21 juni 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 23-06-2018 tot 26-06-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 22-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Betreffende drijfriemen en drijfkabels

Advertenties

20 juni 1918 donderdag. Sint Niklaas

We betalen nieuwe patatten 2,50 fr: de kgr, erwten 2 fr: de kgr, rogge 5 fr: de kgr! Vleesch 25 fr: de kgr!

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 60. – 19. juni 1918.
Verordening betreffende het vervaardigen van dienststempels en dienstzegels.
Art. 1. Wie zonder schriftelijke opdracht of zonder schriftelijke toelating der bevoegde Duitse overheid dienststempels of dienstzegels van hetzij gelijk welken aard (Duitse, Belgische, Franse, enz.) 1. vervaardigt, laat vervaardigen, aan iemand anders dan aan de bevoegde overheid ter hand stelt, zich laat ter hand stellen of op een andere wijze zich aanschaft, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar en met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark, of met een dezer straffen gestraft. De ongeoorloofd vervaardigde stempels en zegels, en de tot de vervaardiging gediend hebbende tekeningen, graveerstiften, sneden of platen, moeten verbeurdverklaard worden. De poging tot overtreden is strafbaar.
Art. 2. Tot het geven van de opdracht of tot het verlenen der toelating zijn gemachtigd :
1. voor den dienst der krijgsoverheden en -kantoren : het hevoegd Militair Gouvernement ;
2. voor den dienst der Duitse burgerlijke overheden, die rechtstreeks van den Generaal Gouverneur in België afhangen, en der daaraan toegevoegde overheden en kantoren : het hoofd van de burgerlijke overheid, die rechtstreeks van den Generaal Gouverneur afhangt en voor wiens dienst de stempels of de zegels tot dienstgebruik bestemd zijn ;
3. voor de Vlaamse ministeries en de diensten, die er rechtstreeks van afhangen : het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen ; voor den dienst der overige Vlaamse overheden : de Voorzitter -van het burgerlijk bestuur (Pràsident der Zivilverwaltung) der provincie, waar de betreffende overheden hun zetel hebben.
Art. 3. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel , den 30 mei 1918

No. 60. – 19. juni 1918.
Bekendmaking. De in artikel 7 der wet bedoelde jury, belast met het goedkeuren van door middelbare onderwijsinrichtingen afgeleverde getuigschriften en met het afnemen van de in artikel 10 en 12 dier wet bedoelde voorbereidende examens, zal in augustus 1918 zitting houden, Aanvragen om goedkeuring van getuigschriften en om toelating tot de voorbereidende examens, moeten van 16 juli tot en met 26 juli 1918* tot den Voorzitter van het burgerlijk bestuur (Pràsident der Zirnlvertoaltung) der betrokken provincie (voor de provincie Brabant, desgewenst tot het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Sectie Hoger Onderwijs, Waterwerktuigstraat 14 te Brussel ) gericht worden. Na dien datum ingediende aanvragen om goedkeuring van getuigschriften zullen niet in aanmerking genomen worden. Na dien datum ingediende aanvragen om toelating tot de examens worden slechts dan in aanmerking genomen, wanneer zij uitgaan :
1. van kandidaten, wier getuigschrift van volledige middelbare studiën door de goedkeuringsjury afgewezen werd en die, in den loop van den aanstaanden zittijd een voorbereidend examen wensen af te leggen;
2. van kandidaten wier getuigschrift van volledige humaniora door de goedkeuringsjury aangenomen werd en die, in den loop van de zelfde zittijd, het voorbereidend examen tot den graad van kandidaat in de wis- en natuurkunde en tot den graad van „kandidaat ingenieur’* wensen af te leggen ;
3. van kandidaten, wier getuigschrift van volledige humaniora door de goedkeuringsjury aangenomen werd en die, door het afleggen van een der aanvullende examens voorzien hij artikel 51 van het koninklijk organisch, besluit van 1 oktober 1890,gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 februari 1896, dat getuigschrift willen geldig maken om lot een ander dan het daarop vermelde wettelijk examen van hoger onderwijs ie worden toegelaten. De onder 2 en 3 bedoelde kandidaten zijn gehouden, hij het overleggen van hun getuigschrift van middelbare studiën, aan den heer Voorzitter van het burgerlijk bestuur en, hij voorkomend geval, aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te verklaren of zij voornemens zijn in den loop van den aanstaanden zittijd het voorbereidend examen af te leggen.
Brussel den 4 juni 1918

No. 60. – 19. juni 1918.
Bekendmaking. De in artikel 34 der wet bedoelde 3 middenjury’s zullen in den loop der maanden juli – augustus en oktober – november aanstaande zitting houden, Kandidaten, die voor bedoelde jury’s wettelijke examens wensen af te leggen, moeten hun aanvraag bij den Voorzitter van het burgerlijk bestuur (Pràsident der Zirnlverwaltung), voor de provincie Brabant, desgewenst bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Sectie Hoger Onderwijs, Waterwerktuigstraat 14 te  Brussel , indienen : voor den zittijd van juli- augustus, van 25 juni tot en met 5 juli ; voor den zittijd van oktober – november, van 25 September tot en met 5 oktober. Voornoemd Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, alsook de Voorzitters van het burgerlijk bestuur verstrekken op aanvraag nadere inlichtingen betreffende de bewijsstukken, die vereist zijn om tot de examens te worden toegelaten,
Brussel , den 4 juni 1918.

No. 60. – 19. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de inrichting van leergangen voorbereidend tot het examen van leraar en lerares in de lichamelijke opvoeding aan de inrichtingen van middelbaar en middelbaar normaal ouderwijs.
Art. I. Met Het oog op het examen van leraar en lerares in de lichamelijke opvoeding bij de inrichtingen van middelbaar en middelbaar normaal onderwijs dat zal plaats hebben te Brussel . in den loop van de maand augustus a.s. op een nader te bepalen datum, worden voorbereidende leergangen ingericht.
Art. II. De leergangen zullen gegeven worden, voor de mannelijke kandidaten s Zondags van 11 tot 1 uur in de lokalen van het Koninklijk Atheneum te Brussel , Eikstraat, en voor de vrouwelijke kandidaten ’s Donderdags van 3 tot 5 uur in de Rijks Middelbare meisjesschool, Verweestraat, te Schaarbeek.
Art. III. De inschrijvingen moeten zonder uitstel opgegeven worden in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Hoofdbestuur van het Middelhaar Onderwijs, Liefdadigheidsstraat, nr. 25, te Brussel , De aanmeldingsbrieven moeten opgeven : naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, aard van de diploma’s en certificaten, welke de kandidaten reeds bezitten, examen dat zij wensen af te leggen en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden.
Art. IV. De recipiendi worden opgeroepen door den Voorzitter van de jury, die hun den juiste datum, waarop de leergangen zullen beginnen, zal mededelen.
Brussel , den 31 mei 1918
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Bekendmaking oogst 1918 verbod verkoop

19 juni 1918 woensdag. Temse.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 18-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180620 Bekendmaking aflevering van drijfriemen en drijfkabels

18 juni 1918 dinsdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
18 juni tot en met 19 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 18-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel de top van de berg een gat van een mijn en zijn inhoud

17 juni 1918 maandag. Sint Niklaas

Tegenwoordig kost een nieuw kostuum 550 fr: een nieuw paar schoenen 150 fr: een nieuwen hoed 10 à 20 fr:
We betalen 0,80 fr: voor 1 liter melk.
Erwten kosten 1,75 fr: de kgr. Nieuwe patatten 2,50 fr: de kgr; aardbeziën 3;50 fr: per kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 26-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 18-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel de kerk

16 juni 1918 zondag.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
18 juni tot en met 19 juni Geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  26-06-1918 geen nieuws
verordeningen

No. 59. – 15. juni 1918.
Verordening betreffende de aangifte van vijandelijke grondeigendom in de provincies Brabant, Antwerpen en Limburg.
Art. 1. Landerijen en bosgronden uit de provincies Brabant Antwerpen en Limburg, die geheel of ten dele het eigendom zijn van Fransen of van onderdanen van Groot-Britannie en Ierland of van de Verenigde Staten van Noord- Amerika, moeten ten laatste op 15 Juli 1918* bij den bevoegden burgemeester (zie artikel 6) worden aangegeven.
Bij de aangifte zijn tevens de uittreksels uit het kadaster over te leggen. De burgemeester moet de aangiften, naar het voorbeeld van het hiernavolgend formulier, in een lijst optekenen en deze ten laatste op 20 Juli 1918* den burgerlijke Kommissaris (Zivilkommissar) doen toekomen. De uittreksels uit het kadaster moeten, gerangschikt volgens de afzonderlijke bezitters, aan de lijst worden toegevoegd.
Art. 2. Kan niet met zekerheid worden vastgesteld, tot welken Staat de in artikel 1 bedoelde personen behoren, dan zijn zij te beschouwen als vijandelijke onderdanen in den zin van deze verordening.
Art. 3. Al de percelen van den in artikel 1 vermelden aard moeten worden aangegeven, onverschillig of zij door den eigenaar zelf gebruikt of aan anderen verpacht worden. Percelen (artikel 1), die reeds onder dwangbeheer of onder toezicht staan, of die op grond van vroeger verordeningen reeds zijn aangegeven, moeten eveneens aangegeven worden.
Art. 4. De eigenaars der percelen zijn verplicht de aangifte te doen. Zijn de eigenaars afwezig, dan is de aangifte te doen door de betreffende beheerders, toezichters of andere personen die gelast zijn de belangen van den eigenaar waar te nemen. Bij ontstentenis van dergelijke personen, is de bevoegde burgemeester (artikel 5) verplicht de aangifte te doen.
Art. 5. De aangifte (artikelen 1 en 4) moet bij den burgemeester van de gemeente op wier gebied de percelen gelegen zijn, warden gedaan, onverschillig of deze door den eigenaar zelf gebruikt of aan anderen verpacht worden.
Art. 6. De burgemeesters zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de volledige en de tijdige aangifte door de betrokken personen (artikel 4).
Art. 7. Overtredingen van deze verordening worden met een geldboete van ten hoogste 100.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar, of met een dezer straffen gestraft.
Art. 8. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 9. Het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering dezer verordening belast.
Brussel , den 8 juni 1918
No. 59. – 15. juni 1918.
Bekendmaking. Op grond der verordening van 2 juni 1918 betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons worden de houders van de op 10 juni 1918* en op 10 September 1918 vervallende kasbons van de krijgsbelastingslening, op 10 december 1915 aangegaan door de negen Belgische provincies, hierbij uitgenodigd bedoelde kasbons ter afstempeling, alsook ter verkrijging van nieuwe intrestkoepons in te leveren hij een der banken van het consortium,
Brussel , den 5 juni 1918.
No. 59. – 15. juni 1918.
Bekendmaking. Bij verordening van 31 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België zijn in het Vlaams bestuursgebied de hierna vermelde Belgische postambtenaren bevorderd :
a) met ingang van 1 oktober 1917, tot bureeloverste, de heer F. P. M. E. Bayet, hoofdklerk te Antwerpen ;
b) met ingang van 1 januari 1918, tot bureeloverste : de heer F. H. Stevenin, hoofdklerk en de heer A. H. J. F. Bollansee, hoofdklerk, beiden te Antwerpen.
Brussel , den 5 juni 1918
No. 59. – 15. juni 1918.
Bij Besluit van 6 juni 1918* van den heer Generaal Gouverneur is de heer Alois Eoelandts, brouwer, tot burgemeester van de gemeente Rupelmonde (provincie Oost Vlaanderen) benoemd,
Brussel , den 7 juni 1918
affiches uit de collectie KOKW

19180615 In beslagnemen van riet

15 juni 1918 zaterdag. Temse.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 juni tot en met 16 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180615 – Oostenrijks offensief in Italië begonnen 50.000 gevangenen, Italiaans tegenoffensief 25.000 gevangenen.
tot en met 14-06-1918 geen verordeningen

No. 59. – 15. juni 1918.

Verordening over de bevoegdheld van het Kaiserliches Obergericht’* (keizeriyk Opperstegerechtshof) te Brussel . inzake onteigeningen.
Enig artikel. Inzake onteigeningen overeenkomstig de verordening van 17 Januari 1918, betreffende de onteigening ten algemeen nut in dringende gevallen, is het „Kaiserliches Obergericht te Brussel , in plaats van de Belgische rechtbanken, in eerste en laatste aanleg bevoegd.
Brussel , den 31 mei 1918,

No. 59. – 15. juni 1918.
Bekendmaking  betreffende vroege en late aardappelen.
Overeenkomstig artikel 6 der verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver vroege en late aardappelen, tabak en chikorei (suikerij) uit den oogst 1918, verorden ik het navolgende :
Art. 1. Het is verboden, vroege aardappelen voor 4.juni 1918, late aardappelen voor 1 september 1918 te rooien. ook voor eigen gebruik mogen voor dien tijd geen aardappelen gerooid worden.
Art. 2. Het is verboden vroege of late aardappelen in de nijverheid te verwerken of te gebruiken inzonderheid tot het bereiden van aardappelmeel, alsook vroege en late aardappelen te verwerken in branderijen en brouwerijen.
Art. 3. Wie deze bepalingen overtreedt, wordt overeenkomstig § 7 van de verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20,000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voortbrengselen en de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling is begaan, of die tot het ongeoorloofd vervoer der veldvruchten hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, dan moet ten minste een week gevangenzitting of een geldboete, die tenminste tienmaal de prijzen bepaald in § 2 van de hiervoren vermelde verordening, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt, uitgesproken worden.
Brussel , den 5 juni 1918.
No. 59. – 15. juni 1918.
Verordening ** betreffende het verspinnen van wol.
Art 1. Het is verboden:
1. wol te verspinnen,
2, spinnewielen en mechanische toestellen dienende tot het verspinnen van wol te vervaardigen, aan te kopen, te verkopen of op elke andere wijze van de hand te doen, te gebruiken of te vervoeren. De „Abteilung fur Handel und Gewerbe” (Afdeling voor handel en nijverheid), Kunstbelevingslaan 30 te Brussel , is gemachtigd op schriftelijke aanvraag, uitzonderingen op deze bepalingen toe te staan.
Art. 2. Wie de voorschriften dezer verordening opzettellijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, indien volgens een andere strafwet geen zwaarder straf is voorzien, met een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar en met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark of met een dezer straffen gestraft. In ieder geval is de verbeurdverklaring der voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, uit te spreken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel , den 6 juni 1918

No. 59. – 15. juni 1918.
Verordening houdende toekenning van buitengewone duurte toeslagen aan de ambtenaren, beambten en bedienden van den Staat
Art. I. Aan de ambtenaren en beambten van de Staat die thans hun betrekking uitoefenen :
a) van het beheer van het Rekenhof,
b) aan de ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Wetenschappen en Kunsten, van Nijverheid en Arbeid, van Financiën van Landbouw en Openbare Werken en van de daartoe behorende beheren,
c) in de diensten, welke voorloopig aan die ministeriën verbonden zijn, en
d) aan het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, alsmede in den postdienst worden, te rekenen van 1 Juli 1918*, met inachtneming van onderstaande bepalingen, buitengewone duurtebijslagen verleend.
Art, II. § 1. Door ambtenaren en beambten in den zin dezer verordening worden verstaan de personen, die in staatsdienst werkzaam zijn en, op grond van benoemingen krachtens wetten of door de beheren gedaan (artikelen I en VI van de wet van 21 juli 1844 op de pensioenen), een wedde uit de Staatskas genieten. Als ambtenaren en beambten, in den zin dezer verordening wordt insgelijks beschouwd het besturend en onderwijzend personeel der staatsinrichtingen van onderwijs.
§ 2. De ambtenaren en beambten, die op grond der bestaande bepalingen tijdelijk of op de proef werkzaam zijn, zijn met de vast benoemden gelijkgesteld.
Art. III. Onderstaande drie klassen worden gevormd :
le klasse : a) de ongehuwden
b) de weduwnaars en de van tafel en bed of uit den echt gescbeidenen, zonder kinderen.
2e klasse : a) de gehuwden zonder kinderen
b) de weduwnaars en de van tafel en bed of uit den echt gescbeidenen, hebbende een kind,
3e klasse :
a) de gehuwden, hebbende een kind,
b) de gehuwden, weduwnaars, van tafel en bed of uit den echt gescheidenen, hebbende meer dan een kind.
Art. IV. § 1. Komen in aanmerking, al de kinderen, waarvan het onderhoud uitsluitend ten laste van de ouders valt ; de zonen evenwel, die in staat zijn geld te verdienen, slechts zolang zij hun een en twintigste levensjaar nog niet bereikt hebben.
§ 2. Kinderen uit een vroeger huwelijk der vrouw geboren, komen als gemeenschappelijke kinderen in aanmerking ; de wettelijk of feitelijk aangenomen kinderen worden insgelijks meegerekend.
§ 3. In het huisgezin van den ambtenaar of van den beambte levende en door hem onderhouden kleikinderen, zijn als kinderen te beschouwen.
§ 4. Kinderen, die zich thans buiten het bezet gebied bevinden, komen niet in aanmerking.
Art. V. De duurtebijslag bedraagt :
i. voor de 1 Klasse (ongehuwden weduwnaars gescheiden levenden of uit den echgescheidenen zonder kinderen), 35 frank per maand ;
2. voor de 2e klasse (gehuwden zonder kinderen, weduwnaars, gescheiden levenden of uit den echt gescheidenen, hebbende een kind), 50 frank per maand ;
3. voor de 3e klasse :
a) gehuwden met een kind, 62 frank per maand ;
b) gehuwden, weduwnaars, gescheiden levenden of uit den echt gescheidenen, hebbende meer dan een kind, 62 frank per maand, en, daarenboven, 12 frank voor elk kind, te beginnen met het tweede.
Art, VI. § 1. De duurtebijslagen moeten ieder maand vooraf worden betaald.
§ 2. Ingeval een ambtenaar of een beambte een huwelijk aangaat, of in geval van geboorte of van aanneming van een kind, wordt de aanvullende bijslag over de volle maand verleend.
§ 3. In geval van overlijden van de vrouw of van een kind, wordt de aanvullende bijslag voor den overleden persoon, nog voor de maand, volgende op die van het overlijden uitbetaald. Eveneens wordt de bijslag voor een kind nog uitbetaald voor de maand, volgende op die waarin het onderhoud van dat kind niet meer ten laste van de ouders valt, of waarin de zoon, die in staat is geld te verdienen, zijn 21e levensjaar bereikt heeft.
Art. VII. De bepalingen dezer verordening zijn op gelijke wijze als voor de ambtenaren en beambten van den Staat, toepasselijk op de werklieden, dagloners en dienstlieden, die doorlopend werkzaam zijn en hun hoofdbediening hebben bij de onder artikel I vermelde beheren en diensten.
Art. VIII. De vrouwelijke aangestelden zijn met de mannelijke gelijkgesteld. Daarvan uitgezonderd zijn echter de vrouwen die gehuwd zijn hetzij met een ambtenaar of een beambte (artikel II), hetzij met een doorlopend werkzaam zijnde staatsbediende (artikel VII).
Art. IX. De verordeningen van 1 februari, 30 mei, 23 augustus en 25 oktober 1917 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 3393, 3814, 4379 en 4723) en van 14 februari 1918 (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 187) zijn te rekenen van 1 juni 1918 ingetrokken.
Brussel , den 6 juni 1918*
affiches uit de collectie KOKW

postkaart: Kemmel de holle weg

14 juni 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 juni tot en met 16 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 14-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Hoogste prijzen

13 juni 1918 donderdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 juni tot en met 16 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 14-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180610 Houdende vaststelling van de hoogste snelheid voor automobielen van bijzonderen

12 juni 1918 woensdag. Sint Niklaas

Roggemeel kost reeds 4,50 fr: de kgr. De Antwerpenaars komen hier alles opkoopen, vandaar die duurte!

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 13 juni tot en met 16 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking. Gezien artikel 8, le lid, der grondverordening van 25 Ajynl 1905 van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen benoem ik tot leden van den beheerraad van bedoeld gesticht, ter vervanging van de leden, wier mandaat afgelopen is : de heren : Leo Augusteyns, volksvertegenwoordiger te Antwerpen, Julius Boumans, graanhandelaar, te Antwerpen, Jozef Hellemans, lid van den Hogeren Nijverheids- en Handelsraad, te Antwerpen.
Brussel , den 23 mei 1918,

No. 58. – 12. juni 1918.
Bij beschikking van 4 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn tot inspecteur-veearts 2e klasse benoemd :
1. Van Beygaerden, aangenomen veearts te Maaseik 14 210
2. A. Achter waarnemend inspecteur-veearts ie Hasselt.
Brussel . den 27 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking. *« Krachtens artikel 2 der beschikking van 25 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen hi. 447) bepaal ik het navolgende : De Kaiserliche Bezirksgerichte (keizerlijke districht rechtbanken) te Brussel . Antwerpen en Leuven, de „Staatsanwalschaften  (parketten) bij deze rechtbanken,alsmede het ,,Justizkommissariat  (kommissariat van Justitie) te Brusssel, zullen hun ambtsbezigheden met ingang van 1 juni 1918 aanvaarden. De betreffende dienstlokalen zijn gevestigd in het paleis van justitie te Brussel . en te Antwerpen en in het voorlopig rechtsgebouw te Leuven,
Brussel , den 30 mei 1918

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1. Aan de gemeente Wezemaal wordt, voor den gewone dienst van het lager onderwijs gedurende het dienstjaar 1917, een buitengewone toelage van 300 fr. (driehonderd frank) verleend, om de bijkomende kosten, ontstaan ten gevolge van de toepassing der wet op het lager onderwijs te helpen dekken ; genoemde som wordt uitgetrokken op Hoofdstuk VI artikel 71, van de begroting van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor het dienstjaar 1917 (2e helft).
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 30 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.

Bij Besluit van 30 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer G. J. De Boyy lakenhandelaar, tot burgemeester der gemeente Merchtem (Provincie Brabant) benoemd. Brussel , den 31 mei 1918,

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking. I. De personen die het ingangsexamen of het overgangsexamen van het le naar het 2e jaar in de Rijks Middelbare Jongens en meisjesnormaalscholen te Brussel . en te Gent, en de eerste of tweede proef voorbereidend tot het examen van kandidaat leraar en kandidaat-lerares wensen af te leggen, moeten zich ten laatste op 31 Augustus te Brussel of ten laatste op 15 Juli te Gent, laten inschrijven bij den bestuurder der school.
Na 31 Augustus, respectievelijk 15 Juli, worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
II. De bestuurder der school is belast met het oproepen der recipiendi, die te bekwamer tijd zullen worden ingelicht over den datum van het examen, dat tijdens de grote vakantie plaats heeft.
III. Om tot het afleggen van het overgangsexamen van het le naar het 2ejaar in de Rijks Middelbare Normaalscholen toegelaten te worden, moet men sedert ten minste een jaar het ingangsexamen in die inrichting met vrucht afglegd hebben. Om tot de 2e voorbereidende proef te worden toegelaten, moet men sedert ten minste een jaar met vrucht de eerste voorbereidende proef afgelegd hebben ; houders of houdsters van het diploma van onderwijzer of onderwijzeres mogen ook rechtstreeks met de tweede proef beginnen.
Brussel, den 31 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking.
I. Voor het jaar 1918 zal het examen van kandidaat leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, evenals een grondig examen over de Germaanse talen plaats hebben, in de Rijks Middelbare Jongens- en meisjesnormaalscholen te Brussel . en te Gent.
II. De voorzitter van de jury stelt den dag van het examen vast.
III Tot deze examens worden ook kandidaten toegelaten die zich door privaatonderwijs hebben voorbereid.
IV. De examens worden in het Nederlands afgenomen.
V. De inschrijvingen voor deze examens zullen aanvaard worden van 3 tot 19 juni. Na dezen datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De inschrijvingen worden aangenomen:
Voor de provincie Brabant : in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs, 3e afdeling Liefdadigheidstraat, nr. 26, te Brussel .
Voor de provincie Limburg en het deel van de provincie Luik, dat afhangt van Het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te Brussel , door den heer L. Mesotten, provinciebestuur te Hasselt.
Voor de provincie Antwerpen, door den heer Jacobs, provinciebestuur te Antwerpen. Voor de provincie Oost Vlaanderen, door den heer G. De Zutter, provinciebestuur te Gent. Voor de provincie West Vlaanderen, door den heer H, Axters, provinciebestuur te Brugge.
VI. De inschrijvingskosten zijn als volgt vastgesteld :
Voor het examen van kandidaat-leraar en kandidaat lerares 20 fr, Voor het examen van leraar en lerares 50 fr. De kandidaten, die bij een vroeger examen uitgesteld werden, betalen slechts het vierde, zij, die afgewezen werden, de helft der inschrijvingskosten. De kosten zijn bij de inschrijving te betalen.
Brussel , den 31 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bij Besluit van 1 juni 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd: de heer Dr. Walter Tamm, geneesheer, lot algemeen gezondheid opziener hij het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken ; mevrouw Dr. Margarete Tamm, dokteres, tot bestuurster van het Rijks scheikundig en bacteriologisch Laboratorium van den Gezondheidsdienst en voor Hygiëne, te Brussel .
Brussel , den 3 juni 1918.

No. 58. – 12- juni 1918.
BekendmakiDg betreffende de likwidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den lieer Generaal Gouverneur in België, heh ik, overeenkomstig de verordening van 29Augu8′ tus 1916, over de likmdatûs van Britsche ondememingen (versenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de hezette streken van België, nr. 253 van 13 Septerriber 1916), de likwidatie hevolen van het in België voorharuien zijnde vermogen van de E7igelsche firma „Phoenix Giass Works H, Bain e Co,’\ spiegelglasslijperij te Brussel . De heer eerste-luitenant Coeler, Oude Kleerkoopersstraat 24 te BriLSsel, is tot likividator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen. Brvsel, den 4 juni 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de likwidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in Belgi’e, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 AvvtV;S 1916 en van 15 Ajpril 1917 over de likmdaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de hezette streken van België, nr. 253 van 13 Septernber 1916 en nr. 335 van 19 april 1917), de likwidatie hevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma „S. A. d’Arendonck’\ poederfahriek te Luik, De heer J. Welker, Oude Kleerkoopersstraat 24 te
Brussel , is tot likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere irdichtingen.
Brussel , den en juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel De top van de heuvel met  het belvedere van de Beer en herkeninningspunt artillerie.