18 september 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

l
J. Lentacker trekt van Mech. Tern. over Oogst 12 frank.
(vertaling J Lentacker trekt van zijn vorige werkgever de spoorwegmaatschappij Mechelen Terneuzen 12 frank voor de maand augustus).

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19170918 – Rusland republiek uitgeroepen.
verordeningen
No. 393. – 18. september 1917.*
Beschikking betreffende de voertaal van het onderwijs in de lagere gemeentescholen en in de aangenomen en aanneembare lagere scholen. Krachtens de verordening van gisteren van den heer Generaalgouverneur over het gebruik van de Vlaamse taal, zijn de gemeenten Orroir, Amougies en Rozenaken {provincie Oost-Vlaanderen), ter wijziging van de beschikking van 29 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad, hl. 2089) van de lijst der op de taalgrens gelegen gemeenten geschrapt. Zij behoren voortaan tot het Vlaams gedeelte van het land in den zin der beschikking van 22 April 1916 (Wet- en Verordeningsblad hl. 2056).
Brussel den 9n Septemher 1917.

No. 393. – 18. september 1917.*
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 augustus 1916 over de liquidaties van Britse ondernemingen (verschenen in nr. 253 van 13 September 1916 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België) de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Manfield en Sons, Northampton De Heer Karl Thieme, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 1 september 1917.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart van de Ruïnes van Ieper

Advertenties

17 september1917 maandag. Sint Niklaas.

Brood kost van heden af 0,59 fr: de kgr.
Een 2de Duitsch regiment infanterie komt hier toe om zich uit te rusten; het wordt in de verschillende zalen der stad ingekwartierd.
Van heden af hebben we winteruur, de Duitsche horloges worden 1 uur achteruit gezet, zoodat we nog 1 uur op de oude Belgische uur voor staan.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 17-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 17-09-1917 geen verordeningen

No. 393. – 18. SEPTEMBER 1917.*
Op grand van artikel 3, 4e lid der verordening van 29 Augustus 1916 van den Heer Generalgouvemeur, betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen worden de acties aan toonder van de Soc. An. Depot General des Produits Liebig, te Antwerpen, die een der nummers 1—755 761—850 856—945 dragen, hierbij, met toestemming van de Afdeling voor handel en nijverheid {Abteilung fur Handel und Gewerbe) te Brussel, ongeldig verklaard. Tevens is bepaald geworden, dat bedoelde vennootschap nieuwe acties in de plaats van de ongeldig verklaarde acties moet uitgeven. Antwerpen, den 6n September 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

ruïnes van Ieper