1 oogst 1916 dinsdag Sint Niklaas

Onze jongens zijn vandaag twee jaar binnen.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 238. — 29. JULI 1916. 177
Verordening betreffend de jaarwedden der hoogleraars aan de staatshogescholen. In afwijking van artikel 9 der wet van 15 Juli 1849 en van de wet van 14 Maart 1863 wordt betreffend de jaarwedden der hoogleraars aan de staatshogescholen, het volgende bepaald:

Art. 1. De gewone hoogleraars genieten een jaarwedde van 8000 frank die, drie jaar na de benoeming tot gewoon hoogleraar, met 500 frank en, na nogmaals drie jaar, weer met 500 frank verhoogd wordt.

Art. 2. De buitengewone hoogleraars genieten een jaarwedde van 6000 frank die, 3 jaar na de benoeming tot buitengewoon hoogleraar, met 500 frank en, na nogmaals 3 jaar, weer met 500 frank verhoogd wordt.

Art. 3. Aan verdienstelijke gewone hoogleraars boven de 50 jaar, die sedert meer dan 25 jaar in staats of gemeentedienst werkzaam zijn en sedert ten minste 3 jaar het maximum hunner jaarwedde genieten, kan een verhoging van een tiende, en, na nogmaals 3 jaar, weer een verhoging van een tiende van het maximum hunner jaarwedde toegekend worden.

Art. 4. Aan afzonderlijke hoogleraars kunnen om bijzondere reden, bijslag of vergoedingen toegestaan worden.

Art. 5. De onder artikelen 1 en 2 voorziene verhogingen kunnen reeds voor afloop van het 3e of 6e jaar na de benoeming tot hoogleraar verleend worden, indien de betreffende ten minste 6 of 12 jaar in staatsof gemeentedienst werkzaam is geweest.

Art. 6. Vorenstaande bepalingen zijn op niet in dienst zijnde hoogleraars niet van toepassing.

Art. 7. De verordening wordt op 1 Juli 1916 van kracht. Brussel, den 19n Juli 1916.

31juli 1916 maandag Sint Niklaas

Papa gaat naar Brussel, geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19160731 – Zeppelinaanval op Cambridge en omstreken weinig militaire schade, Panineveggio door den Italiaan op den Oostenrijker veroverd. 

No. 237. — 26. JULI 1916.
Bekendmaking *** over wijziging van de grenzen van het Generaal-Gouvernement. Het Zuidelijk deel van het arrondissement Kortrijk West-Vlaanderen) wordt op 22 Juli 1916 hij het Etappengebied der 4e Armée, de gemeenten Tielrode, Temse, Sint-Nicolaas (Waas) en Nieuwkerken-Waas (Oost-Vlaanderen) worden op 24 Juli 1916 hij het Gebied van het Generaal-Gouvernement aangesloten.
De vermelde vier gemeenten staan van dan af onder den Gouverneur der vesting Antwerpen; het burgerlijk bestuur er van is in handen van den Zivilprezident der Provincie Oost-Vlaanderen te Gent. De bekendmaking van 19 December 1915 nr. 14881 bs. 1436 van het Wet- en Verordeningsblad wordt dienovereenkomstig gewijzigd,
Brussel, den 31n Juli 1916.

afbeelding uit weekblad 1915 Brussel
aanschuiven voor beenhouwerij

30 juli 1916 zondag Sint Niklaas

Van morgend exercitie door de Duitsche soldaten die de stad tegen n’n ingebeelden vijand mochten verdedigen, van 2 uur ’s morgens BT af waren ze zich reeds aan het oefenen en speelde reeds hun muziek op het statieplein der stad. ’t Was nog donker.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

n

De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook
door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Alle andere
Verordeningen moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke
wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden.
No. 237. — 26. JULI 1916. 171
Verordening *** betreffend het verbod, rafelmachienen te gebruiken.

Art. 1. Het verwerken op rafelmachienen van wollen, halfwollen, katoenen en alle andere vodden, voorwerpen en afval der textielwaren vervaardiging is verboden.

Art. 2. De Verwaltungschef hij den Generalgouverneur in België, Afdeling voor Handel en Nijverheid is gemachtigd, uitzonderingen op de bepaling van Art. 1 toe te staan.

Art. 3. Wie de voorschriften dezer Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt gestraft met ten hoogste één jaar gevangenis en met ten hoogste 20.000 mark boete of met een van beide straffen. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 19n Juli 1916.

niets overgeschreven uit NRC door raphaël

affiche verzameling KOKW en erfgoed

29 juli 1916 zaterdag Sint Niklaas

29 juli 1916 zaterdag
Leonie Lentacker verdient deze week op de fabriek 5,50 fr
Het vleesch dat nu niet meer gerantsoeneerd is kost 6 à 7 frank de kgr.
Boter is er in de winkels te krijgen aan 7 fr: en meer!
Hier zijn weerom een 100 soldaten in de gendarmerie toegekomen, die lieden zijn herstellenden; de 100 beste soldaten worden nu in hunne plaats naar het front gezonden en zoo gaat dat regelmatig, gekwetsten komen, gezonden keeren naar het front weder.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19160729 – Aanval op Engelandskusten , geen schade door de Zeppelinbonnen veroorzaakt. 
19160729 – Brody door de n Rus bezet – 20.000 Oostenrijkers gevangen genomen en 35 kannonnen buit gemaakt. 

No. 237. — 26. JULI 1916.
Verordening waarbij de afdeling voor sociale voorzorg (Abteilung Soziale Fursorge) van het beheer van het Rood Kruis van België wordt afgescheiden.
Over de afscheiding der afdeling ,,Sociale Voorzorg” van het beheer van het Belgisch Rood Kruis, bepaal ik hetgeen volgt:
1) De afdeling voor Sociale Voorzorg van het Belgisch Rood Kruis treedt voortaan zelfstandig op en draagt den naam: CENTRALE voor Sociale Voorzorg.
De bestuurder, de afdelingsoversten en de overige leden worden door den Generalgouverneur benoemd.
De bestuurder is belast met het uitvaardigen van de nodige uitvoeringsbepalingen voor het ten uitvoer brengen van praktische voorzorgsmaatregelen; hij is bevoegd, zelfstandig aan de commissarissen van het Belgisch Rood Kruis die aanwijzingen te geven, welke voor het doel der Sociale Voorzorg nuttig zijn.

2) De Centrale voor Sociale Voorzorg heeft voor opdracht, volgens de grondregels voor het Internationaal Rood Kruis, in de ruimste mate een sociale voorzorg toe te passen om de noden van de bevolking binnen het Gebied van het Generaal-Gouvernement te verzachten of te verhelpen, om het even tot welken godsdienst of staat of tot welke. politieke partij de noodlijdende behoort. Zij heeft het recht, den naam en de kentekens van het Belgisch Rood Kruis te dragen: zij blijft ook hij het Belgisch Rood Kruis aangesloten, doch treedt voor de uitvoering der nodige maatregelen zelfstandig op. Haar bestuurder is verantwoordelijk voor het gebruik der gelden binnen de bevoegdheid van zijn ambt.
Brussel, den 16n. Juli 1916.

28 juli 1916 vrijdag Sint Niklaas

We koopen eene weg boter van 6 kilos aan 7 fr. de kgr ’t zij 42 fr:!
Patatten koopt men tegenwoordig aan 0,25 fr de kilo en nog zijn zij moeilijk om krijgen.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Verordening *** houdend verbod om koren te branden.
Het branden van allerhande koren zonder mijn voorafgaande toelating, is hierbij verboden.
Overtredingen worden met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Ook kunnen heide straffen tegelijk, benevens de verbeurdverklaring van de gebrande of van de voor het branden bestemde voorraden, uitgesproken worden.
Bevoegd tot oordeelvellen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden.
Brussel, den 19n Juli 1916.
Z. E. K. 3874.

affiche OKOW regeling boterhandel ook te lezen op http://www.oorlogsdagboek.org

27 juli 1916 donderdag Sint Niklaas

De Duitschers afficheeren:
Graan mag zonder toelating niet meer gebrand worden.
Alle paarden en wagens moeten opnieuw bij de Duitschers aangegeven worden.
Wij zijn vrij (onderlijnd) te gaan waar wij willen hier in het fortengebied van Antwerpen dat de Stad Antwerpen en omliggende omvat (Dus zonder pas).
Willen we verder in het Gouvernementsgebied gaan dan moeten we in Antwerpen om een verlof bij de Duitschers gaan. Dit verlof wordt voor eenige weken gegeven.
Voor het Etappen-, grens- en operatiegebied is er een paspoort noodig dat men voor grondige reden bij de Duitschers in de Beurs te Antwerpen, kan bekomen mits eene waarborg van 1000 Mark te storten als men een pass bekomt.
De postbedienden van Sint Nikolaas zijn wederom onder Duitsch controol in dienst getreden na een congé van 22 maand.
We mogen zonder pas binnen het fortengebied van Antwerpen van den trein gebruik maken.
Het verkeer per rijtuig is ook binnen het fortengebied van Antwerpen toegelaten. Voor een velo buiten de stad te berijden is er een pass noodig , binnen de stad maakt men er vrij gebruik van.

http://www.zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Verordening *** over de regeling van den handel in boter.
Art. 1. De prijs, dien de vervaardiger hij den verkoop in ’t groot mag vragen voor boter, vrij te Brussel geleverd, de gebruikelijke verpakking erbij begrepen (grondprijs), wordt met ingang van 25 Juli 1916 per kilogram aïs volgt vastgesteld: 7. Zoete roomboter. Zuivere boter (ten hoogste 18 % water inhoudend) (zoete roomboter van Iste hoedanigheid) 5,— frank Boter meer dan 18—50 % water inhoudend (zoete roomboter van 2de hoedanigheid) 3,— „ II. Gezouten boter. Zuivere boter (ten hoogste 18 % water inhoudend) gezouten boter van Iste hoedanigheid) 4,80 frank Boter meer dan 18—50 % water inhoudend (gezouten boter van 2de hoedanigheid) 2.80 „
Art. 2. De grondprijzen dienen tot maatstaf voor het gebied van het Generalgouvernement in België, zoover overeenkomstig artikel 7 geen afwijkende bepalingen worden getroffen.
Art. 8. Het vervaardigen van boter, meer dan 50 % water inhoudend, is, in wijziging van artikel 6 uit het besluit van den koning der Belgen, gedagteekend op 20 Oktober 1903 en gewijzigd bij besluit van 18 September 1904, verboden. Voor het overige blijven de bepalingen uit dit besluit van kracht.
Art. 4. In de boter mag niet meer dan 4 % zout gemengd worden.
Art. 5. Bij den voortverkoop van boter mag de toeslag voor den verkoop ten hoogste in den groothandel: 0.15 fr. per kgr boter, in den kleinhandel: 0.40 fr.. per kgr. boter van Iste hoedanigheid, 0.30 fr. per kgr. boter van 2de hoedanigheid, bedragen. Zoowel in den groot- aïs in den kleinhandel mag de toeslag slechts eenmaal toegepast worden, ontheven of de waar in beide handels meermaals van eigenaar verwisseld heeft. De toeslag omvat aile bedrijfskosten van den handel, in den groothandel bovendien de gezamenlijke kosten van vervoer tot op de verkoopplaats van den kleinhandelaar, in den kleinhandel de mogelijke kosten van vervoer tot aan de woning van den verbruiker.
Art. 6. Door kleinhandel in den zin van deze Verordening is te verstaan de verkoop aan den verbruiker, zoover het niet gaat om hoeveelheden boven 5 kgr.
Art. 7. Met het oog oj) bizondere markttoestanden in de gouvernementsdistrikten, hebben de krijgs- en vestingsgouverneurs het recht voor de vervaardigers van boter in deze distrikten of gedeelten daarvan, hoogste prijzen vast te stellen, die afwijken van de grondprijzen (artikel 1), alsook de botermarkten zelf te regelen; zij zullen het Generalgouvernement op de hoogte houden van de maatregelen, die zij te dien einde zouden nemen.
Art. 8. De hoogste prijzen voor den verkoop in ‘f klein, worden volgens de grondprijzen (artikel 1) berekend, met inachtneming der handelstoeslagen (artikel 5) of, bijaldien afwijkingen werden getroffen, volgens deze afwijkingen ( Art. 7).
Art. 9. De kleinhandelaars moeten de verkoopprijzen, alsook de soorten van boter (artikel 1), op een goed zichtbare plaats uithangen. In vaste verkoopplaatsen moeten prijs en soort in de uitstalling ; bij verkoop van boter op voertuigen langs de straat, op den buitenkant van het voertuig; op de markt aan de verkoopkraam uitgehangen worden.
Art. 10. De kleinhandelaar mag niet weigeren de in zijn bedrijf gebruikelijke hoeveelheden boter aan den I verbruiker, tegen betaling in gereed geld aan den aangekondigden prijs, te verkopen, noch den verkoop der boter afhankelijk maken van het medenemen van andere waren.
Art, 11. Overtredingen van vorenstaande bepalingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken. De waar kan bovendien verbeurd verklaard worden. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 12. De Verordening van 30 November 1915 Wet- en Verordeningsblad, bladz. 1397), artikelen I, III, IV en V van de Verordening van 12 Februari 1916 (Wet- en Verordeningsblad,. bladz. 1625) en de Verordening van 8 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad, hls. 1899) zijn opgeheven. Brussel, den 16n Juli 1916. C. C. VII 6726.

laatste aanwinst gemeente Temsche 27 10 1914 noodgeld (hier zal Raphaël in 1917-1918 vaak moeten werken als graanmeter

26 juli 1916 woensdag Sint Niklaas

Groot Brussel is gestraft met eene boete van 1 000 000 Mark om kardinaal Mercier te applaudiceeren wanneer deze den avond van 21 sten juli per auto door de straten van Brussel reed.
Er verschijnen vandaag geene Hollandsche bladen, daar zal wederom nieuws zijn.

zie ook wwww.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19160726 – N’en Engelsche slagkruiser in een Engelsch arsenaal door ontploffing vernietigd. 

Verordening over het toelaten van Oostenrijkse en Hongaarse openbare oorkonden in België.
Oorkonden, die door een Oostenrijkse of Hongaarse openbare overheid of door eenen met openbaar gezag bekleden persoon der Oostenrijks- Hongaarse monarchie opgemaakt of afgeleverd werden, moeten voor het gebruik in België toegelaten worden,
indien zij door het K. en K. Oostenrijks- Hongaars Commissariaat hij den Generalgouverneur in België voor echt verklaard zijn.
Brussel, den 14n Juli 1916.

postkaart eigen bezit

25 juli 1916 dinsdag Sint Niklaas

De officieële prijs der boter is gesteld door de Duitschers op 5,00 de kg, men ze onmogentlijk onder de 7 fr krijgen,

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19160725 – De Engelsman neemt aan de Somme Rozières. 
19160725 – Erzind-jan in Turkije door den Rus bezet. Daarmede is de verovering van Turksch Armenië door den Rus voltrokken. 

Verordening *** betreffend de inbeslagneming en benuttigen van suikerijwortels (cichorei).

Art. 1. De suikerijwortels uit den oogst van 1916\ 1917y binnen het Gebied van het Generaal-Gouvernement gewonnen, met inbegrip van die welke voor de witloofteelt hebben gediend, worden hierbij aangeslagen.

Art. 2. Het is verboden aan de aangeslagen wortels wijzigingen toe te brengen of er bij overeenkomst of verdrag over te beschikken. Dergelijke overeenkomsten of verdragen zijn ongeldig. Het vervoederen of branden der wortels is verboden. Uitzonderingen op het verbod van vervoederen kan de Verwaltungschef’ bij den General-Gouverneur in België op verzoek toelaten.

Art. 3. De Suikerij-afdeling (Zichorienabteilung) der Zentral-Einkaufs-Gesellschaft fur Belgien m. h. te Brussel is met de benuttiging der suikerijwortels belast.

Art. 4. Elke bezitter van suikerijwortels is verplicht, zijn stapels tegen gereed geld af te leveren aan de Suikerijafdeling der ‘,,Zentral-Einkaufs-Gesellschaft” of aan de door haar aangeduide personen, die dan hun hoedanigheid van lasthebbers moeten bewijzen. De verkoop aan andere personen is verboden. Wie suikerijwortels verkoopt is verplicht, zich te vergewissen dat de kopers de nodige volmacht hebben, en zich het voorgeschreven bewijs (le lid) te doen voorleggen.
Wordt de levering van de suikerijwortels aan de lasthebbers der Suikerijafdeling der ,,Zentral-Einkaufs- Gesellschaft” geweigerd, zoo kan de „Kreischef’ op verzoek der „Z. E. G.” bevelen, dat de stapels onteigend worden tegen een prijs die 20 % lager is dan de onder Art. 5 voorziene koopprijs; desnoods wordt daarbij de tussenkomst der krijgsmacht ingeroepen.

Art. 5. De koopprijs der gedroogde suikerijwortels hangt af van hunne hoedanigheid en bruikbaarheid. Die prijs wordt vastgesteld door de Suikerijafdeling der „Z. E. G.”, die er rekening mede houdt, dat voor 100 kgr. beste gedroogde suikerijwortels, ter vertrekstatie geleverd, hoogstens 25 frank mogen berekend worden. De betaling geschiedt met gereed geld.

Art. 6. Het vervoeren van de suikerijwortels binnen België per spoor, per schip of per as mag alleen geschieden op grond van een vrachtbrief, een connossement of een geleibrief voor het vervoer per as, afgeleverd door de Suikerijafdeling der Zentral-Einkaufs-Gesellschaft en door den „Verwaltungschef* hij den Generalgouverneur afgestempeld.

Art. 7. Artikelen 1—6 zijn ook van toepassing op alle suikerijwortels uit vroeger jaren.

Art. 8. Overtredingen van artikelen 2, 3, 4, 5 en 6 worden met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 20,000 mark boete gestraft. Ook kan boete naast gevangenisstraf worden uitgesproken. ‘ Buitendien kan verbeurdverklaring van de tot overtreding aanleiding gevende waar uitgesproken worden. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers.

Art. 9. Met de uitvoering dezer Verordening is de ,,Verwaltungschef’ hij den Generalgouverneur helast.

Art. 10. De Verordeningen van 13 Augustus 1915 „betreffend het aanslaan van suikerijpeen (Wet- en Verordeningsblad nr. 107, hh. 880), van 16 September 1915 „over het gebruik der versgewonnen suikerijpeen” (Wet- en Verordeningsblad nr. 120, hh. 1044) en van 23 Oktober 1915 „betreffend het benuttigen der aangeslagen suikerijpeen (Wet- en Verordeningsblad nr. 134, bh. 1267) zijn ingetrokken. Brussel, den 14n Juli 1916.
C. C. VIL 6390.

24 juli 1916 maandag. Sint Niklaas

Wij zijn van heden af gouvernementsgebied en hooren toe bij het fortengebied van Antwerpen,. Voorloopig mogen we zonder pass tot in Antwerpen en omliggende.
Er komen hier vandaag ongeveer 150 paardenmannen toe die gelogeerd worden in De Kazerne der Slachthuisstraat en in het Autofabriek van Dhr Janssens in de Gazometerstraat. Ook een 250 man voetvolk worden gelogeerd in de gendarmeriekazerne der Vermorgenstraat en een 100 soldaten in de kazerne der stadsjongensschool der Kalkstraat; zoodat we op den oogenblik met de officieren, ordonnanzen en een 70 tal statiebedienden hier zoo wat 600 Duitschers hebben.
De paardenmannen komen van Beveren; het voetvolk van Cruybeke.
Dezen nacht is de oude bezetting er uitgetrokken en in den morgend om 8 uur B.T. is het nieuw bezettingsleger met muziek aan ’t hoofd Sint Nikolaas binnen gekomen.
Al deze soldaten moeten de grensscheiding van Sint Nikolaas tusschen het Etappen en het Gouvernementsgebied bewaken.
Papa gaat naar Antwerpen, geen nieuws.
Leonie Lentacker en haar vader trekken elk 3 fr deze week van het ondersteuningscomiteit.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Verordening *** over het malen en vervoeren van koren.
§ 1. Al wie in het bezit is van een molen, en zelfs ook van een koren-handmolen of van enig ander toestel voor het malen van koren als bij bedrijf, is verplicht deze, ten laatste op 31 Juli a. s., bij den bevoegden burgemeester aan te geven. De burgemeesters moeten de binnengekomen aangiften ten laatste op 8 Augustus a. s. aan de bevoegde Provinciale Oogstkommissies (Provinziale-Ernte-Kommissionen) overmaken.

§ 2. Het verwerken van koren tot meel of voedergort mag alleen geschieden in molens, die tot hoofdbedrijf dienen. Maattoestellen, die, volgens omvang en aard. aan andere hoofd bedrijven ondergeschikt zijn, kunnen mits goedkeuring der bevoegde Provinciale Oogstkommissie in gang gehouden worden.
§ 3 Het aan bieden, te koop stellen en verkopen van aile handmolens en machienen voor het malen van koren als huis- of bij bedrijf, is ver boden.

§ 4. Op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral- Ernte-Kommission) stel ik den maalgraad, voor het inlandse evenals voor het ingevoerde koren, op 82 % vast. Deze maalgraad moet zoo verstaan worden, dat uit 100 delen koren niet meer dan 82 delen meel mogen gewonnen worden. De vastgestelde maalgraad geldt ook voor het koren van hen die zich zelf gerieven. Verantwoordelijk voor het inachtnemen van den maalgraad zijn de molenaars, die toelating hebben om, koren te verwerken.

§ 5. Voor koren, dat naar den molen gebracht wordt om gegort te worden, moet de gort, hij het verlaten van den molen, hetzelfde gewicht hebben als in het leveringsbewijs voor het koren is aangegeven, na aftrekking van het maalverlies.

§ 6. Het verlies hij het malen mag hij het vervaardigen van broodmeel 2 %, van voedergort 1 % niet overtreffen.

§ 7. leder vervoer van koren moet van een geleihrief vergezeld zijn.

§ 8. De Provinciale Oogstkommissies mogen, voor hunne omschrijvingen, binnen de bepalingen dezer Verordening, uitvoeringsbepalingen en, inzonderheid, de voor het wegvoeren en voor het bewaken der molens vereiste voorschriften uitvaardigen.

§ 9. Wie de bepalingen dezer Verordening en de daartoe uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen overtreedt, of de onder § 3 voorgeschreven aangifte verzuimt, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Ook kan boete en gevangenzetting tegelijk worden uitgesproken. Bij verheling en ongeoorloofde benuttiging of tekoopstelling van maaltoestellen, evenals hij het ongeoorloofd malen van koren, kan bovendien verbeurdverklaring worden uitgesproken.
Bevoegd zijn de Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken.
Brussel, den 8n Juli 1916.
Z. E. K. 3765e.

postkaart kalkstraat

23 juli 1916 zondag. Sint Niklaas

23 juli 1916 zondag. Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Raphaël heeft niets overgeschreven uit NRC vandaag

vervolg verordening
V. Bewakingsbepalingen.

1) De burgemeesters zijn er voor verantwoordelijk dat in hunne omschrijving niet in strijd met de beslaglegging gehandeld wordt.

2) De Provinciale Oogstkommissies laten door geschikte personen nagaan, of niet onbevoegd over het aangeslagen koren beschikt wordt en of alleen de afgestane hoeveelheden aan de verbruikers afgeleverd worden. De personen die daarmede belast zijn, moeten hun opdracht door een getuigschrift van den voorzitter der Provinciale Oogstkommissie kunnen bewijzen; zij hebben te allen tijde toegang tot alle bergplaatsen, zolders en molens, om. zich van den omvang en den toestand der stapels, alsook van de manier waarop deze bewaard zijn, te kunnen overtuigen.

3) Het Nationaal Komiteit moet boekhouden over den aankoop, het vervoer en de berging van de aangekochte hoeveelheden koren, evenals over het malen en over de stapels meel en zemelen. De boeken moeten juiste aangiften bevatten over al wat binnenkomt en uitgaat en te allen tijde een klaar overzicht geven over de voorhanden stapels binnen de verschillende omschrijvingen en over de wijzigingen, die daaraan werden toegebracht.

4) Op dezelfde wijze moet worden boekgehouden over de gezamenlijke uitgaven, welke door aankoop, vervoer, berging, malen en verdeling of door andere oorzaken ontstaan. De hoeken moeten ook de ontvangsten, ten gevolge van het afleveren van gedorst horen, van meel, zemelen of om, andere oorzaken gedaan, doorlopend bevatten.

5) Over de aangekochte en aan de stapelhuizen, molens enz. voortgeleverde hoeveelheden koren moeten bijzondere lijsten opgemaakt worden, die de soort van het koren, het gewicht, den eenheidsprijs en het betaald bedrag dienen te vermelden. Van deze lijsten moet een afschrift aan de verkopers en een aan de Provinciale Oogstkommissie afgeleverd worden.

6) Het Nationaal Komiteit moet verder den 15n en den laatsten van elke maand gezamenlijke lijsten over alle binnen de betreffende provincie aangekochte en aan de stapelhuizen, molens, enz. geleverde hoeveelheden koren, volgens gemeenteomschrijvingen gerangschikt, in dubbel afschrift hij de Provinciale Oogstkommissie inleveren. De stapelplaatsen moeten daarop aangeduid staan. De Provinciale Oogstkommissie moet nagaan, of de gezamenlijke lijsten met de afzonderlijke (zie nummer 5) overeenkomen. De Provinciale Oogstkommissie levert een afschrift der gezamenlijke lijsten in hij de Centrale Oogstkommissie, die over deze lijsten boekhoudt.

7) De Centrale Oogstkommissie bepaalt in overeenstemming met het Nationaal Komiteit de bij het boekhouden in acht te nemen grondslagen, evenals de bijzonderheden over vorm en inhoud van de ter bewaking dienende lijsten. Zij neemt in elk afzonderlijk geval de vereiste maatregelen voor de uitvoering van de gehele bewakingswerkzaamheid.

8) Het Nationaal Komiteit is verplicht, te allen tijde de over den aanhoop, het vervoer en de berging gehouden boeken en lijsten, evenals de over de ontvangsten een uitgaven gehouden boeken te laten inzien en de juistheid er van te laten onderzoeken. De Centrale Oogstkommissie is met de bewaking belast.

VI. Overschotten.
De overschotten die het Nationaal Komiteit van den aan- en verkoop van koren overhoudt, moeten ter beschikking van de bestendige afvaardigingen gesteld worden, naar verhouding van de in elke provincie voor het gebruik afgestane hoeveelheden koren of meel (nr, III,S); de bestendige afvaardigingen zullen deze overschotten voor menslievende doeleinden binnen de provincies gebruiken.

VIL Slotbepalingen.
De beheerkosten van de Centrale Oogstkommissie en van de Provinciale Oogstkommissie gelden als staatsuitgaven.
Brussel, den 8n Juli 1916.
Z. E. K. 3765d.

Duitse marinesoldaten aan het werk in Vlaanderen op een geïmproviseerde werktafel(biljart) maken ze toestellen om granaten te werpen in de loopgraven uit l’événement van juni 1916