31 maart 1917 zaterdag Sint Niklaas

Albert wat beter

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19180331 – De geallieerden houden stand op de linie Arras Albert Montdidier Noyon, de centralen hebben 75000 gevangenen en 1200 kanonnen genomen. 
19180331 – Turksche leger voorbij Hbit in Mesopotamië door de Engelschen verslagen . 5000 Gevangenen. 

tot en met 31 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170326 betreffende toelating van hengsten en merrien te dekken

29 maart 1917 donderdag Sint Niklaas

Albert slecht.
We betalen 100 kgr. kolen tegen 87,50 fr. de 1000 kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

overgeschreven uit NRC
19170329 – Coucy door de Fransen bezet. 

No. 327. — 29. maart 1917.
Verordening ***
over het inbeslagnemen van wissen en schors van wissen.
Ter aanvulling en onder wijziging van de tot nog toe door algemene of afzonderlijke beschikkingen van krijgsbevelhebbers uitgesproken inbeslagneming van wissen, bepaal ik hierbij het navolgende :

Artikel 1. De inbeslagneming van de wissen is uitgebreid tot al de groene, droge grauwe en geschilde {gepelde) wissen van om het even welke soort en lengte, die binnen het gebied van het General gouvernement voorhanden zijn. Zover in onderstaande artikelen niet anders is bepaald, is het verboden de in beslag genomen wissen te vervreemden, te vervoeren en te verwerken.

Artikel 2. Wie voorraden aan wissen in bewaring heeft, is verflicht, om het even of hij er vroeger al dan niet aangifte van heeft gedaan, de bij hem voorhanden hoeveelheden, met vermelding van eigenaar en ligplaats, aan te geven. Ingeval de „Kreischef” of een andere bevoegde overheid de wissen vroeger reeds vrijverklaard heeft, moet dat bij de aangifte vermelden worden. De aangifte moet in dubbel exemplaar gedaan worden op formulieren, die bij de „Kreischefs” of andere bevoegde overheden verkrijgbaar zijn gesteld. De ingevulde lijsten van aangifte moeten ten laatste op 15 april 1917 binnengekomen zijn bij de „Abteilung fur Handel und Gewerbe, Bohstoffverwaltungssteïle” {Afdeling voor handel en nijverheid, Kantoor voor grondstoffen) Kunstherlevingslaan 30, te Brussel.

Uit de aangifte moet blijken :
a) hoeveel bundels getrokken wissen
b) hoeveel bundels ongetrokken wissen er bij den inzender voorhanden zijn. Nog niet gesneden wissen moeten per begroeide teeltvlakte in hectaren worden aangegeven.

Artikel 3. De eigenaars, bezitters of ‘pachters van wisteelten, evenals de bezitters of beheerders van voorraden aan groene wissen zijn verplicht, er zorg voor te dragen dat hun voorraden bijtijds gesneden en geschild worden. Kan tot liet schillen in het eigen bedrijf niet worden overgegaan, dan mogen de groene misschien aan schillers verkocht worden. In zulke gevallen mag de verkoop en net ten gevolge daarvan noodzakelijk zijnde vervoer zonder toelating geschieden ; daarvan dient evenwel op de voorgeschreven formulieren aangifte te worden gedaan bij het kantoor bedoeld in het 4e lid van artikel 2. De schillers moeten de wissen op de behoorlijke wijze schillen en met de nodige zorg behandelen.

Artikel 4. Al de schors, voortkomend van het schillen der wissen, is hierbij in beslag genomen. Het is verboden schors van wissen dis strooisel, als mest of tot andere doeleinden te gebruiken. De schors van wissen moet gedroogd, behoorlijk gebundeld en tegen vochtigheid beschut worden. De bezitters, die de wissen schillen of doen schillen zijn daarvoor verantwoordelijk.

Artikel 5. Al de voorraden aan droge grauwe wissen of aan geschilde missen van om het even welk lengte, alsook aan schors van wissen mogen uitsluitend verkocht worden aan het huis Struss Vogel, meir 14, te Antwerpen, dat de „Kriegsivirtschafts-Aktiengesellschaft” vertegenwoordigt, of aan de opkopers van genoemd huis, die een opkopingstoelating van het vestingsgouvernement Antwerpen {Festungs-Gouvernment Antwerpen) kunnen vertonen. Bedoelde voorraden moeten aan genoemd huis te koop worden aangeboden ; ingeval de verkoop tot stand komt, zijn zij op uitnodiging tegen betaling met gereed geld af te leveren.
Voor geschilde wissen van eerste hoedanigheid van de beste sortering is de hoogste prijs per bundel van 1 meter.omvang, op den ezel gebonden, vastgesteld op 4.20 fr.; voor wissen van mindere hoedanigheid worden lagere prijzen betaald.
Heeft een bundel bij het overnemen niet den voorgeschreven omvang van 1 meter, dan worden voor elken ontbrekenden centimeter 0.20 fr. afgetrokken.
Voor schors van wissen van beste hoedanigheid op den spoorwegwagen geladen, is de hoogste prijs vastgesteld op 5 fr. per 100 kg.
De wissen en schors van wissen moeten op uitnodiging, gescheiden naar soorten volgens de onderrichtingen van het huis Struss é Vogel, in de door dit huis aangeduide spoorwegstaties stipt afgeleverd en geladen worden. De afdeling K. B. van het Generalgouvernement zal de voorraden aan droge grauwe en geschilde wissen, welke niet te koop aangeboden worden aan het huis Struss é Vogel, of waarvan de verkoop aan dit huis geweigerd wordt, tegen een ontvangbewijs {Gutschein) opeisen. In dit laatste geval zal de „Tteichsentschdigungskommission'” [Eijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen) de vergoeding vaststellen.

Artikel 6. De eigenaars, bezitters en pachters moeten hun wisteelten na het snijden bijtijds van onkruid zuiveren en voor de behoorlijke bewerking er van zorgen.

Artikel 7. Alleen het kantoor, dat in het 4e lid van artikel 2 aangeduid is, kan uitzonderingen op vorenstaande bepalingen toestaan. De inbeslagneming is niet toepasselijk op vroeger reeds door de „Kreischefs” of andere bevoegde overheden vrijverklaarde waren. In de aanvragen om een vrijverklaring of een vervoertoelating te bekomen is op te geven tot welke doeleinden en voor welke huizen de verkoop of de verwerking van de wissen of de schors zou moeten geschieden. Wissen en schors van wissen, die het huis Struss é Vogel aangekocht heeft, mogen zonder toelating vervoerd worden.

Artikel 8. Wie deze Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste 20.000 mark boete en met ten hoogste 2 jaar gevangenis of met één dezer straffen gestraft. De wissen en de schors van wissen, die het voorwerp der overtreding uitmaken, worden verbeurdverklaard. Ingeval de overtreding en het uit nalatigheid geschiedt, kun van de verbeurdverklaring worden afgezien. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 21n maart 1917.
C. C. IV B 3989/11.

affiches uit de collectie KOKW
19170323 hoogste prijzen voor verkoop van gedorst meel zemelen brood

28 maart 1917 woensdag Sint Niklaas

Onzen Albert wordt berecht en ontvangt het H Oliesel (onderlijnd) door den heer pastoor Gordijn.
Leonie Lentacker betaalt 0,85 fr: voor 1 kgr aardappelen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 28 3 1917 geen verordeningen

tot en met 28 3 1917 geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW wefgens ziekte Albert

afbeelding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenzalving

26 maart 1917 maandag Sint Niklaas

Marie gaat in het St Camillusgesticht tot Antwerpen betalen.
Ze betaald in het Gasthuis 456,00 fr.
Bij dokter Notteau 150,00 fr
Aan reizen 50,00 fr.
Samen voor Alberts 2de operatie: 656,00 fr.
Dokter Notteau zegt dat Albert longtering bij zijne tering op de ribben en ruggegraat onlangs heeft bijgekregen en zijn dagen zijn geteld.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 326. — 26. maart. 1917.
Verordening,
betreffende het van kracht worden van de wet van ^6 mei 1914.
Op grond van artikelen 9 en 10 bis der wet van 5 juni 1911, aangevuld door de wet van 26 mei 1914, op de ouderdomspensioenen ten bate der mijnwerkers, bepaal ik het navolgende :
Artikel 1. De bestaande gemeenschappelijke voorzorgskassen voor de mijnwerkers moeten, met ingang van 1 januari 1917, de verplichtingen nakomen, die hun zijn opgelegd bij de wet van 26 mei 1914, tot aanvulling van de wet van 5 juni 1911, op de ouderdomspensioenen ten bate der mijnwerkers. Het ministerie van Handel en Nijverheid zal de nodige aanwizigingen uitvaardigen voor de behandeling der nieuwe pensioensaanvragen.
Artikel 2. In afwijking van artikel 9, wordt de hoogste bijdrage, die de bij de voorzorgskassen aangesloten ondernemers moeten betalen, tot nader bericht en met terugwerkende kracht van 1 januari 1917 af, van 2,5 % van het werkloon op 3 % verhoogd.
Brussel, den 7n maart 1917.

No. 326. — 26. maart 1917. 219
Bekendmaking. **
Op grond mijner Verordening van 8 juli 1916 betreffende de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie {Zentral-Ernte-Kommission) , de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 48.88 frank per 100 kgr.
rogge uit stapelplaats of molen geleverd 28,95 frank per 100 kgr.
masteluin uit stapelplaats of molen 29,27 frank per 100 kgr.
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd 25,78 frank per 100 kgr.
zemelen uit den molen geleverd . . .21,50 frank per 100 kgr.
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 57,99 frank per 100 kgr.
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 35,45 frank per 100 kgr.
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd 36,20 frank per 100 kgr.
tarwebrood aan verbruikers geleverd „ —.50 „ kgr.
Deze hoogste prijzen worden op 15 april van kracht.

De Provinciale Oogstkommissies {Provinzial-Emte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden van roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de voortbrengers aan het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 juni 1916, betreffende de Oogstkommissies, van kracht.
Brussel, den 23n maart 1917.

tot en met 15 3 1917 geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

familie Waterschoot in betere tijden

25 maart 1917 zondag Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen bij Albert (dubbel onderlijnd) Albert ontvlucht het gesticht en zij komen te zamen met de trein naar Sint Nikolaas (onderlijnd).

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 25 3 1917 geen verordeningen

tot en met 25 3 1917 geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

24 maart 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 335.—24. maart 1917.
Verordening
betreffende de studie der moderne talen in het middelbaar onderwijs van den hogere graad.
Artikel 4 der wet van 12 mei 1910 {Staatsblad, hl. 2864)luidt voortaan als volgt :
Voor elke provincie wordt een jury aangesteld, bestaande uit vijf leerkrachten, den voorzitter er bij begrepen, van het hoger of van het middelbaar onderwijs. In deze jury moeten zoveel mogelijk zowel de staatsinrichtingen en de door den Staat ondersteunde, als de vrije inrichtingen van het middelbaar onderwijs vertegenwoordigd zijn.
Ik benoem de juryleden en stel den voorzitter aan.
Het examen is openbaar ; de punten, in de verschillende proeven bepaald, worden openbaar bekendgemaakt.
Brussel, den 7n maart 1917.

No. 325. — 24. maart 1917.;
Beschikking
ter uitvoering der verordening van heden, betreffende de studie der moderne talen in het middelbaar onderwijs van den hogeren graad.
Ter vervanging van lid 1 en 2 van artikel 4 mijner beschikking van 27 mei 1916 — C. G. III 1602 —, vaardig ik de hiernavolgende bepalingen uit :
Desgevallend wordt jaarlijks in elke provincie een jury samengesteld, belast met het afnemen van het examen in de moderne talen van de kandidaten der provincie. Zij bestaat uit 5 leden, waaronder een voorzitter en een schrijver. Ik benoem de juryleden en stel den voorzitter aan onder de leerkrachten van het hoger of van het middelbaar onderwijs daarbij zal er voor gezorgd worden, dat in de jury, zoveel mogelijk zowel de staatsinrichtingen en de door den Staat ondersteunde,als de vrije inrichtingen vertegenwoordigd zijn,
Brussel, den 7n maart 1917.

No. 325. — 24. maart 1917. 213
VERORDENING ***
Verordening ***
betreffende het verkeer van voertuigen, die geschikt zijn om goederen of brieven te smokkelen.
§ 1. Al de voertuigen [rijtuigen, karren, enz.) met dubbelen bodem, dubbele bank planken of bokzitvlakken, die hele zijvlakken en kappen, in het raam in andere delen aanpassende kisten enz., die ze geschikt maken voor het smokkelen van goederen of brieven, mogen 14 dagen na de uitvaardiging van deze Verordening niet meer voor het verkeer gebruikt worden, ingeval de tot het smokkelen van goederen en brieven geschikte inrichtingen op dat tijdstip niet verwijderd zijn geworden.
§ 2. Rijtuigen, die door den aard van den bouw, van kisten met enkele wanden onder het bokzitvlak of onder de zitplaatsen in het rijtuig zelf voorzien zijn [zoals landauers mogen verder in gebruik blijven ; de voerder van zulke rijtuigen is evenwel verplicht terstond al de ingemaakte bakken aan de militairen of beambten, die met het onderzoek der voertuigen belast zijn, aan te wijzen en voor hen te openen.
§ 3. Overtredingen worden gestraft met ten hoogste 6 maand gevangenis en met ten hoogste 1000 mark boete, of met één van beide straffen, alsook met de verbeurdverklaring van het rijtuig, om het even wie er de eigenaar van is. Bij voorkomend geval zal de overtreder eveneens wegens het smokkelen van goederen of brieven gestraft worden.
De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 19n maart 1917.

affiches uit de collectie KOKW
19170321 opneming van de landbouwvlakten

22 maart 1917 donderdag Sint Niklaas

Mijne zuster Leonie gaat bij Albert naar Antwerpen (onderlijnd); deze wat slechter.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 23 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170320 verbod bakken en verkoop patisserie