30 september 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 01 10-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes van Nieuwpoort

29 september 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 30-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes van Nieuwpoort kanaal en kaaien

28 september 1917 vrijdag Sint Niklaas

We koopen 125 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

No. 397. – 28. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. Op grond van mijn verordening, C. C. III A 2901, IV A 14132 van 5 Mei 1917 en in aansluiting aan mijn beschikking C, C. III A 2902, IV A 14132 van 6 Mei 1917, heb ik aan het ministerie van Nijverheid en Arbeid te Brussel nog volgende benoemingen gedaan : Frans Houben, leraar aan de nijverheidsschool te Doornik en afgevaardigde van het verbond van onderlingen bijstand aldaar tot hoofdopziener ; Jan van der Ven, nijverheidsopziener, tot bureeloverste {voorlopige benoeming), Brussel, den 30 juni 1917.
No. 397. – 28. SEPTEMBER 1917.*
Verordening« betreffende de inbeslagneming en de afleveringsverplichting van inrichtingsvoorwerpen uit koper, geelkoper en brons in huishoudingen, alsook in en aan gebouwen. De verordening van 13 december 1916, betreffende de inbeslagneming en afleveringsverplichting van huishoudelijke voorwerpen uit koper, enz. wordt hierbij ook op de voorwerpen van hieronder opgesomde soort toepasselijk gemaakt :
1. Kachelplaten (onderplaten) en schoorsteenramen, kachelgereedschap, alsook deuren van schoorstenen kachels, keukenfornuizen en haardvuren ;
2. trapleuningen ;
3. klederstaanders ; rekken, vakken, enz. voor klederen, hoeden, wandelstokken, enz. ; paraplustanders ;
4. kapstokken, haken voor hoeden, haken voor mantels ;
5. gordijnkrammen, rosetten, enz., gordijnophouders, knoppen van gordijnkwasten ; 6. stangen en ringen voor gordijnen, draperieën en portières ;
7. afneembare {vastgeschroefde, opgestoken, opgepinde) sierknoppen enz. van hekkens, van trapleuningen, van ijzeren of houten kapstokken, rekken, vakken, enz. voor klederen, hoeden, wandelstokken, enz., van gordijnstangen, van kapstokgarnituren, van paraplustanders en van bedden ;
8. leuningen en traliën van vensters en deuren van om het even welke soort ook van draaideuren, tochtdeuren, liftdeuren, enz. ;
9. dekplaten deze aan deuren van om het even welke soort er bij begrepen ; dekplaten aan toonbanken, buffetten, zuilen, staanders en pijlers ;
10. bedwarmers voor warm water ;
11. buiten gebruik zijnde huispompen en de daartoe behorende buizen ;
12. kandelaars en handvatten van piano’s ;
13. verplaatsbare verlichtingstoestellen (kandelaars er bij begrepen) ;
14. bekledingen van verwarmingstoestellen ;
15. leuningen en handvatten van badkuipen ;
16. stortbadinrichtingen van badkuipen en baden ;
17. vulzuiltjes en handlijsten van leuningen en balkonhekwerk ;
18. niet aangesloten of niet in gebruik zijnde nagelvaste verlichtingstoestellen ;
19. toezichtpenningen voor werklieden, penningen voor kleermakers, betaalpenningen;
20. siervoorwerpen ;
21. alle handvatten en grepen, klinken, knoppen en belegsels aan deuren en vensters ;
22. verluchtingskleppen en -traliewerk, handvatten en stangen om verluchtingskleppen, -luiken, em. in beweging te brengen ;
23. draaistangen, ophaaltrommels, em. van afdakzeilen (markiezen) ;
24. pijpen, buizen en de verbindingssiukken er van in gezondheidsinrichtingen en in openbare privaten ;
26. bliksemafleiders en de ondergrondse delen er van ;
26. koepels daken, goten, afwateringsbuizen en hekwerk ;
27. pijlers staanders en bekledingen aan voorgevels. De hiervoren opgesomde voorwerpen vallen ook dan onder de inbeslagneming wanneer zij niet in huishoudingen in engeren zin maar in andere bewoonde en onbewoonde openbare of private gebouwen of lokalen voorhanden zijn {b.v. in dienstlokalen van overheden, ekonomaten, spijslokalen, enz. van fabrieken, trapzalen,)
Art, 2, Deze verordening is niet toepasselijk op :
1 Met koper, brons of geelkoper overtrokken {h. v. galvanisch) of geplatteerde voorwerpen, die vervaardigd zijn uit ijzer of uit een ander niet in beslag genomen metaal.
2. Voorwerpen, die voor ten minste 3/4 uit een niet in beslag genomen metaal bestaan en waarvan de afzonderlijke delen onscheidbaar met elkander zijn verbonden, (h. v, met houten vastgeklonken, aaneengeperst, geweld, enz.).
3. Voorwerpen, die voor godsdienstige doeleinden dienen en die zich bevinden aan en in kerken en andere voor den godsdienst dienende gebouwen en lokalen.l

Art. 3. Nagelvaste voorwerpen van de in artikel 1 aangeduide soort, inzonderheid deze die tot de klassen 21—27 behoren, moeten ten laatste op den door de Afdeling voor handel en nijverJieid, kantoor voor grondstoffen (Ahteilung fur Handel und Gewerbe, Boustoffverwaltungsstelle) daartoe nog te bepalen termijn losgemaakt worden. De Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen, Kunstherlevingslaan 30, te Brussel, alsook de afleveringskantoren verstrekken inlichtingen nopens het losmaken van die voorwerpen en het aanschaffen van vervangingsartikelen.l

Art. 4. Onderstaande prijzen worden in gereed geld betaald voor de in artikel 1 opgesomde voorwerpen, die op de voorgeschreven wijze afgeleverd zijn : Voorwerpen uit koper, brons en geelkoper:         zonder vreemde bestandsdelen met
voor een kg. roodkoper                          7.00 fr.                                  5.20 fr. voor een kg. voor een kg geelkoper of brons                     6.00 fr.                                   4.50 fr.l

Art. 5. De Afdeling voor handel en nijverheid is gemachtigd, met het oog op de uitvoering van deze verordening, de nodige uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen. Overigens zijn de voorschriften van de verordening van 13 december 1916, evenals van de verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde verordeningen, dienovereenkomstig van toepassing.
Brussel, den 31n Juli 1917,
No. 397. – 28. SEPTEMBER 1917.*
Verordening houdende wijziging van artikel 6 der verordeningen betreffende het verbod van betaling (voor de bezette streken van België). Enig artikel. De verordening van 3 november 1914, betreffende het verbod van betaling tegenover Engeland en Frankrijk, gewijzigd bij de verordening van 12 Augustus 1915 {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl.28 en bl.907— voor het gebied van het IVe leger van kracht gemaakt door de verordeningen van 22 juli 1915 en 11 september 1915 van den opperbevelhebber van dat leger ,alsook de verordeningen waar in naar beide voornoemde wordt verwezen, zijn in dier voege gewijzigd, dat artikel 6, zoals dat luidt in de verordening van 12 augustus 1915, vervangen wordt door onderstaande voorschrift.l

Art.o.Wie de bepalingen van artikel 1 overtreedt, of bij een overtreding behulpzaam is, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met ten hoogste 100.000 mark boete of met een van deze straffen gestraft. De poging tot overtreding is strafbaar, Voor de betaling eener opgelegde boete zijn, naast de veroordeelden, als gezamenlijke schuldenaars mede verantwoordelijk, de firma’s en personen, wier vertegenwoordigers, beheerders of aangestelden in de hoedanigheid van vertegenwoordigers, beheerders of aangestelden, de strafbare handeling hebben begaan. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Grosses Hauptquartier, den 16n Attgustus 1917.
No. 397. – 28. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. Op grond van artikel 39 van de wet op het hoger onderwijs en van artikel 3 van het besluit van 21 September 1884, beschik ik, als vervolg op de verordeningen van 13 April, 5 Mei en 8 september 1917, het navolgende :

Art. 1. De hoofdtoezichtsgebieden Brussel en Leuven en de daarvan afhangende kantonnale schooltoezichtsgebieden zijn samengesteld zoals in de bijgaande lijst is aangegeven.l

Art. 2. Den kantonnale schoolopziener te Tongeren wordt op rekening van Hoofdstuk VI Artikel 71 der begroting, een aanvullende jaarlijkse vergoeding van 500 frank toegekend voor de vermeerdering van de reiskosten, voortvloeiende uit de uitbreiding van zijn schoolkanton, :
Brussel den 8n septemher 1917.
Bijlage tot C. Fl. Illa. 357. Samenstelling van de hoofdtoezichtsgebieden Brussel en Leuven en van de daarvan afhangende kantonnale schooltoezichtsgebieden. Hoofdtoezichtsgebied Brussel.

7 Schoolkantons.

1. Schoolkanton Brussel. Stad Brussel.
2. Schoolkanton Elsene. 1. Elsene. — 2. Etterheek. — 3. Vorst
3 Schoolkanton Halle. 1. Beert. — 2. Bellingen. — 3. Bever. — 4. Bogaarden. 5. Buisingen. — 6. Dworp. — 7. Edingen. — 8. Elingen. — 9. Galmaarden. — 10. Halle. — 11. Heikruis. — 12, Herfelingen. — 13. Herne. — 14. Huisingen. — 15. Kester, — 16. Leerbeek. — 17. Lembeek. — 18. Lettelingen. — 19. Mark. — 20 Oetingen. — 21. Oudenaken. — 22. Pepingen. — 23, Sinte-Renelde. — 24, Sint-Laturens Berchem. — 25. Sint-Pieters-Leeuw. — 2&. Sint Pieters-Kapelle. — 27. Tollenbeek. – 28. Vollezele
4. Schoolkanton Sint Gilles. 1. Anderlecht. — 2. Sint Gilles.
5. Schoolkanton Sint-Jans-Molenbeek. l’-Borcht-Lombeek. — 2. Dilbeek. — 3. Gaasbeek. — 4. Gooik. — 5. Uterheek. — 6 Koekelherçi — 7. Maria-Lomheek. — 8. Pamel, — 9. Schepdaal.  — 10. Sint Jans-Molenbeek. — 12. Sint Maartens Lennik,  — 13 Sint-Pieters-Jette. — 14: Strijthem,  15 Vlezenbeek.
6. Schoolkanton Sint-Joost-ten-Noode. 1. Laken. — 2. Schaarbeek. — 3. Sint-Joost-ten-Noode.
7. Schoolkanton UkkeL 1. Alsemberg. — 2. Beersel. — 3. Drogenbos . — 4. Hoeilaart — 5 Linkebeek. — 6. Oudergem. — 7. Overijse. — 8 Ruisbroek. — 9. Sint-Genesius Rode, — 10. Sint Lambrechts Woluwe. — 11 Sint-Pieters-Woluwe. — 12. Ukkel. — 13. Watermaal-Bosvoorde.

B. Hoofdtoezichtsgebied Leuven.

6 schoolkantons.
1. Schoolkanton Aarschot. 1. Aarschot. — 2. Attenrode. — 3. Baal. — 4 Bekevoord. — 5. Begijnendijk. — 6. Betekom — 7. Deurne — 8. Diest. — 9. Gelrode. — 10. Houwaard. – 11 Kaggevinnne- Assent» — 12 Kapellen. — 13. Keerbergen, — 14 Kersbeek Miskom. — 15 Korttijk-Dffel. — 16. Langdorp. — 17. Meensel Kiezegem. — 18 Messelbroek, — 19 Molenbeek-Wersbeek. — 20. Molenstede. — 21. Nieuwrode. — 22 Rilaar. — ;23. Schaffen. — 24. Scherpenheuvel – 25. Zichem. — 26. Sint-Pieters-Rode. — 27. Testelt. — 28. OLV. Tielt — 29. Tremelo. – 30. Maanrode. — 31. Webbekom. — 32 Werchter.

2 Schoolkanton Assche: 1. Assche. — 2. Beigem. — 3 Bekkerzeel. — 4. Brusegem. — 5. Esschene. — 6[ Ganshoren. — 7. Groot bijgaarden. — 8. Hamme. — 9. Hekelgem. — 10. Kobbegem. — 11. Liedekerke. — 12. Massenzeel. — 13. Meise. — 14, Merchtem. — 15. Molhem. — 16. Neder-over-Heembeek: -— – 17. Opwijk. — 18. Belegem. — 19: Sinte-Agatha-Berchem. — 20 Sint Katelijne-Lombeek. — 21. Sint-Maarten Bodegem. — 22\ S t-Ulriks-Kapelle. — 231 Strombeek- Bever. — 24. Temlf ne. — 25. Termt — 26. Wanbeek. — 27. Wemmel. — 28. Zellik.

3. Schoolkanton Kortenberg. 1. Berg: — 2. Boortmeerbeek. — 3. Buken: — 4. Erps- Kwerps. — 5. Everberg. — 6. Haacht: — 7. Herent. -— 8. Hever. — 9. Holsbeek. — 10. Kampenhout — 11. Kessel-Loo — 12. Kortenberg. — 13. Linden. — 14. Lubbeek. — 15. Meerbeek. — 16. Muizen. — 17. Neder-Okkerzeel. — 18 Nossegem. — 19: Rotselaar. — 20. Saventhem. — 21. —Sint-Joris-Winge. — 22: Sint-Stevens-Woluwe. — 23. Steenokkerzeel. — 24. Tildonk: — 25. Velthem-Beisem: — 26. Wespelaar. — 27. Wezemaal. — 28. Wilsele. — 29: Winksele.

4. Schoolkanton Leuven : 1. Bautersem. — 2. Berchem. — 3: Bierbeek. —4.  Blartden. — 5. Duisburg. — 6. Heverlee. — 7. Huldenberg. — 8. Korbeek-Dijle. — 9. Korbeek-Loo. — 10. Kraaienhem. — 11. Leefdaal. — 12. Leuven— 13. Loonbeek. — 14. Lovenjoel. — 15. Neervelp. — 16. Neerijse. — 17. Opvelp. — 18. Ottenburg. — 19. Oud-Heverlee. — 20. Bellenberg. — 21 Sint-Agatha-Bode. — 22. Sint Joris Weerd, — 23. Sterrebeek. – 24. Tervuren. — 26. Vaalbeek. — 26. Vertrijk. — 27. Vossem. — 28. Wezenbeek.

5 Schoolkanton Tienen. 1. Attenhoven. — 2. Binkom. — 3. Dost. — 4. Budingen. — 5. Bunsheek. — 6. Dormaal. — 7. Drieslinter. — 8. Elisem. — 9. Ezemaal. — 10. Geet-Bets. — 11. Glabbeek- Zuurbeemd. — 12. Godsenhoven. — 13. Grazen. — 14. Hakendover. — 15. Halle-Booienhoven. — 16. Helenbos. — 17. Hoegaarden. — 18. Hoeleden. — 19. Kerkom. — 20. Kortenaken. — 21. Kumptich. — 22. Laar. — 23. Landen. — 24. Meldert. — 25. Melkwezer. — 26. Neerheilissen. — 27. Neerhespen. — 28. Neerlanden. — 29. Neerlinter. — 30. Neerwinden. — 31. Oorbeek. — 32. Ophelissen. — 33. Oplinter. — 34. Orsemaal-Gussenhoven. — 35. Overhespen. — 36. Overwinden. — 37. Ransberg. — 38. Roosbeek. — 39. Roost-Krenwink. — 40. Rummen. — 41. Rumsdorp. — 42. Sint-Margriet-Houthem. — 43. Sluizen. — 44, Tienen. — 45. Vissenaken. — 46. Waasmond. — 47. Walsbets. — 48. Wals-Houthem. — 49. Wange. — 50. Wezeren. — 51. Willebringen. — 52. Wommersom. — 53. Zittard-Lummen. — 54. Zout-Leeuw.

6. Schoolkanton Vilvoorde. 1. Diegem. — 2. Elewijt. — 3. Eppegem. — 4. Evere. — 5. Grimbergen. — 6. Haren. — 7. Hofstade. — 8. Humbeek. — 9. Kapellen-op-den-Bos. — 10. Londerzeel. — 11. Machelen. — 12. Malderen. — 13. Melsbroek. — 14. Nieuwenrode. — 15. Perk. — 16. Peuti. — 17. Ramsdonk. — 18. Zemst, — 19. Steenhuffel. – 20. Vilvoorde. – 21. Weerde. — 22. Wolverthem.

No. 397. – 28. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffend de indeling der schoolkantons. Op grond van artikel 39 der wet tot regeling van het lager onderwijs en van artikel 3 uit het besluit van 21 September 1884 verorden ik in vervolg op de verordeningen van 13 Afrit en 5 Mei 1917 {Wet- en Verordeningsblad, hl. 3597 en 3672) het navolgende :

Art. 1. De gemeenten, opgesomd in kolom 1, hebben opgehouden deel uit te maken van de schoolkantons in kolom : vermeld en zijn bij de schoolkantons van kolom 3 ingedeeld
2 Gemeenten             hebben opgehouden deel uit te maken van het schoolkanton
en zijn ingedeeld hij het schoolkanton
Aubel Moelingen Remersdaal ’s Graven Voeren, St.’Maartens-Voeren Sint-Pieters-Voeren Teuven hebben opgehouden deel uit te maken van het schoolkanton Aubel  en zijn ingedeeld hij het schoolkanton Tongeren
Gemeenten hebben (opgehouden deel uit te maken van het schoolkanton en zijn ingedeeld bij het schoolkanton Attenhoven Elisem Laar Landen Neerhespen Neerlanden Neerwinden Overhespen Overmnden Boost’Krenwih . . Boost-Krenwik . . . Rumsdorp Waasmond Walsheis Wals-Houthem . . Wange Wezeren hebben opgehouden deel uit te maken van het schoolkanton Borgwom  en zijn ingedeeld hij het schoolkanton Tienen

Neerheilisem Opheilisem Sluizen Zittard Lummen . van Geldenhaken Tienen
Bierk Sinte-Renelde  Van nijvel naar Halle
Bever Edingen Lettelingen Mark  van Zinnik naar Halle
Sint-Pieters Kapelle van Zinnik naar Halle
Everbeek van Zinnik naar Geraadsbergen

Art 2. De schoolkantons Geldenaker Nijvel en Waver hebben opgehouden deel uit te maken van het hoofdtoezichtsgebied Leuven, De schoolkantons Geldenaken en Waver zijn hij het hoofdtoezichtsgebied Charleroi, het schoolkanton Nijvel hij het hoofdtoezichtsgebied Bergen ingedeeld.

Art. 3. Het getal schoolkantons van het hoofdtoezichtsgebied Charleroi is daardoor van 7 tot 9, dat van het hoofdtoezichtsgebied Bergen van 6 tot 7 gestegen.l

Art. 4. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn belast met de uitvoering van deze Verordening
Brussel, den 8n September 1917.

Postkaart Sart Tilman monument des combattants

27 september 1917 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** houdende inbeslagneming van tabak.
Art, 1. De tabak die in het oogstjaar 1917 binnen het gebied van het Generalgouvernement verbouwd werd, is in beslag genomen. Deze maatregel is eveneens toepasselijk op de uit vroeger oogstjaren binnen genoemd gebied ter voorhanden zijnde voorraden aan onverwerkte inlandse tabak. De voorraden aan tabak uit vroegere oogstjaren, die op dit ogenblik in het bezit zijn van tabak- en sigarenhandelaars, blijven van de inbeslagneming bevrijd, Deze voorraden mogen verwerkt worden.l

Art. 2. Het is verboden in beslag genomen tabak te verbruiken, te kopen, te verkopen of er anderszins over te beschikken, er wijzigingen aan toe te brengen of ze te vervoeren. De bevoegde burgerlijke Kommissaris (Zivilkommis’ sar) verleent vervoertoelatingen, zover vervoer noodzakelijk is door te dien einde een geleibrief af te leveren.l

Art. 3. Van de voorraden uit vroegere oogstjaren moet, zover die krachtens artikel 1 in beslag zijn genomen, ten laatste op 10 oktober 1917 aangifte worden gedaan bij den voor het vervoer bevoegden burgerlijke Kommissaris. In de aangifte moet vermeld zijn de hoeveelheid tabak, de naam van den eigenaar, de soort van bergplaats waarin de tabak bewaard wordt, alsook de herkomst van de tabak. In afwachting dat over de voorraden verder zal worden beschikt, zijn zij zorgvuldig te bergen en te bewaren. De stapelhouders en de eigenaars zijn verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichting.l

Art. 4. De in 1917 verbouwde tabak moet zorgvuldig geoogst, naar behoren gedroogd en geborgen worden. De geoogste tabak moet tegen betaling in gereed geld ingeleverd worden op een aankoopkantoor, dat door de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië alleen gemachtigd is de tabak aan te kopen. De prijs is naar gelang van de hoedanigheid der waar, vastgesteld op 2 fr., 2.25 fr., 2.50 fr., 2.75 fr. of 3 fr. het kilo. Deze prijzen gelden voor de aflevering in de gemeente waar de tabak gewonnen is. Meningsgeschillen aangaande den prijs worden door een ambtelijke dienst die daartoe door de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië is aan te wijzen onherroepelijk beslecht.l

Art. 5. De burgerlijke Kommissarissen {ZivUkommissare) hebben het recht onderrichtingen en aanwijzingen uit te vaardigen, alsook al de maatregelen te treffen welke ter beveiliging van de tabak nodig blijken te zijn. Zij stellen vast hoeveel tabak ieder van de door deze verordening betroffen personen in te leveren heeft. Ieder planter moet de vastgestelde hoeveelheid inleveren, tenzij hij kunnen bewijzen dat hij daartoe buiten zijn toedoen niet in staat is. De gemeente is er voor verantwoordelijk dat de hoeveelheid tabak waarvoor zij heeft in te staan, geleverd wordt. De burgerlijke Kommissaris is gerechtigd voor elk ontbrekend kilo op de vastgestelde in te leveren hoeveelheid, van de planters of van de gemeente van ambtswege een bedrag in te vorderen van 10 tot 100 mark. Hij is eveneens gerechtigd tabaksvoorraden die binnen den vastgestelde termijn niet zijn ingeleverd zonder vergoeding verbeurd te verklaren.l

Art. 6. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn belast met de uitvoering van deze Verordening. Zij hebben te bepalen in hoever en op welke wijze de in beslag genomen tabak voor het inlands verbruik zal toegewezen worden.

Art. 7. Wie de bepalingen van deze verordening of van de daartoe uitgevaardigde onderrichtingen of aanwijzingen overtreedt wordt met hechtenis of met ten hoogste 1 jaar gevangenis of met ten hoogste 20.000 mark boete gestraft ; ook kunnen hechtenis- of gevangenisstraf en boete tegelijk worden uitgesproken. De voorraden en inrichtingen, die dienen om strafbare handelingen te begaan moeten verbeurdverklaard worden. De poging tot overtreding is strafbaar. Bijaldien de overtreding begaan werd met het inzicht een buitensporige winst op te strijken, moeten gevangenisstraf en boete te gelijker tijd worden uitgesproken. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd, Brussel den 22n september 1917.*

No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** betreffende de beperking in het verbruik van gas- en elektriciteit. Ten einde de voorziening van de bevolking binnen het gebied van het Generaal Gouvernement met gas en elektriciteit voor den naasten tijd te verzekeren verorden ik het navolgende :

Art 1. Te rekenen van 1 oktober 1917 mag ieder, die bij een gas- of elektriciteitsfabriek is aangesloten, volgende hoeveelheden gas of elektriciteit verbruiken :

Gas: 30 kubieke meter per maand, vermeerderd met 50 % van de daarboven verbruikte hoeveelheid in dezelfde maand van het vorig jaar.
Elektriciteit : 20 kilowatturen per maand, vermeerderd met 50 % van de daarboven verbruikte hoeveelheid in dezelfde maand van het vorig jaar.
Deze beperking geldt niet voor elektro-motoren van meer dan 5 P. K.l

Art. 2. De prijzen zijn als volgt vastgesteld :
Gas: Voor elk doeleinde : op 25 centiem per kubieke meter.
Elektriciteit : Voor verlichting : op 70 centiem per kilowatt uur ;
voor andere doeleinden : op 30 centiem per kilowattuur tot een maximumverbruik van 2000 kilowatturen per maand.
De prijzen bij overeenkomst vastgesteld zijn naar verhouding te verhogen.l

Art. 3. De gas- en elektriciteitsfabrieken zijn gerechtigd mits toestemming van de overheid prijsvermindering toe te staan. Die toestemming wordt gegeven door de Hauptstelle fûr Gas Wasser und Elektrizitat (hoofdkantoor voor gas, water en elektriciteit) te Brussel, op wier verlangen de fabrieken ook verplicht zijn bijzondere prijsverminderingen te verlenen. De „Hauptstelle fiir Gas, Wasser und ElectrizitaV stelt het bedrag der prijsverminderingen vast.l

Art. 4. Voor nieuwe aansluitingen aan de gas- en elektriciteitsfabrieken is de toestemming van de ,,Hauptstelle fiir Gasy Wasser und EkktrizitaV’ vereist. De leverende gas- en elektriciteitsfabrieken houden toezicht over het verbruik. De „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitat kan te allen tijde het verbruik opnieuw onderzoeken.l

Art. 5. Al de verordeningen en beschikkingen, die met het oog op de beperking in het verbruik van gas en elektriciteit binnen het gebied van het Generaal Gouvernement werden uitgevaardigd, zijn door deze verordening opgeheven, zover zij geen betrekking hebben op de openbare verlichting der straten.l

Art. 6. Deze verordening is niet toepasselijk op de dienstgebouwen en -lokalen, die door de Duitse krijgs- en bestuursoverheden bezet zijn.l

Art. 7. De „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Electrizitat is belast met de uitvoering van deze verordening, Bedoeld kantoor kan uitzonderingen toestaan.l

Art. 8. Overtredingen van deze verordening worden met ten hoogste drie maanden gevangenis en met ten hoogste 5.000 mark boete of met een van beide straffen gestraft. Bovendien kan tot de afsluiting van den toevoer besloten worden. De straf treft zowel de verbruikers als de verantwoordelijke leiders der fabrieken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd,
Brussel, den 22n september 1917
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

26 september 1917 woensdag . Sint Niklaas

Geen Nieuws.
ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 25-09-1917 geen verordeningen

No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. Ter verwijzing van het koninklijk besluit van 28 februari 1914, is de jaarwedde van de opzienster van het handwerk en de huishoudkunde in het Vlaams bestuursgebied vastgesteld als volgt: Aanvangswedde 3500 frank. Na 3 jaar dienst 4000 „ Na 6 jaar dienst 4500 „ Na 9 jaar dienst 5000 „ Na 12 jaar dienst 5500 „ Na verdere drie jaar dienst kan de maximumwedde met 500 frank worden verhoogd. Brussel, den 21n Juli 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende het opzicht van het onderwijs in het tekenen en in de muziek, alsook van het handwerk. Het opzicht van het onderwijs in het tekenen, in de muziek, alsook in het handwerk en de huishoudkunde bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 december 1902, is afzonderlijk ingesteld voor het Vlaams en voor het Waals bestuursgebied, Brussel, den 21n Jvii 1917.
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. op grond van mijn verordening, met dagtekening van heden, is de bevoegdheid van den heer opziener van het onderwijs in het tekenen Montfort, van den heer opziener van het muziekonderwijs De Loose en van mevrouw de opzienster van het onderwijs in Het handwerk en de huishoudkunde van Hoof Ria heperkt tot het Waals bestuursgebied. Voor het Vlaams estuursgebied zijn benoemd :

1) de heer Adolf De Waele, onderwijzer, tot opziener van het onderwijs in het tekenen en den handenarbeid aan de Rijks middelbare onderwijsinrichtingen, aan de Rijks lagere normaalscholen en aan de aangenomen lagere normaalscholen ;

2) de heer A. Moortgat, kapelmeester te Halle, tot opziener van het muziekonderwijs aan de onderwijsinrichiingen voornoemd ;
3) mevrouw S Ondervorst-Verhuyck, lerares, onder toekenning van de wedde voor den tweeden dienstouderdomsrang {4000 frank), tot opzienster van het onderwijs in liet handwerk en de huishoudkunde aan de Rijks middelbare meisjesscholen en de door het Rijk ondersteunde middelbare gemeentemeisjesscholen. Brussel, den 2In Juli 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. Op grond van de verordening van 5 Mei 1917 {Wet- en Verordeningsblad hl. 3671), benoem ik Dr. A. Baccaert, opsteller aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, tot afdelingsoverste aan voornoemd ministerie. Brussel, den 30n Augustus 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende het verrichten van de ambtsbezigheden van den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs in het Waalse bestuursgebied. Enig Artikel. De ambtsbezigheden die de verbeteringsraad voor het middelhaar onderwijs in het Waals bestuursgebied krachtens de wet te verrichten heeft, zullen, totdat deze verbeteringsraad is samengesteld, uitgeoefend worden door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Wallonië. Brussel, den 18n September 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** houdende regeling van den handel in eikels, kastanjes en beukenootjes.
Art 1, Voor het vervoer per spoort, per schip of per as van eikels, kastanjes en beukennootjes van om het even welke soort is binnen het Gebied van het Generaal Gouvernement een toelating vereist De Fruitcentrale (Obstzentrale) te Brussel levert de vervoertoelating voor genoemde vruchten af. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen nadere bepalingen uitvaardigen.
Art, 2. Het is verboden de in artikel 1 opgesomde vruchten tot beroeps- of nijverheidsdoeleinden te verwerken en de voortbrengselen die daaruit zonder toelating vervaardigd werden, te kopen, te verkopen en te vervoeren. Ook het drogen, branden, malen en gorten wordt als verwerking beschouwd. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië kunnen uitzonderingen toestaan.l

Art. 3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn belast met de uitvoering van deze Verordening

Art. 4. Wie de bepalingen van deze Verordening of van de tot uitvoering daarvan uitgevaardigde schikkingen overtreedt wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken ; de waar en de vervoermiddelen kunnen eveneens verbeurdverklaard worden. Het minimum van de straf wordt vastgesteld overeenkomstig de verordening van 28 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad, hl. 4306).l

Art. 5. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebhers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 22n September 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening ** houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort.
Art 1. Voor het vervoer per spoorweg of per schip of per as van beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort is een toelating vereist Dit voorschrift is niet toepasselijk op het vervoer van beten, rapen, koolrapen en wortelen binnen de gemeente, waarin zij gewonnen werden.l

Art. 2. De toelating {artikel T) voor het vervoer per spoorweg of per schip wordt verleend door de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië, door tussenkomst van het Aardappelbevoorradingskantoor (Kartoffelversorgungsstelle); de toelating voor het vervoer per as wordt verleend door den bevoegden burgerlijke Kommissaris (Zivilkommissar).l

Art. 3. Het Suikerverdelingskantoor (Zuckerverteilungsstelle) beschikt over de suikerbeten. De suikerbeten, die ten laatste op 15 januari 1918 niet ingeleverd zijn overeenkomstig de aanwijzingen, zullen tegen een door de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië vast te stellen prijs verbeurdverklaard worden.l

Art. 4. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonie zijn belast met de uitvoering van deze Verordeningl

Art. 5. Wie de bepalingen van deze verordening, alsook de tot uitvoering daarvan uitgevaardigde onderrichtingen en aanwijzingen en vooral de overeenkomstig artikel 4 uitgevaardigde uitvoeringsverordeningen overtreedt, wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken; daarenboven kunnen de waar en de vervoermiddelen verbeurdverklaard worden. Het minimum van de straf wordt vastgesteld overeenkomstig de verordening van 28 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad hl. 4306).l

Art. 6. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel den 22n september 1917.*
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes Dixmuide kanaal en brug appelmarkt

25 september 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

We koopen 700 kgr. patatten aan 50 fr: de 100 kgr!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC
19170925 – Zonnebeke bij Ieperen door de Engelsen bezet, 1300 gevangenen.

tot en met 25-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart Ruïnes Dixmuide

23 september 1917 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 24-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 22-09-1917 geen verordeningen

No. 395. – 23. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende het vormen van twee Belgische Ministeries van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen. Ter uitvoering van de verordening van 21 maart 1917, betreffende de indeling van België in twee bestuursgebieden (Wet’ en Verordeningsblad bl, 3457), verorden ik het navolgende :l

Art. 1, Het Belgisch beheer van Posterijen wordt, met ingang van 1 januari 1918, voor elk der beide bestuursgebieden van België gesplitst in een Vlaams en een Waals beheer, het eerste te Brussel, het tweede te Namen. De Belgische beheren van Zeewezen en van Telegrafen, die thans hun ambtsbezigheden niet verrichten, blijven voorlopig uitsluitend in handen van het keizerlijk Duits beheer van Posterijen en Telegrafen.l

Art. 3. De dienst van de Kas van weduwen en wezen blijft voorlopig gemeenschappelijk voor de beide bestuursgebieden, onder de leiding van het ministerie te Brussel.

Art. 4. Ter uitvoering van de verordeningen van 21 maart 1917 en van 13 april 1917 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 3457 en 3597), wordt de tweede postomschrijving afgeschaft ; de eerste postomschrijving omvat de provincie Brabant (arrondissementen Brussel en Leuven); de overige postomschrijvingen van het Vlaamse land hebben dezelfde grenzen als de provincies.

Art. 5. Het keizerlijk Duits beheer van Posterijen en Telegrafen in België is belast met de uitvoering van deze Brussel den 13n september 1917.*
No. 395. – 23. SEPTEMBER 1917.*
Bekendmaking betreffend de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generalgouvemeur in België heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 263 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917, de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van defirma Societe des Agglomeres Cuivreux, te Parijs. De heer Dr. Ochwadt, Meir 14 te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 19 September 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart Ruines van Dixmuide

22 september1917 zaterdag. Sint Niklaas

Pattaten met de kgr. genomen kosten nog immer 0,60 fr: de kgr.

ter info officiële Duitse prijs 20 fr per 100 kg…..

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 24-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 22-09-1917 geen verordeningen

No. 395. – 23. SEPTEMBER 1917.*
Bij besluit van 31 Augustus 1917 van den heer Generaalgouverneur in België is de heer Karl Jozef Martin, Belgisch postontvanger derde klasse, te Nameche, op eigen verzoek uit zijn ambt ontslagen ; hij is gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

En nog foto’s van de ruïnes van Nieuwpoort

21 september 1917 vrijdag Sint Niklaas

De herfst begint vandaag; natte zomer gehad; de oogst redelijk gelukt; middelmatige oogst.
De boer vraagt fantastische prijzen
• 5,00 fr: per kgr. tarwe
• 2,50 fr: per kgr. rogge
• 50,00 fr: per 100 kgr. patatten
• 40,00 fr: per 100 kgr. raapkolen
• 25,00 fr: per kgr. boter
• 0,75 fr: per ei.
• 0,55 fr: per liter melk.
• 2900 fr: per koe enz.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 24-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 394. – 20. SEPTEMBER 1917.*
Bekendmaking betreffend de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 253 van 13 September 1916 en nr 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma J îile s C inquin, te Brus sel. De heer J. Welker, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 19 September 1917,

No. 394. – 20. SEPTEMBER 1917.*
Uitvoeringsverordening *** tot de verordening van 8 September 1917, betreffende de benutting van de aardappelen.
Ter uitvoering van de verordening van 8 September 1917 van den heer Generaalgouverneur betreffende de benutting van de aardappelen, wordt het navolgende bepaald:
Art, 1, De aan de landbouwers te betalen prijs is vastgesteld op 20 frank de 100 kgr. Deze prijs geldt voor aardappelen van goede hoedanigheid, vrij in de spoorwegstatie geleverd,

Art. 2. Het aardappelrantsoen wordt, naar maatstaf van de bestaande voorraden, tot nader bericht vastgesteld op 190 gr. per kop en per dag. De verbruiksgemeenten moeten, overeenkomstig artikel 5, 2e lid, van de verordening betreffende de benutting van de aardappelen, voor hun opgave van de benodigde hoeveelheid aardappelen rekening houden met dit rantsoen. Het vastgesteld rantsoen geldt eveneens voor het eigen verbruik van den verbouwer.

Art. 3. De landbouwers mogen 2000 kgr. plantgoed per hektaar overhouden voor hun nieuwe planseizoen
Brussel, den 13 September 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes sint Martinuskerk te Ieper