30 juni 1918 zondag. Geen nieuws.

l

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 03-07-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 62. – 26. juni 1918.
Bekendmaking. ** Op grond mijner verordening van 19 juni 1917 betreffende de Oogstcommissies , evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 juni 1917 tot deze verordening heb ik, op voorstel der centrale Oogstcommissie (Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, zemelen, meel en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe (mengtarwe)uit stapelplaats of molen geleverd …. frank 73.82 per 100 kgr. voor rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd „ 40.46 „ „ „
voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 43.90 „ „ „
voor ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd „ 42.78 „ „ „
voor zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „ „
voor tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 84.18 „ „ „
voor roggemeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 49.78 „ „ „
voor masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 53.33 „ „ „
voor tarwebrood aan verbruikers geleverd „ —.71 „ kg.
Deze hoogste prijzen worden op 1 Juli 1918* van kracht.
De provinciale Oogstcommissies (Provinzial-Ernte-Kommissionen) zijn bevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeester telkens een lageren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor de verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit,blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de verordeningvan 19 Juli 1917, betreffende de Oogstcommissies, van kracht.
Brussel , den 15 juni 1918.
No. 62. – 26. juni 1918.
Bij besluit van 15 juni 1918* van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Hendrik Guis, gewezen politieagent, tot politiekommissaris der gemeente Merelbeke provincie Oostvlaanderen) benoemd.
Brussel , den 18 juni 1918.
No. 62. – 26. juni 1918.
Bekendmaking betreffende het examen van leraar en lerares In het tekenen aan de inrichtingen van Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwljs.
Art. 1. De jury, in 1918 belast met het afnemen van het examen van leraar en lerares in het tekenen hij het Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwijs, zal van 15 September af zetelen in de lokalen van de Rijks Middelbare Normaalschool, Broekstraat 70 te Brussel .
Art. II. Leergangen, voorbereidende tot het examen, zullen gegeven worden in dezelfde richting van 1 tot 15 Augustus.
Art. III. De inschrijvingen zijn in te zenden hij het Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs, Liefdadigheidsstraat 25 te Brussel . Na 15 Juli worden geen aanmeldingen voor de voorbereidende leergangen meer aanvaard. Na 15 augustus worden geen aanmeldingen meer aanvaard voor het examen.
De aanmeldingsbrieven zullen opgeven : naam en voornamen der kandidaten, adres, geboorteplaats en -datum, aard van de getuigschriften en diploma’s, welke men reeds bezit, examen voor hetwelk men zich aanmeldt en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden.
Art. IV. De kandidaten, die zich op tijd laten inschrijven, melden zich, zonder verdere oproeping, in het voornoemd lokaal aan, te 10 uur ’s morgens. Zij zullen zorg dragen zich op de openingszitting te voorzien van hun oorspronkelijk onderwijzersdiploma of van een voor echt verklaard afschrift er van.
Brussel , den 15 juni 1918.

No. 63. – 29. juni 1918.

Besluit. Op voorstel van den „Pràsident der Zivilverwaltung’* (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) der provincie Brabant en van dm gemeenteraad der stad
Brussel , besluit ik, overeenkomstig met keizerlijk decreet van 10 Brumaire, Jaar XIV, het navolgende : Enig Artikel. 1. De beheerraad van de godshuizen en van het armwezen der stad Brussel is gemachtigd, overeenkomstig het in zijn zitting van 30 oktober 1917 genomen besluit aan het onder zijn beheer staande gasthuis Brugmann, 2 gebouwen op te richten, bestemd voor huidziekten en zieke kinderen en, voor het oprichten van deze gebouwen 100.000 frank (honderd duizend frank) te besteden.
2. Een aanvullend krediet van hetzelfde bedrag wordt daartoe aan genoemd beheer verleend. De „Verwaltungschef’ (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van dit besluit belast,
Brussel , den 30 mei 1918.
No. 63. – 29. juni 1918.

Verordening ** tegen den woekerhandel in vee en vlees.

Ter aanvulling van de verordening  tegen den woekerhandel (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België en, onder opheffing van de verordening van 30 mei 1916, betreffende den handel in slachtvee (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, hl. 2235), verorden ik het navolgende voor het Vlaams bestuursgebied :
Art. 1. Met ingang van 1 juli 1918*, is de beroepshandel in vee en vlees zonder bijzondere schriftelijke toelating verboden, ook voor handelaars van beroep, die reeds voor 1 Augustus 1914 zelfstandig handel dreven. Al de vroeger verleende toelatingen zijn van 1 juli 1918* af ongeldig. De toelating wordt, in gemeen overleg met den „Gouvernement Veterinairs” (Gouvernementsveearts) verleend door den „Pràsident der Zivilverwaltung” (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) in wiens ambtsgehied de handelsinrichting gevestigd is. Zij is herroepelijk en kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Zij geldt als toelating voor liet uitoefenen van het beroep in de provincie, waarvoor zij verleend is ; zij kan echter, door een daarop te plaatsen vermelding van den bevoegden „Pràsident der Zivilverwaltung’ ook voor andere provincies geldig gemaakt worden. Toelatingen voor het gehele gebied van het „Generalgouvernemen (Generaal-Gouvernement) worden verstrekt door de „Verwaltungschefs” (Hoofden van het burgerlijk bestuur) , in gemeen overleg met de „ Veterinàrabteilung’ ‘ ( Veeartsenijkuridige Afdeling) van het ,,Generalgouvernement’
Art. 2. De voorschriften van artikel 1 zijn ook toepasselijk op ondernemers of vennootschappen, die, zonder dat daarbij gewin wordt beoogd, in geregeld handelsverkeer vee of vlees voor de bevoorrading van de bevolking opkopen of afzetten, zomede op de ondernemers van fabrieken van vleeskonserven; zij zijn voorts van toepassing op de personen die, in opdracht van vee- of vleeshandelaars van beroep of van bovenbedoelde ondernemers of vennootschappen, vlees kopen of verkopen.
Art. 3. De personen, die overeenkomstig artikel 1 de toelating hebben verkregen om handel te drijven in vee en vlees, evenals hun lasthebbers, moeten, gedurende de uitoefening van hun beroep,het toelatingsbewijs op zich dragen. Zij moeten, alvorens een koophandeling af te sluiten, den verkoper inzage geven van hun toelatingsbewijs en van hun eenzelvigheidsbewijs. Het toelatingsbewijs moet, op aanvraag, aan de lasthebbers van de Duitse overheden getoond worden.
Art. 4. De personen, die de toelating hebben verkregen om handel te drijven in vee en vlees, moeten, overeenkomstig het hieraan toegevoegd model, boekhouden over hun aan- en verkopen van vee en vlees.
Art. 5. De voorschriften van deze verordening zijn niet toepasselijk op den aan- en verkoop van vlees in den kleinhandel.
Art. 6. De „Verwaltungschef” is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen.
Art. 7. Overtredingen van deze verordening worden gestraft overeenkomstig de strafvoorschriften der verordening 10 juni 1917 tegen den woekerhandel. Iedere 1 november 1917 handeling in strijd met vorenstaande verordening valt voor Het overige eveneens onder toepassing van genoemde verordening. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel , den 20 juni 1918.
No. 68. – 29. juni 1918.

Verordening ** houdende verbod, vee te kopen of te verkopen onder beding van latere levering.
Art, 1, Het is verboden vee te kopen of te verkopen, indien de levering en de betaling niet binnen 14 dagen na den koop of den verkoop bedongen is, Reeds afgesloten koopverdragen, waarin een langere leveringstermijn is voorzien, zijn van nul en gener waarde, voor zover de verkoper het vee of het vlees er van nog in handen heeft De bevoegde ,,Pràsidenten der ZivUverwaltung* (voorzitters van het burgerlijk bestuur) kunnen, in gemeen overleg met de Veterinarabteilung” (Veeartsenijkundige Afdeling) bij het Gouvernement uitzonderingen op dat verbod toestaan.

Art. 2. Overtredingen worden met ten minste 1 maand en ten hoogste 1 jaar gevangenis en met een geldboete van ten minste 1000 en ten hoogste 100.000 mark of met een van beide straffen gestraft. Bovendien wordt het in strijd met het verbod verhandeld vee of vlees er van verbeurdverklaard. De poging tot overtreden is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgshevelhehhers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 3, Deze verordening wordt den dag harer afkondiging van kracht.
Brussel , den 20 juni 1918*,
No. 63. – 29. juni 1918.
Beschikking. Overeenkomstig artikel 4 der verordening C. C. Illh 2383 van 20 Jupii 1917 betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens aan de hij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere School voor Handelswetenschap alsmede artikel 7 der verordening C C. Illh 2388 van 20 juni 1917, betreffende het examen tot den graad van licentiaat in de handelswetenschap aan voornoemde Hogere School, Onder wijziging der beschikking Illh 247 van 29 Augustus 1917 bepaal ik :
Art. 1. De examencommissies, voor het studiejaar 1917- 1918, belast met het afnemen aan de hij de Universiteit te Gent toegevoegde Hogere School voor Handelswetenschap van de na vermelde examens, zijn samengesteld dis volgt
1. Commissie voor bet toegangsexamen. De heren : B, Claeys professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere School voor Handelswetenschap, voorzitter, J. Mees professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, P. Thihau, docent aan de Universiteit te Gent, R, Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap.
2. Commissie voor het examen tot den graad van licentiaat in de handelswetenschap.
a) Voor het eerste examengedeelte. De heren : R. Claeys, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere School voor Handelswetenschap, voorzitter, R. Van Sint Jan, doceren aan de Hogere School voor Handelswetenschap, P, Thibau, docent aan de Universiteit te Gent, A, L. Van den Brande, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap, F, Sandbergen, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap, J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent, H, Boeke, professor aan de Universiteit te Gent, B. Huybreghts, professor aan de Universiteit te Gent, A. Van Roy, professor aan de Universiteit te Gent,
b) Voor het tweede examengedeelte. De heren : R, Claeys, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere School voor Handelswetenschap, voorzitter, B. Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap, P. Thihau, docent aan de Universiteit te Gent, A. L. Van den Brande, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap J. Van den Bussche, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap, M. Ohoussier, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap, H. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent, A. Van Boy, professor aan de Universiteit te Gent, J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent,
Art. 2. Iedere commissie stelt uit haar midden enen secretaris aan.
Art. 3. De bestuurder der Hogere School voor Handelswetenschap is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 21 juni 1918.
No. 68. – 29. juni 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 30 maart 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België, is de wettelijke erkenning verleend aan de Onderlinge Maatschappij voor de verzekering tegen sterfte van het vee, gezegd : ,,Sint Isidorusgilde” te Tielen (provincie Antwerpen).
Brussel, den 18 juni 1918
No. 68. – 29. juni 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 23 maart 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België zijn de wijzigingen toegebracht aan de artikel  der statuten van de Onderlinge Maatschappij voor de verzekering tegen de sterfte der paarden : Paardenverzekering Sint-Isidorus”, gevestigd te Lubbeek (Brabant), goedgekeurd,
Brussel , den 18n juni 1918.
No. 63. – 29. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de verhoging van den abonnement – en aankondigingsprijs van het Wet- en Verordeningsblad en het bijblad. Met het oog op de vermeerdering van de kosten voor het uitgeven van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, wordt de abonnementsprijs van dat blad met ingang van 1 Juli 1918* 6.25 frank per kwartaal, en de aankondigingsprijs op 75 centiem per regel of per ruimte van een regel gebracht. Van den zelfde dag af, bedraagt de abonnementsprijs van het bijblad van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen 15 centiem per vel van 8 bladzijden, en de aankondigingsprijs een frank per regel of per ruimte van een regel. Te dezer gelegenheid wordt verwezen naar de verordening van 13 december 1917 van den heer „Generalgouvemeur” (Generaal Gouverneur) (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 4899) luider welke alle bekendmakingen slechts dan voor het gehele gebied van het generaal gouvernement” (Generaal Gouvernement) wettelijke uitwerking hebben wanneer zij in beide Wet en Verordeningsbladen verschijnen. De aanvragen tot bekendmaking van aankondigingen in het hoofdblad van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen zijn aan de Staatsdrukkerij te
Brussel , die tot bekendmaking van aankondigingen in liet hoofdblad van het Wet’ en Verordeningsblad voor Wallonië aan het dienstkantoor van dat blad ie Namen (rue du Luxembourg 1) te richten. Voor de openbaarmaking in ieder blad is de volle aankondigingsprijs te betalen. De aanvragen tot bekendmaking van uitnodigingen tot algemene vergaderingen van handelsvennootschappen moeten ten laatste een maand voor den dag der vergadering ingediend worden.
Brussel , den 25 juni 1918.
No. 63. – 29. juni 1918.
Bekendmaking betreffende het afnemen Tan het examen van lerares in de nuttige handwerken b|j het Middelbaar Onderwijs.

I. De jury, in 1918 belast met het afnemen van het examen van lerares in de nuttige handwerken hij het middelhaar onderwijs, zal van 26 Augustus af, te 10 uur ’s morgens, zetelen in de Rijks Middelbare meisjesschool, te Schaarbeek.
II. Voorbereidende leergangen tot de examens zullen in dezelfde school plaats hebben van 12 tot 24 Augustus.
III. Tot dit examen worden toegelaten de personen, die houdster zijn van het diploma van lerares hij het middelbaar onderwijs van den lageren graad of ontslagen werden van het vereiste diploma.
IV. De aanmeldingen zijn in te zenden hij het Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs, Liefdadigheidsstraat 25 te Brussel .De aanmeldingsbrieven moeten opgeven : naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, aard van de diploma’s en getuigschriften welke de recipiendae reeds bezit en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden. Op 15 Juli worden de inschrijvingen gesloten. Aanmeldingen, die te laat inkomen, worden niet meer in aanmerking genomen.

V. De recipiendae worden opgeroepen door den voorzitter van de jury. Bij het begin van het examen moeten ze hun diploma of het bewijs van ontslaging van het gewenste diploma aan de jury overleggen.
Brussel , den 18 juni 1918.

19180627 Vermelden naam op houten bordje

 

29 juni 1918 zaterdag. Sint Niklaas.

We krijgen eene nieuwe aardappelkaart. De 3e kolenverdeeling voor Vlaanderen heeft plaats gehad.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180629 – De Oostenrijker over de Piave teruggeworpen. 
tot en met 29-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180624 Verzamelen Brandnetels

27 juni 1918 donderdag. Sint Niklaas

De regeeringsprijs voor erwten en bloemkoolen is 1,00 fr:. Onder 2,00 fr: de kgr: kan men geene erwten krijgen.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws

19180627 – De Ex-tsaar van Rusland door de Bosjewicken vermoord.

tot en met 29-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Tegen woekerhandel in vee en vlees

26 juni 1918 woensdag.Sint Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 62. – 26. juni 1918.

Beschikking betreffende het vaststellen der onderhoudskosten voor de in de Weldadigheidsgestichten, Krankzinnigengestichten, enz., ondergebrachte personen, voor het jaar 1918.
Art. 1. De prijs van den onderhoudsdag van de in de weldadigheidsscholen ondergebrachte personen, wordt voor het jaar 1918 op 3 frank voor jongens en 2 frank voor meisjes vastgesteld. De prijs van den onderhoudsdag van de in Bewaargestichten te Merksplas en te Bekheim ondergebrachte Franse krankzinnigen, wordt voor het jaar 1918 op 2.40 frank vastgesteld. De verblijfkosten voor de geleiders van krankzinnigen wordt op 6 frank, 10 frank en 15 frank vastgesteld, naar gelang de terugreis plaats vindt op denzelfden, op den tweeden of op den derden dag. Deze schadeloosstelling is onafhankelijk van de volgens Artikel 1 der verordening van 30 augusttus 1903 te betalen reiskosten.
Art. 2. De prijs van den onderhoudsdag der in de Bedelaarsgestichten en Toevluchtshuizen, evenals der tijdelijk in de Gevangenissen ondergebrachte personen, wordt voor het jaar 1918 in zulke mate verhoogd, dat er moet betaald worden :
A. In de Bedelaarsgestichten en Toevluchtshuizen, voor gezonde mannen en voor gezonde vrouwen, en voor zulke zieken, wier gezondheidstoestand gene bijzondere verpleging vereist fr. 1.80 B.
In de Bedelaarsgestichten en Toevluchtshuizen : a) voor zieke mannen en vrouwen, wier gezondheidstoestand ene bijzondere verpleging vereist /r. 2.49 266
b) voor kinderen van 3 maanden tot 2 jaar oud, welke zich hij hun moeder bevinden fr. 0.75

Art, 3, De prijs van den onderhoudsdag van de in de Gods- en Gasthuizen ondergebrachte niet krankzinnige behoeftigen, wordt voor het jaar 1918 met 60 centiem verhoogd boven den in het Koninklijk Besluit van 24 maart 1914 (Moniteur belge van 29 maart 1914, nr. 88) vastgestelden ‘prijs.
Art. 4. De pyrijs van den onderhoudsdag van krankzinnige behoeftigen, welke in Krankzinnigengestichten, Bewaarplaatsenf tijdelijke en doorgangsgestichten opgenomen zijn, wordt voor het jaar 1918 verhoogd met 60 centiem boven den in het besluit van 25 maart 1914 (Moniteur belge van 29 maart 1914, nr. 88) vastgestelde prijs. De „Verwaltungschef fur Flandern’ wordt met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel den 6 juni 1918.
No. 62. – 26. juni 1918.
267 Verordening houdende wijziging van het invoerrecht op zout.
Ter wijziging van § 2, lid 1, mijner verordening van 9 juni 1917, waarbij een tolrecht op het zout wordt gevestigd (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 3853), beaal ik het navolgende : Zout van om het even welken aard (salinezout, gemalen steenzout en alle ander zout) is bij invoer uit het buitenland in België onderworpen aan een invoerrecht, bedragende 16 frank per 100 kg.
Brussel , den 13 juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Stedelijke Aardappelbevoorradingsdienst

25 juni 1918 dinsdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 25-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel Gemeentehuis en brouwerij

24 juni 1918 maandag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 61. – 22. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1, Aan de gemeente Schelle (provincie Antwerpen), wordt, voor den gewone dienst van het lager onderwijs gedurende Het dienstjaar 1917, een buitengewone toelage van 2.500 frank (twee duizend vijfhonderd frank) verleend, om de bijkomende kosten, ontstaan ten gevolge van de toepassing der wet op het lager onderwijs, te helpen dekken ; genoemde som wordt uitgetrokken op Hoofdstuk VI, artikel 71, van de begroting van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor het dienstjaar 1917 (2e helft).
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 13 juni 1918.
No. 61. – 22. juni 1918.
Bekendmaking. Bij Besluit van 18 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Theodoor Minnaert, ingenieur en buurtwegkommissaris der provincie Brabant, benoemd tot werfopziener hij het beheer der gemeentewegen van het Vlaams ministerie van Landbouw en Openbare Werken.
Brussel , den 15 juni 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180620 Inbeslagneming van moutkiemen

23 juni 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 61. – 22. juni 1918.

Beschikking. Gezien artikel 12 der wet van 10 april 1890/3 Jidi 1891, Gezien de artikelen 8, 14, 15 en 20 van het koninklijk besluit van 25 januari 1897 en de artikelen 12 tot 14 van het ministerieeilBesluit van 30 januari 1897, betreffende de hij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Technische Scholen, Gezien de verordening van 21 februari 1918 — V, FI, Illb 374/18 — voor de inrichting van een mijnbouwkundige afdeling aan de Technische Scholen bij de Universiteit te Gent, op voorstel van den bestuurder der Technische Scholen wordt besloten :

Art. 1. De jury*s, belast met het afnemen, in het jaar 1918, van de nu vermelde examens, aan de bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Technische Scholen, zijn samengesteld als volgt :
1. Voorbereidend examen tot den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur en toegangsexamen tot de academische graden. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent bestuurder der Technische Scholen, voorzitter ; F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, P. Menzeraih, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, A, Vlamynck, docent aan de Universiteit te Gent.

  1. Examen tot den wettelijke graad van kandidaatingenieur. Eerste gedeelte. De heren. E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, B. J. Kortmuller, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent. Tweede gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter,F. BruleZy professor aan de Universiteit te Gent R, J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, E. C. Witsenimrg, professor aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent.
  2. Examen tot den academische graad van leerling ingenieur. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F, Bridez, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, R, J. Korimulder professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Geni, J, A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Gent, A, Jacohy docent aan de Universiteit te Gent, M, Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, Tweede gedeelte. De heren : E, P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F, Bndez, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent, J. A. Vollgraff, professor aan de Universiteit te Geni, E, C. Witsenburg, professor aan de Universiteit te Gent, M, Minnaeri, docent aan de Universiteit te Gent.
  3. Examen tot den academische graad van leerling conducteur. De heren: E, P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, F. Brûlez, professor aan de Universiteit te Gent, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Vaûton, professor aan de Universiteit te Gent, A. Jacob, docent aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, B. Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool te Gent.
  4. Examen tot den wettelijke graad van ingenieur der burgerlijke bouwkunde. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, H. E, Boeke, tijdelijk professor aan de Universiteit te Gent, A. Former, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, A. De Jaegere, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, B.Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool,
  5. Examen tot den wettelijke graad van mijningenieur. Eerste gedeelte. De heren : E. P. van den Berghe, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Technische Scholen, voorzitter, H. E. Boeke, tijdelijk professor aan de Universiteit te Gent, C. De Bruyker, professor aan de Universiteit te Gent, A. Fornier, professor aan de Technische Scholen, E. Haerens, professor aan de Universiteit te Gent, F. Stoher, professor aan de Universiteit te Gent, J. J. P. Valeton, professor aan de Universiteit te Gent, J. Versluys, professor aan de Universiteit te Gent, M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, A. De Jaegere, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool R. Kimpe, docent aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool.

Art. 2. ledere jury henoemt uit haar midden een secretaris.

Art. 3. In geval een jurylid verhinderd is, zal de bestuurder der Technische Scholen in diens vervanging voorzien.

Art. 4. De dagen der onderscheiden bovenvermelde examens, alsmede de dagen waarop de inschrijvingen voor die examens worden genomen, zijn bepaald als volgt :

1. Voorbereidend examen tot den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur en toegangsexamen tot de academische graden. De eerste zittijd zal den Dinsdag 6 Augustus, de tweede zittijd den Dinsdag 8 oktober, telkens te 9 uur, in het gebouw der Technische Scholen (Plateaustraat) worden geopend. Inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd, tot den 8 Augustus ; voor den tweeden zittijd, tot den 6 october, op het Secretariaat in voormeld gebouw.

  1. Examens tot den wettelijke graad van kandidaat ingenieur en tot academische graden van leerling ingenieur en van leerling-conducteur. De eerste zittijd zal den Dinsdag 23 Juli, de tweede zittijd den Dinsdag 1 oktober, telkens te 9 uur, in het gebouw der Technische Scholen (Plateaustraat) worden geopend. inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd tot den 20 Juli ; voor den tweeden zittijd, tot den 28 September, op het Secretariaat in Gouverneursgebouw.
  2. Examens tot de wettelijke graden van ingenieur der burgerlijke bouwkunde en van mijningenieur. De eerste zittijd zal den Dinsdag 23 Juli, de tweede zittijd den Dinsdag 1 oktober, telkens te 10 uur in het gebouw der Technische Scholen (Plateaiustraat) worden geopend, Inschrijvingen kunnen genomen worden : voor den eersten zittijd, tot den 20 Juli, voor den tweeden zittijd, tot den 28 September, op het Secretariaat in voormeld gebouw.

Art, 5. De bestuurder der Technische Scholen is belast met de uitvoering dezer beschikking, die in het Wet- en Verordeningsblad zal verschijnen.

Brussel , den 12 juni 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180620 Houdende verbod vee te kopen of te verkopen onder beding van latere levering

21 juni 1917 donderdag Sint Niklaas

De zomer begint vandaag; goed herfst gehad. (moest zijn lente).
Om opkopingen te vermijden mag de groenselmarkt enkel om 7 ½ uur torenuur beginnen.
Het Commiteit stelde de prijzen als volgt.
Bloemkolen 0,50fr: ‘t stuk;
Erwten 0,50fr: de kgr
Kersen 0,50fr: de kgr
Vele hovenier verschenen niet ter markt en verkochten thuis uit aan gemiddeld:
Bloemkoolen 1,00fr: ’t stuk
Erwten 1,00fr: de kgr
Kersen 1,00fr: de kgr
Anderen laten de erwten verdrogen om er van de winter grof geld van te maken.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 61. – 22. juni 1918.
Voor het Vlaams bestuursgebied bepaal ik het navolgende : Overeenkomstig artikel 7 der verordening van 27 maart 1916, betreffende den verkoop van kunstmeststoffen worden, te rekenen van 1 juni 1918*, volgende prijzen vastgesteld voor den omzet van kunstmeststoffen binnen het Belgisch grondgebied :
1. voor in citroenzuur oplosbaar fosfaatzuur 1.85 fr. per kg.

2. voor Bernard-fosfaat, gecalcineerd 16/18 %, los, 7,20 fr. per 100 kg.

3. voor Bernard-fosfaat, gecalcineerd 12/14 %, los, 6.60 fr. per 100 kg.
Brussel . den 4 juni 1918.
No. 61. – 22. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1. Ben heer Alfons Beelen, Frans-biga-square 39 te Schaarbeek, wordt voor het jaar 1918 tot dekking van de aanzienlijke bijkomende uitgaven, ontstaan ten gevolge van de toepassing der wet op het lager onderwijs en van de heersende algemene levensduurte, een buitengewone toelage van 3.200 frank (drie duizend twee honderd frank) toegekend voor den gewone schooldienst van de aanneembare lagere Jongensschool, Frans Riga-square 39 te Schaarbeek ; bedoelde som wordt uitgetrokken op het voorlopig krediet, bewilligd bij verordening van 20 december 1917 en in rekening gebracht op Hoofdstuk VI, artikel 71, der begroting van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten (dienstjaar 1918).
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 8 juni 1918.
No. 61. – 22. juni 1918.
Verordening houdende vaststelling van de hoogste snelheid voor automobielen van bijzonderen. De voorschriften op het rijden, vervat in § 18 der verordening van 26 mei 1915 op het verkeer van automobielen van bijzonderen in België zijn gewijzigd als volgt :

Automobielen mogen niet sneller rijden, dan hieronder is opgegeven :
Op open weg:
personenautomobielen 50 km, per uur
vrachtautomobielen met gummibanden 25 km. per uur,
vrachtautomobielen met ijzeren handen 15 per uur

In gemeenten:
personenautomobielen 25 km. per uur,
vrachtautomobielen 12 per uur

Op plaatsen, waar de geleider den weg niet kan overzien, moet hij de snelheid zodanig regelen, dat het voertuig voor beschadiging en de inzittenden en derde personen voor letsel gevrijwaard zijn. De overige voorschriften van § 18 blijven onveranderd, Deze verordening wordt onmiddellijk van kracht.
Brussel , den 10 juni 1918.
No. 61.-22. juni 1918.
Beschikking. Mijn beschikking  1208 van 28 februari 1918, wordt als gevolgd gewijzigd : I. De heer De Paepe, kantonnaal schoolpziener te Asse is, ter vervanging van den heer Voortmans, hoofdschoolopziener bij het vrij onderwijs, benoemd tot lid in de jury, belast met het afnemen der onderwijzersexamens in het gebied van het Generaal Gouvernement,
De heer Roskin, kantonnaal schoolopziener, is benoemd tot plaatsvervangend lid van genoemde jury,

II. De heer Bollen, kantonaal schoolopziener te Maaseik 18, ter vervanging van den heer Sak, hoofdschoolopziener bij het vrij onderwijs, benoemd tot lid van de jury, belast met het afnemen der onderwijzeressen examens in het gebied van het Generaal Gouvernement. De heer Geuis, kantonnaal schoolopziener te Herentals, is benoemd tot plaatsvervangend lid van genoemde jury.

III. De heer Claeys, kantonnaal schoolopziener te Lede- berg is, ter vervanging van den heer Van Overstraeten, kantonnaal schoolopziener, benoemd tot lid van de jury, belast met het afnemen der onderwijzersexamens in het etappen- en operatiegebouw Vanherstraeten, opzienster van het huishoudkundig onderwijs te Gent, is, ter vervanging van den heer Claeys, kantonnaal schoolopziener, benoemd tot lid van de jury, belast met het afnemen der onderwijzeressenexamens in het etappen- en operatiegebied.
Brussel , den 10 juni 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180620 Controol mannelijke Belgen

21 juni 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 22-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels