Zondag 20.01-1918 . Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 20.01.1918 tot en met 20.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 19-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 28-01-1918 geen verordeningen

No. 7. – 19. januari 1918.
Verordening ***
betreffende het getuig voor voertuigen en de uitrustingen voor rijpaarden. Artikel 4 der verordening van 30 juni 1917 betreffende het getuig voor voertuigen en de uitrustingen voor rijpaarden wordt als volgt aangemeld :
Art. 4a.. Bijaldien geen onderhandse aankoop tot stand komt, kunnen de bedoelde voorwerpen onteigend worden tegen betaling van de geschatte waarde. Ingeval de afleveraar weigert den uit te betalen prijs aan te nemen, wordt hem een ontvangstbewijs afgeleverd met opgave van de hoeveelheid, de soort en de geschatte waarde der voorwerpen. Om naderhand de uitbetaling te bekomen van de geschatte waarde, wende men zich schriftelijk en onder bijvoeging van het ontvangstbewijs tot den bevoegden Kreis-Chef {Kommandant).
Brussel, den 15n januari 1918.
No. 7. – 19. januari 1918.
Beschikking
Betreffende de hervorming van de bonsomschrijvingen in het arrondissement Nijvel.
Art 1. Op grond van artikel a van het Boswetboek, worden de boswachterijen Grez-Doiceau, diaumont- GisUmx, Court-St-Etienne, Monstreicx, Virginal en Klabeek afgescheiden van het kantonnement Leuven {Inspectie Brussel) en bij het kantonnement Charleroi {Inspectie Henegouwen) gevoegd.
Art. 2. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn met de uitvoering van deze beschikking belast,
Brussel den 10n januari 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Postkaart Diksmuide bloemmolen en ontzaglijke Duitse onderstanden uit Huis Pil Diksmuide Nels

Advertenties

19 januari 1918 zaterdag Sint Niklaas

De Duitschers maken een oefeningsplein tusschen Hoogkameren en den Hazendans.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

Verordeningen

No. 7. – 19. januari 1918.

Besluit.
De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België, die belast is met de waarneming der rechten en verplichtingen van den Belgische Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen,
Besluit :
Enig artikel. Met ingang van 1 Januari 1918 zijn aan het Algemeen Secretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen voor het Vlaams bestuursgebied benoemd : tot deurwaarder : de heer F, F. Cortvrient, vroeger wachtend sorteerder, tot bode : de heer J. C. Vincent, vroeger telegrambesteller, tot schoonmaaksters : vrouw A. Motheu en vrouw M.E.A. Momhaerts, geh. Michelits, alle te Brussel.
Brussel, den 12n Januari 1918,

No. 7. – 19. januari 1918.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, krachtens de verordening van 15 April 1917 over de liquidatie van Franse ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad, hl. 3598), de liquidatie bevolen van de in België voorhanden zijnde Franse deelhebbingen aan de „Vega” Société Anonyme Roumaine pour le Raffinage du Pétrole {„Vega” Rumànische Petroleum-Raffinerie-Aktien- gesellschaft), te Boekarest, en den heer Rechtsanwalt Dr. Einhom Bankabteilung y Wetstraat 28, te Brussel, tot liquidator benoemd,
Brussel, den 15n januari 1918.
No. 7. – 19. januari 1918.
Bekendmaking. ***
Op grond mijner verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies {Ernte-Kommissionen) , evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie {Zentral-Emte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 72.56 per 100 kgr.
rogge uit stapelplaats of molen geleverd „ 37.27 „ „ „
masteluin uit stapelplaats of molen geleverd , 39.53 „ „ „
ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd „ 36.78 „ „ „
zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „ „
tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 80.51 „ „ „
roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 44.13 „ „ „
masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 46.46 „ „ „
tarwebrood aan verbruikers geleverd 0,68 per stuk
Deze hoogste prijzen worden op 1 Februari 1918 van kracht. De provinciale Oogstkommissies {Provinzial-Emte- Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies, van kracht,
Brussel, den 12n januari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

weekblad voorpagina la vie parisienne 191801

18 januari 1918 vrijdag

De Duitschers eisschen den Cinéma Royal (Vercauteren) uit de Ankerstraat voor hun eigen gebruik op.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog terug online
tot en met 19-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 18-01-1918 geen verordeningen

No. 7. – 19. januari 1918.

Verordening betreffende de begeving van leidende posten bij het Belgisch beheer van Posterijen voor het Vlaams bestuursgebied. In aansluiting aan mijn verordening van 22 december 1917 {Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 10) , over hetzelfde onderwerp, verorden ik het navolgende :
Enig artikel. Met ingang van 1 januari 1918 zijn voor het Vlaams bestuursgebied benoemd : a) Bij het Hoofdbeheer van Posterijen te Brussel :
de heer J. A. van der Velden, dienstbestuurde te Brugge, tot algemeen bestuurder,
de heer B.C. De Boom, klerk—le klasse,
de heer L. C. Vigneron, klerk—2e klasse en
de heer F. De Grauwe, vertaler aan het ministerie van Spoorwegen, alle te Brussel, tot bureeloversten.
b) Bij de dienstbesturen :
te Brussel, de heer A. J. Vierstraete, controleur 2e klasse te Brugge, te Gent, de heer E. V. Van der M eer en, controleur-~2e klasse aldaar, te Brugge, de heer E. C. Delbecq, controleur~2e klasse aldaar tot dienstbestuurders.
De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in Belgiè is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 12n Januari 1918.

No. 7. – 19. januari 1918
Besluit.
De Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België, die belast is met de waanneming der rechten en verplichtingen van den Belgischen minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, besluit :
Enig artikel. Met ingang van 1 januari 1918 zijn benoemd :
a) de heer J. Backer-Overbeek, aangenomen vertaler bij het Algemeen Secretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel, tot klerk 1e klasse bij het Algemeen Secretariaat van Zeewezen Posterijen en Telegrafen voor het Vlaams bestuursgebied ;
b) de heer A. Ghysels, klerk op de proef hij het Algemeen Secretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel, tot klerk 2e klasse hij het Algemeen Sekretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen voor het Vlaams bestuursgebied. Brussel den 19n december 1917,
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ankerstraat

17 januari 1918 donderdag Sint Niklaas

’t Duitsch infanterieregiment dat in ’t Klein Seminarie en bij de burgers gekaserneerd was, is dezen morgend na 3 weken rust, weer naar ’t front vertrokken.
3 Duitsche infanterieregimenten komen hier toe om zich uit te rusten en worden bij de burgers gekaserneerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 19-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 18-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

afbeelding uit l’illustration van 12 01 1918 : in de modder  van de Somme

15 januari 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
Door Raphael  overgeschreven uit NRC

19180115 – 2 Engelsche torpedojagers vergaan op de Iersche kust. 
tot en met 18-01-1918 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW

19180118 Aangifte inbeslagneming telefoon en schakelborden

14 januari 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws

gedichtenblog terug online
tot en met 14-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 6.- 14. januari 1918.
Verordening ** houdende inbeslagneming van straatstoomlocomotieven.
{Zie Militar-Verordnungsblatt” Nr. 78 van 7 oktober 1916 alsook „Wet en Verordeningsblad” , Nr. 265 van 15 oktober 1916).
A. Wijziging van de Verordening van 25 September 1916, betreffende de stapelopneming van machienen met hun toebehoren.
Artikel 3, lid 1, wordt aangevuld als volgt : Machienen waarvan tot nog toe geen aangifte is gedaan en die onder klasse 2* opgesomd staan, moeten ten laatste op 25 januari 1918 schriftelijk aangegeven worden hij de „Leitung des Kraftfahrwesens*\ Wetenschapstraat 35, Brussel.
Artikel 8, lid 2, wordt als volgt gewijzigd : Elke bezitsverandering en ieder vervoer van de onder klasse i, 5, 4. 5, 6, 7,8 en 9 opgesomde voorwerpen is, zonder de toelating van den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim Generalgouvemement en, van de onder klasse 2* opgesomde voorwerpen, zonder de toelating van de „Leitung des Kraftfahrwesens beim ‘ Generalgouvernement” verboden.
Artikel 4 wordt aangevuld als volgt : De aangifte moet ingediend worden : voor de voorwerpen opgesomd onder klasse 1,3,4, 5, 6, 7,8 en 9 bij den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim Generalgouvernement” onder klasse 2* hij de „Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd : Wie verzuimt de voorgeschreven aangifte te doen of een onvolledige of valse aangifte indient, alsook wie de bedoelde voorwerpen zonder toelating van den „Stabsoffizierder Pioniere Nr. 164″ onderscheidenlijk van de „Leitung des Kraftfahrwesens” van bezitter doet veranderen of vervoert, wordt gestraft met ten hoogste 6 maand gevangenis of met ten hoogste 20000 mark geldboete. Ook kunnen beide straffen te gelijkertijd worden uitgesproken. Voorwerpen, die, hoewel onder toepassing van deze verordening vallende, niet worden Klasse 2 bevat: alle niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vracht- motorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, dus ook stoomrolblokken, trekmachienen voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen. aangegeven, kunnen ten bate van het Duitse leger- bestuur verbeurdverklaard worden.
Artikel 8 luidt voortaan als volgt : De „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim General- gouvernement, onderscheidenlijk de ,,Leitung des Kraftfahrwesens” is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen.
B. Uitbreiding der ^Verordening van 25 September 1916, betreffende de stapelopneviing van machienen met alle toebrhoren”.
1. Inbeslagneming. De voorwerpen van klasse 2 : alle niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vrachtmotorswagens door stoom of elektriciteit gedreven, dus ook stoomrolblokken, trekmachienen voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen zijn hierbij in beslag genomen.
Zonder de toelating van de „Leitung des Kraftfahrwesens” mag er op generlei wijze over worden beschikt : zij mogen bij gevolg noch verhuurd, noch verkocht, noch veranderd worden. Het gebruik van de betrokken voorwerpen is alleen geoorloofd, wanneer het Generaal Gouvernement daartoe, overeenkomstig § 3 der verordening van 26 Mei 1915, over het verkeer van private motorvoertuigen in België, de toelating verleend heeft.
2. Verplichting tot aflevering. De bezitters van bedoelde voertuigen zijn verplicht, deze desverlangend aan het legerbestuur af te staan.
3. Overheid, die met de inbeslagneming belast is. De „Leitung des Kraftfabricesens beim Generalgouvernement” is belast met de uitvoering van deze aanvullende verordening. Deze dienst zal de nodige bepalingen uitvaardigen.
4. Strafbepalingen. Wie de voorschriften van deze verordening overtreedt, wordt gestraft met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 20000 mark geldboete, of met één van deze straffen, bijaldien een andere strafwet geen zwaarder straf voorziet. Naast de straf is tevens de verbeurdverklaring van de voertuigen waarop de strafbare handeling betrekking heeft, in ieder geval toegelaten ; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring steeds worden uitgesproken,
Overigens zijn de bepalingen der verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde verordeningen, toepasselijk. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Deze verordening treedt onmiddelîijk in werking,
Brussel, den 8 januari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180114 prijs gezwingeld vlas

12 januari 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 14-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180106 Verwerven of Vervreemden van militaire kleding of uitrustingsstukken

11 januari 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC

19180111 – De vredesonderhandelingen tusschen Russen en Centralen hernomen.
verordeningen

No. 4. – 11. januari 1918.
Beschikking.
Art. I. Op grond van artikel 7 van het koninklijk besluit van 2 April 1887, wordt de wetenschappelijke en opvoedkundige leiding van het Nationaal Schoolmuseum opgedragen aan den Heer J. Libbrecht, algemenen bestuurder aan het ministerie voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel.
Art, II, Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen wordt met de uitvoering van deze beschikking belast,
Brussel, 3 Januari 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180112 Gevangenistraffen wegens niet afleveren melk aan de melkerij (Lokeren)