22 maart 1916 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

uit NRC overgechreven
19160322 – 2 Noordsche stoombooten door de Duitscher getorpedeerd. 

Uitvoeringsvoorschriften *** tot de Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen.

Op grond van art. 6 der Verordening van 1sten Maart 1916 over het invoeren van goederen wordt het volgende bepaald:
§ 1. Voor de aanvragen om invoertoelating moeten formulieren volgens het aanhangsel gebezigd worden. De aanvragen moeten in twee exemplaren worden ingediend. Bij verzending per spoor of per schip moeten bovendien behoorlijk ingevulde vrachtbrieven worden overgelegd.

§ 2. Voor het verlenen van de invoertoelating moet een vierkante stempel van 6 op 10 centimeter gebezigd worden, die links den rijksadelaar met de woorden er rond „Generalgouvernement in Belgien Aussenhandelstelle’ draagt. In den stempel moet de dagtekening der toelating en de handtekening van den afleverende beambte ingevuld worden. In twee exemplaren in te dienen. Aan de Afdeling voor Handel en Nijverheid Buitenhandelskantoor. Brussel, 30, Kunstherlevingslaan. Aanvraag om toelating tot invoeren uit:
1) Des aanvragers a) naam: b) woonplaats: c) straat:
2) Aard der in te voeren goederen: . …….
3) Hoeveelheid (ton, kgr., m., hhm., hl., liter, stuk):
4) Voor rekening van a) naam: b) woonplaats en straat: c) nationaliteit:
5) Bestemmingsplaats:
6) Doeleinde en gebruik:
7) Wijze van verzending (spoor, schip, wagen, post):
8) Inkoopprijs: a) gezamenlijk bedrag: frank. b) voor de eenheid: frank.
9) Wordt betaald: a) in welke munt: samen: b) hoe, waar of door welke bank c) wanneer Ik bevestig de juistheid der voorgaande verklaringen. den 1916. (Handtekening.)
Op onjuiste verklaringen staat straf.
afbeelding uit Illustré maart 1916 paardenkeuring Brussel

20 oogst 1917 maandag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 20-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 382. – 19. AUGUSTUS 1917
.Beschikking Ojp grond van mijn Verordening van 5 Mei 1917, C. C, m A 2901y IV A 14132 en in aansluiting aan mijn beschikking van 6 Mei 1917, C. C. III A 2902, IV A 14132, heb ik aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel, verder benoemd : den heer Léo Meert, fabrikant, tot deskundig verslaggever bij den hogeren Raad voor Nijverheid en Handel ; den heer Maurits Dufour, ingénieur, tot eerstaanwezend opziener ; den heer Marcel Delbecque, nijverheidsopziener, tot bureeloverste. Brussel, den 30n juni 1917. F. FI. IV. 2.
No. 382. – 19. AUGUSTUS 1917
Beschikking Op grond van mijn Verordening van 5 Met 1917y C. C, 111 A 2901, IV A 14132 en in aansluiting aan mijn beschikking van 6 Mei 1917, C, C. 111 A 2902, IV A 14132, heb ik aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel verder benoemd en bevorderd : den heer Jan Léo Leeten, bestuurder aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, tot algemeen opziener ; den heer Dr. jur. Karel Van Acker, leraar aan de Rijksnormaalschool te Gent en ambtenaar aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid, tot bestuurder ; den heer Jozef Mangin, beamhte aan het ministerie van Nijverheid en Arheid, tot bureeloverste ; den heer Orner Lequeu, beambte aan het ministerie van Nijverheid en Arheid, tot bureeloverste. den heer Maurits Reinhard, beambte aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid, tot bureeloverste ; den heer Frans De Boeck, beambte aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid, tot bureeloverste ; den heer Remigius De Roeck, lieentiaat in de handel en konsulaire wetenschappen, beambte aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid, tot bureeloverste. Brussel, den 30n juni 1917, C. C. IV 2,
No. 382. – 19. AUGUSTUS 1917.
Bekendmaking betreffende de liqwidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouverneur in België, heh ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 over de likwidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningshlad voor de bezette streken van Belgiëy Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917) de likividatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma „Société Michelin é Cie, Clermont-Ferrand’ De heer Dr. von Philijyp te Bnissely is toi îikundator henoemd. De likwidaior verstrekt nadere irilichiingen. Brussel den 8n Augustus 1917.
No. 382. – 19. AUGUSTUS 1917
Beschikking Overeenkomshg artikel 7 van de wet van -1891 artikel 18y lid 3, en artikel 19 van Het koninklijk besluit van 14 Oktober 1890 zooals die zijn gewijzigd bij Verordening van 13 juni 1917, C. C. IIla 3387, betreffende de getuigschriften van middelbare siudiën en de voorbereidende examens, beschik ik het navolgende :

Art. 1. De jury die in Vlaanderen belast is met het bekrachtigen van de getuigschriften van middeïbare studien en met het afnemen van de voorbereidende examens tot het hoger onderiwijs, is voor de zitting 1917 als volgt samengesteld :
Voorzitter : Frans Reinhard, gepensioneerd ambtenaar te Brussel
Leden : Van Sint Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent, P. ThibaUy leraar aam het koninklijk atheneum te Gent, P. Lagae, leraar aan het koninklijk atheneum te Leuven, L. Peeters, leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen) en. De heer Thibau is tot sekretaris van de jury aangesteld.l

Art. 2. Ingeval de voorzitter of leden van de jury verhinderd zijn, zal het ministerie van Wetenschappen en Kunsten plaatsvervangers aanduiden.

Art. 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uiivoering van deze beschikking. Brussel, den 8n Augicstus 1917. C. FI. 111a 90.
No. 382. – 19. AUGUSTUS 1917.
Bekendmaking Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in Bélgië, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 17 Februari 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè Nr. 41 van 20 Fehruari 1915) het bankhuis Jules J oir e, te Doornik, en de bijhuizen er van te Leuze en te Brussel, onder dwang beheer geplaatst. Voor het huis te Doornik en het hijhuis te Leuze heb ik den heer Fritz Fasse, te Doornik, voor het hijhuis te Brussel den heer Adolf Sachs, te Brussel, tot dwangheheerder benoemd. Brussel, den 15n Augustus 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

19 oogst 1917 zondag. Sint Niklaas

In Elversele, een dorp van 1200 Inwoners zijn 1000 Duitsche Soldaten.
Patatten kosten nog immer 0,60 fr: de kgr. en dan zijn ze nog enkel voor bemiddeling van vrienden te bekomen.
De stad moet van heden af in ’t duister zijn. .
Alle koper uit winkels, étallagen enz wordt door de Duitschers opgeeischt.
De Duitsche Militaire overheid raadt de bevolking van St Nikolaas aan koeien voor trekdienst af te richten daar er bij de militairen groot gebrek aan paarden is en deze laatsten hier weldra voor hun weggehaald zullen worden.
Vele jongelui gaan tegenwoordig aangelokt door het groot geld (10 fr: per dag ) naar Duitschland arbeiden.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog

 

nieuws overgeschreven uit NRC
19170819 – ’t Offensief der Duitschers op het Russische front afgelopen. 41.000 Russen door de centralen krijgsgevangen gemaakt.

tot en met 18-08-1917 geen verordeningen

No. 382. – 19. AUGUST 1917

Beschikking. Zijn benoemd : tot afdelingsoverste aan het ministerie van Justitie de heer A. Plevoets, advokaat ie St. Truiden ; tot bureeloversten aan hetzelfde ministerie, de heren J, B. De Boevéf klerk Iste kla se aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, te Laken, B. B. Meganck klerk aan het ministerie van Wetenschapjpen en Kunsten Ph. L. M. A, Van der Straeten, klerk 2de klasse aan het ministerie van Justitie, Brussel, den 2Sn Juli 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

foto ruines of Ieper

18 oogst 1917 zaterdag. Sint Niklaas

 

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
nieuws overgeschreven uit NRC

19170817 – De Russische torpedoboot in de Oostzee op mijn geloopen en gezonken.
19170817 – Ernstige gevechten in Roumenië en aan de Sereth.
19170817 – Langemarck en 3grachten aan den IJzer door de Engelsen en Fransen bezet, 3000 gevangenen,

verordeningen

No. 381. – 17. AUGUST 1917.
Terechtbrenging. De opziener voor gezondheid en hygiëne, waarvan sprake onder cijfer 2 letter c van de beschikking van 13 Mei 1917 (G, C. 111 A 3251 — Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgiè bl. 3735) van den heer Generaalgouverneur in België heet niet Pletinckx maar wel „Pletinx’
Brussel den 19 Augustus 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

16 oogst 1917 donderdag. Sint Niklaas

h

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 16-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 381. – 17. AUGUSTUS 1917
Verordening.
De Verordening van 5 juni 1917 schrijft slechts voor het vervoer per spoorweg of per schip van slachtvee binnen het gebied van het Generaal- gouvernement een geleibrief voor. Het is echter noodzakelijk gebleken, de Kreischefs” in staat te stellen toezicht uit te oefenen op al het veevervoer per spoorweg en per schip, omdat veelal vee vervoerd werd aan de hand van valse aangiften, wat een ongewenste verwijdering van slachtvee uit zekere gewesten voor gevolg heeft gehad. De Verordening van 5 juni 1917 wordt derhalve derwijze uitgebreid, dat voor ieder veevervoer per spoorweg of per schip binnen het gebied van het Generaal-gouvernement een geleibrief vereist is.
Brussel,

15 oogst 1917 woensdag. Sint Niklaas

O.L.Vrouw Hemelvaart; de processie gaat in de kerk.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 16-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Die Wochenschau aug 1917

14 oogst 1917 dijnsdag Sint Niklaas

Een Duitsch regiment artillerie is hier toegekomen om zich te reformeren: de soldaten zijn bij de burgers gelogeerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 16-08-1917 geen verordeningen

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

voorblad l’illustration 5 8 1917

 

13 oogst 1917 maandag Sint Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 16-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

voorpagina sur le vif  Albert en king george aan Ijzerfront

12 oogst 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 379. – 11. AUGUSTUS 1917.
Verordening *** betreffende werktuigmachines. De Verordeningen: 1) van 7 Juli 1916 betreffende de stapelopneming van metaalbewerking machines binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement in België,

2) van 5 September 1916 betreffende uitvoer van goederen {metaalbewerkingmachines) binnen Het gebied van het Generaal-Gouvernement in België.

3) van 20 Oktober 1916 betreffende den handel in metaalbewerkingmachines binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement in België zijn in dier voege gewijzigd, dat de aangifte van nieuw vervaardigde metaalbewerkingmachines, de aangifte ingeval bedoelde machines van bezitter verwisselen, alsmede de aanvragen om de toelating ie bekomen zulke machines te vervoeren, aan te kopen of te verkopen, voortaan niet meer in te dienen zijn bij den Generaal van de artillerie te voet {General der Fussartillerie) bij het Generaal-Gouvernement in België, Wetstraat 10 te Brussel, maar wel bij den Stafofficier van de artillerie te voet {Stabsoffizier der Fussartillerie) bij het Generaal-Gouvernement in België, Koningplaats 10 te Brussel.
Brussel den 27 Juli 1917,
No. 379. – 11. AUGUSTUS 1917.
Verordening ** betreffende het minimum van de straffen.
Enig artikel.
Art. 17 Januari 1915 . Art 12 van de Verordening 29 November 1916 betr. de regeling van de aardappelbevoorrading

Art. 2 van de Verordening van 26 Januari 1916, {W. en V., hl. 1556), betr. het benuttigen van aardappelen,l

Art. 2 van de Verordening van 29 Oktober 1916 (W. en F., bl. 2942), betr. het verzekeren van de bevoorrading der Belgische bevolking met aardappelen. lÀd. 2 van de Verordening van 18 Oktober 1916 (W. en V., bl. 2854), betr. de regeling van den handel in boter,

Art. 7 van de Verordening van 18 Juli 1916 {W. en F., bl. 2451), betr. het benuttigen van suikerbieten en de daaruit gewonnen voortbrengselen.

Art. 3 van de Verordening van 13 Maart 1916 (W. en V. bl. 1765), betr. het branden van bieten en stroop,l

Art. 2 van de Verordening van 5 Oktober 1916 {W. en V, bl. 2793) 22 November 1916 (W. en V., bl. 3013), betr. het benuttigen van halfsuiker- en voederbieten, wortelen, rapen van elke soort en koolrapen.

Art. 3 van de Verordening van 4 Mei 1917 (W. en V., bl, 3731), betr. fruit en groenten,l

Art. 15 en 16 van de Verordening van 16 juni 1917 {W. en V., hl. 3909), betr. de inbeslagneming en het gebruik van de gerst {zomer- en wintergerst)\ evenals van de moutkiemen uit het oogstjaar 1917, binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement.

Art. 9 van de Verordening van 17 Februari 1917 {W. en V., bl. 3345), betr. de bevoegdheid van de Oliecentrale in België,

Art. 3 van de Verordening van 9 december 1915 {W, en F., bl. 1419) y betr. hei benuttigen van ruwe vetten van runderen en schapen,l

Art. 2 van de Verordening van 26 februari 1916 {W. en V.j bl., 1680) y betr. hei benuttigen van plantaardige en dierlijke oliën en vetten,l

Art. 6 van de Verordening van 8 April 1916 {W. en

V.yhl. 1943), betr. het wegbrengen en benuttigen van gestorven en tot menschelijke voeding ongeschikte geschikte dieren en gedeelten van dieren,l

Art. 5 van de Verordening van 11 Oktober 1915 (W. en F., bl. 1218), betr. het benuttigen van beenderen en andere dierlijke stoffen.

Art. 6 van de Verordening van 5 december 1915 (W. en V., bl. 1411), houdende wijziging van de Verordening van 11 Oktober 1915, betr. het benuttigen van beenderen en andere dierlijke, stoffen.

Art. 3 van de Verordening van 21 April 1916 (W. en V., bl. 2049), houdende aanvulling van de Verordeningen van 11 Oktober 1915 en van 5 december 1915, betr. het benuttigen van beenderen en andere dierlijke stoffen.

Art. 6 van de Verordening van 7 Febr.>ari 1917 {W. en V.,bl. 3285), betr. het vervaardigen en verkopen van zeep, wordt het navolgende toegevoegd : Bijaldien de overtreding is begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, moet ten minste één week gevangenzetting, of een boete uitgesproken worden, die, binnen het kader van de onder lid 1 voorziene straffen, (en minste het dubbel van de waarde der waren bedraagt, die het voorwerp uitmaken van de strafbare handeling. Voor waren waarop een hoogste prijs is gesteld, moet een boete van ten minste tienmaal den hoogste prijs worden uitgesproken ; zij mag echter in geen geval minder dan 25 mark bedragen. In deze laatste gevallen kan eveneens gevangenzetting en boete te gelijk worden uitgesproken. Brussel, den 28n Juli 1917.
No. 379. – 11. AUGUSTUS 1917.
Verordening *** betreffende het verwerken van fruit en beziën bij wijze van beroep.

Art. 1, Het is verboden, bij wijze van beroep fruit en beziën of delen er van te drogen. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) is bevoegd uitzonderingen op dit verbod toe te staan.

Art. 2. Het verwerken van fruit en beziën, alsook van de delen en sappen er van, op alcohol bier en alcoholische dranken is eveneens verboden. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (VerwaltungscJief, Zuckerverteilungssteîle) is bevoegd het verwerken, bij wijze van beroep, van bedoelde artikelen tot wijn toe te laten.

Art. 3. Wie deze Verordening overtreedt of weerstand biedt aan de personen, die met het toezicht belast zijn, wie hun hetzij geen, hetzij onware gegevens verstrekt, wordt met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis of met het hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen te gelijk worden uitgesproken. Bovendien kan de verbeurdverklaring van de waar uitgesproken worden. De kleinste straf wordt naar luid van de Verordening van 28 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 4306) vastgesteld.

Art. 4. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 28n Juli 1917.
No. 381. – 17. AUGUSTUS 1917.
Verordening *** betreffende de stapelaangifte en de inbeslagneming van zink en kadmium (grondstoffen en halfl afgewerkte voortbrengselen).l

Art.1. Al de op 15 Augustus 1917 binnen hetgebiedvan het Generaal-Gouvernement voorhanden zijnde voorraden aan de hieronder nader aangeduide voorwerpen, moeten aangegeven worden en zijn hierbij in beslag genomen :
1. Fijnzink dit is met een zuiver zinkgehalte van ten minste 99 %.
2. Ruwzink, ongezuiverd en gezuiverd met minder dan 99 % zinkgehalte.
3. Zink in half afgewerkte voortbrengselen van om het even welke soort, inzonderheid geplet, getrokken gegoten, geperst, uitgeslagen, gespat, h. v. platen, stangen, huizen, persstukken, draad en in andere in den handel gebruikelijke vormen. ‘
4. Zink hersmolten uit oud zink en uit oude zinklegeringen, misgietsels hardzink, spanen en allerhande afval, alsmede zink in oud zink en in allerhande oude zinklegeringen, misgietsels, hardzink, spanen en allerhande afval.
5. Zinkertsen met 20% en meer zinkgehalte.
6. Verder al de tot het bereiden van zink bestemde of geschikte voorwerpen met een zuiver gehalte van ten minste 20 % zink b. v. zinkas, salmiakslakken, enz,
7. Zinkstof, zinkoxide, zink.
8. Cadmium en cadmiumhoudende stoffen.

Art. 2. Al de natuurlijke en rechtspersonen, inzonderheid ook gemeenten en openbaarrechtelijke lichamen die de onder artikel 1 opgesomde voorwerpen in bewaring hebben, om het even of zij er eigenaar vam, zijn of slechts het recht hebben er over te beschikken, zijn verplicht aangifte te doen. Voor de handelingen van de privaat- en openbaarrechtelijke personen zijn de wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk.l

Art. 3. Al de voorraden, die op grand van artikel 1 onder toepassing van deze Verordening vallen, moeten ten laatste op 15 September 1917 schriftelijk aangegeven zijn bij de Afdeling voor handel en nijverheid, Kantoor voor grondstoffen (Abteilung fiir Handel und Gewerbe, Bohstoffverwaltungstelle) Kunstherlevingskuin 30y te Brussel. De aangifte moet gedaan worden op de daartoe bestemde formulieren, die op de Kommandanturen en bij de Afdeeling voor handel en nijverheid, Kantoor voor grondstoffen, kosteloos te verkrijgen zijn. De verschillende hulphuizen van een zelfde onderneming moeten elk een afzonderlijk formulier invullen.

Art. 4. Door het feit zelf van de inbeslagneming der in artikel 1 opgesomde voorwerpen is elke rechtzaelijke beschikking er over, zoomede elk vervoer en elke benuttiging, verwerking of wijziging er van verboden. De bezitter is verplicht de voorwerpen tot nader bericht zorgvuldig te bewaren en behoorlijk te behandelen. De Afdeling voor handel en nijverheid is gemachtigdf bijzondere uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen betreffende de voorwerpen, die onder de toepassing van deze Verordening vallen. Zij kan uitzonderingen op het verbod van lid 1 toestaan, wanneer zulks schriftelijk wordt aangevraagd.

Art. 5. De ,,Zentral’Einkaufsgesellschaft fur Belgien, Abteilung Metalle Kunstherlevingslaan, 30, te Brussel alsook de handelaars en verenigingen van handelaars, die van de Afdeling voor handel en nijverheid daartoe machtiging hebben verkregen, zijn gerechtigd de aan te geven voorwerpen op te kopen. Bijaldien geen onderhandse aankoop tot stand komt, kunnen de betrokken voorwerpen onteigend worden. De afleveraar ontvangt in dot geval een ontvangstbewijs ; de schadeloosstelling wordt door de „Beichsentschàdigungskoni’ mission geregeld.

Art. 6. Wie de voorschriften van deze Verordening of de op grond er van uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zoover volgens een andere strafwet geen zwaarder straf is voorzien, met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 25.000 mark boete of met een van deze straffen gestraft. Naast deze straf kan, in al de gevallen, de verbeurdverklaring worden uitgesproken van de voorwerpen, die het voorwerp van de strafbare handeling uitmaken. De verbeurdverklaring moet uitgesproken worden, wanneer de overtreding opzettelijk is begaan. De poging tot overtreden is strafbaar. Overigens zijn de bepalingen van de Verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verhand met de oorlogseconomie uitgevaardigde Verordeningen toepasselijk. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 26n Juli 1917.

11 oogst 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Het regiment artillerie dat reeds 14 dagen bij de burgers ingekwartierd was is op den namiddag naar ’t front vertrokken.
In den namidag is er een nieuw regiment Duitsch voetvolk van het front hier toegekomen; deze soldaten zijn in de verschillige zalen der stad en in de gestichten ingekwartierd. In’t college zijn er 60 in de Akademie 80 soldaten, keukens enz. Alle soldaten slapen op strooizakken, de officieren slapen bij de burgers.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 10-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

82 viering Albert1  te Nieuwpoort

10 oogst 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 15-08-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 10-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

eigen foto van de 82 herdenking van Albert 1 te Nieuwpoort.