31 oktober 1917 woensdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC
19171031 – De Italiaan houdt stand aan de Tagliamente, Orlando vormt nieuw Italiaans kabinet.
verordeningen

No. 409. – 30. OKTOBER 1917
Verordening.
Ter wijziging van het besluit D. B. R. Kr. J. nr. 12695 van 14 oktober 1916 (Militer Verordnungsblatt Nr. 2849 van 21 oktober 1916, bl. 1761), van artikel 14 der verordening van 20 Juli 1917, betreffende de benutting van de haver (Wet- en Verordeningsblad, jaargang, 1917, bl. 4291) en van artikel 12, lid 3 en 4 der Verordening 2222 van 1 april 1916, op de jacht en de vogelvangst, bepaal ik dat de vanwege Belgen betaalde rechten voor het afleveren van nieuwe aanmeldingskaarten en de opbrengst van den verkoop van in beslag genomen wild en haver, die tot dusver gestort werden in de kas van het Belgisch Rood Kruis, te rekenen van 1 november 1917 toe te wijzen zijn aan het Liefdadigheidsfonds (Wohlfahrtsfonds) bij het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen.
Brussel, den 18n oktober 1917.
No. 409. – 30. OKTOBER 1917.
Verordening *** betreffende het slachten van eenhoevigen (paarden, ezels, muildieren en muilezels).

Art. 1. Het is verboden eenhoevigen (paarden, ezels, muildieren en muilezels) hetzij van beroepswege, hetzij aan huis te slachten. Dit verbod is niet van toepassing op gedwongen slachtingen,’t is te zeggen slachtingen, die blijkens een getuigschrift van den bevoegden aangenomen veearts noodzakelijk zijn ten gevolge van een erge ziekte of van een ongeval.
Art . 2. Gedwongen slachtingen van eenhoevigen zijn onmiddellijk bij den burgemeester van de gemeente, waar de slachting heeft plaats gehad, aan te geven. De getuigschriften van de aangenomen veeartsen moeten bij de aangifte gevoegd worden. De burgemeesters moeten de aangiften en de getuigschriften, samen met de regelmatige opgaven van de slachtingen, overmaken aan den bevoegden „Kreischef of Kommandant. De aangenomen veeartsen moeten zonder verwijl een afschrift van de door hen afgeleverde getuigschriften doen toekomen aan den bevoegden gouvernementsveearts (Gouvernementsveterinar) en aan den Belgissche opzienerveearts.

Art. 3 . Het vlees van eenhoevigen, die gedwongen geslacht zijn, wordt beschouwd als minderwaardig vlees zover het bij de keuring niet nadelig voor de gezondheid bevonden wordt , om enige andere reden, niet volstrekt ongeschikt tot het verbruik blijkt te zijn. Dit minderwaardig vlees moet gemerkt worden met de bijzondere stempel, die te dien einde bij ministerieel besluit van 31 maart 1901, bijlage G, voor eenhoevigen is voorgeschreven.

Art. 4. Het minderwaardig vlees van eenhoevigen mag enkel en alleen afgeleverd worden in daartoe bestemde lokalen (Freibànké), waar de verkoop onder ambtelijk toezicht plaats heeft, aan afnemers, die het voor hun eigen verbruik kopen. Voortverkopers, inzonderheid vleesstouwers, varkensslachters, gasthof- en spijshuishouders mogen geen minderwaardig vlees van eenhoevigen kopen. Dezelfden dag mag aan één koper slechts een bepaalde hoogste hoeveelheid (echter niet meer dan 1 kg.) afgeleverd worden, welke hoeveelheid door den veearts, belast met het onderzoek van het vlees, is vast te stellen. paalt eveneens den prijs van het minderwaardig vlees van eenhoevigen; de prijs mag niet meer bedragen dan 2 frank het kilo. De bevoegde „Kreischeff of Kommandant mag bij uitzondering den verkoop van grotere hoeveelheden dan de voorziene hoogste hoeveelheid toestaan.
Art. 5. Overtredingen van deze Verordening worden gestraft met gevangenisstraf van één maand tot één jaar en met boete van 1000 tot 10.000 mark, of met één van beide straffen. Bijaldien de overtreding is begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, moet ten m maand gevangenis en een boete die binnen de perken van lid 1, voor ieder kg. vlees van eenhoevigen ten minste het tienvoudig bedrag uitmaakt van den  hoogsten prijs, uitgesproken worden. De poging tot overtreden is eveneens strafbaar. In al de gevallen kan de verbeurdverklaring van het vlees en van de andere delen (huid, ingewanden) der ongeoorloofd geslachte eenhoevigen, of van de opbrengst van den verkoop worden uitgesproken; bovendien kan de openbaarmaking van het vonnis bevolen worden. De Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 6. Deze Verordening wordt op den dag haar afkondiging van kracht.
Brussel, den 23n oktober 1917.

No. 409. – 30. OKTOBER 1917.
Bekendmaking. *** Op grond mijner Verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies (Ernte-Kommissionen) , evenals der uitvoeringsbepalingen van 19Juli 1917 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstkommissie (Zentral- Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands ah volgt vastgesteld :
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 73.21 per 100 kgr.
„ rogge uit stanpelplaats of molen geleverd „ 37.25 „ „
„ mastduin uit stapelplaats of molen geleverd „ 45.07 „ „
„ ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd „ 39.29 „ „
„ zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „
„tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 80.91 „ „
„ roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd n.84 per 100 kgr.
„ masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 51.90 „ „
„ tarwebrood aan verbruikers geleverd „ 0,68 „ kgr.
Deze hoogste prijzen worden op 5 November 1917 van kracht.
De provinciale Oogstkommissies (Provinzial-Ernte- Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een logeren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen.
Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit  blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 19 juli, 1917, betreffende de Oogstkommissies
van kracht.
Brussel, den 25 oktober 1917.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart Poelcapelle de kerk

30 oktober 1917 dijnsdag.Sint Niklaas

Vet en spek kost in den Amerikaanschen Winkel 4 frank per kgr. per persoon en per maand krijgt men enkel 200 gram, wat veel te weinig is!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 30-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 30-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart ruïnes Ieper Martinuskerk

29 oktober 1917 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19171029 – De Amerikaanse troepen verschijnen aan het front.
19171029 – I Rusland trekt de Duitscher zich op het bruggenhoofd van Riga terug.
19171029 – Merckem, Aschloop en Kippe door de Fransman aan den IJzer genomen, Luyghem door den Belg 1000 gevangenen.
19171029 – Undine in Italië door de centralen bezet. 

tot en met 27-10-1917 geen verordeningen

No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Beschikking, betreffende de bekrachtingscommissie. Overeenkomstig artikel 2 der Verordening van 13 juni 1917 en onder gelijktijdige afschaffing mijner Beschikking van 14 Juli 1917  bepaal ik het navolgende :
Enig artikel. De bekrachtigingskommissie voor het Vlaams bestuursgebied wordt, voor het jaar 1917, uit de volgende leden samengesteld :
Algemeen Bestuurder : J. Libbrecht, aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.
Algemeen Secretaris : FI. Heuvelmans, aan het Ministerie van Justitie.
Algemeen Bestuurder : Dr. J. Spincemaille, aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Algemeen Bestuurder : P. de Caluwe, aan het Ministerie van Landbouw en Openbare Werken.
Algemeen Bestuurder : E. Fabri, aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid.
Brussel, den 18n oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Verordening.Enig artikel. De bij artikel 54 der wet van 10 april 1890 ingestelde studiebeurzen, kunnen ook aan studenten der bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde hogere scholen, toegekend worden.De Verordening 14 oktober 1916,houdende organiek reglement voor de verdeling der studiebeurzen, is ook, voor deze hogere scholen, toepasselijk.
Brussel, den 18n oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Verordening.Enig artikel. De bij de Verordening van 23 September 1916, aan de Staatsuniversiteiten- 14 oktober 1916, * stelde faculteitsprijzen, kunnen ook aan studenten der bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde hogere scholen, toegekend worden.
De Verordening C. C. Hlb 854, van 14 Oktober 1916,betreffende de begeving van de faculteitsprijzen aan de universiteiten, is ook, voor deze hogere scholen, toepasselijk.
Brussel, den 18n oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Bekendmaking.
I. Op de hierna vermelde datums zullen te Gent leergangen gegeven worden, voorbereidend tot het examen van leraar in den handenarbeid bij het lager en middelbaar onderwijs van den lageren graad : 2, 18 en 25 november en 24, 26, 27, 28 en 29 december. Van 31 decembsr 1917 af tot 5 januari 1918 zetelt de jury, ingesteld om het examen af te nemen van leraar in den handenarbeid bij het lager onderwijs en aan de middelbare Jongensscholen. Op Nieuwjaarsdag heeft echter geen examen plaats.
II. Kandidaten, die zich aanmelden voor de voorbereidende leergangen of voor het examen, moeten hun aanvraag bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen inzenden ; op den omslag moet geschreven worden : „Jury belast met het afnemen van het examen van leraar in den handenarbeid.” De aanmeldingsbrief moet opgeven : naam en voornaam ; geboorteplaats en datum ; juist adres ; beroep ; de juiste aanduiding van het examen, dat men afleggen wil ; diploma’s die men bezit.
III. De inschrijvingen voor de voorbereidende leergangen worden aanvaard tot 27 oktober. De aanmeldingen voor het examen tot 15. december. De recipiendi worden door den Voorzitter der jury of een der gevolmachtigde leden opgeroepen. De oproepingsbrief vermeldt plaats en uur der zitting.
Brussel, den 19n oktober 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart Ieper ruines stadhuis

28 oktober 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws door Raphael overgeschreven uit NRC

19171028 – Cividale Cormone en Gorz in Italië door de Centralen bezet, Italiaans ministerie gevallen.
tot en met 27-10-1917 geen verordeningen

No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Verordening
(voor Vlaanderen en voor Wallonië), houdende toekenning eener vergoeding voor gedane stortingen in de Mas van weduwen en wezen. Aan al de ambtenaren en beambten en bedienden van den Staat, die overeenkomstig de bestaande bepalingen verplicht zijn de wedde voor de eerste maand hunner indiensttreding te storten in de Kas van weduwen en wezen, waarbij zij aangesloten zijn, wordt een vergoeding toegekend ten belope van de door hen uit dien hoofde gestorte som. Aan al de ambtenaren en beambten en bedienden van den Staat, die een verhoging van hun jaarwedde bekomen en die, overeenkomstig de bestaande bepalingen verplicht zijn een of meer twaalfden van net bedrag dier verhoging te storten in de Kas van weduwen en wezen, waarbij zij aangesloten zijn, wordt een vergoeding toegekend ten belope van de door hen uit dien hoofde gestorte som.
Deze Verordening is toepasselijk op de ambtenaren en beambten en bedienden, die sedert 1 oktober 1914 benoemd zijn en op deze die sedert dien datum een verhoging hunner jaarwedde hebben bekomen.
De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië en de bestuurder van de afdeling van financiën (Leiter der Finanzabteilung) bij den Generaal Gouverneur zijn> ieder voor den dienst voor de welke hij bevoegd is, belast met de uitvoering van deze Verordening.
Brussel, den 18n oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 29 Augustus 1916 over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in nr 253 van 13 September 1916 van h et Wet~ en Verordeningsblad voor de bezette streken van België), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Taylor & Lancaster te B russel.
De heer J. Welker te B rus s el is tot liquidator benoemd. De liquidator vertrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 21n oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Bekendmaking.
Het getal omschrijvingen van de staatstuinbouwkonsulenten voor Vlaanderen is op drie vastgesteld. Deze omschrijvingen omvatten :
I) De provincies West- en Oostvlaanderen ; titelvoerder : de heer V. Deïbeke te Gent.
II) De provincie Brabant, alsmede de arrondissementen Antwerpen en Mechelen ; titelvoerder : de heer A. Martin te Vilvoorde.
[II) De provincie Limburg en het arrondissement Turnhout ; titelvoerder : de heer V. Ramael te Hasselt.
Brussel, den 30n September 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Beschikking.

Art. 1. Overeenkomstig de Verordening betreffende de verlening van faculteitsprijzen aan de Staatsuniversiteiten, worden voor het academisch jaar 1916—1917, volgende faculteitsprijzen verleend, waarvan het bedrag aanschrijfbaar is op het krediet van artikel 30 der begroting van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten in het Vlaams bestuursgebied, voor de eerste helft van het dienstjaar 1917, aan navermelde studenten der Universiteit te Gent.
A. In de faculteit der wijsbegeerte en letteren:
Van Acker, Karel 50 Fr
De Wael, Cyriel 50 ..
Van Goethem, Ferdinand 50
Craeybeekx, Herman 50
B. In de faculteit der wiskunde en der natuurwetenschappen :
Rem, Reimond 75 Fr.
Goddijn, Raoul 75
Leeten, Werner 50
C. In de faculteit der geneeskunde:
Ruyffelaert, Boudewijn 200 h r.
Van Hoorde, Eduard 50

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef)
voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 11n Oktober 1917.
No. 408. – 28. OKTOBER 1917.
Beschikking.
Aangaande de leiding der wetenschappelijke instituten en seminariën der Staatsuniversiteit te Gent, worden, op voorstel der Faculteiten en aangesloten scholen, de volgende bepalingen getroffen :
I. In de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren.
Seminarie voor Wijsbegeerte : Professor Dr. P. Hoffmann, Docent Dr L. Brûlez. Instituât voor proefondervindelijke zielkunde : Professer Dr P. Menzerath.
Seminarie voor klassieke filologie en geschiedenis der Oudheid : Professor Dr J. De Decker, Professor Dr A . Baehrens.
Seminarie voor Nederlandse filologie : Professor Dr W. De Vreese, Docent Dr A. Jacob. Seminarie voor Duitse filologie : Professor Dr E. F. Kossmann.
Seminarie voor Romaanse filologie : Professor Dr E. F. Kossmann, Professor Dr P. Menzerath.
Instituut voor geschiedenis :
a) Seminarie voor middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis : Docent Dr A. Vlamynck, b) Seminarie voor moderne en koloniale geschiedenis : Professor Dr E. C. Godée-Molsbergen.
Instituut voor aardrijkskunde : Professor Dr J. Mees.
Instituut voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis : Professor Dr A. Jolies.

II. Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Leeszaal der faculteit : Professor Dr. J. L. M. Eggen (Conservator).
Seminarie voor vaderlandse rechtsgeschiedenis : Professor Dr J. L. M. Eggen.
Instituut voor rechtswetenschap : Professor Dr F. Dosfel.
Instituut wor Staatswetenschap : Professor Dr R. Claêys.

III. Faculteit der Wiskunde en der Natuurwetenschappen.
Leeszaal der faculteit : Professor Dr F. Stôber (Voûniiter der commissié), Professor ingénieur F. Brûle* (Conservator).
Instituut voor wiskunde : Professor Dr J. A. Vollgraff, Professor ingénieur F. Brûlez.
Instituut voor sterrekunde, weerkunde en aardmeetkunde : Professor DrJ.A. Vollgraff (in plaatsvervanging).
Instituut voor natuurwetenschappen : Docent Dr F. Minnaert.
Instituut voor scheikunde : Professor Dr J. Valeton.
Instituut voor aard- en delfstofkunde : Professor Dr F Stober, Professor Dr H. E. Boeke (in plaatsvervanging).
Instituut voor dierkunde en vergelijkende ontleedkunde : Professor Dr J. Versluys.
Instituut voor plantenkunde: Professor Dr C. DeBruyker.
Instituut voor erfelijkheidsleer en toegepaste plantenkunde : Professor Dr C. De Bruyker.

Technische Scholen.
Biblioiheek : Professor ingénieur E. Haerens.
Verzameling van modellen : Professor ingénieur E. Haerens.
Instituut voor Mechanische technologie : Professor ingénieur A. Fornier.
Instituut voor toegepaste scheikunde : Professor Dr H. E. Boeke.

IV. Faculteit der Geneeskunde.
Instituut voor ontleedkunde : Docent Dr A. Picard.
Instituut voor weefselleer en ontwikkelingsleer : Professor
Dr E. Forster, Professor Dr J. Versluys.
Instituut voor physiologie : Professor Dr E. Lahousse.
Instituut voor pharmacodynamica : Professor Dr E. Laqueur.
Instituut voor geneeskunde : Professor Dr A. Martens.
Instituut voor inwendige ziekten: Professor Dr A. Martens.
Instituut voor heelkunde : Professor Dr H. Schoenfeld,
Professor DrC.ten Horn, Professor Dr A. van Bockstaele.
Instituut voor urologie : Professor Dr J. Keersmaecker, Professor Dr K. Borms.
Instituut voor verloskunde, zuigelingen, verzorging en vrouwenziekten : Professor Dr H. Schoenfeld.
Verloskundige polikliniek : Docent Dr Doussy.
Instituut voor oogziekten : Professor Dr R. Speleers.
Instituut voor keel-, neus- en oorziekten : Professor DrR. Speleers.
Instituut voor neurologie en geestesziekten : Professor Dr A. Claus.
Hogere School voor Handelswetenschap.
Muséum voor warenkunde : Delorge (conservator).
Brussel, den 13n Oktober 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart de vestinggracht (ramparts) van Ieper

27 oktober 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Er zijn hier 250 Duitsche gekwetste soldaten toegekomen; Zij zijn in het Hospitaal en in de 3 Poorten onder dak gebracht. Duitsche liefdezusters verzorgen hen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 25-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19171027 – Draaibank aan den IJzer door de centralen afgegeven en door de Fransman bezet 1000 gevangenen 
tot en met 27-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart eigen bezit drie poorten pensionaat presentatie

26 oktober 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Kolen koopen wij aan 112 fr: de 1000 kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
Door Raphael overgeschreven  nieuws  uit NRC
19171026 – Duits Oostenrijkse doorbraak bij Tolmein en Flitch, Karnfeit in Italië genomen 30000 gevangenen en 300 kanonnen.

tot en met 27-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

Postkaart ruines van Ieper  hospitaal (komt van een verzameling van 100 kaarten die ik voor mijn verjaardag van dochter Sylke heb gekregen, zitten wel aantal dubbele tussen maar ruines gelijken allemaal zo op elkaar dat ik het pas na een hele tijd gemerkt heb lol)

25 oktober 1917 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 25-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 27-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

No. 407. – 25. OKTOBER 1917.
Verordening ***betreffende de vaststelling van dorstermijnen voor de oliezaden.

Art. 1. De Voorzitters van het burgerlijk bestuur zijn gemachtigd dorstermijnen vast te stellen voor de oliezaden en, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van de diensten, die zij te dien einde opdracht hebben gegeven, uitzonderingen toe te staan met het oog op de inachtneming van deze termijnen.

Art. 2. Wie de overeenkomstig artikel 1 vastgestelde dorstermijnen niet in acht neemt wordt met ten hoogste 10.000 mark boete en met ten hoogste 6 maand gevangenis of met een van deze beide straffen gestraft. De niet gedorste waren moeten terzelfder tijd verbeurdverklaard worden.

Art. 3. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 13n oktober 1917.
No. 407. – 25. OKTOBER 1917.
Bekendmaking.
Ter uitvoering van artikel 9 der Verordening van 13 december 1916 van den heer Generaal Gouverneur, betreffende de regeling van den handel in brandewijn en gist (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3092) en van artikel 14 der Verordening van 16 juni 1917 van den heer Generaal Gouverneur, betreffende de inbeslagneming en het gebruik van de gerst (zomer- en wintergerst), evenals van de moutkiemen uit het oogstjaar 1917 binnen het gebied van hei Generaal Gouvernement (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3909), is de heer Dr. Schultz, Landrichter, beroepen bij de Finanzabteilung” (Afdeling van Financiën) bij den Generaal Gouverneur in België te Brussel, benoemd tot voorzitter van het scheidsgerecht der Branntweinzentrale (Brandewijncentrale) en tot voorzitter van het scheidsgerecht der „Gerstenzentrale ,> (Gerstcentrale). *
Brussel, den 13n Oktober 1917.
No. 407. – 25. OKTOBER 1917.
Verordening *** tot regeling van den handel in stro en hooi.

Art. 1. Het is verboden stro en hooi van om het even welke soort — ook in gepersten of in gesneden toestand (gekapt stro, enz.) — per spoorweg of per schip zonder toelating te vervoeren.

Art. 2. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen en voor Wallonië (Afdeling VII B), te Brussel, verlenen de desbetreffende toelating (artikel 1) .

Art. 3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze Verordening uit te vaardigen. Zij kunnen vergemakkelijkingen toestaan, inzonderheid de Verordening tot bepaalde gewesten beperken of ze voorgoed of tijdelijk buiten werking stellen. –

Art. 4. Overtredingen van de bepalingen dezer Verordening worden hetzij met hechtenis of ten hoogste één jaar gevangenis, hetzij met ten hoogste 10 000 mark boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk, alsmede de verbeurdverklaring van de waar en van de vervoermiddelen uitgesproken worden.

Art. 5. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 18n Oktober 1917.
No. 407. – 25. OKTOBER 1917.
Verordening *** betreffende de inbeslagneming van honden.
1) Al de honden binnen het gebied van het Generaal Gouvernement, die aan de schouders gemeten, meer dan 40 centimeter hoog zijn, zijn te rekenen van den dag der uitvaardiging van deze Verordening in beslag genomen. De inbeslagneming heeft voor doel: daartoe geschikte honden tot dienstdoeleinden te gebruiken.

2) De burgemeesters moeten voor 3 november op de plaatselijke kommandanturen (Ortskommandanturen) lijsten indienen, waarop de in beslag genomen honden vermeld staan (in grotere gemeenten zijn de lijsten per wijk op te maken). Bedoelde lijsten moeten opgeven:
a) den naam en het juist adres van de bezitters,
b) het ras, het geslacht, den ouderdom en den naam van den hond,
c) waartoe het dier tot nog toe gebruikt werd. De bezitters zijn gehouden hun aangifte te doen binnen de termijnen, die de gemeenten te dien einde onmiddellijk moeten bekendmaken. Als bezitter van den hond wordt beschouwd, de persoon die het dier in bewaring heeft

3) Al de bestaande rollen van de belasting op de honden moeten onmiddellijk op de plaatselijke kommandanturen ingeleverd worden, evenals de ledenlijst of de hondenlijst van de maatschappijen voor hondenkweek en hondensport.

4) Het is verboden in beslag genomen honden, zonder toelating van de plaatselijke kommandanturen, op een of andere wijze weg te doen of te doden, of ze op enigerlei wijze aan de inbeslagneming te onttrekken.

5) Op de dagen, die daartoe in iedere gemeente bekend te maken zijn, moeten de honden naar de daarvoor te bepalen plaatsen worden gebracht, waar een bijzondere commissie hen zal onderzoeken en de geschikt bevonden dieren, tegen een door haar vast te stellen prijs, zal overnemen.

6) Aanvragen tot vrijverklaring van de inbeslagneming van honden, die tot biizondere doeleinden nodig zijn, moeten bij de aangifte gevoegd worden.

7) Voor overgenomen honden wordt in beginsel de vastgestelde prijs eerst uitbetaald, wanneer gebleken is dat de dieren werkelijk bruikbaar zijn tot den dienst. Niet te gebruiken honden worden zodra zulks mogelijk is aan de bezitters teruggegeven.

8) Wordt gestraft met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met ten hoogste 20.000 (twintig duizend) mark boete, of slechts met één van deze straffen :
a) Wie hetzij verzuimt de voorgeschreven hondenaangifte te doen, hetzij willens en wetens of uit grove nalatigheid een valse of onvolledige aangifte doet,
b) wie, in strijd met het onder cijfer 4 bepaalde, aan te geven honden verkoopt of koopt of er anderszins rechtszakelijk over beschikt, of wie ze van kant helpt of ongeschikt maakt voor het gebruik,
c) wie deze Verordening op enige andere wijze overtreedt. De poging tot overtreden is strafbaar. Afgezien van de straf die den overtreder treft, kan de hond die het voorwerp van de overtreding uitmaakt, verbeurdverklaard worden. De gemeenten worden als zodanig verantwoordelijk gemaakt voor de regelmatige uitvoering van deze Verordening. Zij stellen er zich aan bloot, voor iedereen aan de inbeslagneming onttrokken, van kant geholpen of voor het gebruik ongeschikt gemaakten hond, een geldstraf ten bedrage van 200 (tweehonderd) mark te moeten opbrengen.
De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel. den 23n Oktober 1917.

postkaart Ieper de ruïnes van de Hallen

24 oktober 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 23-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19171024 – 19171025 – Franse aanval aan de Aisne, 11000 gevangenen genomen Vaudechard en gans het terrein tussen het Oise Aisnekanaal door de Fransman genomen.

tot en met 24-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart de post ruïnes van Ieper

23 oktober 1917 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 23-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 24-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart ruines van Teper sint Maartenskerk Zuidportaal

22 oktober 1917 maandag, Sint Niklaas

’t Brood kost van heden af 0,62 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 23-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 21-10-1917 geen verordeningen

No. 406. – 22. OKTOBER 1917.
Verordening ** betreffende de stapelopneming van en den handel in gemaakte schoenen uit leder, uit vervangingsstoffen voor leder en uit andere weefsels, binnen net ganse gebied van het Generaal Gouvernement in België.
Art. 1. De op den dag van de afkondiging dezer Verordening (proefdag). het gebied van het Generaal Gouvernement voorhanden hoeveelheden van de hieronder aangemelde soort, moeten naar maatstaf van de hiernavolgende bepalingen aangegeven worden : Bijaldien meer dan 5 paar van een zelfde hoedanigheid leder, vervangingsstof voor leder of andere  weefselsbvoorhanden zijn, zonder onderscheid van afmetingen, kleur, tekening, snede en maaksel :
1) Gemaakt schoeisel voor heren van om het even welke soort en uit elke stof, zoals straatschoenen, werkschoenen, sportschoenen, sportlaarzen, inzonderheid rijlaarzen, turnschoenen, schoenen uit stof genaamd lasting, salon- en balschoenen, huisschoenen, sandalen, alsook pantoffels van om het even welke soort, met uitzondering van uitsluitend uit hout gemaakt schoeisel.
2) Gemaakt schoeisel voor jongelingen van om het even welke soort en uit elke stof, zoals onder cijfer 1 nader is bepaald.
3) Gemaakt schoeisel voor vrouwen  van om het even welke soort en uit welke stof, zoals onder cijfer 1 nader is bepaald.
4) Gemaakt schoeisel voor meisjes van om het even welke soort en uit elke stof, zoals onder cijfer 1 nader is bepaald.
5) Gemaakt schoeisel voor kinderen.
6) Al de onafgemaakte schoenen die nog in de madk zijn van al de onder cijfer 1—5 opgesomde soorten.

Artikelen waarop de Verordening niet toepasselijk is.

Art. 2. Evenals voor de kleinste hoeveelheden, aangegeven in artikel 1, is deze Verordening ook niet toepasselijk op de voorwerpen die het eigendom uitmaken van bijzondere en tot hun persoonlijk gebruik onontbeerlijk zijn, of die na den proefdag op bestelling van een bijzondere voor zijn regelmatig privaat gebruik vervaardigd worden. Hetzelfde geldt ook voor de voorwerpen, die in gasthuizen, hospitalen en andere inrichtingen van sociale voorzorg (gestichten voor blinden, oudemannen- en oudevrouwenhuizen), zo van kerkelijke als van profane natuur in gebruik zijn en zover zij onontbeerlijk zijn voor de regelmatige schoeiing van de kostgangers dier inrichtingen. Worden echter dergelijke voorwerpen na den proefdag aangeschaft, dan is daarvan in ieder geval overeenkomstig artikel 8 aangifte te doen.

Personen die onder toepassing van de Verordening vallen.
Art. 3. Alle natuurlijke personen en rechtspersonen, verenigingen van privaatrechtelijke en openbaarrechtelijke natuur handels- en nijverheidsbedrijven, alsook al de bedrijven en inrichtingen van Staat, gemeenten en kerk, die de in artikel 1 bedoelde waren voortbrengen, verwerken of anderszins in bezit of in bewaring hebben, zijn verplicht deze aan te geven, om het even of zij er al dan niet de eigenaars van zijn of het recht hebben er over te beschikken. Voor de handelingen van privaatrechtelijke of openbaarrechtelijke personen zijn de wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk.

Aangiften van de voorhanden hoeveelheden.

Art. 4. De aangifte moet op de daartoe bestemde kaarten van aangifte ten laatste op 10 november 1917 gedaan zijn op het kantoor van de „Kriegsleder-A.-G. y ” Anspachlaan 29, te Brussel; als maatstaf voor de aangifte geldt de hoeveelheid die op den proefdag voorhanden is. De kaarten van aangifte zijn op gemeld kantoor of bij de bevoegde Kreischefs” of „Abschnittskommandeure, te verkrijgen ; zij moeten op zulke wijze worden ingevuld, dot zij een overzicht geven van de soort en de hoeveelheid van de betrokken voorwerpen.
Al de aanvragen en verzoeken aangaande deze Verordening, zijn eveneens op het kantoor van de „Kriegleder- A.-Q.” te Brussel in te dienen.

Bepalingen betreffende het aankopen.

Art. 5. Het kantoor van de „Kriegsleder-A.-G” te Brussel, evenals de door de Afdeling voor handel en nijverheid daartoe gemachtigde handelaars, zijn gerechtigd de in artikel 1 opgesomde voorwerpen op te kopen tegen den prijs, die op 25 Juli 1914 in België gebruikelijk was, vermeerderd met een door de Afdeling voor handel en nijverheid goed te keuren bijslag. Komt geen onderhandse aankoop tot stand, dan kunnen de betrokken waren onteigend worden. In dat geval krijgt de afleveraar een ontvangstbewijs en wordt de schadeloosstelling vastgesteld door de Rijkskommissie tot regeling van de schadeloosstellingen (Reichsentschadigungskommission)

Bewaring en gebruik van de voorwerpen.

Art. 6. Afgezien van den verkoop aan de in artikel 5 aangeduide opkopers, mag slechts het tiende deel (10 %) van al de aan te geven waren van de hand worden gedaan, doch enkel op voorwaarde dat te voren aan de voorschriften van artikel 7 is voldaan. Overigens is het verboden over de voorwerpen, die niet van de hand mogen worden gedaan, op enige wijze rechtszakelijk te beschikken, of ze op om het even welke wijze te vervoeren, te benuttigen of te wijzigen. De bezitters zijn verplicht die voorwerpen zorgvuldig te bewaren en behoorlijk te behandelen.

Boekhouding en afzonderlijke berging van de voorwerpen.

Art. .7 Ieder persoon, die verplicht is aangifte te doen, moet een zakenboek houden over al de waren van de in artikel 1 aangegeven soort, ook wanneer hij er niet meer van bezit dan de vastgestelde kleinste hoeveelheden, en wel zodanig, dat daarin al de bij hem voorhanden zijnde voorwerpen, om het ven of zij al dan niet aan te geven zijn, kunnen worden nagegaan. Elke wijziging van de voorhanden hoeveelheden, alsook de wijze van verbruik, moet in het zakenboek vermeld staan. De voorwerpen, die niet van de hand mogen worden gedaan zijn, als zodanig kenbaar gemaakt, van de vrije voorraden afgezonderd te bewaren. De lasthebbers van de militaire en burgerlijke overheden hebben het recht, de zakenboeken, de zakenpapieren en bewaarplaatsen te onderzoeken, om zich te vergewissen dat deze voorschriften nagekomen worden.

Aangiften die naderhand te doen zijn.

Art. 8. De waren van de in artikel 1 bedoelde soort, die eerst na den proefdag vervaardigd werden, ook wanneer de hoeveelheid niet groter is dan de vastgestelde kleinste hoeveelheid, moeten zonder onderscheid den eersten van de volgende maand en, voor de eerste maal op 1 december 1917, aangegeven worden door den vervaardiger en den opdrachtgever en door degene die de voorwerpen in magazijn of in bewaring neemt. Zij zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de voorwerpen, die op den proefdag reeds vervaardigd waren.

Ongeldigheid van vroegere vrijverklaringen.

Art. 9. De verplichtingen, door deze Verordening op~ gelegd, blijven ook dan bestaan, wanneer de voorwerpen, waarop deze Verordening toepasselijk is, vervaardigd of vervaardigd worden uit grondstoffen, afval, afgewerkte of halfafgewerkte fabrikaten, die op grond van vroegere Verordeningen of beschikkingen vrijverklaard werden.
Strafbepalingen.

Art. 10. Wie de voorschriften van deze Verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zover een andere strafwet geen zwaarder straf voorziet, met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 25.000 mark boete of met één van deze straffen gestraft. Bovendien kan in al de gevallen de verbeurdverklaring uitgesproken worden van de voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft ; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring steeds worden uitgesproken. Overigens gelden de voorschriften van de Verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde Verordeningen. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 11. De voorschriften van artikelen 5, 6, 7, lid 2, 8, 2e zin, en 10, lid 1, 2e zin, van deze Verordening zijn niet toepasselijk op de waren, waarvan bewezen kan worden dat zij op den proefdag, het eigendom uitmaakten van het „Spaans-Nederlands Komiteit” of van het „Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit’ ‘.
Brussel, den 13n Oktober 1917.
No. 406. – 22. OKTOBEK 1917.
Uitvoeringsverordening tot de verordening; van .5 oktober 1917, over het vervoer van fruit en fruitstroop. Overeenkomstig artikel 3 van de verordening van 5 oktober 1917, over het vervoer van fruit en fruitstroop), bepalen wij het navolgende :

Art. I. Binnen de bebouwde delen van steden en landelijke gemeenten mag het fruit per as vrij vervoerd worden. Verschillende, aaneengebouwde gemeenten zijn als één enkele gemeente te beschouwen.

Art. II. De toelating tot het vervoer wordt gegeven door de aflevering van een vervoerbewijs en door de afstempeling van de verzendingsbescheiden (artikel 2 van de Verordening van 5 oktober 1917.) De vervoertoelating kan afhankelijk gemaakt worden van zekere voorwaarden of prestaties zodra het vervoer geëindigd is, doch in ieder geval binnen den termijn, die in het vervoerbewijs aangeduid is, moeten het bewijs en de verzendingbescheiden teruggegeven worden aan de overheid  die de stukken heeft afgeleverd.

Art. III. Het is oj> straf verboden :
1) onjuiste gegevens te verstrekken, ten einde een vervoertoelating te bekomen ;
2) te handelen in strijd met de voorwaarden, die voor het vervoer werden gesteld ;
3) een vervoerbewijs meer dan éénmaal te benuttigen of, zonder daar recht toe te hebben, achter te houden (artikel 11, lid 2).

Art. IV. Wie de bepalingen van deze Verordening overtreedt wordt krachtens  de verordening van 5 oktober 1917 van den gouverneur Generaal met ten hoogste 10.000 mark boete of wel met of ten hoogste 6 maand gevangenis gestraft. Ook kunnen beide straffen  tegelijk alsook de verbeurdverklaring van de zonder geleibrief vervoerde waren en van de vervoermiddelen uitgesproken worden.
Brussel, den 17n oktober 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

postkaart monument van Rabosée
Françis Deckx Op de Belgische oorlogsbegraafplaats Rabosée zijn 213 Belgische oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De meeste zijn van het 29ste en 9de Linie. Zij waren bij de eerste Belgische soldaten die sneuvelden voor het Vaderland op 5 en 6 Augustus 1914.