30 september 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws
nieuws overgeschreven uit NRC
19180930 – Bulgarië vraagt vrede.

verordeningen
affiches uit de collectie KOKW: dorsen oliezaden

29 september 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws

nieuws overgeschreven uit NRC

19180929 – Nazareth, Naploux en Caïfa in Palestina door de Engelschen bezet.
19180929 – Offensief der Engelsen in Vlaanderen en voor St Quentin 40.000 gevangen, Sedert 19 juli heeft de Entende 290.000 gevangen en 3600 Kanonnen genomen.
19180929 – Prilep in Macedonië door de Entente bezet. 

verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Verdun monument mort homme

28 september 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws

nieuws  overgeschreven uit NRC
19180928 – Offensief der Fransen en Amerikanen in Champagne 30.000 gevangenen. 
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Verdun gebombardeerd huis in de straat van de mooie maagd

27 september 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws

tot en met 27-9-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

verordeningen
de teksten die ik had lopen maar tot 26.9.1918 dus hier stopt dit einde van de oorlog komt in zicht (al heb ik nog ergens teksten gevonden die tot midden oktober lopen maar vragen meer werk)
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ramskapelle onder water 1914-1916

26 september 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws

tot en met 27-9-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 25 09 1918 geen verordeningen

No. 88. 26. september 1918.
Verordening. Ter aanvulling mijner Verordening  van 22 juni 1918, verorden ik het navolgende : Voor de berekening van de huishuurvergoeding, toegekend aan de leerkrachten der inrichtingen, die gelegen zijn in de gemeenten waarvan sprake in Artikel IV der verordening van 9 Augustus 1917, is het bevolkingscijfer der gemeente Brussel tot grondslag te nemen.
Brussel , den 22 Augusstus 1918,
No. 89. 26. september 1918.
Art. 1. Het Beheer der rechtstreeksche belastingen, tollen en accijnzen kan, zonder meer, achterstallige tolrechten en accijnzen, die binnen den door de bevoegde overheid voor elk afzonderlijk geval vastgestelden termijn niet gestort zijn, door dwangmiddelen invorderen.
Art. 2. Het Beheer der rechtstreekse belastingen, tollen en accijnzen kan, op dezelfde wijze, de straffen voltrekken, die door de Bezirksgerichte” (distriktrechthanken) werden uitgesproken wegens overtreding van de wetten op de tolrechten en accijnzen, in zover het geldboeten en de verbeurdverklaring van in beslag genomen voorwerpen betreft.
Art. 3. Klachten betreffende de uitvoering der dwangmiddelen ( Artikelen 1 en 2) mogen alleen hij den bevoegden Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) worden ingediend. Het indienen van een klacht werkt niet opschortend. De beslissing van den Verwaltungschef is zonder verhaal.
Art. 4. Artikel 133 der wet van 15 April 1896, betreffende de vervaardiging en den invoer van alcohol, is opgeheven.
Art. 5. Vorenstaande bepalingen zijn ook toepasselijk op gevallen die voor de uitvaardiging van deze Verordening zijn ontstaan.
Brussel , den 20n September 1918.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart : Panorama sluizen Nieuwpoort en zes bruggen

25 september 1918 woensdag. Sint Niklaas

Heden om 12 uur worden we Etappengebied, terzelvertijd als Nieukerken, Tielrode en Temsche die de Etappenkommandantur St Niklaas vormen.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws
tot en met 27-9-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 25 09 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart: Oostende de vuurtoren na bombardement

23 september 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 17-9-2018 tot en met 24-9-1918 geen nieuws

overgeschreven door Raphael nieuws  overgeschreven uit NRC

19180923 – Doorbraak der Engelschen in Palestina 60.000 Turken en 290 kanonnen genomen. 

verordeningen
tot en met 25 09 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

21 september 1918 vrijdag. Sint Niklaas.

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 17-9-2018 tot en met 24-9-1918 geen nieuws
nieuws overgeschreven uit NRC

19180921 – Doorbraak van het Bulgaarsche front door de Servïers. 15.000 gevangen en 170 Kannonnen. 

Verordeningen

No. 87. 21. september 1918.

Verordening betreffende huishuurvergoeding aan het onderwijzend personeel der Rijksnormaalscholen en de daaraan verbonden oefenscholen. Ter aanvulling van het koninklijk besluit van 14 juni 1911 verorden ik het navolgende :

Enig Artikel. Te rekenen van 1 januari 1918 betreffende de leraars, leraressen, onderwijzers en onderwijzeressen van de Rijks lagere normaalscholen, alsook van de daaraan verbonden voorbereidende afdelingen, oefenscholen en kindertuinen, een huishuurvergoeding berekend als volgt : in gemeenten met 5.000 inwoners of minder 150 fr. in gemeenten met 5.001 tot 40.000 inwoners . . . 200 van gemeenten met 40.001 tot 100.000 inwoners..,. 300 in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 400 Deze huishuurvergoeding wordt verdubbeld :

  1. a) voor de gehuwde onderwijzers alsook voor weduwnaars en echtgenoot met kinderen,
  2. b) voor leraars en leraressen, die met de leiding van een oefenschool benut zijn.

De rangschikking der gemeenten geschiedt op grond van het bevolkingscijfer der laatste algemene volkstelling. Wanneer man en vrouw in dezelfde gemeente verbonden zijn aan lagere scholen, normaalscholen of oefenscholen, hebben zij slechts aanspraak te maken op een huishuurvergoeding, waarvan het bedrag verdubbeld is. Wie over een vrije dienstwoning beschikt, bekomt geen huishuurvergoeding ; wanneer een der echtelingen van gehuwde leerkrachten, die in dezelfde gemeente in dienst zijn, over een vrije dienstwoning beschikt, bekomt ook de andere echtgenoot  geen huishuurvergoeding.

Brussel , den 22 juni 1918.

No. 87. 21. september 1918.

Verordening –uithangen houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1919 in Vlaanderen.

Art. 1. Zomeren winter gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1919 zijn in beslag genomen. Voor suikerbeten blijven de thans bestaande bepalingen toepasselijk. Voor broodkoren — rogge, tarwe, spelt — zullen nog bepaalde onderrichtingen gegeven worden.

Art. 2. De diensten, die alleen toegelaten zijn tot het opkopen, zullen bij uitvoeringsverordening voor elke der in Artikel 1, lid 1, opgesomde veldvruchten worden aangewezen; een bijzondere dienst, die daarmede zal worden belast, zal voor iedere gemeente de hoeveelheid vaststellen die zij te leveren heeft. Voor deze vaststelling zal rekening worden gehouden, enerzijds met de bebouwde oppervlakte, anderzijds met een te bepalen hoeveelheid per hectare van ieder vruchtensoort, zodat de landbouwer vrije beschikking houdt over een deel van de door hem geoogste vruchten. Hierbij wordt de bebouwde oppervlakte, aangegeven in de Belgische statistiek van het jaar 1910, doch verminderd met 25 % (voor cichorei, de in 1916 bebouwde oppervlakte), tot grondslag genomen. Voor tabak wordt, in plaats van de bebouwde oppervlakte het aantal tabaksplanten tot grondslag genomen. De Prasident der Zivilverwaltung (Voorzitter van het burgerlijkbestuur) kan uitzonderingen toestaan. Ieder gemeente is gerechtigd vast te stellen, welk aandeel in de door haar te leveren hoeveelheden ten laste komt van elke landbouwer, die op haar gebied land bebouwt. Maakt een landbouwer bezwaar tegen de hem opgelegde levering, dan beslist de Zivilkommissar (burgerlijke Kommissaris), zoveel mogelijk na Belgische deskundigen te hebben gehoord, Nadat zij zich van de hun opgelegde leveringsverplichting hebben gekweten, zijn de landbouwers gerechtigd vrij U beschikken over de veldvruchten, die zij nog bezetten, en ze, overeenkomstig de later uit te vaardigen bepalingen ( Artikel 7), in den vrij en handel van de hand te doen, zonder aan de in Artikel 3 vastgestelde prijzen te zijn gebonden.

Art. 3. Voor de af te lever en vruchten worden onderstaande prijzen betaald : voor gerst fr. 46.— , vroege aardappelen 25.— , late aardappelen 26.— \ per 100 kg. , haver 40.— , cichorei 8.— , tabak, naar gelang van de hoedanigheid, van 200 fr, tot 400 fr. per 100 kg., vermeerderd met een premie, die tot 100 fr. kan bedragen voor 100 kg. bijzonder goed verzorgde planten. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) is gerechtigd lagere prijzen vast te stellen voor veldvruchten die niet binnen een bepaalden termijn geleverd zijn. De Armee intendantur (Legerintendantie) heeft dezelfde bevoegdheid voor wat de haver betreft.

Art. 4. De bevoorrading van afzonderlijke verbruiksgemeenten of inrichtingen tot nut van algemeen met taie aardappelen van eigen verbouw of van gehuurden grond, is toegelaten uit bepaalde gebieden die door de kartoffelversorgungsstelle der Verwaltungschefs fiir Flandem und WalIonien (Aardappelbevoorradingskantoor bij de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië) aan de aanvragers worden aangewezen op grondslag  een bebouwde oppervlakte van 1 are per hop van den verbruiker. Overeenkomsten betreffende de bevoorrading zijn aan de goedkeuring van de Kartoffelversorgungsstelle onderworpen ; de goedkeuring kan van bepaalde voorwaarden of verplichtingen afhankelijk gemaakt worden.

Art. 5. De Prasidenten der Zivilverwaltung zijn bevoegd, de gemeenten of de landbouwers, die de hun opgelegde levering niet of niet bijtijds gedaan hebben, een geldboete van 1 tot 20 mark (voor tabak tot 100 mark) op te leggen voor ieder kilogram, dat niet of niet bijtijds geleverd werd en, in plaats van of samen met de geldboete, de onteigening van andere door den landbouwer verbouwde veldvruchten uit te spreken. De onteigening geschiedt, tegen passende prijzen, ten gunste van de Belgische burgerlijke bevolking. Zij is niet toegelaten, zover de landbouwer de vruchten voor zich zelf en voor zijn bedrijf nodig heeft. Veldvruchten, die binnen een vastgestelde termijn niet geleverd zijn of die verborgen gehouden worden, kunnen door de Prasidenten der Zivilverwaltung” verbeurdverklaard worden. De Verwaltungschef beschikt over de door den verbruiker betaalde koopsom tot liefdadige doeleinden.

Art. 6. De Prasidenten der Zivilverwaltung zijn bevoegd de gemeenten, die daartoe de aanvraag doen, te machtigen de door den eigenaar of de pachters onbebouwd gelaten stukken grond te verpachten of voor eigen rekening te bewerken.

Art. 7. De Verwaltungschef is met de uitvoering dezer Verordening belast. Hij is gerechtigd uitvoeringsbepalingen tot deze Verordening uit te vaardigen en al de nodige schikkingen te treffen, met het oog op de uitvoering van de verordening en op de regeling van den handel en het vervoer der in beslag genomen vruchten. De Armee intendantur” heeft dezelfde bevoegdheid voor wat de haver betreft. De Verwaltungschef is gerechtigd verschillende gemeenten te verenigen tot leveringsgroepen, die overeenkomstig artikel 3, in plaats van ieder gemeente afzonderlijk, de leveringsplicht op zich zullen nemen. Hij is eveneens gerechtigd de Prasidenten der Zivilverwaltung te machtigen de bevoegdheden waarmede deze krachtens Artikel 3 tot 6 bekleed zijn, op andere diensten over te dragen.

Art. 8. Wie de bepalingen van deze  Verordening of van de ter uitvoering er van uitgevaardigde onderrichtingen en bevelen ( Artikel 7) overtreedt, wordt met een geldboete van ten hoogste 50.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Beide straffen kunnen ook te zamen worden uitgesproken. De poging tot overtreding is strafbaar. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van in beslag genomen veldvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet ten minste een week gevangenzitting of een geldboete, die ten minste tienmaal de prijzen overeenkomstig Artikel 3, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt, uitgesproken worden. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel de 15 September 1918.

No. 87. 21. september 1918.

Bekendmaking betreffende de liquidatie an Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 253 van 13 september 1916 en nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der Franse firma Marius Bonnard, woonhuis en fabriek, De Bosnestraat 16, Sint-Jans-Molenbeek. De heer J. Welker, Oude Kleerkoopersstraat 24 te Brussel , is tot likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen.

No. 87. 21. september 1918.

Bekendmaking. –uithangen Op grond mijner Verordening van 4 juli 1918, betreffende de Ernte Kommissionen” (Oogstkommissies), evenals der uitvoeringsbepalingen van 4 juli 1918 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Zentral-Ernte-Kommission (centrale Oogstkommissie), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, zemelen, meel en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe (mengtarwe) uit stapelplaats of molen geleverd . . frank 92.19 per 100 kg.
voor rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd . . 52.20 100
voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd 56.20 100
voor ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd … 48.20 100
voor zemelen uit stapelplaats of molen geleverd 21.50 100 voor tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd 105.03 100
voor roggemeel aan hakkers of verbruikers geleverd 63.34 100
voor masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd 67.47 100
voor tarwebrood aan verbruikers geleverd —,89 kg, -uithangen
Deze hoogste prijzen worden op 1 oktober 1918 van kracht.

De  Provinzial-Ernte-Kommissionen (jprovinciale OogsU kommissies) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een hoger en hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulpen Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 4 juli 1918, betreffende de ErnteKommissionen van kracht.

Brussel , den 14 september 1918.

No. 87. 21. september 1918.

Verordening van 31 augustus 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België, zijn in het Vlaams bestuursgebied de in onderstaande lijst opgesomde Belgische postambtenaren bevorderd tot den dienstgraad, aangegeven in de 3e kolom : Standplaats. Naam. Dienstgraad. Antwerpen ( Post eerstaanwezend Postdirektion) Hallemans, J. A. bureeloverste. Antwerpen (Postdirektion) Baet, E. P. M. E. bureeioverste. Brussel (Algemeen Sekretariaat van het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen) Backer-Overbeek, J. hoofdklerk.

Brussel , den 19 september 1918.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart Nieuwpoort Kerk en kerkhof