begrippen van tuinhouw.
  B. Praktische werken.
  1. Burgeren werkmans-keuken; bereiding van een reeks afgewisselde middagen avondmalen.
  2. Reinhouding der woning, onderhouden van meubelen en van het keukengerief.
  3. Wassen, bleken en strijken van het linnen.
  4. Praktische tuinbouwwerken.

Art, 4. Het beheer van den leergang is opgedragen aan Mevr. Lams, bestuurster van de Rijksnormaalschool te Laken. Worden belast met het onderwijs en de praktische werken: de heer Dr. Leemans, geneesheer te Laken, voor de gezondheidsleer, de heer Husmans, leraar aan de Rijksnormaalschool te Lier, voor tuin-, landhouwen dierkunde, Mevrouw Lams, bestuurster van de Rijksnormaalschool te Laken, voor de huishoudkunde en de huishouding, Mej. Van Eck, studiemeesteres, als bewaakster.

Art. 5. Het programma der lessen en oefeningen, opgesteld door de personen, die met het onderwijs belast zijn, werd aan de goedkeuring van het Beheer van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten onderworpen.

Art. 6. Dr. Leemans geniet een vergoeding van 50 fr. per dag en per voordracht. De twee andere leden bekomen 25 fr, per dag. Aan de bewaakster wordt 50 fr. toegestaan. De verblijfkosten worden vastgesteld op 20 frank daags,

Brussel den 9 Augustus 1918.

19180807 Dorsen van gerst

17 augustus 1918 zaterdag. Temse.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

No. 76. 14. augustus 1918.

Verordening –uithangen waar de verplichting wordt opgelegd het afsluiten van overeenkomsten op het vervoer te water aan een voorafgaande toelating te onderwerpen.

Art. I. Het afsluiten van overeenkomsten betreffende het verhuren van private schepen of betreffende het aangaan van goederenvervoer te water (huur-, vrachten sleepovereenkomsten), is onderworpen aan de toelating van het Generalgouvernement, Abteilung Ih (Wassertransporte (Generaal Gouvernement, Afdeling Ih [Vervoer te water]) of van een van het Generalgouvernement afhangend Hafenamt (Havenambt). leder der verdragsluitende partijen is er voor verantwoordelijk, dat de te sluiten overeenkomsten, met het oog oj) de verkrijging der toelating, aan een der hiervoren bedoelde diensten worden voorgehouden.

Art. II. Aan diensten van het Generalgouvernemten of aan afzonderlijke vervoerondernemingen kan, doch uitsluitend door het Generalgouvernement een algemene toelating worden verleend lot het af sluiten van dergelijke overeenkomsten.

Art. III. Het afsluiten van overeenkomsten betreffende het vervoer van stukgoederen is niet aan een toelating onderworpen.

Art. IV. Wie de bepaling van Artikel I overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of met een geldboete van ten hoogste 50.000 mark gestraft ; beide straffen kunnen ook te gelijkertijd uitgesproken worden.

Art. V. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 30 juli 1918

No. 76. 14. augustus 1918.

Verordening. Artikel 1 der Verordening van 3 April 1917 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 331, hl. 3558), over het verborgen houden van wapens en schietvoorraad, luidt voortaan als volgt : Het is aan de bevolking verboden wapens te vervaardigen en in bezit te houden. Het Generalgouvernement (Generaal Gouvernement) behoudt zich het recht voor uitzonderingen toe te staan. Brussel, den 30 juli 1918,

No. 76. 14. augustus 1918.

 

Verordening ??* houdende inrichting van een dienstelle der Sittenpolizei fiir Gross-Brussel (bijgevoegde dienst van de zedenpolitie voor Groot-Brussel) te Halle. Ter aanvulling van mijn Verordening van 13 Februari 1915, houdende inrichting van een zedenpolitie te Groot Brussel , bepaal ik het navolgende : Te Halle wordt voor het gebied der gemeente een Neberistelle der Sittenpolizei fur Gross-Brussel ingericht. De kosten vallen ten laste van de gemeente Halle.

Brussel den In Augustus 1918,

No. 77. 17. augustus 1918.

Verordening -uithangen tot de Verordening van S5 April 1918, over de benuttiging van boter en melk. Ter uitvoering van de Verordening van 25 April 1918, over de benutting van boter en melk ( Artikelen 9, 10 en 11) verorden ik voor Vlaanderen het navolgende:

Art. 1. Om de twee maanden bepaalt de bevoegde Zivilkommissar (burgerlijke Kommissaris) , welke hoeveelheid boter en melk de gemeente te leveren heeft Die hoeveelheid wordt vastgesteld op grond van het aantal melkkoeien der gemeente, zonder dat daarbij de tijdelijk droogstaande koeien in mindering worden gebracht. De omslag der af te leveren hoeveelheid op de afzonderlijke bezitters van koeien geschiedt door den burgemeester der gemeente, met de medewerking en onder het toezicht van den Zivilkommissar Het aandeel der droogstaande koeien moet over de melkgevende koeien verdeeld worden. Het is geoorloofd, de daaruit voortvloeiende afleveringsverplichting der onderscheiden bezitters van koeien verschillend vast te stellen, derwijze dat de bezitters van een klein aantal koeien in verhouding een geringer aandeel hebben af te leveren, terwijl de bezitters van een groter aantal koeien dienovereenkomstig meer wordt ten laste gelegd. Indien een gemeente de haar opgelegde hoeveelheid boter en melk niet aflevert, moet zij eerst haar verplichting dienaangaande nakomen, alvorens zij het recht kan verlangen in het verbruik van haar inwoners te voorzien.

Art. 2, De prijzen zijn voorshands als volgt vastgesteld:
A, voor boter, per kg. 1. ongezouten boter met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen fr, 7.70 *
2. gezouten boter met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen 7.30
3. melkerijboter, voorzien van het ambtelijk kontroolmerk en met ten hoogste 18 % vreemde bestanddelen 8.70
4. ongezouten boter met meer dan 18 % doch niet meer dan 50 % vreemde bestanddelen 3.90
5. gezouten boter, met meer dan 18 % doch niet meer dan 50 % vreemde bestanddelen 3.60 *
De prijzen gelden voor boter ter plaats van vooribrer ging genomen, met inbegrip van de gebruikelijke verpakking in perkamentpapier. De groothandelaar en de kleinhandelaar mogen bij den verkoop van de boter 40 centiem, doch in het geheel niet meer dan 80 centiem per kilogram als bijslag voor den voortverkoop in rekening brengen. De onder 3 vermelde melkerijboter moet, in zover zij wordt afgeleverd (Art. 4), volgens nadere aanduiding van den Staatskommissar des Belgischen Buttervertriebsverhandes** (Stoatskommissaris van den Belgischen Boterbond) van een kontroolmerk te voorzien zijn.

 1. voor voile melk, afgehaald ter leveringsplaats (melkerijen), 45 centiem fer Hier melk met een vetgehalte van ten minste 2.6 %. De Zivilkommissar is gerechtigd, naar gelang van de plaatselijke verhoudingen, den prijs tot 50 centiem te verhogen, of tot 40 centiem te verlagen. Hij i& verder gerechtigd voor melk, met een geringer dan het voorgeschreven vetgehalte, den prijs overeenkomstig te verlagen.

Art. 3. Het is verboden boter te verwerken, inzonderheid boter te gebruiken tot het vervaardigen van zeep. Voor de bereiding van kaas blijft de bepaling vervat in Artikel 6 der Verordening van 25 April 1918 van kracht.

Art. 4. De landbouwer kan, nadat hij zich van de hem opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, viij over de hem overblijvende melk en boter beschikken. Hij is niet verplicht, daarbij de in Artikel 2 vastgestelde prijzen in acht te nemen; hij kan die prijzen overschrijden in zover hij de bepalingen van de Verordening van 10 juni november 1917 tegen den woekerhandel in dagelijkse Artikelen niet overtreedt. Voor het vervoer van boter of melk zijn geen vervoer of toelatingsbewijzen vereist.

Art. 5. Voor den beroepshandel in melk en boter is een bijzondere toelating van den Zivilkommissar van de plaats waar de handel gevestigd is, vereist. Het toelatingsbewijs moet voorzien zijn van den stempel van den Zivilkommissar en van dien van den Staatskommissar des Belgisch en Buttervertriehsverhandes . Voor de leden van den Belgischen Buttervertriehsverhand” (Belgischen Boterhond) is de hiervorenvermelde toelating niet vereist. De opneming van nieuwe leden in den Buttervertriehsverhand kan enkel met toestemming van den Staatskommissar geschieden.

Art. 6. De Prasidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) zijn gemachtigd het hun krachtens Artikel 8 der Verordening van 25 April 1918 toegekend recht, om de gemeenten of de voortbrengers van boter of melk geldboeten op te leggen, op de Zivilkommissare over te dragen. Die geldboeten kunnen opgelegd worden met de verplichting, dat zij door de gemeenten en de afzonderlijke aan de afleveringsverplichting onderworpen bezetters van koeien gezamenlijk verschuldigd zijn.

Brussel , den 24 juli 1918.

19180808 Betreffende groenten en peulvruchten

 

15 Augustus donderdag 1918 Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 13 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

14 augustus 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

affiches uit de collectie KOKW

No. 76. 14. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. De personen, in de hierbij gevoegde lijst vermeld, zijn benoemd tot leden van de jury die in 1918 belast is met het afnemen van de examens van kandidaat-onderwijzer en kandidaat-onderwijzeres en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook met het afnemen van de examens over de Germaanse talen in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 2. De voorzitter van de jury bepaalt den dag, waarop de examens zullen beginnen. Hij duidt onder de leden van de jury een secretaris aan en roept de juryleden en de kandidaten ter zitting op. De bestuurder, de bestuurster en de leraar in den godsdienst van de onderwijsinrichting, voor dewelke een jury werd aangesteld, maken deel uit van de jury. De bestuurder en de bestuurster hebben enkel recht op vergoeding wanneer zij als leraar of als lerares in hun onderwijsinrichting werkzaam zijn en zelf de kandidaten ondervragen. De leraar in den godsdienst heeft recht op vergoeding voor elke kandidaat, waarvan hij het examen afneemt. Voor het afnemen van examen in het tekenen kan de leraar in het tekenen van de betreffende onderwijsinrichting aan de jur worden toegevoegd.

Art. 3. De voorzitter is gemachtigd, de leerstof waarover het examen loopt, onder de juryleden te verdelen.

Art. 4. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd, verhinderde leden te doen vervangen

Art. 5. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel , den 27 juli 1918.

No. 76. 14. augustus 1918.

Lijst van de leden der jury, belast met het afnemen van de examens van kandidaat-onderwijzer en kandidaat-onderwijzeres en van leraar en lerares, alsook van het examen over Germaanse talen, aan de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

ZITTING 1918, RIJKS MIDDELBARE N0RMAALSCHOOL VOOR JONGENS, TE GENT.

Voorzitter : de heer Dr, Brabants, (opziener van het middelbaar onderwijs en, bij dezes ontstentenis professor Dr, De Brucker hoogleraar te Gent, Examen van kandidaat-onderwijzer.

Leden : A, recipiendi, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoor en. de heer J, Lefèvre, D, Daeleman, Van Laar R, Rens, A, Wijgaerts, E. Alleman en O. Van Hautcaert leraren aan de middelbare normaalschool, de heer T, De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent, B, Recipiendi, die tot de Afdeling Germaanse talen behoren. de heer J. Lefèvre, D. Daeleman, A, Van Laar, R, Rens, A, Wijgaerts, E, Alleman en 0. Van Hauwaert, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent; de heer Vlaminck professor aan de Universiteit te Gent

Examen van leraar.
1.Letterkundige Afdeling. de heer J. Lefèvre en D, Daeleman, leraar aan de middelbare normaalschool ; de heer Vlaminck professor aan de Universiteit te Gent Ingeval zich kandidaten voor de Duitse en Engelse talen aanbieden, wordt de jury aangevuld met : den heer O. Van Hauwaert, leraar aan de middelbare normaalschool ; den heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
2.Wetenschappelijke Afdeling. de. heer J. Lefèvre, D. Daeleman, R. Bens, J. Hermanne, E. Alleman en A. Wijgaerts, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer T. De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
3.Afdeling Germaanse talen. de heer J. Lefèvre, D. Daeleman en O. Van Hauwaert leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.

RIJKS MIDDELBARE NORMAALSCHOOL VOOR MEISJES, TE GENT.

Voorzitter: de heer Dr. Brabants, opziener van het middelbaar onderwijs en, hij dezes ontstentenis, de heer professor De Brucker, hoogleraar te Gent.

Examen van kandidaat-onderwijzeres.
1.Recipiendae, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mej. Herrmann, A., Mej. Verherckt, J., Mevr. Hoste-Van den Berghe, E., Mevr. Vlamnck-Lefèvre, A., Mej. Alzado, M. en Mej. De Cavel, leraressen aan de middelbare normaalschool ; de heer Sandberge Fr., leraar aan de middelbare normaalschool; de heer De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.
2.Recipiendae, die tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mej. Herrmann, A., Mej. Verherckt, J., Mevr. Hoste-Van den Berghe, E., Mevr. Vlaminck-Lefèvre, A. en Mej. Alzado, M., leraressen aan de middelbare. normaalschool ; de heer Sandbergen, leraar aan de middelbare normaalschool, de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.

Examen van lerares. A, Letterkundige Afdeling. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mevr. Martens-Vercouillie, J., Mej. Verherckt, J. en Mevr. Vlaminck-Lefèvre A., leraressen aan de middelbare. normaalschool; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.

B, Wetenschappelijke Afdeling. Leden : Mevr. Lefèvre-De Bijcke, M., Mevr. Martens-Vercouiilie, J., Mej. Verherckt, J., Mej. Alzado, M. en Mej. Mah H., leraressen aan de middelbare normaalschool; de heer Sandhergen F., leraar aan de middelbare normaalschool ; de heer De Vaere, T., leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
1. Afdeling Germaanse talen. Leden : Meir. Lefèvre-De Rijcke, Mevr. Martens-Vercouillie, Mej. Verherckt en Mevr. Hoste-Van den Berghe, leraressen aan de middelbare. normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.

RIJKS MIDDELBARE NORMAALSCHOOL VOOR MEISJES, TE BRUSSEL.

Voorzitter : De heer Dr. J. H. Quanjel, opziener van het middelbaar onderwijs.

Examen van kandidaat-onderwijzer en van kandidaat-onderwijzeres. Leden :
1.Recipiendi, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Mej. De Wever en Van Driessche, leraressen aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, De Decker, Jansens, Verwaest, Buckx en Lams, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heren Peeters en Verreth, leraren aan het koninklijk. atheneum te Antwerpen.
2.Recipiendi, die tot de Afdeling Gertmaanse talen behoren. Mej. De Wever en Van Driessche, lerares aan de middelbare normaalschool; de heren Houben, De Decker, Jansens, Verwaesi, Buxjckx en Lams, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Verreth leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen ; de heer Offergdt, leraar aan het koninklijk atheneum te Leuven.

Examen van leraar en van lerares. Leden :
1.Letterkundige Afdeling. Mej. De Wever, lerares aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Jansens en Verwaest, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Verreth leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.
2.Wetenschappelijke Afdeling. Mej. De Wever, lerares aa7i de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Jansens Buickx en Lam£, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Peeters, leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.

C, Afdeling Germaanse talen. Mej. De Wever, lerares aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Mirgain, Brou en Jansens, leraren aan de middelbare normaalschool; de heer Sterckx, leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen ; de heer Offergelt, leraar aan het koninklijk atheneum te Leuven.

No. 76. 14. augustus 1918.

Verordening -uithangen betreffende de inbeslagneming van de haver uit bet oogstjaar 1918.

 

Art. 1. De hoeveelheden haver, die overeenkomstig § 3 van de Verordening van 21 februari 1918, gerst, haver, enz., mogen alleen verkocht worden aan personen, die daartoe van den Kreischef** een toelating hebben bekomen en die houder zijn van een desbetreffende bewijskaart.

Art. 2, De Kreischefs kunnen toelaten, dat de af te leveren hoeveelheden, in zover het voederhaver betreft, niet uit zuivere haver moeten bestaan, doch in een nader te bepalen verhouding met wissen mogen vermengd zijn.

Art. 3. De prijs van 40 frank per 100 kg. geldt voor haver van goede marktschone hoedanigheid wegende ten minst 44 kg. per hectoliter. Voor minderwaardige of met vissen gemengde haver wordt, zo nodig op advies van een door den Kreischef aangestelde deskundige, een lageren prijs in overeenstemming met de mindere hoedanigheid vastgesteld. De zak is in den prijs niet begrepen. De prijs geldt met dien verstande, dat de afleveraar het laden op spoorwegwagen in de dichtst bij zijn onderneming gelegen statie, of het laden in schip op de dichtstbij gelegen aanlegplaats op zich neemt.

Art. 4. De landbouwers zijn verplicht er voor te zorgen, dat de haver regelmatig geoogst wordt, Zij moeten de geoogste haver, zolang de gemeente zich niet van de opgelegde afleveringsverplichting heeft gekozen, zorgvuldig en doelmatig behandelen. Zij mogen, zonder toelating von den Kreischef* aan de in beslag genomen haver geen wijzigingen toebrengen, noch er door overeenkomst of verdrag ten gunste van derde personen over beschikken, hij voorbeeld door verkoop, verpanding, ruil, weggeven, tenzij op de wijze in Artikel 2 voorzien. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten mogen zij de haver maar vervoederen in de volgende hoeveelheden : ten hoogste 1500 gram per dag aan elk paard; mits toelating van den ,,Kreischef ten hoogste 5000 gram per dag, aan gekeurde dekhengsten, aan mijnpaarden die onder den grond werken en aan zware, in steengroeven en in bossen werkende paarden, alsook aan paarden waarop entstof genomen wordt ; mits toelating van den Kreischef ten hoogste 2500 gram per dag, aan andere zware paarden, aan paarden die ten dienste van het algemeen welzijn gebruikt worden, zoals paarden van geneesheren, veeartsen, aannemers van vervoer, huurhouders, vrij grote verbruiksinrichtingen, Kadaververwertungsanstallen” (inrichtingen voor krengbenuttiging) , alsook aan moeder en teeltmerries. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, kan de Kreischef voor paarden, die een groot deel van het jaar op de weide lopen, het dagelijks rantsoen haver met een derde verminderen, en het tijdelijk geheel afschaffen. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, is het alleen met toestemming van de Arme intendantur (Leger intendantie) toegelaten aan springstieren, trekossen en trekkoeien haver te vervoederen ; de toestemming mag alleen voor geringe hoeveelheden worden verleend, wanneer aanzienlijke havervoorraden beschikhaar zijn. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, mogen alleen de door den Kreischef daartoe opgegeven hoeveelheden haver als zaaigoed worden gebruikt.

Art. 5. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, is het aan de landhouwers verboden haver, anders dan in Artikel 4 is toegelaten, te vervoederen of anderszins te gebruiken. Bezitters van paarden mogen de hun door den Kreischef vrijgegeven haver slechts vervoederen in de door dezen toegelaten dagelijkse hoeveelheden ; het is hun verboden deze haver op welke andere wijze ook te gebruiken.

Art. 6. De haveropkopers moeten de opgekochte hoeveelheden haver beheren overeenkomstig de door den Krelschef met hen afgesloten overeenkomsten ; zij mogen die haver slechts in de door den Kreischef vastgestelde hoeveelheden afleveren aan de door dezen aangeduide paardenbezitters of aan de inrichtingen, die gelast zijn de haver tot voedings artikelen te verwerken.

Art. 7. Afgezien van het vervoer van het veld naar de boerderij van de boerderij naar de dorsmachien en van de dorsmachien naar de hoederij, mag geen haver vervoerd worden dan op grond van een vervoerbewijs, afgeleverd door den Kreischef in wiens ambtsgebied het vervoer begint, of door zijn lasthebber. Voor de haver waarover de landbouwers vrij mogen beschikken, nadat de gemeente zich van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, moet op verlangen een vervoerbewijs worden afgeleverd. In het vervoerbewijs moet worden aangegeven dat het haver betreft, waarover de bezitter vrij mag beschikken.

Art. 8. De Kreischefs” hebben het recht, te allen tijde 4e voorraden haver door lasthebbers te laten nazien en er stalen uit te lichten, alsook elk vervoer van haver door hen te laten onderzoeken, met het oog op de vervoerbewijzen en op al de andere verrichtingen en rechtsverhoudingen die op het vervoer betrekking hebben. Al de bezitters van haver zijn verplicht, op uitnodiging van de Kreischef te allen tijde naar loa Arbeid gegevens te verstrekken aangaande de voorraden die zij in hun bezit hebben, aangaande de werkelijke verhoudingen die tot grondslag dienen voor de vrijverklaringen, alsook aangaande de veranderingen die zich naderhand in deze verhoudingen voordoen. Ingeval een landbouwer een tot het regelmatig oogsten of tot de behoorlijke behandeling van de geoogste haver vereiste handeling, die hem krachtens artikel 4 (lid 1 en Z) die opgelegd niet ten uitvoer brengt binnen een door den Kreischef of door diens lasthebber vastgestelde termijn, of zo hij die behandeling op ondoelmatige wijze uitvoert, doet de Kreischef of diens lasthebber de handeling door derden uitvoeren, op kosten van den bezetter der haver.

Art. 9. De burgemeesters zijn verplicht er over te waken dat geen haver in strijd met het in Artikel 4 en 5 vervatte verbod wordt vervoederd of anderszins gebruikt ; zij zijn eveneens gehouden, iedere te hunner kennis komende overtreding van Artikel 5 hij den Kreischef aan te geven.

Art. 10. De bevoegdheden, die de Prasidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) toekomen, krachtens § 3 en4 der Verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, enz., worden voor zover zij de haver betreffen, overgedragen op de Armeeintendantur des Generalgouvernements en op de Kreischefs\

Art. 11. De Armeeintendantur stelt ten hoogste 60.000 ton van den haver oogst van 1918, voor de verwerking tot voedingsartikelen, ter beschikking van den Vorsitzenden der Zentral-Ernte-Kommission (Voorzitter van de centrale Oogstkommissie) , en wel in maandelijkse hoeveelheden, volgens een door haar vast te stellen verdelingsrooster ; voormelde Vorsitzender is belast met het toezicht over de nijverheid en de verdeling der uit haver gewonnen voedingsartikelen.

Art. 12. Wie de bepalingen dezer Verordening overtreedt, wordt, krachtens § 7 der Verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Beide straffen kunnen te gelijker tijd worden uitgesproken. De poging tot overtreden is strafhaar. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken der voorwerpen, waarmede de strafbare handeling werd begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van de haver hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, zo met een gevangenisstraf van ten minste een week of een geldboete, die ten minste het tienvoudige van den volgens § 2der Verordening van 21 Februari 1918 toepasselijke prijs, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt, uitgesproken worden. De verbeurdverklaarde voorraden en inrichtingen worden verkocht. De Kreischef kan uit de verkoop een beloning van ten hoogste 4 frank per 100 kg. opgespoorde haver toekennen aan de personen, die zich tot het opsporen der haver verdienstelijk hebben gemaakt. Het overblijvende van deze som wordt ter beschikking gesteld van het Wohlfahrtsfonds bei dem Verwaltungschef fur Flandern (Liefdadigheidsfonds van het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen) De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 13. In plaats van de Kreischefs treden op: in het versterkt gebied Antwerpen, het Gouvernement ; in het gebied der Kommandantuur Beverlo en in de gemeenten van Groot Brussel de Kommandantuur ; in de arrondissementen Mons (Bergen) Ath, Arel en Virton, de Zivillkommissar* (burgerlijke Kommissaris).

Brussel , den 30 juli 1918.

12 augustus 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 13 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180801 Voortvluchtige  zivilarbeiders boete

11 augustus 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 15 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

geen afbeeldingen wegens slechte verbinding

 

19180802 Bezitters van wissen opgevorderd ongeschilde geschilde gekookte

10 augustus 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

No. 75. 10. augustus 1918.

Verordening houdende verlening aan de rechtspersoonljjkheid aan de vereniging Volksopbeuring Aan de maatschappij tot nut van Het algemeen Volksopbeuring, vereniging tot stoffelijke, zedelijke en maatschappelijke volksverheffing hebbende haar zetel te Brussel , wordt de rechtspersoonlijkheid verleend. A. H. Q., den 18 juli 1918,

No. 75. 10. augustus 1918.

Bekendmaking. Op grond der Verordening van 18 Februari 1918, verschenen in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen nr. 28 van 22 Maart 1918, en in het Wet en Verordeningsingsblad voor Wallonië, nr. 23 van 22 Maart 1918, zijn, in vervanging van de aandelen der Compagnie Generale pour Eclairage et le Chauffage par le Gaz”, te Brussel , dragende de nummers 1570, 6784, 14939, 481, 20731, 20389, 17002, 7398, 14239, 12732, in vervanging van de aandelen. dragende de nummers 8309, 14459, 7196, 14004, 8010, 7195, 21441, 14011, 14012, 14013, en in vervanging van de aandelen, dragende de nummers 24183, 24184, 24185, bewijsstukken afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te, doen gelden, voor welke uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen en de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.

Brussel , den 29 juli 1918,

No. 75. 10. augustus 1918.

Verordening betreffende inbeslagnemingen en onteigeningen Ik machtig hierbij de Abteilung fur Handel und Gewerbe (Afdeling voor handel en nijverheid) de binnen haar werkkring vallende inbeslagnemingen en onteigeningen te doen, alsook voor de onteigende waren Empfangsscheine (ontvangsibewijzen) en ertreibungsanerkenntnisse (opvorderingsbewijzen) af fe leveren.

Brussel den In Augustiis 1918.

No. 75. 10. augustus 1918.

Bekendmaking. Bij besluit van 1 Augustus 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Constant Simons, voormalig hoofdklerk aan het ministerie van Spoorwegen benoemd tot onderbestuurder bij het algemeen secretariaat van het ministerie van Financiën,

Brussel , den 2 Augustus 1917
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort brand cabaret lobbestal