29 februari 1916 dinsdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Verordening betreffend het gebruik van aardappelen in hotels en in spijshuizen.
Art. 1 Het is verboden, in hotels en in spijshuizen aardappelen die rauw geschild geworden zijn als hoofdschotel of als bijgerecht op te dienen.

Art. 2. Overtredingen van bovenstaande bepaling worden met ten hoogste zes maand hechtenis of gevangenis of met ten hoogste 500 mark boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk uitgesproken worden.

Art. 3. Bevoegd zijn de Duitse Krijgsrechtbanken.
Brussel, den 26n Februari 1916. C. C. K. y. s. 1011.

afbeelding Illustré 1914 waarom dit als voorpagina gezet wordt in maart 1916 mij een raadsel

28 februari 1916 maandag. Sint Niklaas

Alles als naar gewoonte deze week.

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

VERORDNUNG.
Blijft vrij van de straf onder art. 4 der Verordening van 5 December 1915 (Wet- en verordeningsblad 1405) bepaald, al wie ten laatste op 18 Maart 1916, vroegere onjuiste of onvolledige aangiften van hij hem in bewaring zijnde aardappelstapels heeft verbeterd. In dit geval worden ook de stapels aardappelen, die vroeger niet aangegeven werden, niet verbeurd verklaard. De nieuwe, volledige aangifte moet hij de overheid der gemeente gedaan worden, in wier omschrijving de aardappelen voorhanden zijn.
Brussel, den 26n Februari 1916.

foto uit de Nederlandse panorama, eerst foto die ik zie van soldaat met Franse helm

27 februari 1916 zondag Sint Niklaas

De Kommandantur is overgebracht naar het huis Boyé in de Statiestraat, het krijgsgerecht is gevestigd in het huis van Mad. De Schepper, Statiestraat. De Krijgschef woont in het huis van den brouwer J. Verdurmen, Statiestraat (sedert half april 1916 is de Kreischef daar woonachtig).dit zinnetje is later toegevoegd.

overgeschreven uit NRC
19160227 – Durazzo door de Oostenrijkers bezet. De bezetting op booten ingescheept. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Verordening van 5 December 1915 (Wet- en Verordeningsblad. 1405) had ik het opnemen van de ter voeding der burgerbevolking beschikbare voorraden aardappelen bevolen.
Het is ter mijner kennis gekomen, dat bezitters van aardappelen hun voorraad te laag hebben aangegeven, gedeeltelijk in de mening, dat de hoeveelheden voor eigen gebruik, namelijk voor de voeding van mensen en dieren, evenals voor plantgoed bestemd, niet onder de voorgeschreven aangifte vallen.
Deze opvatting is vals. De verplichte aangifte omvatte de gezamenlijke voorraden, zoverre zij in ’t geheel 50 kgr. te boven gingen. Dientengevolge heb ik onderstaande Verordening uitgevaardigd, die het allen bezitters van aardappelen mogelijk maakt, zich aan de onder art. A der Verordening van 5 December 1915 (Wet- en Verordeningsblad blz. 1405) bepaalde straffen te onttrekken, door nogmaals hun voorraad aardappelen, door volledig aan te geven.
Brussel, den 26n Februari 1916.

26 februari 1916 zaterdag Sint Niklaas

Koffie kost 6.75 fr de kilo.
Iedere boer moet van heden af n’en kilo boter per koe en per week geven aan de Duitschers en alle weken op ’t Stadhuis bezorgen.

niets overgeschreven uit NRC

http://www.oorlogsdagboek.org

BEKANNTMACHUNG.

Met toestemming van den Heer Generalgouverneur in België heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 17 Februari en 26 Augustus 1915, de firma’s Baugnies Frères, te Feruwelz, en Gérard & Cie, te Zinnik, onder dwangbeheer geplaatst en den Heer Dr. Getz tot dwangbeheerder benoemd. Brussel, den 23n Februari 1916.

postkaart eigen bezit Grote markt 1908

25 februari 1916 vrijdag Sint Niklaas

Patatten kosten reeds 18 frank de 100 kilos.
niets overgeschreven uit NRC
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Bekendmaking
Om de uitvoering van het betalingsverbod bij het innen van wissels in België te verzekeren, bepaal ik op grond der Verordening van 28n November 1914, lid II, het volgende:
Bij het innen van een wissel, die een vijandelijk endossement draagt, moeten de houder van den wissel en de schuldenaar onderzoeken, of de betaling in strijd zou zijn met een betalingsverbod.
Wordt als vijandelijk beschouwd, het endossement van een persoon of een firma, die woon- of verblijfplaats hebben in het vijandelijk buitenland, waarop het betalingsverbod toepasselijk is. Draagt een wissel een vijandelijk endossement is gelijk op welke plaats, zoo geldt het volgende:

1. De schuldenaar is tot betalen van den wissel met intrest slechts verplicht, indien het blijkt dat de navolgende van den vijandelijke endossant den wissel door discontering heeft verkregen, en wel, voor navolgen. den in Duitsland of in de bezette streken van België, voor den dag waarop het betreffend betalingsverbod in kracht is getreden, voor een anderen navolgende, voor den 31n Juli 1914. Een volgens het wisselrecht vereist protest moet worden opgemaakt. Het betalingsverbod is van kracht geworden: tegen Engeland, Frankrijk, hun koloniën, buitenlandse bezittingen en beschermgebieden op 7 november 1914, tegen Rusland en Finland op 1 December 1914, tegen Egypte en Frans Marokko op 3 november 1915,

2. In alle andere gevallen wordt den schuldenaar door het betalingsverbod de betaling van een wissel met vijandelijk indossement verboden. De betaling blijft zonder intrest geschorst. Protest wegens niet betaling wordt niet toegelaten. Evenwel sta ik hierbij voor de betaling van zulke wissels met vijandelijk indossement, die zich in het bezit een bank of bankfirma in België, Duitsland of de met dit land verbonden staten bevinden, den schuldenaars in ’t algemeen een uitzondering op het betalingsverbod toe. Dienvolgens mogen de schuldenaars deze wissels betalen, maar zijn er niet toe verplicht. Wissels mogen aan andere bezitters dan banken allen betaald worden, wanneer de Commissaris-Generaal voor de banken in België daartoe een bijzondere uitzondering op het betaalverbod toestaat. In beide gevallen kan de schuldenaar den wissel zonder intrest betalen.

3.Het overhandigen van geïnde wisselbedragen aan lastgevende banken is, binnen België of naar Duitsland zonder meer, voor het niet vijandelijk buitenland slechts dan toegelaten, wanneer het blijkt dat de opdrachtgever den wissel voor den 1en Juli 1914 door discontering bekomen heeft. Voor het overige behoeft mijne goedkeuring voor verder bestelling. In twijfelachtige gevallen ben ik tot het verstrekken van inlichtingen bereid. Brussel, den 22n Februari 1916.

24 februari 1916 donderdag Sint Niklaas

Niets aan te stippen.

niets overgeschreven uit nrc
http://www.oorlogsdagboek.org

BEKENDMAKING
Met toestemming van den Heer Generalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 17 Februari en 26 Augustus 1915, de „Société Coloniale Anversoise te Antwerpen, onder dwangbeheer geplaatst en den Heer Rechtsanwalt Dr. J. M. Lappenberg tot dwangbeheerder benoemd. Brussel, den 20n Februari 1916.

spectaculaire tekening uit le miroir

23 februari 1916 woensdag. Sint Niklaas

Niets te melden.

uit NRC overgeschreven 19160223 – N’en Engelsche torpedojager loopt op de Engelsche kusten op eene mijn en zinkt. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Verordening houdende wijziging en aanvulling der Verordening van 19 December 1915 betreffend de regeling van den verkoop van slachtzwijnen en zwijnenvlees.
Art. 1. H et slachten van zwijnen buiten de slachthuizen (het slachten aan huis) is voorshands verboden. Uitzonderingen kunnen in enkele gevallen, wanneer er een dringende economische reden toe bestaat, door den ter plaatse bevoegden burgerlijke commissaris worden toegestaan. Dit verbod is niet toepasselijk op noodslachtingen: d. w. z. zulke slachtingen, die ten gevolge van erge ziekte van een dier of ten gevolge van een ongeval overeenkomstig een veeartsgetuigschrift moeten geschieden.
Dergelijke slachtingen moeten door den burgemeester goedgekeurd worden, die er bij den bevoegden burgerlijke commissaris, met toevoeging van het veeartsgetuigschrift, ten laatste binnen drie dagen na de slachting aangifte van zal doen.

Art. II. Bij verkoop van zwijnen om te slachten mag de prijs voor 1 kgr. levend gewicht op de slachtveemarkt te Brussel (Kuregem-Anderlecht) niet te boven gaan (grondprijs) voor zwijnen, levend gewogen: van 125 kgr. en meer ……. 3.00 frank.
van 80 tot 125 kgr 2.80 fr
beneden 80 kgr 2.00 fr
zeugen 2.20 fr

Art. III. Bij het afstaan aan den verbruiker mag de prijs voor 1 kgr. vers (rauw) varkensvlees, evenals voor reuzel binnen het gebied des Gouvernements der stad Brussel, de volgende prijzen niet te boven gaan:
Iste klasse: rug, lendenbraadstuk en hesp …. 4.80 frank.
2e vers spek en reuzel 0,80 frank
3e karbonade schouder, benedenribben- stukken, buik 3.20 frank
4e schenkel, kop met vetkaak 1.70 frank
5e kop zonder vetkaak 1.20 frank
6e varkenspoot 0.70 frank
Bij het verkopen van Masse 1-3 mag geen bijzondere toeslag gegeven worden.

Art. IV. Voor ’t overige blijven de bepalingen der Verordening van 19 december 1915 van kracht.

Art. V. Overtredingen van deze Verordening vallen onder toepassing der bij art. 7 der Verordening van 19 December 1915 voorziene straffen. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken.
Brussel, den 22n Februari 1916.

afbeelding uit l’image de la guerre begrafenis slachtoffers zeppelin aanval Parijs

22 februari 1916 dinsdag Sint Niklaas

’t Grijs brood kost van heden af 0,40 fr de kilo.

19160222 – N’en Zeppelin beneden geschoten te Remiremont in Frankrijk. 

Verordening betreffend den handel in rundvee en varkens.

Art. 1. Handel in rundvee en varkens mogen van af In Maart 1916 alleen zulke personen drijven
1) die voor den In Augustus 1914 als kooplieden rundvee en varkens aan en verkochten en als dusdanig patent betalen en
2) die van de burgerlijke commissarissen hij de „Kreischefs” een toelatingsbewijs tot het voortzetten van den handel in rundvee en varkens bekomen hebben.
Bevoegd tot het afleveren van het toelatingsbewijs is de burgerlijke commissaris van het arrondissement, waarin de handelaar zijn bedrijf gevestigd heeft. Dit bewijs laat het handeldrijven in rundvee en varkens toe binnen de provincie, waarin het bedrijf van den handelaar gevestigd is.
De Verwaltungschef bij den General gouverneur in België is gemachtigd zekere handelaars vergunning te geven hun bedrijf ook buiten deze provincie uit te oefenen.
Art. 2. Overtredingen van bovenstaande bepalingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis of met ten hoogste 10.000 mk boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk uitgesproken worden. Bovendien kan de ware verbeurdverklaard worden.
Art. 3. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken. Brussel,
den 22n Februari 1916.

foto erfgoedcel waasland

21 februari 1916 maandag. Sint Niklaas

Alles als naar gewoonte deze week

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

NUMMER. 182b.
MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN, AFDEELING LAGER ONDERWIJS.
Examen voor onderwijzers overeenkomstig art. 24 ‘ der organieke wet. Voorschriften voor de kandidaten. Een kommissie zal in April 1916 te Brugge, overeenkomstig art. 24 der organieke wet tot regeling van het Belgisch lager onderwijs, examens afnemen. Deze is alleen voor kandidaten uit West-Vlaanderen bestemd. De kandidaten moeten den 1 December 1916 ten volle negentien jaar oud zijn. Hierop wordt geen uitzondering toegestaan. Zij zijn gehouden voor I April 1916 op ongezegeld
papier hun aanvraag, volgens onderstaand model. Bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten in te zenden.
Bij de aanvraag behoren nog:
1. een afschrift der geboorteakte;
2. een getuigschrift van onbesproken gedrag door de gemeenteoverheid afgeleverd;
3. een geneeskundig getuigschrift, verklarende dat de kandidaat aan geen lichamelijk gebrek lijdt, van
aard het gezag, dat hij als onderwijzer moet hebben, afbreuk te doen;
4. een opsomming van getuigschrift en diplomas van den kandidaat, met aanduiding van de inrichtingen, die deze hebben afgeleverd.
N. B. Overeenkomstig de bepalingen van het Zegelwetboek van 25 Maart 1891 moeten het afschrift der geboorteakte en het getuigschrift van onbesproken gedrag op gezegeld papier worden ingezonden. De oproeping van de kandidaten geschiedt te gepaster tijd door den voorzitter der kommissie.
Model van aanvraag ter inschrijving voor het examen voor onderwijzer.
Ondergetekende (naam, voornaam, beroep) wonende te …. (straat, nummer, zo nodig, provincie . . . ., geboren te …. 18. ., wenst zich te laten inschrijven voor het in April 1916 te houden examen voor onderwijzer, ingesteld overeenkomstig art. 24 der organieke wet tot regeling van het Belgisch lager onderwijs. Hij biedt zich aan voor de gemeenten van het Vlaams taalgebied.
(Datum.) (Handtekening.)

Model voor het geneeskundig getuigschrift.
Ondergetekende (naam, voornaam en adres), dokter in de geneeskunde, enz., getuigt, dat de Heer (naam, voornaam en adres van den kandidaat), aan geen der gebreken lijdt, die in het aanhangsel van het ministerieel besluit van 31n December 1897 (Beheer van het Lager Onderwijs, 2de afdeling, nr. 13-120 l) opgesomd zijn, en ook niet aan een lichamelijke kwaal onderhevig is, die van aard zou wezen, het gezag dat een onderwijzer over de scholieren behoort te hebben, in gevaar te brengen. , den 19. . C. C. III 529, (Handtekening.)

voorblad in engeland uitgegeven boek

20 februari 1916 zondag. Sint Niklaas

20 februari 1916 zondag. Geen nieuws.

uit NRC overgeschreven
19160220 – Offensief der Duitsers rond Verdun ze nemen twee dorpen en gaan 10 km vooruit nemen het Douaumont en 16000 Fransen krijgsgevangen met 30 kanonnen, de volgende dag hernemen de Fransen een deel verloren terrein en houden den aanval tot staan. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Verordening betreffend lucifers en andere dergelijke met fosfoor vervaardigde voorwerpen.
Art. 1. Het bezitten van witten of gelen fosfoor tot het vervaardigen van lucifers en andere dergelijke voorwerpen is verboden. Lucifers en andere dergelijke voorwerpen, die met witten of gelen fosfoor vervaardigd werden, mogen niet ingevoerd, te koop gesteld, verkocht of op andere wijze in omloop gebracht worden. Bovenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk op reepen, die tot het aansteken van veiligheidsmijnlampen dienen.

Art. 2. Wie de bepalingen dezer Verordening overtreedt wordt met ten hoogste 2500 frank boete of met ten hoogste twee jaar gevangenis gestraft. Naast de straf kan ook verbeurdverklaring van de
in strijd met dit verbod vervaardigde, ingevoerde of in omloop gebrachte voorwerpen, evenals bij verboden vervaardiging , van het daartoe gebruikte gereedschap uitgesproken worden.

Art. 3. Bevoegd zijn de strafkamers der Belgische rechtbanken van eersten aanleg.

Art. 4. Deze
Verordening wordt op 1 Juni a.s. van kracht. Brussel, den 22n Februari 1916.

Postkaart Zusters Jozefienen Schoolgebouw