31 januari 1917 woensdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19170130 – De Engelsche hulpkruiser Laurentie loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt. 

§ 3. PERSONEN, DIE ONDER TOEPASSING DEZE VERORDENING VALLEN.
Onder toepassing dezer Verordening vallen alle natuurlijke en rechtspersonen, vennootschappen, lichamen en verenigingen van privaatrechtelijke of openbaarrechtelijke natuur, in wier handels- of nijverheidsbedrijven of op wier grond de in § 2 opgesomde voorwerpen voorhanden zijn, die zulke voorwerpen elders in bewaring hebben of bij wie zulke voorwerpen zich onder toltoezicht bevinden. Voor stapels, die in vreemde magazijnen, pakhuizen en andere bergplaatsen liggen, zijn de bezitters der betreffende bewaarplaatsen verantwoordelijk voor het nakomen der Verordening, bijaldien hij die gerechtigd is over de stapels te beschikken, deze niet zelf onder slot houdt. \ Staats-, kerkelijke en gemeentebedrijven zijn inzonderheid ook verplicht aangifte te doen. De tegenwoordige leiders van deze bedrijven zijn in dit geval gehouden de betreffende aangifte te doen ; voor bedrijven, die door Duitse militaire of burgerlijke overheden, of door aangestelden van deze overheden geleid worden, zijn bedoelde overheden of aangestelden gehouden de betreffende aangifte te doen. Van de verplichting tot aangifte uitgezonderd zijn de bedrijven van het Algemeen Militair Bestuur der Spoorwegen (Militar-General-Direktion der Eisenbahnen) en van het Duits beheer van Posterijen en Telegrafen (Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung). Wat betreft de gebouwen, fabrieken en dergelijke inrichtingen, die door hun eigenaars of bewoners verlaten zijn of niet bewoond worden, zijn de gemeentebesturen verantwoordelijk voor de betreffende aangifte. De ‘plaatselijke kommandanturen {Ortskommandanturen) zijn gerechtigd, de gemeenten in dezen nadere onderrichtingen te geven.

§ 4. INBESLAGNEMING.
Al de voorwerpen, die overeenkomstig § 2 moeten worden aangegeven, zijn hierbij in beslag genomen. Zij mogen alleen verkocht worden aan de „Zentral-Einkaufs- Geseïlschaft fur Belgien m. h. H.” te Brussel. Alle andere rechtszakelijke beschikkingen over de onder toepassing der Verordening vallende voorwerppen, evenals elke verandering van bezit, verwerking of andere wijziging derzelve zijn verboden ; de in gebruik zijnde voorwerpen mogen evenwel verder op regelmatige wijze worden gebruikt. De in § 3 genoemde personen, overheden, vennootschappen, enz. zijn verantwoordelijk voor de goede bewaring en het ter beschikking houden van de voorwerpen, die onder toepassing der Verordening vallen. Het is verboden bedoelde voorwerpen op enige wijze te verbergen. De afdeling voor Handel en nijverheid kan, op schriftelijke aanvraag, in bijzondere gevallen verdere uitzonderingen toelaten op het verbod van het 3e lid.

§ 5. VERPLICHTING TOT AANGIFTE.
De aangiften der sta’pels moeten, op de daartoe bestemde kaarten van aangifte {Meldekarten), ten laatste op 15 februari 1917 worden ingediend bij de „Orts-” of „Abschnittskommandanturen” of o’p de door deze laatsten aangewezen kantoren, waar ook de formulieren voor de kaarten van aangifte verkrijgbaar zijn gesteld. Tot maatstaf voor de aangifte dient de sta’pel, zoals hij op den proefdag {§ 1) is.
De stapels moeten aangegeven worden in kilogram nettogewicht en gerangschikt volgens de metaalsoorten, zoals die (op de kaarten van aangifte opgesomd staan. Gaat het vaststellen van het gewicht met bijzondere moeilijkheden gepaard, zoals h. v. voor ingemetselde metalen delen, dan volstaat een gewetensvolle schatting van het gewicht.

postkaart eigen verzameling
Sint Niklaas Bischoppelijke normaalschool speelplaatsl

30 januari 1917 dijnsdag Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen; Albert beter. (onderlijnd)

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

Klasse 39. Bijzondere toestellen voor melkerijen, melkhandelaars en verkopers, b. v. : melkkruiken, melkvaten, enz.
Klasse 40. Bijzondere toestellen voor suiker- en glukosefabrieken, b. v. : vacuumkooktoestellen, bekken voor het oplossen van suiker, vergaarbakken, verwarmingsslangen en dergelijke voorwerpen.
Klasse 41. Bijzondere toestellen voor slijterijen en gistfabrieken, h. v. : distilleer- en averhaalzuilen, distilleerkolven en dergelijke voorwerpen.
Klasse 42. Bijzondere toestellen voor het vervaardigen van chokolade, beschuiten en suikergoed in de nijverheid, bv. : open- en vacuumkooktoestellen en dergelijke voorwerpen.
Klasse 43. Bijzondere toestellen voor het vervaardigen van siroop en gelei in de nijverheid, b. v. : kooktoestellen, vergaarbakken, verwarmingsslangen en dergelijke voorwerpen.
Klasse 44. Bijzondere toestellen voor het verven, hoier^ en scheikundig reinigen in de nijverheid, h. v. : kookbehkeiis, scheplepels, verwarmingsslangen en dergelijke voorwerpen.
Klasse 45. Bijzondere toestellen voor de scheikundige nijverheid.
Klasse 46. Bijzondere toestellen voor het vervaardigen van papier, b. v. : belegsels van cylinders, enz., doch zonder het tentaïlisch doek.
Klasse 47. Mekanische uitrustingsdelen der framtoagens en der wagens van buurtspoorwegen, h. v. : remkrukken, kontroolplaten, handvatien, leuningen, enz.
Klasse 48. Matrijzen, galvano’s, diepdrukrollen en platen, etsplaten, geelkoperen letters en dergelijke voorwerpen voor de graphische nijverheid, de steendrukkerijen, de behangpapier- en doekdrukkerijen.

II. Tin- en Nikkelklasse.
Klasse 49. In gebruik zijnde keukengerief en huishoudelijke gereedschappen uit tin en nikkel in handels- en nijverheidsbedrijven {ook in koffiehuizen, spijshuizen en hotels), h. V. : drinkvaten, kruiken, tafelborden {téljoren), deksels van bierglazen, syphonkoppen, kookgerief uit zuiver nikkel en dergelijke voorwerpen, zover zij niet reeds overeenkomstig de Verordening van 8 juli 1916 zijn aangegeven.
De voorwerpen uit koper, tin, nikkel of uit een legering van deze metalen en die hetzij met een ander metaal, hetzij met een laag vernis, verf, enz. overtrokken zijn, moeten eveneens worden aangegeven.
Van de verplichting tot aangifte zijn uitgezonderd de van ijzer of van een ander metaal dan koper, geelkoper of tin vervaardigde en met koper, geelkoper of tin (6. v. galvanisch) overtrokken of geplatteerde voorwerpen. Met zilver of goud overtrokken voorwerpen zijn eveneens uitgezonderd. Al de hiervoren opgesomde voorwerpen worden beschouwd zijnde in gebruik, ook wanneer zij tijdelijk buiten gebruik zijn

affiche verzameling KOKW Sint Niklaas

29 januari 1917 maandag Sint Niklaas

Geene waren in den Amerikaanschen Winkel deze week.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

No. 305. — 29. januari 1917.
Verordening *** betreffende de verplichting tot aangifte en de inbeslagneming van de afgewerkte voortbrengselen, uit koper, tin, nikkel of uit een legering van deze metalen in handels- en nijverheidsbedryven.

§ 1. Ter aanvulling der Verordening van 8 juli 1916 {Wet- en Verordeningsblad, Nr. 239), moeten al de stapels van de hieronder opgesomde voorwerpen uit koper, tin, nikkel of uit een legering van deze metalen, die op 31 januari 1917 {proefdag) binnen het gebied van het Generalgouvernement voorhanden zijn, worden aangegeven.

§ 2. Voorwerpen die onder deze toepassing dezer verordening vallen
D. Handelsartikelen (bestemd voor den verkoop).
I. Koperklassen. Klasse 28. Afgewerkte garnituren en toestellen voor waterleidingen, gasverlichting en centrale verwarming, evenals deze onderdelen, b v. : kleppen, kranen, inspuiters, smeertoestellen, enz.
Klasse 29. Afgewerkte losse belegsels voor meubels en gebouwen, b. v. : gordijndragers, stangdragers, onderdelen van traystangen, belegsels voor deuren en vensters ; kapstokken, overtrekken van verwarmingstoestellen, verwarmingsrozetten, -kleppen en dergelijke voorwerpen.
Klasse 30. Alle andere losse stukken, die als belegsels worden gebruikt, b. v. : voor zadelwerken en dergelijke artikelen.
Klasse 31. Voorwerpen uit geelkoper voor zaken- en andere openbare verkooplokalen, evenals de onderdelen daarvan, b. v. : inrichtingen voor uitstalramen, klederstaanders, enz.
Klasse 32. Gewichten, evenals uithang- en naamborden.
Klasse 33. Elektrische geleidingsdraden met zijde- of rekgomomhulsel.
Klasse 34. Voor den verkoop bestemde bijzondere toestelîen en onderdelen voor de nijverheden, waarvan sprake onder de klassen 40 tot en met 49, opgesomd onder letter E.

II. Tin- en Nikkelklasse.
Klasse 35. Keukengerief en huishoudelijke gereedschappen uit tin of uit nikkel, b. v. : drinkvaten, kruiken, tafelborden {teljoren), deksels van bierglazen, syphonkoppen, keukengerief uit zuiver nikkel en andere dergelijke voorwerpen, zover zij niet reeds overeenkomstig de Verordening van 8 juli 1916 zijn aangegeven.
E. Voorwerpen, die in handels- en nijverheidsbedrijven of in openbare gebouwen in gebruik zijn.
I. Koperklassen.
Klasse 36. Gewichten.
Klasse 37. Voorwerpen uit geelkoper in zakenlokalen, winkels en andere openbare verkooplokalen, b. v. : inrichtingen voor uitstalramen, klederstaanders, leuningen enz.
Klasse 38. Bijzondere toestellen voor brouwerijen, mouterijen, b. v. : moût- en brouwketels, met inbegrip van de ingebouwde pijpen, verwarmings- en afkoelslangen, enz.

affiche verzameling KOKW meldeplicht

28 januari 1917 zondag Sint Niklaas

Harde winter, ’t vriest reeds tien dagen; den Esch van Temse ligt vast; alle verkeer op kanalen, schelde en rivieren is onderbroken. Op de schelde veel ijs. Mama gaat naar Antwerpen: Albert verslechtert. (onderlijnd)

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

tot en met 28 1 1917 geen verordeningen

schilderij Temse

27 januari 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

No. 304. — 27. januari 1917.
Bekendmaking.
Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 17 februari 1915 [Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, n 41 van 20 februari 1915), het bankhuis Baelde & Co te Brussel, , onder dwangbeheer gesteld en den heer Ludwig Huitlinger tot dwangbeheerder benoemd.
Brussel, 20 januari 1917.
B. A. 22221.

affiche verordening bestrijding mond en klauwzeer
collectie KOKW

26 januari 1917 vrijdag Sint Niklaas

We gaan naar Gaverland voor de 2 de maal voor Alberts genezing beêwegen.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

No. 304. — 27. januari 1917.
Verordening betreffende de storingen veroorzaakt in de draadgeleidingen.
De Verordening van 27 Augustus 1915 {Wet- en Verordeningsblad, bl, 922) is Opgeheven en vervangen door onderstaande Verordening :
1. Het is verboden enige storing te veroorzaken in de draadgeleidingen, om het even of het geleidingen zijn voor sterken of voor zwakken stroom en of zij in gebruik zijn of niet ; tot zulkdanige storingen veroorzaakt zal gestraft worden door de Duitse krijgsrechtbanken of krijgsbevelhebber.
2. Ingeval de storing opzettelijk veroorzaakt is, zal niet minder dan 3 maand gevangenisstraf worden uitgesproken; bijaldien ten gevolge van de storing mensenlevens in gevaar zijn gebracht, zal de straf niet minder dan 1 jaar gevangenis of dwangarbeid bedragen.
3. Ingeval de storing aan nalatigheid is toe te schrijven, zal ten hoogste 1000 mark boete of halfstrenge of strenge Opsluiting of ten hoogste 3 maanden gevangenis worden uitgesproken.
4. Zijn de daders uit hoofde van hun jeugdigen ouderdom nog niet strafbaar, dan zal de straf, bepaald in artikel 3, tegen de ouders of opvoeders worden uitgesproken, bijaldien deze laatsten verzuimd hebben de nodige waakzaamheid uit te oefenen.
5. Bovendien zullen de Gouverneurs de gemeenten, op wier grondgebied storingen worden veroorzaakt, verantwoordelijk maken.
Brussel, de 20 januari 1917.
G. G. 111152117.

verordeningsaffiche van de verzameling van het KOKW
19170126 opcentiemen en aanvulling verordeningen dwangbeheer

25 januari 1917 donderdag. Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen, Albert stillekens. (onderlijnd)
Er komen een tiental gedeporteerden deze stad uit Duitschland weder, allen zeggen daar geen eten te krijgen.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

tot en met 26 1 1917 geen verordeningen

affiche uit verzameling KOKW

24 januari 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

No. 303. — 24. januari 1917.

Bekendmaking. ***
Op grond mijner Verordening van 8 juli 1916 betreffende de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld:
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 50.53 Per 100 kilo:
voor rogge uit stapelplaats of molen geleverd frank 28.45 Per 100 kilo:
voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd frank 29.98 Per 100 kilo:
voor ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd frank 26.57 Per 100 kilo:
voor zemelen uit den molen geleverd.frank 21.50 Per 100 kilo:
voor tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 62.74 Per 100 kilo:
voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 35.81 Per 100 kilo:
Voor masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 37.68 Per 100 kilo:
Voor tarwebrood aan verbruikers geleverd frank 0,54 per kilo
Deze hoogste ‘prijzen worden of 15 februari 1917 van kracht.
Den Provindalen Oogstkommissies (Provinzial-Emte- Kommissionen) wordt de bevoegdheid verleend, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor tarwebrood, evenals hoogste prijzen voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor de verkopen der voortbrengers van koren aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 juli 1916 betreffende, de Oogstkommissies van kracht.
Brussel, 20 januari 1917.
Z. E. K. 245/17.

affiche verzameling KOKW Sint Niklaas

23 januari 1917 dijnsdag Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen bij Albert die altijd eender is. (onderlijnd)
Er komen wederom een 20 tal gedeporteerde stadsgenooten uit Duitschland toe.

Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 30 1 1917 niets overgeschreven uit NRC

tot en met 23 1 1917 geen verordeningen

affiche verzameling KOKW Sint Niklaas

22 januari 1917 maandag Sint Niklaas

Er komen hier een 20 tal gedeporteerden uit Duitschland van de stad toe, allen zeggen ze dat ze ginder goed zijn geweest (omdat ze verplicht zijn zoo te spreken) doch allen zijn ziek en schrikkelijk bleek.
Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
Deelnemer Geschiedenis Online Prijs STEM OP ONS
deelnemer geschiedenis online prijs stem via http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19170122 – Torpedobootgevecht in de Noordzee. De Engelschen en De Duitscher verliezen elk 1 boot.

tot en met 23 1 1917 geen verordeningen

affiche KOKW Sint Niklaaas schurft bij paarden