22 maart 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180322 – Péronne door de Duitser genomen.

verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 28. – 22. maart 1918.
Verordening ter bescherming van aandeelhouders van Belgische maatschappijen.
1. In geval houders van aandelen, alsook van genotsaandelen van maatschappijen, die haar zetel binnen het gebied van het Generaal Gouvernement in België hebben, de beschikking over hun titels, tegen hun wil, ten gevolge van maatregelen der met Duitsland in oorlog zijnde regeringen hebben verloren, kan de Generaal Kommissaris voor de banken {Generalkommissar fur die Banken) den bezitter op diens aanvraag een bewijsstuk afleveren, dat hem machtigt al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij deze aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou moeten overleggen of inleveren. Dat bewijsstuk geeft inzonderheid het recht, van de maatschappij te verlangen, dat zij de tot dusver geldige titels aan toonder zou vervangen door titels op naam, in zover de omzetting van titels aan toonder in titels op naam wettelijk en door de statuten der maatschappij toegelaten is. De Generaal Kommissaris voor de banken bepaalt welke inlichtingen de steller ener aanvraag te doen heeft en welke bewijsstukken daarbij over te leggen zijn. Alvorens het bewijsstuk af te leveren, kan hij een waarborg verlangen, waarvan hij den aard en de voorwaarden der teruggave bepaalt, ]
2. Het bewijsstuk vervangt de aandelen alsook de genotsaandelen. Het kan desgewenst opgemaakt worden als gezamenlijk bewijs voor een zeker aantal aandelen. Het bevat de vermelding, dat de aandelen, die het vervangt, al de daaraan verbonden rechten hebben verloren. De prestaties der maatschappij krachtens het bewijsstuk gedaan, ontslagen haar tegenover iedere derden bezitter, onder voorbehoud der rechten die deze laatste ten laste van den aanvrager zou kunnen doen gelden. De bewijsstukken en de aandelen op naam overeenkomstig nr. 1 afgeleverd ter vervanging van de aandelen aan toonder of van de genotsaandelen, mogen gedurende 3 jaar, ingaande den dag der aflevering, alleen met de toelating van den Generaal Kommissaris voor de banken afgestaan worden, tenzij de aanvrager de aandelen, waarvoor het bewijsstuk afgeleverd is, aan de maatschappij teruggeeft.
3. Bij de aflevering van het bewijsstuk verbiedt de Generaal Kommissaris voor de banken terzelfder tijd de maatschappij om het even welke prestatie te doen ten voordele van den houder der aandelen, waarvoor het bewijsstuk opgemaakt is. De maatschappij is verplicht de aandelen of de daarbij behorende winst aandeelkoepons en vernieuwingsbladen, die haar zouden aangeboden worden, tegen kwijtschrift in te houden en er den Generaal Kommissaris voor de banken verslag over te doen. Dit verbod geldt niet voor de betaling van winstaandeelkoepons, die voor de uitvaardiging van het verbod vervallen waren.
4. De afgifte van een bewijsstuk wordt met nauwkeurige aanduiding van de aandelen, waarvoor het afgeleverd is en op kosten van den aanvrager, bekendgemaakt in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen en voor Wallonië. Deze bekendmaking zal tevens vermelden, dat op de betrokken aandelen geen rechten meer kunnen geldend gemaakt worden.
5. Indien een derde persoon den Generaal Kommissaris voor de banken de aandelen overlegt, waarvoor een bewijsstuk is afgeleverd, dient dit ter kennis van den aanvrager te worden gebracht. Kunnen deze derde persoon en de aanvrager het niet eens worden, dan stelt de Generaal Kommissaris voor de banken een termijn vast, binnen de welke de derde persoon een aanklacht moet indienen tegen den aanvrager. De Generaal Kommissaris voor de banken kan, nadat de klacht is ingediend, de maatschappij hevelen al de prestaties in geld, die krachtens het bewijsstuk te doen zijn. ten voordele van de winnende partij in bewaargeving te storten. Hij kan eveneens bevelen dat, zolang geen uitvoerbaar vonnis is geveld, het stemrecht, verleend door het afgeleverd bewijsstuk, niet mag uitgeoefend worden.
6. De Generaal Kommissaris voor de banken is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen,
Brussel, den 18 februari 1918,

Postkaart Ieper vismarkt

Advertenties