14 september 1917 vrijdag Sint Niklaas

Een Duitsch regiment infanterie komt hier toe, het wordt bij de burgers ingekwartierd.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 14-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 392. – 15. SEPTEMBER 1917.*
Verordening *** betreffende de benuttiging van de aardappelen.

Art. 1. De binnen Het gebied van het Generaalgouvemment verbouwde aardappelen worden aan den vrijen handel onttrokken en overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen ten bate van de voeding der burgerlijke bevolking van België gebruikt. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn gerechtigd, in uitvoering van deze verordening door tussenkomst van het Aardappelbevoorradingskantoor {Kartoffelversorgungsstelle) te Brussel, {als onder hun ambtsbevoegdheid staande dienst), over de aardappelen te beschikken.l

Art. 2. Het is verboden : 1. aardappelen aan vee te vervoederen ; 2. aardappelen te gebruiken voor nijverheids- of beroepsdoeleinden, alsook voortbrengselen, die uit inlandse aardappelen vervaardigd zijn te kopen of te verkopen ; 3. als plantgoed of voor de eigen voeding groter hoeveelheden aardappelen te gebruiken, dan met toestemming van de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië geoorloofd is ; 4. aardappelen te kopen, te verkopen of er anderszins over te beschikken, zover de bepalingen van deze verordening zulks niet toelaten ; 5. aardappelen te vervoeren zonder toelating.l

Art. 3. Bijaldien de aardappeloogst van een gemeente toelaat te voorzien in de behoefte van de verbruikers, worden de nodige hoeveelheden aardappelen bij de verbouwers van de gemeente door tussenkomst van den burgemeester opgekocht en aan de verbruikers geleverd. De burgemeester verleent de vervoertoelating door de aflevering van geleibrieven.

Art. 4. Bijaldien de verbruikers van een gemeente de nodige hoeveelheden aardappelen betrekken uit een naburige gemeente van hetzelfde arrondissement en ze per as kunnen laten komen, geschiedt de aankoop in deze naburige gemeenten, alsook de levering aan de verbruikers, door tussenkomst van den burgerlijke Kommissaris (Zivilkommissar). Deze verleent de vervoertoelating binnen het arrondissement door de aflevering van geleibrieven.l

Art. 5. Bijaldien de verbruikers van een arrondissement niet in hun behoefte kunnen voorzien overeenkomstig artikel 3 en 4 (verbruiks-arrondissementen), worden de ontbrekende hoeveelheden aardappelen in de gemeenten van zulke arrondissementen, waar de aardappel verbouwde behoefte van het arrondissement overtreft {leverend arrondissement) opgekocht door tussenkomst van het Aardappel bevoorradingskantoor. Dit kantoor verleent de vervoertoelating door de aflevering van geleibrieven of door de afstempeling van vrachtbrieven. De verbruiksgemeenten geven hij den bevoegden burgelijke Kommissaris op, welke hoeveelheden aardappelen zij nodig hebben. Zij hebben bij de opgave rekening te houden met de rantsoenen, die de Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen vaststellen Het Aardappelbevoorradingskantoor gelast de leverende arrondissementen te zorgen voor de opgegeven benodigde hoeveelheden aardappelen. De burgerlijke Kommissaris zal bepalen welke hoeveelheden de gemeenten van het leverend arrondissement en ieder landbouwer persoonlijk te leveren hebben.l

Art. 6. Elke landbouwer is gehouden de hem opgelegde verplichting om aardappelen te leveren {artikel 5) na te komen, zover hij niet bewijst dat hij daartoe, zonder er schuld aan te hebben, niet in staat is. De gemeente is er verantwoordelijk voor, dat al de voorgeschreven hoeveelheden aardappelen afgeleverd worden. Het Aardappelbevoorradingskantoor en de door haar gemachtigde kantoren zijn gerechtigd, al de schikkingen te treffen die voor den aankoop, de aflevering en de berging nodig zijn. Zij hebben eveneens het recht, van ambtswege de landbouwers of gemeenten, die hun verplichting tot aflevering niet nakomen, een bedrag van 1 tot 10 mark te doen betalen voor elk ontbrekend kilogram. De personen, die daartoe van het Aardappelbevoorradingskantoor machtiging hebben verkregen, hebben het recht al de gronden en lokalen van personen die aan de leveringsverplichting onderworpen zijn te betreden, alsook de voorhanden voorraden aan aardappelen te wegen en vast te stellen.

Art. 7. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië stellen den prijs vast, dien de verbruiksgemeenten aan de verbouwers voor de geleverde aardappelen te betalen hebben, Voor aardappelen van den zelfden oogst mag de eerste vastgestelde prijs niet verhoogd wel echter verlaagd worden. De gemeenten hebben het recht, hij den verkoop aan de verbruikers een passende bijslag te doen betalen.l

Art. 8. De verbruiksgemeenten en de leverende gemeenten zijn verplicht, op uitnodiging van het Aardappel bevoorradingskantoor de vereiste bergplaatsen voor de door de verbouwers geleverde aardappelen in onberispeleken toestand beschikbaar te stellen. De gemeenten zijn gerechtigd, te dien einde binnen hun ambtsgebied op zekere bergplaatsen beslag te leggen. Bijaldien geen overeenkomst tot stand komt stelt de burgerlijke Kommissaris de daarvoor te betalen vergoeding vast.

Art, 9. Voor het slechten van alle betwistingen betreffende de levering van aardappelen, wordt een scheidsgerecht opgericht dat daartoe uitsluitend bevoegd zal zijn. De Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en voor Wallonië zullen de bepalingen betreffende het oprichten van het scheidsgerecht uitvaardigt.

Art. 10, Wie de bepalingen van deze verordening of van de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde schikkingen of aanwijzingen overtreedt, wordt met hechtenis of met ten hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook te gelijk worden uitgesproken. De poging tot overtreden is strafbaar. De aardappelen, waarmede de strafbare handeling bedreven werd kunnen, evenals het materiaal en de gereedschappen, die voor de verpakking of voor het vervoer verbeurd verklaard worden. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. De aardappelen, die op den door de bevoegde kantoren vastgestelde tijd niet geleverd zijn, kunnen door den burgerlijken Kommissaris zonder schadeloosstelling verbeurd verklaard en door het Aardappelbevoorradingskantoor ter beschikking van de bevolking gesteld worden. Dit geldt ook voor de voorraden aan aardappelen, die bestemd waren voor het eigen verbruik van de verbouwers en van hun huisgezin.

Postkaart Ruïnes van Nieuwpoort

 

Advertenties