19 september 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 19-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 19-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes Nieuwpoort statiekwartier

Advertenties

18 september 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

l
J. Lentacker trekt van Mech. Tern. over Oogst 12 frank.
(vertaling J Lentacker trekt van zijn vorige werkgever de spoorwegmaatschappij Mechelen Terneuzen 12 frank voor de maand augustus).

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19170918 – Rusland republiek uitgeroepen.
verordeningen
No. 393. – 18. september 1917.*
Beschikking betreffende de voertaal van het onderwijs in de lagere gemeentescholen en in de aangenomen en aanneembare lagere scholen. Krachtens de verordening van gisteren van den heer Generaalgouverneur over het gebruik van de Vlaamse taal, zijn de gemeenten Orroir, Amougies en Rozenaken {provincie Oost-Vlaanderen), ter wijziging van de beschikking van 29 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad, hl. 2089) van de lijst der op de taalgrens gelegen gemeenten geschrapt. Zij behoren voortaan tot het Vlaams gedeelte van het land in den zin der beschikking van 22 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad hl. 2056).
Brussel den 9n Septemher 1917.

No. 393. – 18. september 1917.*
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 augustus 1916 over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in nr. 253 van 13 September 1916 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België) de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Manfield en Sons, Northampton De Heer Karl Thieme, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 1 september 1917.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart van de Ruïnes van Ieper

17 september1917 maandag. Sint Niklaas.

Brood kost van heden af 0,59 fr: de kgr.
Een 2de Duitsch regiment infanterie komt hier toe om zich uit te rusten; het wordt in de verschillende zalen der stad ingekwartierd.
Van heden af hebben we winteruur, de Duitsche horloges worden 1 uur achteruit gezet, zoodat we nog 1 uur op de oude Belgische uur voor staan.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 17-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 17-09-1917 geen verordeningen

No. 393. – 18. SEPTEMBER 1917.*
Op grand van artikel 3, 4e lid der verordening van 29 Augustus 1916 van den Heer Generalgouvemeur, betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen worden de acties aan toonder van de Soc. An. Depot General des Produits Liebig, te Antwerpen, die een der nummers 1—755 761—850 856—945 dragen, hierbij, met toestemming van de Afdeling voor handel en nijverheid {Abteilung fur Handel und Gewerbe) te Brussel, ongeldig verklaard. Tevens is bepaald geworden, dat bedoelde vennootschap nieuwe acties in de plaats van de ongeldig verklaarde acties moet uitgeven. Antwerpen, den 6n September 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

ruïnes van Ieper

16 september 1917 zondag Sint Niklaas

Een 100 tal zwakke kinderen van St Nikolaas gaan naar de Kolonie St. Marten, onderwege Beveren, waar ze een zestal weken zullen verblijven om zich te herstellen.
Een 50 tal zwakke meisjes van Gent en omstreken komen hier toe, ze worden in het Meisjesweezenhuis der Hofstraat voor een 6 tal ingekwartierd. Ik ga met Leonie naar Gaverland bêewegen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19170916 – Het avontuur van Kornilof in Rusland geëindigd.
tot en met 16-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

15 september zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC
19170915 – Aan het Calcanfront wint de Franschman terrein bij het Ochrida meer.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

vervolg No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*

Art, 11. De verordeningen v<in 28 September 1915 over den handel in aardappelen ; van 5 december 1915 over het opnemen van de voorraden ; van 17 Januari 1916 over de regeling van de voorziening met aardappelen, evenals de uitvoeringsbepalingen daartoe van dezelfde datum ; van 26 Januari over het beperken van het vervoederen ; de verordening van dezelfde dag betreffende de hoogste prijzen van aardappelen ; de bekendmaking van 26 Februari 1916 betreffende het opnemen van de aardappelvoorraden ; de verordening van dezelfde dag over het gebruik van de aardappelen ; de bekendmaking van 6 Mei 1916 betreffende den nieuwen termijn voor de aangifte van de aardappelvoorraden ; de verordening van 16 Augustus 1916 betreffende de opneming en de behandeling der opbrengst van den aard appeloogst ; de verordeningen van 19 Oktober en van 29 Oktober 1916 over het vervoederen van aardappelen, alsook de verordening van 29 November 1916 betreffende de regeling van de aardappelbevoorrading zijn hierbij opgeheven. De strafbare handelingen, begaan voor de uitvaardiging van deze verordening, vallen onder de bepalingen van de vroegere verordeningen.

Art. 12. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen de uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uitvaardigen. Antwerpen, den 8n September 1917.

ruïnes van Dixmuide

14 september 1917 vrijdag Sint Niklaas

Een Duitsch regiment infanterie komt hier toe, het wordt bij de burgers ingekwartierd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** betreffende de benuttiging van de aardappelen.

Art. 1. De binnen Het gebied van het Generaalgouvemment verbouwde aardappelen worden aan den vrijen handel onttrokken en overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen ten bate van de voeding der burgerlijke bevolking van België gebruikt. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn gerechtigd, in uitvoering van deze verordening door tussenkomst van het Aardappelbevoorradingskantoor {Kartoffelversorgungsstelle) te Brussel, {als onder hun ambtsbevoegdheid staande dienst), over de aardappelen te beschikken.l

Art. 2. Het is verboden : 1. aardappelen aan vee te vervoederen ; 2. aardappelen te gebruiken voor nijverheids- of beroepsdoeleinden, alsook voortbrengselen, die uit inlandse aardappelen vervaardigd zijn te kopen of te verkopen ; 3. als plantgoed of voor de eigen voeding groter hoeveelheden aardappelen te gebruiken, dan met toestemming van de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië geoorloofd is ; 4. aardappelen te kopen, te verkopen of er anderszins over te beschikken, zover de bepalingen van deze verordening zulks niet toelaten ; 5. aardappelen te vervoeren zonder toelating.l

Art. 3. Bijaldien de aardappeloogst van een gemeente toelaat te voorzien in de behoefte van de verbruikers, worden de nodige hoeveelheden aardappelen bij de verbouwers van de gemeente door tussenkomst van den burgemeester opgekocht en aan de verbruikers geleverd. De burgemeester verleent de vervoertoelating door de aflevering van geleibrieven.

Art. 4. Bijaldien de verbruikers van een gemeente de nodige hoeveelheden aardappelen betrekken uit een naburige gemeente van hetzelfde arrondissement en ze per as kunnen laten komen, geschiedt de aankoop in deze naburige gemeenten, alsook de levering aan de verbruikers, door tussenkomst van den burgerlijke Kommissaris (Zivilkommissar). Deze verleent de vervoertoelating binnen het arrondissement door de aflevering van geleibrieven.l

Art. 5. Bijaldien de verbruikers van een arrondissement niet in hun behoefte kunnen voorzien overeenkomstig artikel 3 en 4 (verbruiks-arrondissementen), worden de ontbrekende hoeveelheden aardappelen in de gemeenten van zulke arrondissementen, waar de aardappel verbouwde behoefte van het arrondissement overtreft {leverend arrondissement) opgekocht door tussenkomst van het Aardappel bevoorradingskantoor. Dit kantoor verleent de vervoertoelating door de aflevering van geleibrieven of door de afstempeling van vrachtbrieven. De verbruiksgemeenten geven hij den bevoegden burgelijke Kommissaris op, welke hoeveelheden aardappelen zij nodig hebben. Zij hebben bij de opgave rekening te houden met de rantsoenen, die de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen vaststellen Het Aardappelbevoorradingskantoor gelast de leverende arrondissementen te zorgen voor de opgegeven benodigde hoeveelheden aardappelen. De burgerlijke Kommissaris zal bepalen welke hoeveelheden de gemeenten van het leverend arrondissement en ieder landbouwer persoonlijk te leveren hebben.l

Art. 6. Elke landbouwer is gehouden de hem opgelegde verplichting om aardappelen te leveren {artikel 5) na te komen, zover hij niet bewijst dat hij daartoe, zonder er schuld aan te hebben, niet in staat is. De gemeente is er verantwoordelijk voor, dat al de voorgeschreven hoeveelheden aardappelen afgeleverd worden. Het Aardappelbevoorradingskantoor en de door haar gemachtigde kantoren zijn gerechtigd, al de schikkingen te treffen die voor den aankoop, de aflevering en de berging nodig zijn. Zij hebben eveneens het recht, van ambtswege de landbouwers of gemeenten, die hun verplichting tot aflevering niet nakomen, een bedrag van 1 tot 10 mark te doen betalen voor elk ontbrekend kilogram. De personen, die daartoe van het Aardappelbevoorradingskantoor machtiging hebben verkregen, hebben het recht al de gronden en lokalen van personen die aan de leveringsverplichting onderworpen zijn te betreden, alsook de voorhanden voorraden aan aardappelen te wegen en vast te stellen.

Art. 7. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië stellen den prijs vast, dien de verbruiksgemeenten aan de verbouwers voor de geleverde aardappelen te betalen hebben, Voor aardappelen van den zelfden oogst mag de eerste vastgestelde prijs niet verhoogd wel echter verlaagd worden. De gemeenten hebben het recht, hij den verkoop aan de verbruikers een passende bijslag te doen betalen.l

Art. 8. De verbruiksgemeenten en de leverende gemeenten zijn verplicht, op uitnodiging van het Aardappel bevoorradingskantoor de vereiste bergplaatsen voor de door de verbouwers geleverde aardappelen in onberispeleken toestand beschikbaar te stellen. De gemeenten zijn gerechtigd, te dien einde binnen hun ambtsgebied op zekere bergplaatsen beslag te leggen. Bijaldien geen overeenkomst tot stand komt stelt de burgerlijke Kommissaris de daarvoor te betalen vergoeding vast.

Art, 9. Voor het slechten van alle betwistingen betreffende de levering van aardappelen, wordt een scheidsgerecht opgericht dat daartoe uitsluitend bevoegd zal zijn. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen de bepalingen betreffende het oprichten van het scheidsgerecht uitvaardigt.

Art. 10, Wie de bepalingen van deze verordening of van de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde schikkingen of aanwijzingen overtreedt, wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook te gelijk worden uitgesproken. De poging tot overtreden is strafbaar. De aardappelen, waarmede de strafbare handeling bedreven werd kunnen, evenals het materiaal en de gereedschappen, die voor de verpakking of voor het vervoer verbeurd verklaard worden. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. De aardappelen, die op den door de bevoegde kantoren vastgestelde tijd niet geleverd zijn, kunnen door den burgerlijken Kommissaris zonder schadeloosstelling verbeurd verklaard en door het Aardappelbevoorradingskantoor ter beschikking van de bevolking gesteld worden. Dit geldt ook voor de voorraden aan aardappelen, die bestemd waren voor het eigen verbruik van de verbouwers en van hun huisgezin.

Postkaart Ruïnes van Nieuwpoort

 

13 september 1917 donderdag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. september 1917.*
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr, 263 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma A, Catteaux et R. Guelton, Masuistraat 220, te Brussel. De heer eerste-luitenant Coeler, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere irislichtingen, Brussel, 7 September 1917,

Ruines Dixmuide kanaal Handzame en observatiepost

12 september 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*
Bekendmaking betreffend de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 263 van 13 september 1916 en Nr. 336 van 19 april 1917, de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma S A. du Cafe Soluble „Belna”. Jamarlaan 29, te Brussel, De heer J. Welker, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 7 September 1917»

Postkaart Ieper Grote markt

11 september 1917 dijnsdag Sint niklaas

Dezen nacht is na een maand hier te zijn geweest, het Duitsch infanterieregiment naar “t front vertrokken: zoodat we hier nog enkel de Duitsche bezetting hier hebben.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*
Bekendmaking betreffende de verlenging van den termijn van indiening der aangiften van het roerend vermogen, welke op het belastingjaar 1911 betrekking hebben (voor Vlaanderen en Wallonië).
Op grond van artikel 71 der verordening van 29 Jul 1917, waarbij een belasting op het roerend vermogen wordt gevestigd (Wet- en Verordeningsblad nr. 376, bladz. 4249 en volg.), verleng ik bij deze tot den 31 october 1917, voor het bezette gedeelte van België, dat van het Gouvernement- Generaal afhangt, den termijn voor het belastingjaar 1917, bij het eerste lid van artikel 67 vastgesteld voor het indienen der bij hoger bedoelde verordening voorgeschreven aangiften. Met afwijking van het tweede lid van artikel 67, wordt de hij artikel 46 der verordening voorgeschreven bekendmaking voor het belastingjaar 1917 in den loop van de maand September 1917 gedaan. Brussel, den 5 September 1917

10 september 1917 maandag Sint Niklaas

In de Akademie heeft n’en Duitsche soldaat de onvoorzichtigheid n’en machine geweerkogel te doen ontploffen; resultaat 4 vingeren kwijt.
De aardappeloogst mag van heden af binnengehaald worden.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 09-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*

Verordening betreffende de borgstellingen van onderdanen van het Duitse Rijk of van een met het Duitse Rijk verbonden Staat.
Enig artikel. De bestuurder van de afdeling van Financiën (Leider der Finamabteilung) bij den Generalgouvernememt kan de terugbetaling bevelen van borgstellingen, die voor rekening van den Belgische Staat gestort werden door onderdanen van het Duitse Rijk of van een met het Duitse Rijk verbonden Staat, bijaldien naar zijn oordeel aan de door den rechthebbende op zich genomen verplichting is voldaan, of, bijaldien het ten gevolge van den oorlog onmogelijk is geworden, de door de borgstelling gedekte verbintenis in haar geheel of ten dele na te komen. Andersluidende bepalingen, inzonderheid artikel 195 van het koninklijk besluit van 10 cecember 1868, zijn hierop niet toepasselijk.
Brussel, den 31n AUGUSTUS 1917.*

postkaart ruïnes van Nieuwpoort