7 september 1917 vrijdag. Sint Niklaas

j

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 09-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking betreffende de jury die in het jaar 1917 belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen, in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 1, De in bijgaande lijst vermelde personen zijn benoemd tot leden van de jury’ s die in het jaar 1917 belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 2. De voorzitters van de jury’s stellen het tijdstip vast waarop de examens zullen beginnen ; zij duiden onder de leden van de jury een secretaris aan en roepen de kandidaten en de leden van de jury op. De bestuurder, de bestuurster en de leraar in den godsdienst van ieder onderwijsgesticht, waarvoor een jury samengesteld wordt, maakt hiervan deel uit. De bestuurder en de bestuurster hebben slechts dan recht op examengelden, wanneer zij aan hun gesticht onderwijs geven en aan de werkzaamheden der examens deelnemen. De leraar in den godsdienst heeft recht op vergoeding voor iedere kandidaat, die hij in zijn vak onderzoekt. Voor het examen in het tekenen kan de jury de hulp inroepen van den leraar in dat vak aan het gesticht.

Art. 3. De voorzitters zijn gemachtigd, net werk onder de leden van de jury te verdelen.

Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef fur Flandern ) zorgt voor de vervanging van de leden der jury, die verhinderd zijn.

Art. 5. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking. Brussel, den Sln Augustus 1917,
Bijlage tot de beschikking V. F. 111a 187. lijst van de leden der jury’s die belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaatslerares en van leraar en lerares hij het middelhaar onderwijs, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen, in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel. Voor namen zie hieronder Duitse tekst.
No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
PRUFUNGSAUSSCHUSS, DER IN DER STAATLICHEN KNABENMITTELN0RMALSCHULE IN GENT TAGT:
Vorsitzender : Habets, Inspektor des mittleren Unterrichts.
Mitglieder : Priifang fiir Kan did a t-0 be r lehr er. A. KandidateUf die zur AhieUung fiir germanische Spra chen gehoren : L. Lambrechts, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Van Ryn, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Van Hauwaert, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. De Sorgher, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Daeleman, Oberlehrer an der Mittebiormalschule. Vlaemynck, Professer an der Hochschule Gent.
B. Kandidaten, die nicht zur Ahteilung fur germanische Sprachen gehoren : L. Lambrecht. Van Ryn oder Van Hauwaert. De Sorgher. Daeleman. G. Lambrechts, Oberlehrer an der Normalschule. Wygaerts, Oberlehrer an der Normalschule. Vlaemynck. De Vaere, Oberlehrer am Athenaum Gent. Priifung fur Oberlehrer. A. Literarische Ahteilung, L. Lambrechts Van Hauwaert. Van Ryn. Daeleman. De Sorgher. Vlaemynck. B. Wissenschaftliclie Ahteilung. L. Lambrechts. Van Ryn. Daeleman. G. Lambrechts. Hermanne. Wygaerts. De Sorgher. De Vaere.
C. Ahteilung fiir germanische Sprachen. L. Lambrechts. Van Ryn. Van Hauwaert. Daeleman.
PRUFUNGSAUSSCHUSS, DER IN DER STAATLICHEN MADCHEN- MITTELNORMALSCHULE IN BRUSSEL TAGT
Vorsitzender : Meert, Generaldirektor des mittleren Unterrichts. Prûfung fur Kandidat-Lehrerin und L eh r e r i n:
Mitglieder : Paul Vrydaghs, Oberlehrer am Athenàum Lûttich. Houben, Oberlehrer an der Mittelnormalschule, De Decker, Oberlehrer an der Mittehiormalschule. Verwaest, Oberlehrer an der Mittehiormalschule. Lams, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Buyckx, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. De Guchtenaere, R., Oberlehrerin an der Màdcheu-Normalschule. De Wever, Oberlehrerin an den Màdchen-Normalschule. Van Driessche, Oberlehrerin an der Màdchen-Normalschule.

No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
Verordening voor Vlaanderen en voor Wallonie.
1. Met het oog op de verdeling van de steenkolen, die voor het huiselijk verbruik beschikhaar zijn, wordt een toebedelingskantoor (Landesverteilungsstelle) voor Vlaanderen en een voor Wallonië opgericht ; beide kantoren staan onder de ambtsbevoegdheid van de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs).
2. De Kolencentrale te Brussel zal de steenkolen, die voor het huiselijk verbruik beschikbaar zijn, aan de toebedelingskantoren leveren.
3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur zullen de nodige uitvoeringsbepalingen uitvaardigen, Brussel, den In September 1917-
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Postkaart eigen bezit Ruines van Ieper Kerk van Sint Maarten
De Sint-Maartenskerk, gemeenzaam Sint-Maartenskathedraal, is een kerk in de Belgische stad Ieper. Deze kerk was de kathedraal van het voormalige bisdom Ieper dat bestond van 1561 tot 1801

 

Advertenties