31 december 1917 maandag Sint Niklaas

Geen nieuws.

’t Vet kost in den Amerik. Winkel 5 fr: den kgr.zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 02-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

afbeelding uit l’illustration op wacht in de winter

30 december 1917 zondag Sint Niklaas

Ze mogen terug met potten, eens per maand, aan de kerkuitgangen geldinzamelingen voor de krijgsgevangenen doen

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 02-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

uit l’illustration  decoraties van de oorlog

28 december 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

van 27 tot en met 29-12-1917 geen nieuws in het dagboek
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

affiches uit de collectie KOKW

No. 429. – 28. december 1917.
Verordening.
Art. 1. De ontvanger der registratie van Brussel-Oost (Van Campenhoutstraat, nr 29) wordt bevoegd verklaard voor de registratie van de oorkonden bedoeld in de Verordening van 2 Juni 1917 (Wet~ en Verordeningsblad, W. 3837).

Art. 2. De regeling van 27 maart 1893 (Belgisch Staatsblad, bl. 985) van de loongelden aan notarissen verschuldigd is op de in artikel 1 genoemde oorkonden met dien verstande toepasselijk, dat de daaruit voortspruitende loongelden en andere rechten aan de „Hauptkasse der Finanzabteïlung” (Hoofdkas van de afdeling van Financiën) bij den Generaal Gouverneur in België te betalen zijn.

Art. 3. Het Hoofd van de afdeling van Financiën (Leiter der Finanzabteilung) bij den Generaal Gouverneur in België, kan in bijzondere gevallen en om redenen van billijkheid, uitstel verlenen voor de betaling van de rechten en loongelden, die hetzij wegens registratie, hetzij krachtens artikel 2 dezer Verordening ontstaan. In zulk geval is de registratie niet afhankelijk van de voorafgaande betaling der rechten en loongelden.
Brussel, den 8n December 1917.
No. 429. – 28. december 1917
Verordening houdende toekenning van voorlopige kredieten, te gelden op de begrotingen van het dienstjaar 1918.

Art. 1. Voorlopige kredieten te gelden op de begrotingen der gewone uitgaven voor het dienstjaar 1918, worden geopend, te weten :

I. In het Vlaams bestuursgebied.
Voor de openbare schuld fr. 10.924. 415
dotaties 377.725
les non-valeurs et remboursements „ 650.000
le ministere de la justice „ 10.345.300
le ministere de l’interieur „ 2.572.250
le ministere des sciences et des arts „ 14.016.800
le ministere de l’industrie et du travail „ 4.603.200
le ministere de finances „ 67.689.160
le ministere de l’agriculture et des travaux publics „ 10.468.010
les depenses pour ordre „ 40.000.000

II. Dans la region administrative wallonne.
pour la dette publique fr. 5.003.00
„ les non-valeurs et remboursements „ 475.000
„ le ministere de la justice „ 6.356.400
„ le ministere de l’interieur „ 1.692.000
„ le ministere des sciences et des arts „ 9.389.500
„ le ministere de l’industrie et du travail „ 3.036.100
„ le ministere des finances „ 4.068.100
„ le ministere de l’agriculture et des travaux publics „ 3.020.000
„ les depenses pour ordre „ 20.000.000
Art 2. Deze Verordening treedt op den dag harer afkondiging in werking.
No. 429. – 28. december 1917.
Verordening betreffende het heffen van belastingen gedurende net jaar 1918.

Art. 1. De rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen zullen, in hoofdsom en opcentiemen ten voordele van de Staat, gedurende het jaar 1918 verder geïnd worden volgens de op 31 december 1917 geldende wetten en tarieven welke den omslag en de heffing er van regelen.
Art. 2. Deze Verordening wordt met ingang van 1 januari 1918 van kracht.
Brussel, den 20n december 1917.
No. 429. – 28. december 1917.
Verordening betreffende de Belgische begroting van de ontvangsten en uitgaven voor order, voor het dienstjaar 1917.
Enig artikel. De Belgische begroting van de ontvangsten en uitgaven voor order, voor het dienstjaar 1916, vastgesteld bij Verordening van 28 oktober 1916 (Wet en Verordeningsblad, Nr 273), blijft ook voor het dienstjaar 1917 bestaan.
Brussel, den 20n december 1917.
No. 429. – 28. december 1917.
Verordening
(voor Vlaanderen en voor Wallonië)
Over de verjaringstermijn
Enig artikel. De schuldvorderingen van kooplieden en ambachtslieden wegens levering van waren of uitvoering van werken, of personen die geen kooplieden {artikel 2 en 5 van de wet van 1 Mei 1913), verjaren, zover zij nog niet verjaard zijn niet voor het einde van het jaar 1918.
Brussel, den 20n december 1917.
No. 429. – 28. december 1917.
Verordening
(voor Vlaanderen en voor Wallonië) waarbij de wetgeving inzake rechtstreekse belastingen wordt gewijzigd. De wetgeving in zake rechtstreekse belastingen wordt aangevuld als volgt :
I. Personele belasting.
Art. 1. § 1. Met wijziging van artikelen 51 en volgende der wet van 28 juni 1822, worden de belastingschuldigen die in 1918 bij voortduur de woonhuizen of gebouwen zullen gebruiken voor dewelke zij over 1917 werden aangeslagen en waaraan geen merkelijke verandering zal gebracht geweest zijn, ontslagen van het hernieuwen hunner aangifte in de personele belasting wat betreft de drie eerste grondslagen (huurwaarde, deuren en vensters, mobilair). Zij worden dienaangaande over 1918 belast op grond der bestanddelen van hun aanslag over 19

§ 2. Wie voor 1 April 1918 belastbare woning of gebouwen in gebruik heeft, welke werkelijke aan de personele belasting nog niet onderworpen veranderingen hebben ondergaan, blijft gehouden, evenals de nieuwe bewoners, zijn aangifte bij den bevoegden ontvanger belastingen te doen, op straffe ener boete van vijftig frank, en ongerekend den aanslag van ambtswege. Deze aangifte moet worden gedaan voor 15 januari 1918 door degene die gemelde gebouwen bij aanvang van het jaar in gebruik zal hebben en voor 15 April daaropvolgende, door degene die dezelve slechts in den loop van het 1e trimester zal in gebruik nemen. Bij gebreke van dergelijke aangifte is de nieuwe eigenaar solidair verantwoordelijk met den vorige gebruiker, voor de belasting die over 1918 op naam dezes laatsten blijft ingeschreven ; deze wordt van bedoelde gemeenschappelijke verplichting ontslagen indien hij de verandering aan den bevoegden ontvanger heeft bekend gemaakt voor 15 januari of voor 15 April 1918, volgens de opmerkingen gemaakt in het voorgaande lid.
De overschrijving der belasting mag van ambt* op naam van den nieuwen bewoner geschieden.
§ 3. Op bovengemelde datums maken de gemeentebesturen aan den bevoegden ontvanger der belastingen een over van de gezinshoofden die overleden zijn of die verblijfplaats veranderden, onderscheidenlijk m den loop der laatste drie trimesters van 1917 of gedurende het 1 trimester van 1918. Het model dezer lijst wordt door het beheer der belastingen vastgesteld.

Art. 2. § 1. De belastingschuldigen die in 1918 zelfde getal en dezelfde soort van dienstboden en van paarden zullen houden als diegene op grond waarvan zij over 1917 werden belast, worden insgelijks ontslagen van het hernieuwen hunner aangifte. Over 1918 worden zij uit hoofde dezelfde bestanddelen aangeslagen.
§ 2. Degenen waarvan het getal en de soort van dienstboden of van paarden in 1918 niet meer dezelfde zullen zijn als in 1917, moeten, op straf ener boete van vijftig frank en van de strafbepalingen voorzien bij artikelen 88 en 105 der wet van 28 juni 1822, hunne aangifte doen bij den bevoegden ontvanger der belastingen voor 15 januari 1918 of binnen vijftien dagen van de verandering, naar gelang van de veranderingen in gemelde grondslagen bij aanvang van het jaar of voor het einde van het 3e trimester zullen voorkomen.
Brengen deze veranderingen geen vermeerdering van belasting te weeg, dan zijn de boeten niet toepasselijk.

II Patentrecht.

Art. 3. § 1. Met wijziging van artikelen 16 en volgende der wet van 21 Mei 1819 worden de gevestigde patentplichtigen die in 1918 zullen voortgaan hun koophandel, beroep, bedrijf, stiel of nering in dezelfde voorwaarden als voorheen uit te oefenen, ontslagen van het hernieuwen hunner aangifte. Over 1918 zullen zij worden belast naar de grondslagen van hun aanslag over het vorig jaar, tenzij deze, naar het advies van het college der patentzetters, van ambtswege dient vermeerderd of verminderd te worden met minstens een tiende.

§ 2. De vrijstelling van de aangifte, voorzien in § 1 is niet van toepassing :
1) op de leurders en andere handelaars aangeduid in de wet van 18 juni 1842 ;
2) op de ondernemers van vertoningen, spelen en vermakelijkheden ;
3) op de vreemde schippers noch op de inlandse schippers die hun schip tot woning hebben ;
4) op de bosexploitanten ;
5) op de patentplichtigen die den zetel hunner zaken hebben verplaatst ;
6) op al de aan het klimmend patentrecht onderworpen belastingschuldigen.
De hierboven genoemde belastingschuldigen blijven dientengevolge gehouden over 1918 aangifte te doen.

§ S. De aanslagen in het gewoon patentrecht mogen worden vervangen door aanslagen in het klimmend patentrecht en wederkerig, wanneer deze maatregel nodig is tot het handhaven der juiste evenredigheid van de belasting.
III. Bijzondere bepaling.
Fiskale verjaringstermijn.

Art. 4. Worden tot verdere schikking verlengd, de verjaringstermijnen voor de invorderbaarheid van de gesloken rechten en voor de vervolgingen tot inning van rechtstreekse belastingen en daarmede gelijkgestelde rechten.
Brussel, den 24 december 1917.

26 december 1917 woensdag. Sint Niklaas

Stille kerstmis bij de Duitschers geweest.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 27-12-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Voorpagina  l’evenement la tristesse  d’une veuve de droefenis van een weduwe

24 december 1917 maandag. Sint Niklaas

Een Duitsch infanterie regiment komt hier toe en wordt in ’t Klein Seminarie en bij de burgers gekazerneerd.

van 27 tot en met 29-12-1917 geen nieuws in het dagboek
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 27-12-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19171218 Stapelopneming en handel in zakken

23 december 1917 zondag. Sint Niklaas

 Geen Nieuws.
van 22 tot en met 23-12-1917 geen nieuws in het dagboek
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 27-12-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19171218 Stapelaangifte weefsels en gemaakte en gebreide goederen en lintwaren

22 december 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

van 22  tot en met 23-12-1917 geen nieuws in het dagboek
zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 27-12-1917 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19171218 Inbeslagname en inrichtingsvoorwerpen uit spaarmetalen tot 12