2 september 1917 zondag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 01-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 26-09-1917 geen verordeningen

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende de ambtelijke taal in Vlaanderen.

Art. I. De Vlaamse taal is het Vlaams bestuursgebied de enige ambtelijke taal van al de overheden, ambtenaren en beambten van den Staat, de provincies en de gemeenten, evenals van dezer inrichtingen en instellingen, — de scholen en onderwijsgestichten, alsook het onderwijzend personeel er bij begrepen. Voor de rechterlijke overheden gelden voorshands nog de bestaande bepalingen. De bepalingen op de voertaal van het onderwijs in de scholen en gestichten blijven eveneens in hun vollen omvang van kracht.

Art. II. De bepaling van artikel 1 geldt voor den inwendige dienst, voor de onderlinge dienstbetrekkingen en de dienstbetrekkingen met Wallonië van de overheden, ambtenaren en beambten in artikel I vermeld, voor hun mondelinge en schriftelijke betrekkingen met het publiek en voor de openbare mededelingen, bekendmakingen en opschriften.

Art. III. Centrale staatsoverheden, wier ambtsgebied op dit ogenblik ook nog het Waals bestuursgebied omvat, mogen de aangelegenheden, die op het Waals bestuursgebied betrekking hebben, in de Franse taal behandelen.

Art. IV. In de gemeenten Anderlecht-Kuregem, Brussel, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Jette, Sint- Joost-ten-Noode, Koekelberg, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Ukkel en Vorst mogen de betrekkingen met bijzondere ook in de Franse taal gevoerd worden, indien de belanghebbenden zelf deze taal gebruikt hebben. In voormelde gemeenten mag eveneens een Franse vertaling gevoegd worden bij de openbare mededelingen, bekendmakingen en opschriften.l

Art. V. De bepalingen van deze Verordening zijn dienovereenkomstig van toepassing op het Departement van Uitgifte van de Societé Generale de Belgique op de Nationale Bank van België, op de Algemene Spaar- en lijfrentekas op de nationale Maatschappij der waterleidingen, alsook op de tram- en buurtspoorwegmaatschappijen, op de openbare inrichtingen voor de levering van licht en drijfkracht, op de instellingen van openbare weldadigheid en volkswelvaart en op alle andere inrichtingen, instellingen, maatschappen en personen, die een openbaren dienst waarnemen.

Art. VI. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen {Verwaltungschef fur Flandern) zal de nodige bepalingen uitvaardigen met het oog op de uitvoering van deze Verordening ; hij is bevoegd voor een overgangstijdperk uitzonderingen toe te staan. Hij kan de Voorzitters van het burgerlijk bestuur {Pràsidenten der Zivilverwaltung) met deze bevoegdheid bekleden. De bestuurder van de afdeling van Financien (Leiter der Finalzahteihing), de bestuurder van de afdeling voor handel en nijverheid {Leiter der Abteilung fur Handel und Gewerbe) bij den Generalgouverneur in België en de Kommissaris- Generaal voor de banken {Generalkommissàr fur die Banken) zijn bevoegd, in gemeen overleg met het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen, uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen en uitzonderingen toe te staan voor de overheden en instellingen, waarover zij toezicht hebben uit te oefenen. In het operatiegebied zullen de betrokken Voorzitters van het burgerlijk bestuur de nodige uitvoeringsbepalingen uitvaardigen ; zij zijn eveneens bevoegd voor een overgangstijdperk uitzonderingen toe te staan.

Art. VII, Al de bepalingen, die met deze Verordening in strijd zijn, worden hierbij opgeheven.
Brussel, den 9n Augusius 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes van Ieper (eigen bezit)

Advertenties