22 maart 1916 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

uit NRC overgechreven
19160322 – 2 Noordsche stoombooten door de Duitscher getorpedeerd. 

Uitvoeringsvoorschriften *** tot de Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen.

Op grond van art. 6 der Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen wordt het volgende bepaald:
§ 1. Voor de aanvragen om invoertoelating moeten formulieren volgens het aanhangsel gebezigd worden. De aanvragen moeten in twee exemplaren worden ingediend. Bij verzending per spoor of per schip moeten bovendien behoorlijk ingevulde vrachtbrieven worden overgelegd.

§ 2. Voor het verlenen van de invoertoelating moet een vierkante stempel van 6 op 10 centimeter gebezigd worden, die links den rijksadelaar met de woorden er rond „Generalgouvernement in Belgien Aussenhandelstelle’ draagt. In den stempel moet de dagtekening der toelating en de handtekening van den afleverende beambte ingevuld worden. In twee exemplaren in te dienen. Aan de Afdeling voor Handel en Nijverheid Buitenhandelskantoor. Brussel, 30, Kunstherlevingslaan. Aanvraag om toelating tot invoeren uit:
1) Des aanvragers a) naam: b) woonplaats: c) straat:
2) Aard der in te voeren goederen: . …….
3) Hoeveelheid (ton, kgr., m., hhm., hl., liter, stuk):
4) Voor rekening van a) naam: b) woonplaats en straat: c) nationaliteit:
5) Bestemmingsplaats:
6) Doeleinde en gebruik:
7) Wijze van verzending (spoor, schip, wagen, post):
8) Inkoopprijs: a) gezamenlijk bedrag: frank. b) voor de eenheid: frank.
9) Wordt betaald: a) in welke munt: samen: b) hoe, waar of door welke bank c) wanneer Ik bevestig de juistheid der voorgaande verklaringen. den 1916. (Handtekening.)
Op onjuiste verklaringen staat straf.
afbeelding uit Illustré maart 1916 paardenkeuring Brussel

Advertenties

Zaterdag 23.02-1918: Sint-Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 22-02-1918 geen verordeningen

No. 18. — 23. februari 1918.
Beschikking.

Artikel 1. Den E. H. Vossen, Edingenstraat 22 te Sint Jans- Molenbeek, wordt op rekening van Hoofdstuk VI, Artikel 71 der begroting van  het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor het dienstjaar 1917 (tweede helft), ter bestrijding van de buitengewone uitgaven, veroorzaakt door het toenemend aantal schoolkinderen, als buitengewone staatstoelage voor den gewone schooldienst der aanneembare lagere jongensschool Sinte Barbara te Sint Jans-Molenbeek, voor het hoger genoemd dienstjaar een som van twee duizend tweehonderd frank {2. 200 fr.) toegekend.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 7 februari 1918

affiches uit de collectie KOKW
postkaart Dixmuide Kwadestraat

Vrijdag 22.02.1918 Sint Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 22-02-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180221 Aanvragen schadevergoeding voor in Belgie in beslag genomen goederen

21 februari 1918 donderdag Sint Niklaas

Wij koopen 50 kr. tarwe tegen 3,50 fr: de  kgr. en 40 kg rogge aan 2,00 fr:

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Wate schoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19180221 – Jericho in Palestina door de Engelschen bezet.

tot en met 20-02-1918 geen verordeningen

No. 17. – 21. februari 1918.
Bekendmaking. Op grond mijner verordening van 19 Juli 1917 betreffende de Oogstkommissies  evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 juni1917 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Kommission) de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld:

voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 75.19 per 100 kgr. „
rogge uit stapelplaats of molen geleverd „ 37.66
masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 40.09 „
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd „ 36.48 „
zemelen uit stapelplaats of molen geleverd 21.50 „
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 83.74 „
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 45.05 „
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 47.55 „
tarwebrood aan verbruikers geleverd „ — .70 „ kgr.
Deze hoogste prijzen worden op 1 maart 1918 van kracht.
De provinciale Oogstkommissies (Provinzial-EmteKommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstcommissies, van kracht.

Brussel, den 14n februari 1918.

No. 17. – 21. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, krachtens de verordening van 29 Augustus 1916, over de liquidatie van Britse ondernemingen (Wet en Verordeningsblad, hl, 2611), de liquidatie bevolen van de deelhebbingen van de Banque d’Outremer te Brussel, en van de „Marconi Wireless Telegraph Company Limited te Londen, aan de Duitse „Betriebsgesellschaft fur drahtlose Telegraphie (Deheg te Berlijn). De heer Koenigs, koopman te Berlijn is tot liquidator benoemd,
Brussel, den 14n februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Beschikking van het Beheer van Posterijen en Telegrafen, ter wijziging der indeling naar provincies van de Belgische postomschrijvingen. Ingevolge de verordening van 15 december 1917 van den heer Generaal Gouverneur in België, houdende wijziging der provinciegrenzen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, blz. 95, Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, hl. 49) ondergaat de beschikking van 20 november 1917 van het Beheer van Posterijen en Telegrafen (Post- und Telegraphenverwaltung) , betreffende de indeling naar provincies van de Belgische postomschrijvingen (Wet- en Verordeningsblad, hl. 4843-4861) de hiernavolgende wijzigingen:
Onder Ilh (Postomschrijving Luik) vallen weg de postkantoren Attenhoven, Landen, Neerhespen, Neerurinden, Wals-Houthem;
onder Ile {Postomschrijving Bergen) de postkantoren Bever, Edingen (België), Everheek, Sint-Pieters-Kapelle, Twee-Akkers; B.
Onder le (Postomschrijving Brussel) zijn in te lassen de postkantoren Bever, Edingen {België), Sint-Pieters-Kapelle;
Onder Id (Postomschrijving Gent) de postkantoren Everbeek, Twee-Akkers; onder de (Postomschrijving Hasselt) de postkantoren Attenhoven, Landen, Neerhespen, Neerwinden Wals-Houthem.
Brussel, den 14n februari 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Diksmuide kerk vaan het pensionaat van de dames de Saint Nicolas

20 februari 1918 woensdag: Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 19-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19180220 – De Rus vraagt vrede.
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de bevordering van Belgische postbeambten
Enig Art. De hierna vermelde postbeambten, die hij het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België werkzaam zijn, de nodige dienstjaren tellen om onder den oorlog tot een hogere dienstgraad te worden bevorderd en, zich bereid hebben verklaard om thans een zulkdanige bevordering te aanvaarden, worden met terugwerkende kracht te rekenen van 1 oktober 1917 als volgt bevorderd tot de posten, waarop zij aanspraak kunnen doen gelden: Tot bureel-onderoverste bij den Postcheckdienst, de hoofdklerk E. Robert, tot hoofdklerken bij den Postcheckdienst, de eerstaanwezende klerk P. D. Valentin, bij het Postkantoor Brussel I, de eerstaanwezende klerk A. R u v r o y, bij de Afdeling VI A van het Beheer van Posterijen en Telegrafen, de eerstaanwezende klerken T, G. P. Benard en D. I. Hunin, alle te Brussel. De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België is met de uitvoering van deze verordening belast.

Brussel, den 3n februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de begeving van leidende posten bij het Belgisch Beheer van Posterijen voor het Vlaamse bestuursgebied. In aansluiting aan mijn verordening van 12 januari 1918 {Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, hl. 51) over hetzelfde onderwerp, verorden ik het navolgende:
Enig Artikel
Art. Bij het Hoofdpijler van Posterijen voor Vlaanderen te Brussel worden benoemd:

a) met ingang van 1 januari 1918 tot bestuursopziener de heer B, G. E, Desmedt afdelingsoverste te Brussel,
b) met ingang van 1 februari 1918 tot bureeloverste de heer G. 1, Elias, klerk te Masse te Vilvoorde. De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 3 februari 1918.
No. 17. – 21. februari 1918.
Verordening betreffende de opneming van de Voorhanden klokken en orgelpijpen. Ik bepaal hierbij, dat zal overgegaan worden met de opneming van de in het gebied van het Generaal Gouvernement voorhanden ï) klokken uit gegoten brons, die meer dan 10 kg, wegen, alsook van de  stomme en sprekende prospect  orgelpijpen uit tin of uit een tinlegering. Ik belast de Afdeling voor Handel en Nijverheid met de uitvoering van deze verordening en met de uitvaardiging van de daartoe vereiste uitvoeringsbepalingen. Deze verordening treedt in werking op den dag hare afkondiging.
Brussel, den 10 n februari 1918,

postkaart Diksmuide kanaal en de brug van de appelmarkt

19 februari 1918 dinsdag Sint-Niklaas

De melk kost van heden af 0,70 fr: de liter.
3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe en worden bij de burgers ingekwartierd. In St Nikolaas en omliggende gemeenten liggen een gansche divisie Duitsche soldaten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180219 – De vijandelijkheden tegen Noord Rusland hervat door Duitschland. Dunaburg – Reval – Minsk -Lusk -Dubna enz bezet. 9.000 soldaten en 1.500 kannonnen genomen. De Rus vlucht en laat alles in den steek.
verordeningen

No. 16. – 18. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wei- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen aan de firma „Cie, An, du Gaz de Saint-Josse-ten-Noode”, te Brussel, De heer Ritmeester Heineken, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 6n februari 1918,
No. 16. – 18. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr, 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma Vve. Fichet, Edouard Pinot e Cie., Succ.te Parijs, bijhuis te Brussel, Storm-straat 7.
De heer Rennehaum, bouwkundige te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 10 februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Bericht paardenbezitters schurftziekte

18 februari 1918 maandag.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 15.02.1918 tot en met 18.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 18-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 20-02-1918 geen verordeningen

No. 16. – 18. februari 1918.

Verordening betreffende de goedkeuring van getuigschriften van middelbaar onderwijs, Krachtens artikel 7 der wet van gewijzigd bij de verordening van 13 juni 1917, verorden ik het navolgende:
Art. 1. In de maand april 1918 zal de jury, ingesteld hij de verordening van 8 augustus 1917 een buitengewone zittijd houden; de jury zal gedurende dezen zittijd alleen over de goedkeuring van getuigschriften van middelbare onderwijsinrichtingen te beslissen hebben.
Art. 2. Aanvragen tot goedkeuring van getuigschriften van middelbare onderwijsinrichtingen, waarover gedurende den buitengewone zittijd moet worden beslist, zijn met de wettelijk voorgeschreven bewijsstukken tussen 11 en 21 maart 1918 in te dienen op het provinciaal bestuur der provincie waarin het betreffend getuigschrift werd afgeleverd, voor de provincie Brabant op het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Waterwerkstraat 14 te Brussel.
Art. 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 7 februari 1918.
No. 16. – 18. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, NR 253 van 13 september 1916 en NR 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma „Cie Generale du Gaz pour la France et V Etranger”, te Parijs. De heer Ritmeester Heineken te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen,

Brussel, den 6n februari 1918.

postkaart Diksmuide instituut Sint Germain
affiches uit de collectie KOKW

17 februari 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 15.02.1918 tot en met 18.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 18-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 16. – 15. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 augustus 1916, over de liquidatie van Britse ondernemingen (verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, no, 253 van 13 september 1916) de liquidatie bevolen van het vermogen der firma „The Continental Bodega Company, S, A.’ met zetel te Brussel. De heer J. Welker, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 7n februari 1918,
No. 16. – 15. februari 1918.
Bekendmaking. Op grond der Verordening van 20 december 1917, betreffende de fondsenbeurzen, bepaal ik het navolgende:
I Te rekenen van 16 februari 1918 mogen beurshandelingen in de onder artikel i, lid 2, der verordening nader aangeduide voorwerpen te Groot-Brussel nog alleen in het gebouw der beurs van Brussel, op het Beursplein, plaats hebben. Alle beurshandelingen in bedoelde voorwerpen op andere plaatsen zijn te Groot-Brussel van 16 februari 1918 af verboden.
II De algemene voorschriften en onderrichtingen, door mij, overeenkomstig artikel 2 der verordening van 20 december 1917, met het oog op Groot-Brussel uit te vaardigen, zullen voortaan bij plakbrief in het gebouw der beurs van Brussel bekendgemaakt worden.
Brussel,10 februari 1918.

postkaart Handzame kanaal maar dan later op het jaar en opgeruimd

affiches uit de collectie KOKW

16 februari 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 15.02.1918 tot en met 18.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 18-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 15. – 15. februari 1918.
Verordening. Overeenkomstig artikel 34, le lid, der wet van 10 april 18903 juli 1891, zoomede overeenkomstig der verordening van 13 juni 1917 – C. 0. III& 3386 – , ten einde de studenten, die door de oorlogsomstandigheden verhinderd zijn geweest de wettelijke examens van het hoger onderwijs regelmatig af te leggen, in de gelegenheid te stellen hun studiën voort te zetten en te voleinden, bepaal ik:
Art. 1. De middenjury voor het hoger onderwijs zal in den loop der maanden maart en april van dit jaar een buitengewone zittijd houden. De inschrijvingen voor de examens dienen genomen te worden van maandag 25 februari tot donderdag 7 maart, op het provinciaal bestuur der provincie, waar de kandidaat
woonachtig is, en voor de provincie Brabant insgelijks op het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Afdeling Hoger Onderwijs, Waterwerkstraat 14 te Brussel.
Art. 2. Studenten die gedurende dezen buitengewone zittijd met goed gevolg examen zullen hebben afgelegd, kunnen in bijzondere gevallen ontslagen worden van de wettelijke bepalingen betreffende den duur der studiën met het oog op het afleggen van volgende examens, Het ministerie van Wetenschappen en Kunsten heeft daarover te beslissen, op voorstel van de middenjury, die de bijzondere omstandigheden voor ieder afzonderlijk geval dient na te gaan. Art S. De bepaling van artikel 2 is alleen toepasselijk op de studenten, die voor 1 januari 1916 in het bezit waren van het voor het afleggen van de wettelijke examens van het hoger onderwijs vereiste getuigschrift van middelbare stadiën van den hongeren graad.
Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze verordening.
Brussel, den 7n februari 1918,
No. 15. – 15. februari 1918.
Bekendmaking. Aan het licht gekomen misbruiken nopen mij er toe in herinnering te brengen, dot het ongeoorloofd uitoefenen van de geneeskunst, volgens artikel 48 der wet van 10 april 18903 juli 1891 in verbinding met de artikelen 18 en 19 der wet van 12 maart 1818, met geldboete en gevangenisstraf kan gestraft worden. Onder deze bepalingen volt inzonderheid het uitoefenen van de geneeskunst door studenten in de geneeskunde, die hunne studiën nog niet wettelijk hebben voleindigd. De provinciale geneeskundige commissies zijn aangewezen om den tegenwoordige onwettelijke toestand niet verder meer te dulden en tegen elke overtreding op te komen, Ten einde de door deze maatregelen getroffen studenten in de geneeskunde in de gelegenheid te stellen, de wettelijk voorgeschreven examens af te leggen, zal de middenjury voor
hoger onderwijs, in de maanden maart en april van dit jaar, een buitengewone zittijd houden. Een bijzondere verordening, met dezelfde dagtekening ah deze bekendmaking, is dienaangaande uitgevaardigd. Het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Waterwerkstraat 14 te Brussel, verstrekt alle nadere desbetreffende inlichtingen, Brussel, den 7n februari 1918

affiches uit de collectie KOKW

Diksmuide Handzame kanaal

 

Vrijdag 15.02.1918: Sint Niklaas.

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 15.02.1918 tot en met 18.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 18-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

Verordeningen

No. 15. – 15. februari 1918.
Bij besluit van 24 januari 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd: De heer Hendrik Quakkelaar, advokaat te Antwerfen, tot voorzitter van de politierechthank voor het kanton Antwerpen, ter vervanging van den heer Heuvelmans, die tot algemenen sekretaris van het Vlaams ministerie van Justitie is benoemd.
De heer Leo Vandorpe, advokaat-pleitbezorger te Kortrijk, bijgevoegd rechter bij de rechtbank van eersten aanleg te Kortrijk, vroeger bijgevoegd rechter bij het vredegerecht van het 1e kanton Kortrijk, tot vrederechter bij het vredegerecht van het 1e kanton Kortrijk, ter vervanging van wijlen den heer Peel.
De heer R. Robelus, advokaat bij het Hof van beroep te Gent, tot vrederechter bij het vredegerecht van het kanton Nazareth, ter vervanging van wijlen den heer de Drijver, Brussel, den In februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Diksmuide generaal zicht op de ijzer

14 februari 1918 donderdag. Sint Niklaas

Het 3de infanterieregiment vertrekt naar het front zoodat we voorlopig zonder soldaten zijn.
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog terug online
tot en met 18-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordening

No. 14. – 13. februari 1918.
Bij besluit van 19 januari 1918 C. FI. V 143 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Karel Van Olmen, eerste schepen, tot burgemeester der gemeente Veerle (provincie Antwerpen) benoemd,
Brussel, den 2n februari 1918.
No. 14. – 13. februari 1918.

Bij besluit van 15 januari 1918 C. FI. V 495 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Cl. Vanroye, landhouwer, tot burgemeester der gemeente Rijkel (provincie Limburg) benoemd.
Brussel, den 3n februari 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Postkaart: Diksmuide dodengang