23 maart 1918 zaterdag Sint Niklaas

Op straf van boet , zal er noch strooi, noch kaf, noch hooi als matrasvulsel mogen gebruikt worden, afficheeren de Duitschers.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
22.3.1918: 24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 28.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 24-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180323 – Noyon door de Duitser genomen. 

No. 28. – 22. maart 1918.

Bekendmaking. Overeenkomstig artikel 7 der verordening van 27 maart 1916 van het Generaal Gouvernement, betreffende den verkoop van kunstmeststoffen, is de prijs voor in België af te zetten Rhenania-fosfaat te rekenen van 1 maart 1918 vastgesteld op 12,50 fr. in plaats van 10,90 fr, per 100 kg. los verzonden uit Obourg.

Brussel, den 4 maart 1918.
No. 28. – 22. maart 1918.

Verordening houdende verlening van de rechtspersoonlijkheid aan den stichtingsraad der Algemene Duitse School te Antwerpen.
Art. 1. De stichtingsraad der Algemene Duitse School te Antwerpen wordt met de rechten van een rechtspersoon bekleed.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast,

Brussel den 9 maart 1918.
No. 28. – 22. maart 1918.
Verordening houdende toekenning een vergoeding voor verblijfkosten aan kantonnale schoolopzieners. Onder wijziging van het koninklijk besluit van 28 Mei 1912, verorden ik, met werking ingaande op 1 januari 1918, het navolgende:
Art. 1. Aan de opzieners van de schoolkantons Antwerpen-Noord, Antwerpen-Zuid, Brussel, Elsene, Gent Oost, Gent West, Sint-Joost-ten-Node en Sint-Gillis wordt een driemaandelijkse vergoeding voor verblijfkosten ten bedrage van 225 frank toegekend.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 9 maart 1918.
No. 28. – 22, maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 September 1916 en Nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de weduwe Niguet te Antwerpen haar industriële eigendommen). De heer Dr. Ochwadt, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel, den 15 maart 1918.
No. 28. – 22. maart 1918.
Te rekenen van 11 maart 1918 blijven de burelen van het Grootboek der Openbare Schuld tot nader bericht gesloten.
Brussel 15 maart 1918,

19180319 Kolenverdeeling voor Vlaanderen 1

Advertenties

22 maart 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180322 – Péronne door de Duitser genomen.

verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 28. – 22. maart 1918.
Verordening ter bescherming van aandeelhouders van Belgische maatschappijen.
1. In geval houders van aandelen, alsook van genotsaandelen van maatschappijen, die haar zetel binnen het gebied van het Generaal Gouvernement in België hebben, de beschikking over hun titels, tegen hun wil, ten gevolge van maatregelen der met Duitsland in oorlog zijnde regeringen hebben verloren, kan de Generaal Kommissaris voor de banken {Generalkommissar fur die Banken) den bezitter op diens aanvraag een bewijsstuk afleveren, dat hem machtigt al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij deze aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou moeten overleggen of inleveren. Dat bewijsstuk geeft inzonderheid het recht, van de maatschappij te verlangen, dat zij de tot dusver geldige titels aan toonder zou vervangen door titels op naam, in zover de omzetting van titels aan toonder in titels op naam wettelijk en door de statuten der maatschappij toegelaten is. De Generaal Kommissaris voor de banken bepaalt welke inlichtingen de steller ener aanvraag te doen heeft en welke bewijsstukken daarbij over te leggen zijn. Alvorens het bewijsstuk af te leveren, kan hij een waarborg verlangen, waarvan hij den aard en de voorwaarden der teruggave bepaalt, ]
2. Het bewijsstuk vervangt de aandelen alsook de genotsaandelen. Het kan desgewenst opgemaakt worden als gezamenlijk bewijs voor een zeker aantal aandelen. Het bevat de vermelding, dat de aandelen, die het vervangt, al de daaraan verbonden rechten hebben verloren. De prestaties der maatschappij krachtens het bewijsstuk gedaan, ontslagen haar tegenover iedere derden bezitter, onder voorbehoud der rechten die deze laatste ten laste van den aanvrager zou kunnen doen gelden. De bewijsstukken en de aandelen op naam overeenkomstig nr. 1 afgeleverd ter vervanging van de aandelen aan toonder of van de genotsaandelen, mogen gedurende 3 jaar, ingaande den dag der aflevering, alleen met de toelating van den Generaal Kommissaris voor de banken afgestaan worden, tenzij de aanvrager de aandelen, waarvoor het bewijsstuk afgeleverd is, aan de maatschappij teruggeeft.
3. Bij de aflevering van het bewijsstuk verbiedt de Generaal Kommissaris voor de banken terzelfder tijd de maatschappij om het even welke prestatie te doen ten voordele van den houder der aandelen, waarvoor het bewijsstuk opgemaakt is. De maatschappij is verplicht de aandelen of de daarbij behorende winst aandeelkoepons en vernieuwingsbladen, die haar zouden aangeboden worden, tegen kwijtschrift in te houden en er den Generaal Kommissaris voor de banken verslag over te doen. Dit verbod geldt niet voor de betaling van winstaandeelkoepons, die voor de uitvaardiging van het verbod vervallen waren.
4. De afgifte van een bewijsstuk wordt met nauwkeurige aanduiding van de aandelen, waarvoor het afgeleverd is en op kosten van den aanvrager, bekendgemaakt in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen en voor Wallonië. Deze bekendmaking zal tevens vermelden, dat op de betrokken aandelen geen rechten meer kunnen geldend gemaakt worden.
5. Indien een derde persoon den Generaal Kommissaris voor de banken de aandelen overlegt, waarvoor een bewijsstuk is afgeleverd, dient dit ter kennis van den aanvrager te worden gebracht. Kunnen deze derde persoon en de aanvrager het niet eens worden, dan stelt de Generaal Kommissaris voor de banken een termijn vast, binnen de welke de derde persoon een aanklacht moet indienen tegen den aanvrager. De Generaal Kommissaris voor de banken kan, nadat de klacht is ingediend, de maatschappij hevelen al de prestaties in geld, die krachtens het bewijsstuk te doen zijn. ten voordele van de winnende partij in bewaargeving te storten. Hij kan eveneens bevelen dat, zolang geen uitvoerbaar vonnis is geveld, het stemrecht, verleend door het afgeleverd bewijsstuk, niet mag uitgeoefend worden.
6. De Generaal Kommissaris voor de banken is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen,
Brussel, den 18 februari 1918,

Postkaart Ieper vismarkt

21 maart 1918 donderdag. Sint Niklaas

De Lente begint vandaag; goede winter gehad. Nu de winter voorbij is; krijgen we voor de eerste maal kolen van de kolenverdeling voor Vlaanderen. 120 Kg per huishouden.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
22.3.1918:  en 24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
overgeschreven uit NRC

19180321 – Het 1ste Duitse groot Offensief in Frankrijk begonnen. De Duitser breekt door.
tot en met 21-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180219 Bericht Paardenbezitters schurftziekte

19 maart 1918 dijnsdag Sint Niklaas

1ste communie. De Stad kleedt de eerste communikanten en geeft ze’s morgens te eten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
20.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 20.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 19-03-1918 geen verordeningen

No. 27. – 19. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. De Heer Bechtsanwalt Dr. Probst, Bankabteilung Wetstraat 28 te Brussel, is, ter vervanging van den heer Edmund Wilherg, tot liquidator benoemd van de in België voorhanden zijnde Franse deelhebbingen aan de Vega Societe Anonyme Roumaine pour le Raffinage du Petrole Vega Rumànische Petroleum-Raffinerie-Aktiengesell’ schaft, te Boekarest,
Brussel, den 8 maart 1918.
No. 27. – 19. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de ongeldigheidsverklaring van verloren geraakte bewjjskaarten voor inbeslagnemingen (Ausweiskarten fur Beschlagnahmen). Volgende bewijskaarten voor inbeslagnemingen :
1. Ausweiskarte No. 07317 des Militar-Kontrolleurs No. 27. – 19. maart 1918. 241 Magar (Provinzial-Ernte-Kommission der Provinz Limburg in Hasselt),
2. Ausweiskarte No. 13807 des Landsturmmannes Paul K àseher g {3. Komp. Landsturm-Inf.-Batl. MûlheimRuhr [VIIÔ9]),
3. Aitsweiskarte No. 14132 des Gefreiten Opp ens {1. Komp. Landsturm-Inf.-Batl. Schwerin),
4. Ausweiskarte No. 12542 des Lehensmittelkontrolleurs Heinrich Alert mm Zwilkommissar heim Kaiserl. Kreischef Brussel-Land,
5. Ausweiskarte No. 03148 des Landsturmmannes Stephan Jankowiak
6. Arheits-Komp., Stahsoffz. der Fuss-Artl. beim Generalgouvemement in Belgien),

zijn verloren geraakt en ongeldig verklaard. Vorenstaande mededeling wordt hierbij ter algemene kennis gebracht.
Brussel, den 10 maart 1918.
affiches uit de collectie KOKW

 

postkaart Ieper de versterkingen

18 maart 1918 maandag Sint Niklaas

Gezien de graanschaarste krijgen we van heden per persoon maar 250 gram brood per dag meer.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
20.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 20.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 26. – 17. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 Augustus 1916, over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in No. 253 van 13 September 1916 van het Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België), de liquidatie bevolen
1) van het in België voorhanden zijnde vermogen der firma John Martin e Co., te Antwerpen,
2) van het in Antwerpen, Everaertstraat 105, gelegen nijverheidsperceel van den Engelsman John Martin.
De heer Dr. Ochwadt, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 8 maart 1918,
No. 26. – 17. maart 1918.
Beschikking. Enig artikel. Gezien artikel 3 der verordening van 21 februari 1918 — betreffende den Raad van Beheer der Universiteit te Gent, bekrachtig ik hierbij de op 1 maart 1918 gehouden verkiezing der professoren C. De Bruyker, D. De Vries Reilingh, L. Dosfel, B. Speleers, E. P. Van den Berghe tot leden van den Raad van Beheer der Universiteit
Brussel, den 9 maart 1918
No. 26. – 17. maart 1918.
Bekendmaking betreffende pasdwang {voor het ganse gebied van het Generaal Gouvernement). Onder wijziging der bepalingen op het paswezen, wordt met ingang van 15 maart 1918 tot nader bericht het reizen naar het gedeelte van het arrondissement Doornik, dat ten Oosten van de spoorlijn Ronse-Leuze-Peruwelz gelegen is, naar de arrondissementen Ath en Bergen, alsmede naar het gedeelte van het arrondissement Zinnik, dat ten Westen der lijn gaande van de gemeente Bever {niet er bij begrepen) tot de gemeente Bois-de-Lessines {er bij begrepen) gelegen is, aan den pasdwang onderworpen. Overtredingen worden overeenkomstig de strafbepalingen van de voorschriften op het paswezen gestraft.
Brussel, den 10 maart 1918.

affiches uit de collectie KOKW

bewerking fruit voor beroepshandel

17 maart 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 16.3.1918 tot en met 17.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 20.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 16-03-1918 geen verordeningen

No. 26. – 17. maart 1918.

Beschikking. Art 1. De verbeteringsraad voor het lager onderwijs in Vlaanderen is als volgt samengesteld :
Mevrouw TSjoen, bestuurster van de Rijksmiddelbare Normaalschool voor onderwijzeressen te Brussel ;
De heeren Verachtert,Everardus, bestuurder van de Rijksmiddelbare Jongensschool te Mechelen ;
Verschoren, Frans, bestuurder van de Rijksmiddelbare Jongensschool te Turnhout ; Lambrechts, Gustaaf, leraar aan de Rijksmiddelbare Normaalschool voor Jongens te Gent Mevrouw De Vreese-Martens, opzienster van de lagere normaalscholen ;
De heeren Abeele, opziener van de lagere normaalscholen, als sekretaris ;
Loos, hoofdopziener van het lager onderwijs, te Aalst ;
Voortmans, opziener bij het vrij onderwijs, te Opgrimbi;
Bossaerts, August, gemeenteonderwijzer, te Antwerpen.

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 19n januari 1918.

No. 26. – 17. maart 1918.
Beschikking. Ter uitvoering der verordening van 21 februari 1918 van den heer Generaal Gouverneur, omtrent de Nederlandse voertaal in de uit openbare middelen ondersteunde kunstscholen in Vlaanderen, bepaal ik het navolgende :
Art. 1. De bestuurders der in de verordening van 21 februari 1918 bedoelde kunstscholen, die een ondersteuning van om het even welken aard uit openbare middelen aanvragen, moeten bij hun aanvraag een getuigschrift voegen van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten waaruit blijkt, dat hun scholen voldoen aan de eisen gesteld in artikel 1 der verordening van 13 december 1917 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 4893).
Art. 2. De getuigschriften worden opgemaakt voor den duur van een dienstjaar, en wel voor de eerste maal van 1 Maart 1918 toi 31 december 1918.
Deze getuigschriften moeten de schoolbestuurders en de aan de betrokken school aangenomen leraars bij naam vermelden. Veranderingen van bestuurder en van leraars moeten onmiddellijk ter kennis van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten worden gebracht.
Brussel, den 4 maart 1918.

No. 26. – 17. maart 1918.
Zijn benoemd bij besluit van den heer Gener aal Gouverneur: van 31 januaril 1918, de heer Van Lancker Albrecht, bediende bij de griffie van de rechtbank van In aanleg te Gent, tot toegevoegd-griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, ter vervanging van den heer Janssens, die tot griffier is benoemd hij het vredegerecht van het kanton Berchem. van 31 januari 1918, de heer Masseuw, Edward, kandidaat deurwaarder te Gent, tot griffier hij het vredegerecht van het 2e kanton te Antwerpen, ter vervanging van wijlen den heer Swenne. van 16 februari 1918, de heer van Hoecke, G, A,, bouwmeester te Elsene, tot opziener van de gebouwen van ’s Rijksstrafinrichtingen.
Brussel, den 6 maart 1918.

No. 26. – 17. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België , nr. 253 van 13 september 1916 en nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van de deelhebbing van den heer Kamiel Fischer aan de firma „Fischer Freres”, te Brussel. De heer J. Welker Oude Kleerkopers-straat 24, te Brussel, is tot liquidator benoemd De liquidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 7 maart 1918.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ieper de hallen na bombardement

16 maart 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 16.3.1918 tot en met 17.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180316 – De Russcische soviëts keuren de Duitsche vrede van Brest-Litowsk goed. Nikolaüs door de centralen bezet.

tot en met 16-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180315 Slachting mannelijke kalveren

15 maart 1918 vrijdag Sint Niklaas

De 3 Duitsche regimenten die hier bij de burgers gelogeerd waren zijn na een goede 3 weken rust naar ’t front vertrokken.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180315 – Kourland sluit zich als hertogdom bij de Centralen aan.

tot en met 16-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180314 Hoogste prijs gedorst koren meel zemelen brood

14 maart 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 14.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-03-1918 geen verordeningen

No. 25. – 14. maart 1918.
Verordening voor de inrichting van een mijnbouwkundige afdeling aan de Technische Scholen bij de Universiteit te Gent. Gezien de wet van 10 April 18903 Juli 1891, betreffende de academische graden en diploma’s, alsook ter uitbreiding van de besluiten van 25 en 30 januari 1897, aangaande de Technische Scholen, toegevoegd aan de Universiteit te Gent, bepaal ik het navolgende :
Art. 1. Aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde bij de Universiteit te Gent worden, ten behoeve van de studie in de mijnbouwkunde, de nodige inrichtingen tot stand gebracht.
Art. 2. De Universiteit te Gent verkrijgt terzelfder tijd het recht, den wettelijke graad van burgerlijk mijningenieur te verlenen.
Art. 3. Om tot het examen ter verkrijging van den wettelijke graad van burgerlijk mijningenieur te worden toegelaten, moet men vooraf den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur verworven hebben.
Art. 4. Het examen zelf looft over de onderstaande vakken : Toegepaste mechanica (toegepaste kinematika, hydraulica, theorie der bouwconstructies, berekening van het arbeidsvermogen der werktuigen),
Beschrijving, bouw en toepassing der werktuigen, Technische natuurkunde, Technische scheikunde, Analytische scheikunde, inzonderheid analyse van minerale stoffen, Delfstofkunde, aardkunde en beginselen der paleontologie, Landmeten en waterpassen, Spoorwegwezen, Elektriciteitsleer en haar toepassing in de techniek, Mijnwezen, Metallurgie, Fabrieks- en werkplaatsenbouw, Handels- en economische aardrijkskunde, Staathuishoudkunde, Administratief recht, inzonderheid mijnrecht, en nijverheidswetgeving. Bovendien heeft een praktisch examen plaats in de analytische en in de technische scheikunde en zijn hij ieder examengedeelte grafische werken uit te voeren over de leerstof van dit gedeelte. De studiën in de hierboven opgenoemde vakken omvatten ten minste drie jaar. Het examen zelf wordt in drie gedeelten gesplitst.
Art. 5. Krachtens artikel 6 der wet van 15 Juli 1849 is de Universiteit ie Gent bevoegd den wetenschappelijke graad van burgerlijk mijningenieur en van mijningenieur te verlenen.
Art. 6. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 21n februari 1918.

No. 25. – 14. maart 1918.
Beschikking.
Art. 1. Voor de overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 September 1884 (gewijzigd bij verordening van 23 Augustus 1917) gehouden onderwijzers- en onderwijzeressenexamens, worden twee onderscheiden jury’s ingesteld :
Art. 2. Deze jury’ s zijn als volgt samengesteld :
1. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzersexamen m het gebied van het Generaal-Gouvernement en die hun zetel te Brussel heeft, bestaat uit,
de heren Delpire, gepensioneerd leraar van de Rijksnormaalschool, te Laken (voorzitter) Abeele, opziener van de normaalscholen, te Schaarbeek;
Dumortier, Iwofdopziener van de lagere scholen, te Leuven ;
Bouts kantonnaal schoolopziener van de lagere scholen, te Vilvoorde ;
Voortmans, schoolopziener bij het vrij onderwijs, te Opgrimhi.
De jury houdt haar eerste zitting in den loop der maand maart 1918.
2. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzeressenexamen in het gebied van het Generaal Gouvernement en die haar zetel heeft te Brussel, bestaat uit :
de heren Brans, gepensionneerd leraar, te Evere {voorzitter) ;
Vanderperren, hoofdopziener van de lagere scholen, te Mechelen ;
Demeyer, hoofdopziener van de lagere scholen, te Antwerpen ;
Sak, hoofdopziener bij het vrij onderwijs, te Hechtel ;
Vandenweghe, kantonnaal schoolopziener, te Halle.
3. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzersexamen in het Etappen- en Operatiegebied en die haar zetel heeft te Gent, bestaat uit :
de heeren Desmet, ereopziener van het lager onderwijs, te Ledeberg {voorzitter) ;
Van Caeneghem, hoofdopziener te Gent ;
Van de Velde, kantonnaal schoolopziener, te Gent ;
Van Overstraeten, kantonnaal schoolopziener, te Aalst;
Van Toortelboom, kantonnaal schoolopziener, te Eeklo.
4. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzeressenexamen in het Etappen- en Operatiegebied en die haar zetel heeft te Gent, bestaat uit :
de Heren Minnaert, ereleraar van de normaalschool te Gent (voorzitter) ;
Loos, hoofdschoolopziener, te Aalst ;
Claeys, kantonnaal schoolpziener, te Ledeberg ;
Callant, kantonnaal schoolopziener te Gent ;
Gheysen kantonnaal schoolopziener, te Drongen.
Art. 3. De voorzitter van de jury moet de kandidaten bijtijds oproepen.
Art. 4. Het ministerie van Wetenschappen en Kunsten zal de verdere uitvoeringsmaatregelen treffen.
Brussel, den 28 februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Ieper de hallen in 1919