26 september 1917 woensdag . Sint Niklaas

Geen Nieuws.
ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 25-09-1917 geen verordeningen

No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. Ter verwijzing van het koninklijk besluit van 28 februari 1914, is de jaarwedde van de opzienster van het handwerk en de huishoudkunde in het Vlaams bestuursgebied vastgesteld als volgt: Aanvangswedde 3500 frank. Na 3 jaar dienst 4000 „ Na 6 jaar dienst 4500 „ Na 9 jaar dienst 5000 „ Na 12 jaar dienst 5500 „ Na verdere drie jaar dienst kan de maximumwedde met 500 frank worden verhoogd. Brussel, den 21n Juli 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende het opzicht van het onderwijs in het tekenen en in de muziek, alsook van het handwerk. Het opzicht van het onderwijs in het tekenen, in de muziek, alsook in het handwerk en de huishoudkunde bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 december 1902, is afzonderlijk ingesteld voor het Vlaams en voor het Waals bestuursgebied, Brussel, den 21n Jvii 1917.
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. op grond van mijn verordening, met dagtekening van heden, is de bevoegdheid van den heer opziener van het onderwijs in het tekenen Montfort, van den heer opziener van het muziekonderwijs De Loose en van mevrouw de opzienster van het onderwijs in Het handwerk en de huishoudkunde van Hoof Ria heperkt tot het Waals bestuursgebied. Voor het Vlaams estuursgebied zijn benoemd :

1) de heer Adolf De Waele, onderwijzer, tot opziener van het onderwijs in het tekenen en den handenarbeid aan de Rijks middelbare onderwijsinrichtingen, aan de Rijks lagere normaalscholen en aan de aangenomen lagere normaalscholen ;

2) de heer A. Moortgat, kapelmeester te Halle, tot opziener van het muziekonderwijs aan de onderwijsinrichiingen voornoemd ;
3) mevrouw S Ondervorst-Verhuyck, lerares, onder toekenning van de wedde voor den tweeden dienstouderdomsrang {4000 frank), tot opzienster van het onderwijs in liet handwerk en de huishoudkunde aan de Rijks middelbare meisjesscholen en de door het Rijk ondersteunde middelbare gemeentemeisjesscholen. Brussel, den 2In Juli 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking. Op grond van de verordening van 5 Mei 1917 {Wet- en Verordeningsblad hl. 3671), benoem ik Dr. A. Baccaert, opsteller aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, tot afdelingsoverste aan voornoemd ministerie. Brussel, den 30n Augustus 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende het verrichten van de ambtsbezigheden van den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs in het Waalse bestuursgebied. Enig Artikel. De ambtsbezigheden die de verbeteringsraad voor het middelhaar onderwijs in het Waals bestuursgebied krachtens de wet te verrichten heeft, zullen, totdat deze verbeteringsraad is samengesteld, uitgeoefend worden door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Wallonië. Brussel, den 18n September 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** houdende regeling van den handel in eikels, kastanjes en beukenootjes.
Art 1, Voor het vervoer per spoort, per schip of per as van eikels, kastanjes en beukennootjes van om het even welke soort is binnen het Gebied van het Generaal Gouvernement een toelating vereist De Fruitcentrale (Obstzentrale) te Brussel levert de vervoertoelating voor genoemde vruchten af. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen nadere bepalingen uitvaardigen.
Art, 2. Het is verboden de in artikel 1 opgesomde vruchten tot beroeps- of nijverheidsdoeleinden te verwerken en de voortbrengselen die daaruit zonder toelating vervaardigd werden, te kopen, te verkopen en te vervoeren. Ook het drogen, branden, malen en gorten wordt als verwerking beschouwd. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië kunnen uitzonderingen toestaan.l

Art. 3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn belast met de uitvoering van deze Verordening

Art. 4. Wie de bepalingen van deze Verordening of van de tot uitvoering daarvan uitgevaardigde schikkingen overtreedt wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken ; de waar en de vervoermiddelen kunnen eveneens verbeurdverklaard worden. Het minimum van de straf wordt vastgesteld overeenkomstig de verordening van 28 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad, hl. 4306).l

Art. 5. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebhers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 22n September 1917,
No. 396. – 26. SEPTEMBER 1917.*
Verordening ** houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort.
Art 1. Voor het vervoer per spoorweg of per schip of per as van beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort is een toelating vereist Dit voorschrift is niet toepasselijk op het vervoer van beten, rapen, koolrapen en wortelen binnen de gemeente, waarin zij gewonnen werden.l

Art. 2. De toelating {artikel T) voor het vervoer per spoorweg of per schip wordt verleend door de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië, door tussenkomst van het Aardappelbevoorradingskantoor (Kartoffelversorgungsstelle); de toelating voor het vervoer per as wordt verleend door den bevoegden burgerlijke Kommissaris (Zivilkommissar).l

Art. 3. Het Suikerverdelingskantoor (Zuckerverteilungsstelle) beschikt over de suikerbeten. De suikerbeten, die ten laatste op 15 januari 1918 niet ingeleverd zijn overeenkomstig de aanwijzingen, zullen tegen een door de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië vast te stellen prijs verbeurdverklaard worden.l

Art. 4. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonie zijn belast met de uitvoering van deze Verordeningl

Art. 5. Wie de bepalingen van deze verordening, alsook de tot uitvoering daarvan uitgevaardigde onderrichtingen en aanwijzingen en vooral de overeenkomstig artikel 4 uitgevaardigde uitvoeringsverordeningen overtreedt, wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken; daarenboven kunnen de waar en de vervoermiddelen verbeurdverklaard worden. Het minimum van de straf wordt vastgesteld overeenkomstig de verordening van 28 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad hl. 4306).l

Art. 6. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel den 22n september 1917.*
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes Dixmuide kanaal en brug appelmarkt

Advertenties