30 november1915 dijnsdag Sint Niklaas

De Duitschers houden Scala in de zaal der Akademie voor een 150 Duitsche soldaten die des anderdaags naar het front moeten vertrekken. ’t Begon om 7 uur ’s avonds en ’t duurde 2 uur.

niets overgeschreven uit NRC
postkaart Kalkstraat ergens van Delcampe

29 november 1915 maandag Sint Niklaas

Leonie Lentacker werkt 3 dagen deze week op de fabriek. Veel volk aan de Amerikaansche Winkel. Verder alles als naar gewoonte. Des avonds komen ze zeggen dat tegen ’s anderdaags de zaal der Akademie ter beschikking der Duitschers zijn moet. Het ondersteuningscommiteit dat daar gevestigd is, verhuist , voor eenen dag naar de patronage den ganschen nacht door.

niets genoteerd uit NRC tot en met 2-11

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

25 november 1915 donderdag Sint Niklaas

50% van al het graan dat in België groeit wordt door de Duitschers opgeeischt; 25% is voor de stad of gemeente en 25% voor de boeren zelf. Die laatste 25% wordt in sommige gemeentens door de Duitschers bovendien nog de boeren afgenomen.
De boter en de eieren toebehoorende aan onze boterboerin wordt onderwege door de Duitsche soldaten aangeslagen; voor hare boter betalen zij 4,00 fr de kgr voor hare eieren 0,15 fr ’t stuk; maar daarmede zitten wij zonder boter want nievers is er boter te krijgen van aan zotte prijzen als 6,00 fr de kgr!

uit NRC: 19151125 – De Engelschen en Franschen houden de Bulgaren voor Salonika in evenwicht. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart grote markt ergens van internet

23 november1915 dijnsdag Sint Niklaas

Tot hiertoe hadden de Provincies van België “40 millioen per maand aan den Duitscher moeten betalen als oorlogschatting: Het 1 ste jaar verstreken zijnde leggen de Duitschers zoolang als de oorlog duurt eene nieuwe oorlogschatting van 40 millioen per maand op.
Leander is professor in de Akademie benoemd en doet voor de 1ste maal klas in de klas van den heer Van Steenweghe die op pensioen gesteld wordt.

niets overgeschreven uit NRC (heb die al een paar maal een mailtje gestuurd met de vraag of wat Raphaël overschrijft echt uit het NRC handelsblad komt maar ze vinden het vermoedelijk de moeite niet om te antwoorden….. en daar staat dan een Belg aan het hoofd…..)

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart ergens van Delcampe

22 november 1915 maandag Sint Niklaas

Jacq Lentacker trekt 60 frank van den Staat over de maand November voor zijn zoon Edmond door tusschenkomst der banken. Leonie Lentacker werkt 3 dagen op de fabriek deze week. verders alles als naar gewoonte. In de Amerikaansche Winkel veel volk tegenwoordig voor vet te koopen.
Een tweede bouw der kazerne in de Slachthuisstraat wordt door de Duitschers in paardenstallen verandert.

uit Nrc
niets overgeschreven tot en met 24-11-1915

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org