25 maart 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
22.3.1918: 24.03.1918 tot en met 30.03.1918 Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 28.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 24-03-1918 geen verordeningen

No. 29. – 25. maart 1918.

Beschikking houdende instelling van een leergang in de Nederlandse uitspraak. Gedurende het aanstaande Paasverlof wordt in de Rijksnormaalschool te Brussel een leergang in de beschaafde Nederlandse uitspraak gegeven voor de leraars en leraressen der Rijks- en aangenomen normaalscholen van het Generaal Gouvernement: De leerkrachten van aangenomen normaalscholen, die den leergang volgen, hebben recht of dezelfde reis- en verblijfkosten als de leden van het onderwijzend personeel der Rijksnormaalscholen.
Brussel, den 13 maart 1918,
No. 29. – 25. maart 1918.
Verordening.
Art. 1. Ten einde de regeling mogelijk te maken van schuldvorderingen, die betrekking hebben op het dienstjaar 1916 en op vroegere dienstjaren, worden rijkskredieten verleend ten gezamenlijke bedrage van vijfhonderd en zesduizend zevenhonderd zes en negentig frank (fr. 506. 796), welke in te lassen zijn in de begrotingen voor de eerste helft van het dienstjaar 1917, te weten :
A. Op de begroting van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten onder artikel 5 (Reis- en Verblijfkosten) fr. 360 „ „ 13 (Koninklijke Academie van Wetenschappen, letteren en schone kunsten van België) „ 100 „ „ 29 {Beheerskosten der Universiteiten) „ 38.000 „ „ 44 {Normaalscholen van den middelbaren graad) „ Z.408 „ „ 46 (Examenjury” s van het middelhaar onderwijs : reiskosten, enz.) „ 3.000 „ „ 47 {Examenjury’ 8 van het middelhaar onderwijs : beheerskosten) „ 200 „ „ 69 {Toelagen voor het hoger onderwijs) „ 335.000 256 „ „ Tl (Aanvullende toelagen en buitengewone toelagen te verlenen in geheel bijzondere geschillen, bij toepassing van de organieke wet op het lager onderwijs. {Onbepaald krediet) „ 60.000 „ – 77 (Aandeel van den Staat in de kosten van het godsdienstonderwijs) „ 35 „ „ 78 (Dienst der bewaarscholen en kinderkribben) „ 45.492 „ „ 97 (Beheerskosten voor het museum van het Jubelpark) „ 3.300 „ „ 102 {Koninklijke Commissie voor de Monumenten, aanwezigheidspenningen, enz. ) 1 „ 5. 400 „ „ 103 {Id. Reiskosten, enz.) „ 1.000 „ „ 113& {Onderhoud der universiteten) . . „ 5.000
B. Op de begroting van het ministerie van Landbouw en Openbare Werken,
Tabel A {Diensten van Landbouw) onder
artikel 34 (Hogere raad der bossen) r. 272 „ „ 5
Onderhoud der Staatsbossen) . . „ 1.168 „ „ 48
Braakland en domeinbossen : Bebossing, gezondmaking, aanlegging van ruimingswegen) „ 5. 061
Art» 2, De in artikel 1 verleende aanvullende kredieten zijn door de gewone ontvangsten der begroting te dekken.
Art. 3. Deze verordening treedt den dag haar afkondiging in werking.

Brussel den 14 maart 1918.
No. 29. – 25. maart 1918.
Bekendmaking. ” Op grond mijner verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies {Ernte-Kommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie {Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe (mengtarwe) uit stapelplaatss of molen geleverd frank 73.84 per 100 kgr,
– rogge {inlandsche) uit stapelploats of molen geleverd „ 38,20
masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 40,49
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd – 36,71
zemelen uit stapeljaats of molen geleverd „ 21,50
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 82,73
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 45,99
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 48,35
tarwebrood aan verbruikers geleverd 0,69
Deze hoogste prijzen worden op 1 April 1918 van kracht. De provinciale Oogstkommissies {Provinzial-Ernte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogstenprijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies, van kracht. Brussel den 14n maart 1918
No. 29. – 25. maart 1918..
Beschikking. Ter vervanging van juffrouw Brabants, bestuurster van de Rijks middelbare meisjesschool te Lier, om gezondheidsredenen ontslagen van de deelneming aan de hij beschikking Illa, 1050 van 23 februari 1918 van den heer Generaal-Gouverneur ingestelde jury voor het afnemen der examens in de huishoudkunde, is benoemd tot lid van de jury mevrouw Steygers-Lotens, plaatsvervangende bestuurster van de Rijks middelbare meisjesschool te Laken.
Brussel, den 14 maart 1918.
No. 29. – 25. maart 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Gouverneur Generaal in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 253 van 13 September 1916 en nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Maison Erard de Paris, Blondel & Co., Suce, Manufacture de Pianos’, te Brussel. De heer luitenant Maas, Oude Kleerkoopersstraat 24, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 19 maart 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180326 Oprichting Duitse rechtbanken

Advertenties