30 november 1916 donderdag Sint Niklaas

Albert trekt 80 fr van den staat in de Nationale Bank over de maand November. idem voor Jacq Lentacker voor zijn zoon Edmond.
Van morgend waren er 5000 jonge mannen van St Nikolaas in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat vereenigd voorzien van pak en zak.
Onze kaart werd er voor de 4de maal door de Duitschers afgestempeld.
Terzelvertijd werden daar de werkloozen gekeurd.
964 mannen werden door den Duitscher naar Duitschland gedeporteerd.
Denzelfden avond zijn ze met den trein bestaande uit 29 wagons naar Gent Vertrokken rond 10. uur BT.
Vanwege de stad kregen 800 man n’en pak verschoon en 10 mark de overige 164 kregen 20 mark en eene sargie.
De eerste zending mannen naar Duitschland bedroeg 114 man.
De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man
Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden ’t zij 1/4.
Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,
zoodat er reeds 1400 St Nikolazenaren in Duitschland werken.
Van de hieromliggende gemeentens is het percent der gedeporteerden insgelijks zeer hoog.
Onder de gedeporteerden zijn er velen die werk hadden! (zoo een 200 tal van St. Nikolaas alleen!)
2 mitrailleusen waren in de Statie opgesteld en naar het Statieplein gericht, patrouilles cavalerie doorkruisten den ganschen dag de straten in den omtrek der Statie.Alles is rustig verlopen.

zie ook oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

verordeningen:
No. 282. — 30. november 1916. (Nihil).

postkaart
Musée Royal de l’ Armée Bruxelles La Salle des Trophées 1914-1918 a (1925)

29 november 1916 woensdag Sint Niklaas

Leonie Lentacker verdient deze week op de fabriek 2,29 fr

zie ook wwww.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161129 – Fliresci in Roumenië door de Centralen bezet. 
19161129 – N’n Engelsche kruiser loopt in de Noordzee op eene mijn en zinkt. 

No. 282. — 29. november 1916. (Nihil).

Postkaart: Musée Royal de l’armée Bruxelles Le Département technique a

28 november 1916 dinsdag Sint Niklaas

Alle cafés moeten van vanavond Dinsdag tot Vrijdag morgend gesloten blijven. Alle mannelijke bevolking mag deze week noch van tram noch van trein gebruik maken. Samenscholingen van meer dan drij personen zijn verboden. Betoogingen worden gestraft. Deuren en vensters moeten den Donderdag gesloten blijven afficheeren de Duitschen. Deze maatregel geldt voor al de gemeentens uit het gouvernementsgebied gelegen op den linkerscheldeoever waar den Donderdag morgend alle jongelieden van 17 to 32 jaar worden opgeroepen door de Duitschen.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphaël overgeschreven uit NRC
19161128 – 2 Zeppelins boven Engeland neêrgeschoten . 
19161128 – De Aluta in Roumenië door de Centralen overschreden. Roustouk in Roumenië door de Centralen bezet. 

No. 282. — 29. november 1916. (Nihil).

postkaart Musée Royal de l’ Armée Bruxelles La Salle des Trophées 1914-1918 a

26 november 1916 zondag. Sint niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 281. — 26. november 1916.
Verordening houdende wijziging der Verordeningen van 9 en 28 Augustus, evenals van 14 Oktober 1916. (Wet- en Verordeningsblad, bl. 2497, 2567, 2858-61).
Art. 1. Artikel 4 der Verordening van 9 Augustus 1916, betreffend beperkt gebruik van room, wordt door volgend voorschrift vervangen: Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis, of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken. Bovendien kan de sluiting van de zaken, waarin een overtreding dezer Verordening is begaan, tijdelijk of voor goed bevolen worden. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 2. Artikel 2 der Verordening van 28 Augustus 1916, betreffende bet vervoederen aan dieren van ongeroomde melk, wordt door volgend voorschrift vervangen: Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis, of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 3. Artikel 4. der Verordening van 14 oktober 1916, houdende beperking van het verbruik van vlees en vet, wordt door volgend voorschrift vervangen: Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis, of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken. Bovendien kan de sluiting in de zaken, waarin een overtreding dezer Verordening is begaan, tijdelijk of voor goed bevolen worden. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 4. Art. 3 der Verordening van 14 oktober 1916, betreffende de vleeskeuring, wordt door volgend voorschrift vervangen: Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis, of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken, De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 5. Artikel 3 des Verordening van 14 oktober 1916, houdende verbod bovenmatige voorraden vlees en vleeswaren in huishoudens. van bijzonderen op te doen, wordt door volgend voorschrift vervangen: Met ten hoogste één jaar hechtenis of gevangenis, of met ten hoogste 10.000 mark boete wordt gestraft:
1. Wie in strijd met het verbod uit artikel 1 voorraden in bewaring heeft;
2. wie zich tegen het doen van vaststellingen overeenkomstig artikel 2, le lid, verzet of deze op een andere wijze verijdelt; de poging tot overtreden is strafbaar. Beide straffen kunnen tegelijk worden uitgesproken.
De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 18n november 1916,
C. C. Via 9849.

geluk gehad en complete serie die ik nog niet had:
postkaart uitgegeven door la fourragère
Musée Royal de l’armée Bruxelles Le département technique

25 november 1916 zaterdag. Sint Niklaas

Er wordt geafficheerd dat alle jongelingen van 17 tot 32 jaar zich den 30 November aanstaande om 8 uur ’s morgens in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat moeten zijn, voorzien van ransel met verschoon, enz.
Degenen die niet kunen bewijzen dat ze werk hebben worden naar Duitschland gedeporteerd om te arbeiden.
De voormalige burgerwacht en de soldaten worden enkel gecontroleerd en hunne kaart afgestempeld.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

door Raphael overgeschreven uit NRC
19161125 – De Roumeen trekt zich op de Aluta terug voor de vooruitrukkende Centralen.

No. 281. — 26. november 1916. 251
Verordening *** houdende wijziging der Verordening van 27 Maart 1916 betreffende den verkoop van kunstmeststoffen.
Art. 1. Artikel 1 der Verordening van 27 Maari 1916 betreffende den verkoop van kunstmeststoffen (Wet- en Verordeningsblad hl. 1859), is aïs volgt aangevuld: „De op de lijst niet vermelde kunstmeststoffen mogen door den eersten verkoper (voortbrenger, invoerder) alleen met toestemming van het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) en in de door hem vastgestelde voortvaarden, inzonderheid wat den verkoopsprijs betreft, in den handel gebracht worden.
Art. 2. De hij de Verordening van 27 Maart 1916 gevoegde lijst is aïs volgt gewijzigd en aangevuld: Naam der meststof.

postkaart uit 1937 klein seminarie het salon

22 november 1916 woensdag. Sint Niklaas

Niets nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 280. — 24. november 1916.
HOOGESCHOOL TE GENT.
Ingeschreven student voor een examen tot het bekomen van een wettelijken academischen graad in den zittijd van October 1916 (bijkomende lijst).
Faculteit van Rechtsgeleerdheîd.
Voor het kandidaatsexamen:
Démarrez Julius, van Gothem,
Gent, den 28n Oktober 1916.
C. C. Illh 1296.

uit the War Pictoral de Duitse aankondiging van de MOORD op Edith Cavell en spoorwegstation in Zuide Afrika krijgt nieuwe naam

21 november 1916 dinsdag. Sint Niklaas

Niets nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboeken.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 279. 21. november 1916.

Verordening *** tot aanvulling van de koninklijke besluiten van 31 Mei 1891 en van 10 januari 1896. In uitvoering van artikel 1 der wet van 3 Mei 1889 op het gebruik der Vlaamse taal in strafzaken ew, met het oog op den uitslag der volkstelling van 31 december 1910, verorden ik ter aanvulling van de koninklijke besluiten van 31 Mei 1891 en van 10 januari 1896, het navolgende:
Art. 1. Volgende gemeenten zijn verder gevoegd hij de gemeenten, tot dusver opgegeven als Vlaamse gemeenten in den zin van artikel 1 der wet van 3 Mei 1889:
1. Provincie Brabant: Brussel, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten- Noode, Molenstede, Sluisen.
2. Provincie Henegouw: Lettelingen, Mark bij Edingen.
3. Provincie Limburg: Herstappe.
4. Provincie Luik: Aubel, Roost-Krenwik.

Art. 2, Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generaalgouverneur is belast met de uitvoering van deze Verordening.
Brussel, den 15n november 1916.

Sint Niklaas raadszaal postkaart verstuurd 1923,