21 oktober 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 20-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19171021 – 1 Engelsche torpedoboot in de Noordzee getorpedeerd.
19171021 – 5 Zeppelins in Frankrijk omlaag geschoten.
tot en met 21-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

Postkaart Nieuwpoort ruïnes kerk en kerkhof

Advertenties

20 oktober 1917 zaterdag Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC
19171020 – Het eiland Dago in de Oostzee door de Duitschers bezet 5.000 gevangenen.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Beschikking.
De heer Gustaaf Schelstraete, notaris te Ouwegem, is tot notaris te Drongen benoemd. Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking. Brussel,
den 29n September 1917.

No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Bekendmaking
betreffende de bevoegdheid van het mijnbestuur Luik en van het mijnbestuur Charleroi.
Nadat zekere gedeelten van het Generaal Gouvernement bij het Etappengebied zijn ingedeeld geworden, is de omschrijving van de mijnbesturen Luik en Charleroi als volgt vastgesteld :
1) De omschrijving van het mijnbestuur Luik omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Luik en Luxemburg, met uitzondering van het arrondissement Aarlen, dat tot het Etappengebied behoort.
2) De omschrijving van dhet mijnbestuur Charleroi omvat de provincies Brabant, Namen en Henegouwen met uitzondering van de gedeelten, die tot het Etappengebied behoren, doch met inbegrip van de schacht Havre der mijn Bois-du-Luc en zonder de mijn Bernissart.
Brussel, den 6n Oktober 1917.
No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Verordening.Bij wijziging van het voorschrift uit het laatste lid van artikel 2 der wet van 15 mei 1846, is de termijn betreffende de afwikkeling der inkomsten en uitgaven voor het dienst jaar 1916, tot 31 december 1917 verlengd.
Brussel, den 13 Oktober 1917.
No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Beschikking.
Overeenkomstig artikel 33, cijfer 7 van het koninklijk besluit van 4 September 1896, beschik ik het navolgende : Voorhands wordt het onderwijs in de voorbereidende afdelingen aan de Rijksnormaalscholen kosteloos verstrekt. Het schoolgeld dat voor het schooljaar 1917/18 reeds betaald is zal teruggegeven worden.
Brussel, den 12n Oktober 1917.
No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Verordening
houdende wijziging van de wet van 25 maart 1891 (Belgisch Staatsblad, bl. 885, vertaling bl. 1117) en van de wet van 30 Augustus 1913 (Belgisch Staatsblad, bl. 5817).
Art. I. De wet van 25 maart 1891 (Belgisch Staatsblad, bl. 885, vertaling bl. 1117) is gewijzigd als volgt :
1) In artikel 12 is de bepaling 3° doorgehaald.
2) Het le lid van artikel 14 luidt voortaan als volgt : „Het zegelrecht voor actiën of obligaties en alle andere effecten, zonder onderscheid van duurtijd, is vastgesteld op 1 t. h. van het bedrag, dat daartoe in voorkomend geval opwaarts wordt afgerond als volgt : tot honderd frank of een meervoud van honderd frank, voor stukken van ten hoogste 1000 frank, en tot een meervoud van duizend frank, voor stukken van meer dan 1000 frank.’*
3) In artikel 14 11 als 13e lid (na het woord uitgegeven”) volgende bepaling ingelast : „Voor de obligatiën, uitgegeven door de provincies, de gemeenten, de Maatschappij van gemeentekrediet en de Nationale maatschappij van buurtspoorwegen, wordt de helft derde lid voorziene rechten geheven.
4) Artikel 62, cijfer 60 is opgeheven.
5) De zeven laatste woorden van artikel 62, cijfer 63. zijn doorgehaald.

Art.II. De strafbepalingen van artikel 48 der wet zijn toepasselijk ingeval papieren, die krachtens artikel 1, cijfer 3 dezer Verordening aan de zegelbelasting onderworpen zijn, niet van het vereiste zegel voorzien werden.

Art. III. De wet van 30 Augustus 1913 (Belgisch Staatsblad, bl. 5817), is als volgt gewijzigd :
1) In artikel 4, is het recht van 0.50 1. h. vervangen door een recht van 1 1. h.
2) In artikel 30 A, is het recht van 3 frank vervangen door een recht van 5 frank per 1000 frank, zonde-r breuk.
3) In artikel 30B,is het recht van 2 centiem vervangen door een recht van 10 centiem per 1000 frank, zonder breuk.
4) Artikel 32 is aangevuld als volgt :
„5° De verzekeringen aangegaan met aangesloten maatschappijen van onderlingen bijstand.
Brussel, den 13n Oktober 1917.
No. 405. – 20. OKTOBER 1917.
Verordening ***
betreffende den handel in en het vervoer van leder binnen net ganse gebied van het Generaal Gouvernement. De bepalingen van de Verordening van 10 oktober 1916, betreffende huiden, vellen, leder en looistoffen (Wet- en Verordeningsgblad, nr. 267), alsook de bepalingen van de Verordening van 5 September 1916, over het vervoer van goederen (Wet- en Verordeningsblad, nr. 258), zijn te rekenen van den dag der uitvaardiging dezer Verordening eveneens toepasselijk op al het gelooid leder van het om even welke soort, bijaldien van voorwerpen die per gewicht worden verhandeld, ten minste 5 kg., van voorwerpen die per stuk worden verhandeld, ten minste 3 stuks voorhanden zijn.
Bedoelde voorwerpen zijn ten laatste op 1 november 1917 aan te geven op het kantoor van de „Kriegsleder~Aktien- Gesellschaft” t Anspachlaan 29, te Brussel. Vervoertoelatingen voor deze voorwerpen zijn eveneens bij voornoemd kantoor aan te vragen. Hoeveelheden leder van ten minste 5 kg. of van ten minste 3 stuks in een zelfde vervoer verenigd, zonder onderscheid van het gewicht of van het aantal stuks, waaruit de afzonderlijke lederzendingen bestaan, mogen in geen geval zonder toelating vervoerd worden.
Brussel, den 13n Oktober 1917.

Ruïnes Nieuwpoort Stadhuis

 

19 oktober 1917 vrijdag.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online tot en met 19-10-1917
geen nieuws overgeschreven uit NRC tot en met 19-10-1917
geen verordeningen geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof zijn)

Postkaart Nieuwpoort de sluizen

 

18 oktober 1917 donderdag Sint Niklaas

Iedereen krijgt een kolenkaart hier in de stad.
’t Brood kost van heden af 0,62 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 19-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor na herfstverlof  zijn)

kolenkaart uit de collectie van het KOKW Sint Niklaas

17 oktober 1917 woensdag. Sint Niklaas

De Duitsche soldaten die in de zalen ingekwartierd waren zijn bij de burgers gaan wonen omdat het in de zalen te koud was geworden, uitgenomen in ’t Klein Seminarie waar de Centrale verwarming ligt.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19171017 – 2 Engelsche torpedojagers door de Duitschers in de Noordzee in den grond geboord.
19171017 – De Russische torpedoboot Grour en het linieschip Slawa door de Duitschers in de Oostzee in den grond geboord.

No. 404. – 17. OKTOBER 1917.
Bekendmaking.
Op grond van de artikelen 9, 11, 12, 13, 21 en 31 der wet van 15 Juli 1849, tot regeling van het hoger onderwijs, heeft de Heer Generaalgouverneur in België navolgende verdere benoemingen aan de Staatshogeschool te Gent gedaan :

I. In de faculteit der Wijsbegeerte en Letteren:
40) De heer Juliaan Mees, Dr in de wijsbegeerte, archivaris aan het Rijksarchief te Brussel en leraar aan de Hogere Handelsschool te Bergen, is benoemd tot gewoon hoogleraar en belast met colleges en oefeningen in de aardrijkskunde en de geschiedenis der aardrijkskunde, alsook in de handels- en huishoudkundige aardrijkskunde, aan de Hogeschool en aan de daaraan toegevoegde Hogere school voor handelswetenschap. (Beschikking van 31 Januari 1917.)
41) De heer Foeke Buitenrust Hettema, Dr in de wijsbegeerte, privaatdocent aan de Hogeschool te Utrecht en leraar aan het stedelijk gymnasium te Zwolle, is benoemd tot gewoon hoogleraar in de Germaanse filologie en belast met een geregelden tweejarigen leergang in de historische grammatica der Nederlandse taal, een vrijen leergang in de Friese taal, en tijdelijk met een leergang in de vergelijkende grammatica, inzonderheid der Germaanse talen, in het doctoraat in de Germaanse filologie. (Beschikking van 31 Augustus 1917.) IL In de Faculteit der Rechtsgeleerdheid :
42) De heer Benedikt-Juliaan Huybreghts, Dr in de rechtsgeleerdheid en advocaat te Gent, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar en belast met colleges in de statistiek en de financiële wetenschappen aan de Hogeschool en aan de daaraan toegevoegde Hogere School voor handelswetenschap. (Beschikking van 31 januari 1917.)
43) De heer Johannes van Binsbergen, Dr in de philologie en kandidaat in de rechtsgeleerdheid, is met vrijstelling van den vereisten  graad van doctor in de rechtsgeleerdheid, benoemd tot gewoon hoogleraar in het Romeins recht en belast met colleges en seminarie-oefeningen in het Romeins recht (instituten en pandecten). (Beschikking van 12 September 1917.)

II. In de faculteit der Wiskunde en der Nat wetenschappen :
41) De heer Hendrik Enno Boeke, uit Wormerveer (Holland), Dr in de natuurlijke wetenschappen, gewoon hoogleraar aan de Hogeschool te Frankfort aan den Mainf is tijdelijk belast met colleges en oefeningen op het gebied der scheikunde en met de leiding van het laboratorium voor nijverheidsscheikunde, alsook, gedurende den zomersemester 1917, met de colleges en oefeningen in de beginselen der aardkunde en der fysische aardrijkskunde. (Beschikking van 21 April 1917.)
45) De heer Richardus Johannes Kortmulder, Dr in de wijsbegeerte, leraar in de wiskunde en de natuurkunde aan de Zeevaartschool te Rotterdam, is benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de wiskunde en belast met colleges en oefeningen in de stelkunde, de differentiaal- en integraalrekening en de hogere analyses. (Beschikking van 31 Augustus 1917.)

IV. In de faculteit der Geneeskunde:
46) De heer Ernest Laqueur, Dr in de geneeskunde en lector in de fysiologie aan de Hogeschool te Groningen, thans aan de „Kaiser Wilhelm Akademie” te Berlijn beroepen, is benoemd tot gewoon hoogleraar in de pharmacodynamica en belast met colleges in de pharmacodynamica, alsook met de leiding van de werkzaamheden in het laboratorium en van het pharmacodynamisch instituut. (Beschikking van 31 Augustus 1917.)
47) De heer Gustaaf Doussy, Dr in de geneeskunde en geneesheer te Kortrijk, is belast met colleges in de praktische verloskunde en met de leiding van een verloskundige polikliniek. Hij is ook benoemd tot leider van de werkzaamheden in het Moederhuis en in de kliniek der vrouwenziekten en tijdelijk belast met de leiding van de kliniek en polikliniek der venerische ziekten en huidziekten. (Beschikking van 2 juni 1917.)

V. Àan de aan de Hogeschool te Gent toegevoegd** School voor burgerlijke bouwkunde.
48) De heer Reimond Kimpe, conducteur van bruggen en wegen te Lier, is benoemd tot repetitor in de bouwkunst, de burgerlijke bouwkunde en de landmeetkunde en vooris belast met practische oefeningen in die vakken. (Beschikking van 2 Juni 1917.)

VI. Àan de aan de Hogeschool te Gent toegevoegde Hogere Land- en Tuinbouwschool :
49) De heer César De Bniyker, Dr in de geneeskunde en in de natuurwetenschappen, buitengewoon hoogleraar aan de Hogeschool te Gent, is benoemd tot tijdelijk bestuurder van de Hogere Land- en Tuinbouwschool. (Beschikking van 20 juni 1917.)

VII Aan de aan de Hogeschool te Gent toegevoegde Hogere School voor handelswetenschap :
50) De heer René Claeys, Dr in de handelswetenschap, buitengewoon hoogleraar aan de Hogeschool te Gent, is benoemd tot bestuurder van de Hogere School voor handelswetenschap. (Beschikking van 20 juni 1917.)
51) De heer R. Van Sint Jan, Dr in de wijsbegeerte, tijdelijk leraar aan het koninklijk atheneum te Gent, is met behoud van dat ambt belast met colleges in de Nederlandse en de Duitse taal. Hij is ook tijdelijk belast met colleges in de Engelse taal. (Beschikking van 31 januari 1917.)
52) De heer Pieter Thibau, Dr in de wijsbegeerte, / lijk leraar aan het atheneum te Gent en docent aan de faculteit der wijsbegeerte en letteren der Hoogetr te Gent, is tijdelijk belast met colleges in de Franse taal. (Beschikking van 31 januari 1917.)
53) De heer Max Oboussier, koopman te Antwerpen, is benoemd tot docent in de handelswetenschap en belast met colleges in de handelstechniek en, inzonderheid, in het verkeerswezen. (Beschikking van 31 Augustus 1917.)
54) De heer L. Sandbergen, gediplomeerd handelsleraar, boekenrevisor te Deurne bij Antwerpen, is benoemd tot docent in de handelswetenschap en belast met colleges en praktische oefeningen in de handelstechniek, de boekhouding, de handelsrekenkunde, het geld- en bankwezen. (Beschikking van 12 September 1917.)
55) De heer J. E. Van den Bussche, licentiaat in de handelswetenschap, nijverheidsboekhouder te Brussel, is benoemd tot docent in de handelswetenschap en belast met colleges en praktische oefeningen in de handelstechniek, de boekhouding, de handelsrekenkunde, het geld- en bankwezen, alsook met het onderwijs in de Spaanse taal. (Beschikking van 12 September 1917.)
56) De heer A. L. Van den Brande, licentiaat van den hogere graad in de handelswetenschap, redacteur te Antwerpen, is benoemd tot docent in de handelswetenschap en belast met colleges en praktische oefeningen in de handelstechniek, de boekhouding, de handelsrekenkunde, het geld- en bankwezen. (Beschikking van 12 September 1917.)

VIII. Wetenschappelijke en technische helpers:
57) De heer Prosper-Desideer Peeters, Dr in de geneeskunde, de heelkunde en de verloskunde, geneesheer te Gent, is benoemd tot leider van de werkzaamheden in het physiologisch instituut aan de Hogeschool te Gent. (Beschikking van 23 Juni 1917.)
58) De heer Lodewijk Delorge, apotheker te Gent, en preparator aan de Hogeschool te Gent, is benoemd tot bewaarder en tot leider van de werkzaamheden in het museum voor warenkennis aan de Hogere School voor handelswetenschap. (Beschikking van 4 Juli 1917.)

IX. Bestuurspersoneel:
59) De heer Hyacinth van Hecke, Dr in de rechtsgeleerdheid, tijdelijk secretaris van den rector der Hogeschool te Gent, is voorgoed tot dat ambt benoemd. (Beschikking van 4 Juli 1917.)
60) De heer Reimond Jonckx, opsteller aan de Hogeschool le Gent, is van dat ambt ontslagen en benoemd tot secretaris bij den beheerder-opziener van de Hogeschool. (Beschikking van 15 Augustus 1917.)
Brussel, den In oktober 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

Postkaart Ruines van Nieuwpoort de kerk

16 oktober 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 15-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19171016 – Het eiland Moon in de Oostzee door de Duitschers bezet, 5.000 gevangenen.

tot en met 16-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (is voor na het herfstverlof)

stadhuis Sint Niklaas in kleur verstuurd 1914-1918

14 oktober 1917 zondag. Sint Niklaas

Ze rekwireeren hier in de magazijnen en winkels der stad alle kostuums boven de 3 stuks en het verschoon boven de 15 stuks.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 15-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-10-1917 geen verordeningen

No. 402. – 14 OKTOBER 1917. (Nihil)
Verordening ***over het vervoer van fruit en fruitstroop.

Art. 1. Voor het vervoer, binnen het gebied van het Generaal Gouvernement, van fruit, fruitstroop en alle voortbrengselen die geheel of gedeeltelijk uit fruit vervaardigd zijn, is een toelating vereist.

Art. 2. De toelating wordt verleend :
1. voor het vervoer van fruit per as, door den burgerlijken Kommissaris (Zivilkommissar), uit wiens gebied het fruit moet worden weggevoerd ;
2. voor de overige vervoeren, door de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië (afd. VII B), en wel door tussenkomst van de „Zuckerverteïlungsstelle” (Suikerverdelingskantoor) te Brussel voor het vervoer van fruitstroop en van de andere in artikel 1 bedoelde voortbrengselen.

Art. 3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn gemachtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze Verordening uit te vaardigen. Zij kunnen voor bepaalde fruitsoorten of voor bepaalde streken uitzonderingen toestaan.
Art. 4. Wie deze Verordening of de tot uitvoering et van uitgevaardigde schikkingen of aanwijzingen overtreedt, wordt met ten hoogste 10.000 mark boete of met hechtenis of ten hoogste 6 maand gevangenis gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken ; daarenboven kunnen de zonder geleibrief vervoerde waren. alsook de vervoermiddelen, verbeurdverklaard worden. De krijgsrechibanken en krijgsbevelhebbers zijn lot oordeelvellen bevoegd.

Art. 5. De Verordening van 5 Mei is opgeheven. Voor de reeds begane strafbare handelingen blijven de bestaande bepalingen van kracht.
Brussel, den 5n oktober 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

postkaart Sint Niklaas Donderdaagse markt verstuurd 1919 (eigen verzameling)

13 oktober 1917 zaterdag Sint Niklaas

’t Nieuw gebouwd deel van ’t Klein Seminarie is door de Duitscher opgeeischt om soldaten te herbergen.
Een tweede Duitsch regiment infanterie is hier toegekomen om zich uit te rusten, de soldaten zijn bij de burgers gelogeerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 15-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

postkaart Nieuwpoort ruïnes kazerne

12 oktober 1917 vrijdag Sint Niklaas

Vannacht is er een Duitsch r regiment infanterie hier toegekomen om zich uit te rusten; de soldaten zijn in de verschillende zalen der stad gekaserneerd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 15-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

postkaart Nieuwpoort ruïnes tempelierstoren