31 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws

 

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
verordeningen
No. 72.-31. juli 1918.
Besluit De „Prasident der Kaiserlich Deutschen Postund Telegraphenverwaltung in Belgien” (Voorzitter van het Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België), belast met de waarneming van de rechten en verplichtingen van den Belgische Minister van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, besluit:
Art. 1, Zijn benoemd: L bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen, te Brussel:
a) met ingang van 1 April 1918: tot klerk 1 klasse, de heer G. E. Verstraeten, ordeklerk, van Gent;
b) met ingang van 1 Mei 1918: tot klerk 2e klasse, de heer L. Lepoutre, ordeklerk, van Haacht;
c) met ingang van 1 juni 1918: tot klerk 2e klasse, de heer H. Lambau ordeklerk, van Heverlee;
d) met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e Klasse,
de heren G. A. Massa, van Sint-Truiden, C. F. Neels van Schaarbeek, C. L. Becker s, van Borgerhout en L. P, M. Debuck, van Gent; tot klasseerder,
de heren J. J, 0. C.Camerlnck, van Alveringem en L, Van Bo, te Brussel; 2. bij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk 2e klasse, de heren J. B. Van Tricht, van Tessenderloo en G, H, Becker s, van Borgerhout,
Art. 2. Is bevorderd: hij het Algemeen Sekretariaat van het Ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel: met ingang van 1 juli 1918: tot klerk le klasse, de heer A. Gysels, klerk 2e klasse te Brussel ,
Brussel , den 20 juli 1918,
No. 72.-31. juli 1918.

Verordening –uithangen betreffende de aflevering van de rekgombanden der rijwielen, die tot het verkeer toegelaten zijn. Ingevolge de Verordening Vlh 17751 /T van 22 augustuS 1916 en de aanvullende Verordening van 9 december 1916, moeten al de rekgombanden (buiten en binnenbanden, alsook darmen), der in Groot-Brussel en in de provincie Brabant tot het verkeer toegelaten rijwielen, ten laatste op 15 Augustus 1918, tegen betaling worden afgeleverd aan de „Bereifungseinkaufsstelle des Kraftwagenparks fur Belgien (Rijwielbanden-aankoopkantoor van het Motorwagenpark voor België, Nerviërslaan (Museum) te Brussel. De handen van de dienstrijwielen van de bezettingstroepen, van de Duitse overheden, van de „Militarpolizei (militaire politie), van de Postund Telegraphenverwaltung (Beheer der Posterijen en Telegrafen) en van de .Miliiar-GeneralDirektion der Eisenbahnen* (Mlitair Hoofdbeheer der Spoorwegen), moeten niet worden afgeleverd. De „Gesellschaft filr Ersatzhereifung (Maatschappij voor vervangingsbanden), Waschhuisstraat 11 te
Brussel , stelt, ter vervanging van de afgeleverde rekgombanden, op vertoon van het door de Bereifungseinkaufstelle* overhandigd afleveringsbewijs tegen de door de „Leitung des Kraft] ahrwesens (Bestuur van den Motorwagendienst) vastgestelde prijzen, rijwielbanden ter beschikking,
Brussel 23 juli 1918.
No. 72.-31. juli 1918.
Verordening houdende verlenging van gemeenteambten. Ter duiding, alsmede der aanvulling der Verordening van 16 juni 1915, houdende buitenkrachtstelling van de bepalingen der verkiezingswetten, betreffende de jaarlijkse herziening van de verkiezingsiijsten (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België hl, 718) wordt bepaald, dat de ambten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, die op 1 januari 1916 moesten aftreden, te beschouwen zijn als zijnde voorshands verlengd.
Brussel , den 15 Jvli 1918,

No. 72.-31. juli 1918.

 

Verordening op de begroting voor Vlaanderen voor het dienstjaar 1918.

art, 1. De gewone ontvangsten van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden geraamd op tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.).

Art. 2. De uitgaven van den Staat in het Vlaams bestuur gebied voor het dienstjaar 1918 worden vastgesteld op het gezamenlijk bedrag van tweehonderd vier en twintig miljoen zeshonderd vijf en dertig duizend frank (224.635.000 fr.), en wel:

voor de openbare schuld, twee en twintig miljoen zeshonderd twee en vijftig duizend vierhonderd vijftig frank (22.652.450 fr.),

voor de dotaties, zevenhonderd twee en tachtig duizend honderd vijftig frank (782.150 fr.),

voor het ministerie van Justitie, zes en twintig miljoen zevenhonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (26.786.900 fr.),

aan gewone uitgaven en twee miljoen zeshonderd duizend frank (2.600.000 fr )
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen en twintig miljoen driehonderd zes en tachtig duizend negenhonderd frank (29.386.900 fr.),

voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, tien miljoen drie en tachtig duizend frank (10.283.000 fr.) aan gewone uitgaven en honderd tien duizend frank (110.000 142 /f ) aan uitzonderlijke uitgaven, samen tien miljoen driehonderd drie en negentig duizend frank (10.393.000 fr.),

voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, drie en dertig miljoen acht en tachtig duizend frank [33.088.000 fr.)

aan gewone uitgaven en twee miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (2.250.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen vijf en dertig miljoen driehonderd acht en dertig duizend frank (35.338.000 fr.),

voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid, negen miljoen acht en zestig duizend frank (9.068.000 fr.)

aan gewone uitgaven en vijf en negentig duizend frank (95.000 fr,)
aan uitzonderlijke uitgaven, samen negen miljoen honderd drie en zestig duizend frank (9.163.000 fr.),

voor het ministerie van Financiën, een en negentig miljoen achthonderd twee en zestig duizend honderd frank (91.862.100 fr.),

voor het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, twee en twintig miljoen negenhonderd twee en veertig duizend vierhonderd frank (22.942 400 fr.)

aan gewone uitgaven en driehonderd acht duizend frank (308.000 fr.) aan uitzonderlijke uitgaven, samen drie en twintig miljoen tweehonderd vijftig duizend vierhonderd frank (23.260.400)

voor onwaarden en terugbetalingen, een miljoen achthonderd zeven duizend frank (1.807.000 fr.).

Brussel, den 25 juli 1918.

No. 72.-31. juli 1918.

 

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Britsche en Franse deelhebbingen. In plaats van den heer Weinkrantz, heb ik den heer v, Baerensprung te Brussel ,,BankAbteilung* (Bankafdeling) Wetstraat 28, tot liquidator benoemd van de in België voorhanden zijnde Franse en Britse deelhebbingen (akties) aan de Societe Anonme des Hauts-Fourneaux et Acieries de Èumelange-St -Ingbert (Bilmelinger und St Ingberter Hochofenund Stahlwerke Akt,-Ges.) te RûTtielingen-St.-Ingbert,

Brussel , den 23 juli 1918,
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort grote pijlschans beschoten onderstand lombardzijde b

30 juli 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
19180730 – De Duitser trekt zich op de Vesle terug, Soissons en Firme door de Fransen bezet.
19180730 – Von Eichhorn, maarschalck der Duitsche troepen in Rusland in Kief vermoord.

verordeningen
tot en met 30 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Moere lange max kanon van leugenboom

29 juli 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 30 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180730 Afsluiten van overeenkomsten op het vervoer te water aan een voorafgaand toelating te onderwerpen

 

28 juli 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 30 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180727 Controol mannelijke Belgen

27 juli 1918 zaterdag.Sint Niklaas.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met  30 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 71. 27. juli 1918.

Uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 1 Februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst enz. Ter uitvoering van de Verordening van 21 Februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst enz., bepaal ik voor Vlaanderen het navolgende :
Art. 1. De „Gerstenzentrale der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien {Gerstcentrale hij de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonie) te Brussel verkrijgt het uitsluitend recht om zomer en wintergerst op te kopen. De vastgestelde prijs : 46 fr. per 100 kg., is te verstaan voor levering zonder zak, vrachtvrij op de door de „Gerstenzentrale* daartoe aangeduide afleveringsplaats {spoorwegstation, scheepsladingsplaats, opslagplaatsen, afnemers) ; ingeval de afstand naar de aangeduide afleveringsplaats meer dan 15 km. bedraagt, wordt een bijzondere vergoeding betaald volgens het ter plaatse gebruikelijk voerloon. De prijs voor gerst van middelmatige hoedanigheid. De „Gerstenzentrale* bepaalt, behoudens de beslissing van het ,,Gerstenschiedsgericht* (scheidsgerecht voor de gerst), den prijs voor gerst van mindere hoedanigheid. De „Gerstencentrale* is gerechtigd, voor gerst, die binnen den bepaalden termijn niet geleverd is, kleinere prijzen te betalen.

Art. 2. De ,,Gerstenzentrale” stelt de leveringsplicht vast overeenkomstig § 3 der Verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst. De gemeente regelt, behoudens de beslissing van den „Zivilkommissar (burgerlijke Kommissaris) , de verdeling van de te leveren hoeveelheden over de afzonderlijke landbouwers der gemeente. Het zaaigoed voor den volgenden oogst is niet uitgesloten van de leveringsplicht. De ,gerstenzentrale” levert het eventueel terug aan de gemeenten, die het, volgens een bijzonder verdelingsplan, aan de landhouwers zullen onderverdelen. De landbouwers moeten de af te leveren gerst regelmatig oogsten en bewaren, de hun opgelegde te leveren hoeveelheden op de daartoe door de „Prasidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) gestelde termijnen dorsen en ze, op de door de „Gerstenzentrale” daartoe gestelde termijnen, afleveren. Het is verboden gerstvelden om te ploegen, gerst te snijden op den halm alvorens tot den oogst wordt overgegaan, gerst te beschadigen, te vernielen, te verwerken of te gebruiken, inzonderheid ongedorste, gedorste, geruwde of gemalen gerst te vervoederen. Het is eveneens verboden gerst, het zaaigoed er bij begrepen, dat den landbouwer beschikbaar gelaten is, te verkopen, te kopen of op om het even welke andere wijze van de hand te doen of aan te schaffen, alsook gerst te verwerken tot mout. Dit verbod geldt evenzeer voor de gerst, die met liet oog op de verwerking toebedeeld was {met uitzondering van afval van gerst), voor toebedeelden mout of voor moutkiemen. Wordt tot de verwerking tot mout van de toebedeelde gerst om een of andere reden niet overgegaan, bv. wegens sluiting der bedrijven, dan moeten de aldaar aanwezige voorraden, tegen terugbetaling van den koopprijs of ingeval een waardevermindering is ingetreden, tegen betaling van een dienovereenkomstig lageren prijs aan de Gerstenzentrale teruggegeven worden. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, der Verordening van 21 februari 1918, mogen de landbouwers vrij beschikken over de gerst, die zij overhouden, nadat zij zich door bemiddeling der gemeente van hun leveringsplicht hebben gekweten. De Gerstenzentrale* is gerechtigd uitzonderingen toe te laten op de bepalingen van dit artikel. Voor het verwerken van gerst tot mout is in ieder geval de toelating van de Gerstenzentrale vereist.

Art. 3. Gedorste of ongedorste gerst, afval van gerst, gerstemeel, mout en moutkiemen, ook wanneer deze voortbrengselen niet uit het gebied van het Generaal Gouvernement afkomstig zijn, m ogen alleen m£t een vervoerbewijs vervoerd worden. Gerst, afval van gerst en gemouten gerst in hoeveelheden van ten hoogste 5 kg. zonder vervoerbewijs worden vervoerd. De vervoerbewijzen worden door de „Gerstencentrale” afgeleverd.Deze is gerechtigd,de bevoegdheid tot het afleveren dier bewijzen over te dragen ov de „Zivilkommissare** , alsook de kantons, die zich van de hun opgelegde leveringsplicht hebben gekweten, te ontslaan van de verplichte vervoerbewijzen.

Art. 4. Worden, overeenkomstig § der Verordening van 21 Fehruari 1918, andere veldvruchten onteigend in plaats van de te leveren doch niet geleverde gerst, of wordt er, overeenkomstig § 4, tot de verbeurdverklaring van gerst overgegaan, dan worden de onteigende veldvruchten tegen betaling van de passende prijswaarde aan de „Gerstenzentrale overgelaten, die ze ten bate van de burgerlijke bevolking zat gebruiken.

Art. 5. De leden van de„Gerstenzentrale met uitzondering van de vertegenwoordigers van de „Zivilverwaltung* (burgerlijk bestuur), ontvangen een vergoeding van 25 frank voor elke dag, waarop een zitting plaats heeft, benevens de terugbetaling der reiskosten ; de vergoeding der gerstkommissionnarissen is bepaald op 50 centiem voor elke 100 kg. gerst, die uit hun werkkring aan de Gerstenzentrale” afgeleverd zijn. Bovendien is de „Gerstenzentrale” gerechtigd, voor bijzondere diensten een toelage toe te kennen. Voor mouterijresten, wordt de prijs vastgesteld op 9 frank per 100 kg. droog gewicht van de veraccijnsde, voor het brouwen benuttigde grondstof, af brouwerij.

Art. 6. leder landbouwer die gerst verbouwd heeft, is verplicht, aan de gemeente alsook aan de lasthebbers der Duitse overheid, naar Arbeid al de nodige aangiften te doen, en de door hem gedorste gerst, onmiddellijk na het dorsen aan te geven, ter inschrijving in een oogstboek, dat de gemeenten, volgens nadere bepaling van de gerstenzentrale verplicht zijn te houden. De lasthebbers der Duitse overheid hebben toegang tot al de plaatsen der boerderij ; zij mogen inzage nemen van mogelijk gehouden zakenboeken, Verder moet aan de lasthebbers der ,,Gerstenzentrale* of der „Zivilkommissare toegang worden verleend tot al de plaatsen, waar gerst, moutkiemen of mout worden vervaardigd, bewaard of verwerkt.

Art. 7. De „Prasidenten der Zivilverwaltung zijn gemachtigd de hun krachtens 4 der Verordening van 21 februari 1918 toegekende bevoegdheden op de „Zivil kommissare over te dragen. De gemeente en de met de levering in gebreke gebleven zijnde landbouwers kunnen gezamenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor de nakoming der verplichtingen. Aan de gemeenten, die de opgelegde leveringsplicht niet nakomen, kan opgedragen worden, de ontbrekende hoeveelheid uit de hand op te kopen uit de overschotten, waarover de landbouwers beschikking gelaten werd.
Brussel den 9 juli 1918

No. 71. 27. juli 1918.
Uitvoeringsbepalingen –uithangen betreffende de inbeslagneming der cichoreiwortelen (suikerwortelen). Ter uitvoering der Verordening van 21 Fehruari 1918 van den heer Generaal Gouverneur, houdende inbeslagneming van de gerst, de haver, de aardappelen, de tabak en de cichorei {suikerij), bepaal ik voor Vlaanderen het navolgende:

Art. 1. Alle cichoreiwortelen, met inbegrip der wortelen van witloof, zijn in beslag genomen. De in beslag genomen cichoreiwortelen moeten regelmatig geoogst worden, Zij mogen niet verbruikt, inzonderheid niet vervoerd of vervoerd worden ; ook mag er nieti door overeenkomst over beschikt worden. Nadat zij zich van de hem opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, mag de verbouwer vrij beschikken over de overblijvende hoeveelheden. Zonder toelating van de „Zichorienabteilung* (Cichorei afdeling) van de „Zentral-Einkaufs-Geseilschaft* (Centrale Aankoopmaatschappij) te Brussel, is het branden van de cichoreiwortelen verboden.
Art. 2. De „ZichorienAbteilung* stelt de te leveren hoeveelheden vast op den grondslag van ten hoogste 15.000 kg. per hektaar voor wortelen van witloof en 21.000 kg, per hektaar voor andere cichoreiwortelen.
Art. 3. De Zichorien Abteilung der Zentral Einkaufs Gesellschaff te Brussel is alleen gemachtigd de in beslag genomen cichoreiwortelen op te kopen. Zij gebruikt ze ten bate der burgerlijke Belgische bevolking. De opkoop geschiedt met gereed geld door de opkopers der ,,Zichorxenabteilung die te dien einde door deze afdeling voorzien zijn van een schriftelijk bewijs. De Zichorienabteilung* is gemachtigd, de cichoreiwortelen die. Binnen een door den bevoegden„Zivilkommissar burgerlijken Kommissaris) vastgestelden termijn niet geleverd zijn, tegen de helft van den vastgestelde prijs over te nemen.
Art. 4. Zonder vervoerbewijs mogen binnen het Generaal Gouvernement geen cichoreiwortelen worden vervoerd. De Zichorienabteilung* is belast met het af leveren der vervoerbewijzen.
Art. 5. De „Prasidenten der Zivilverwalturig* (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) zijn gemachtigd, de kun krachtens § 4 der Verordening van 21 februari 1918 toegekende bevoegdheden over te dragen op de „Zivilkommissare”.
Brussel , den 13 juli 1918.

No. 71. 27. juli 1918.
Verordening -uithangen betreffende beperking in het verbruik van gas en elektriciteit De bepalingen van Artikel 2 der Verordening van 22 september 1917 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België betreffende de beperking in het verbruik van gas en elektriciteit, luiden met ingang van 1 augustus 1918 als volgt: art, 2. De prijzen, voor den verbruiker, zijn als volgt vastgesteld:
Gas: voor elk doeleinde op 45 centiem per kubieken meter;
Elektriciteit : voor verlichting, op 80 centiem per kilowattuur; voor andere doeleinden moet per maand 35 centiem per kilowattuur voor de eerste 2000 kilowattuur worden berekend. De prijzen bij overeenkomst voor een bepaalde som vastgesteld zijn naar verhouding te verhogen. De tussenhandelaars voor de levering van gas en elektriciteit moeten aan de leverende fabrieken, tot dekking van de verhoogde zelfkosten, een vergoeding betalen waarvan het bedrag geval van betwisting door de Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitat (Hoofdkantoor voor gas, water en elektriciteit) te Brussel, wordt vastgesteld. De Verordening van 23 Mei 1918 (Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, hl 521, voor Wallonië, 61. 425) betreffende hetzelfde onderwerp, wordt hierdoor niet gewijzigd.
Brussel , den 18 juli 1918.

No. 71. 27. juli 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België gelegen grondeigendom van de Franse weduwe Auguste (Eugenie) Martin Martin Lierse Steenweg 18, te Mortsel bij Antwerpen De heer Dr. Ochwadt, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 20 juli 1918.

19180724 Uitvoeringsverordening benuttiging melk

26 juli 1918 vrijdag. Sint Niklaas.

Geen nieuws. (misschien als gevolg Spaanse griep?)

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met  26 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Leuven huis van het volk

24 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Ik heb Spaansche griep. Op 2 dagen genezen. Zeer pijnlijk in hoofd,- keel – armen – beenen – enz

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws (vermoedelijk door de Spaanse griep)
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met  23 07 1918 geen verordeningen

No. 70. 24. juli 1918.
*Beschikking. Overeenkomstig artikel 4 der Verordening C C. lllb 2384 van 20 juni 1917, betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens aan de hij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Landen Tuinbouwschool alsmede Artikel 7 der Verordening C. C. Illh 2389 van 20 juni 1917, betreffende de examens tot den graad van landbouwingenieur en tuinbouwingenieur aan voornoemde Hogere School, bij wijziging der beschikking Illh 248 van 29 augustus 1917, bepaal ik :
Art. 1. De examencommissie, belast in juli en oktober 1918 met het afnemen, aan de bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Landen Tuinbouwschool, van de navermelde examens, zijn samengesteld als volgt :
1. Commissie voor het toegangsexamen. De heren : C. De Bruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent ; J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent ; M, Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; P. Thihau, docent aan de Universiteit te Gent ; R. Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; A. Vlamnck, docent aan de Universiteit te Gent.
2. Commissie voor het examen tot den graad van landbou\\ingenieur.
a) Voor het eerste examen gedeelte. De heren : C.DeBruker, professor aan de Universiteit te Gent bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; F, Stober, professor aan de Universiteit te Gent ; J, J. P. ValeUm, professor aan de Universiteit te Gent ; T. Vemieuwe, ere-professor aan de Universiteit te Gent ; J, Verslus, professor aan de Universiteit te Gent ; E. C. Witsenburg, professor aan de Universiteit te Gent.
b) Voor het tweede examengedeelte. De heren: C.DeBruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Land en Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent; R. Claes, professor aan de Universiteit te Gent ; P. De Caluwe, professor aan de Hogere Land en Tuinbouwschool ; A. De Jaegere, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; B. Kimpe, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool  scheel ; M. Minnaert docent aan de Universiteit te Gent ; F, Sandbergen, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; R. Tritsmans, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent,
3. Commissie voor het examen tot den graad van landbouwingenieur.
a) Voor het eerste examengedeelte. De heren : C De Bruker, professor aan de  Universiteit te Gent,bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent ; J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent; P. Thibau, docent aan de Universiteit te Gent ; B. Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; T. Vernieuwe, ereprofessor aan de Universiteit te Gent ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent.
b) Voor het tweede examengedeelte. De heren : G. De Bruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; R. Claes, professor aan de Universiteit te Gent ; P. De Caluwe, professor aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; A. De Jaegere, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; R. Kimpe, docent aan de Hogere Landen Tuinhouwschool ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; F. Sandhergen, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; F. Stoher, professor aan de Universiteit te Gent ; R. Tritsmans, docent aan de Hogere Landen Tuinhouw* school ; T. Vernieuwe, ereprofessor aan de Universiteit te Gent ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent
Art. 2. Iedere commissie stelt uit haar midden een secretaris aan.
Art. 3. De bestuurder der Hogere Land en Tuinbouwschool is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 12 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.

Bekendmaking. Bij besluit van 11 Juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd : de heer Frans Vanderperren voormalig agent der Schatkist te Sint-Niklaas, tot bestuurder aan het Vlaams ministerie van Financien, afdeling Beheer der Thesaurie en der openbare Schuld ; de heer arthur Vanlierde, voormalig bureeloverste bij het gemeentebestuur der stad Sint Niklaas, te Sint-Niklaas, tot agent der Schatkist aldaar,
Brussel den 15 juli 1918
No. 70. 24. juli 1918.
Bij besluit van 13 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Hendrik, Martinus Sterkmans, landbouwer, tot burgemeester der gemeente Zonhoven (provincie Limburg) benoemd.
Brussel , den 15 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.
Beschikking. Mijn beschikkingen lllo. 1208 van 28 februari 1918 en 1I1& 3196 van 10 juni 1918 worden als volgt gewijzigd : De heer Declercq, kantonaal schoolopziener te Zottegem, is, ter vervanging van den heer Claes, kantonnaal schoolopziener, benoemd tot lid van de jury, belast met het afnemen van het onderwjzeressen examen in het Etappen en Operatiegebied. Mevrouw Vanherstraeten, opzienster van het huishoudkundig onderwijs bij het lager normaal onderwijs te Gent, is benoemd tot plaatsvervangend lid van genoemde jury
Brussel den 16 juli 1918,
No. 70.-24. juli 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde grondeigendom der Franse firma Etablissements Dehra (Victor Mahieux)*, koffiebranderij te Antwerpen, De heer H. de Bar, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen,
Brussel , den 17 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.
Bekendmaking. -uithangen op grond mijner Verordening van 19 juli 1917, betreffende de „Ernte-Kommissionen (Oogstkommissies) , evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 juli 1917 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der „Zentral-ErnteKommission {centrale Oogstkommissi
e), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst broodkoren, zemelen, meel en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe (mengtarwe) uit stapelplaat of molen geleverd frank 78.11 per 100 kg. voor rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd „ 41.93 „ „
voor ongepelde spelt uitstapelplaats of molen geleverd „ 46.95 ,, „
voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 45.92 „ „
voor zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „
voor tarwemeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 88.13 „ „
voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 50.83 „ „
voor masteluinmeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 54.94 „ „
voor tarwebrood aan verbruikers geleverd „ 0.73 „ kg.
Deze hoogste prijzen worden op 1 Augu>stv 1918 van kracht. De „Provinzial-Ernte-Kommissionen (provinciale Oogstkommissies) zijn hevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor Zie blz. 1. 120 *No. 70. 24. juli 1918. brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 19 juli 1917, betreffende de Ernte Kommissionen* van kracht.
Brussel den 18 juli 1918
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel verwoest kerkhof

23 juli 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
op 23-07 1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 23 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180723 Ausweiskarte 20002

22 juli 1917 zondag Sint Niklaas

We betalen ‘t vleesch tegen 11,50 fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
op 23-07 1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met  23 07 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

hoogste prijzen