31 januari 1916 maandag. Sint Niklaas

Niets nieuws.

uit NRC overgeschreven
19160131 – Zeppelinaanval op Parijs. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

VERORDENING, betreffend het benuttigen van aardappelen tot beroeps- of nijverheidsdoeleinden. Art. 1. Het is verboden aardappelen tot beroeps of nijverheidsdoeleinden te gebruiken. De „Verwaltungschef” bij den Generalgouverneur is gemachtigd uitzonderingen op het verbod toe te
staan.

Art. 2. Overtredingen van deze VERORDENING worden met ten hoogste één jaar gevangenis of ten hoogste 10.000 mark boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk uitgesproken worden. Bovendien gaan de verbeurdverklaring van aardappelen uitgesproken worden.

Art. 3. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken. Brussel, den 26n Januari 1916.
C. C. VIL 722.

postkaart Ertvelde Aardeken hier ook zijn de garde civiquen langs geweest in 1914 (zie de tramlijn)

30 januari 1916 zondag. Sint Niklaas

Niets van belang.

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC

19160130 – Zeppelinaanval op Parijs. 

postkaart van voor de oorlog fort St Marie Calloo

Op grond van art 3 der VERORDENING van 6n November 1915 betreffend het benuttigen van ajuin stel ik voorshands van af 28n Januari a.s. als hoogste prijs voor ajuin vast:
a) in ’t groot per 100 kgr. verpakking inbegrepen vrij uit stapelplaats . … 28 frank
b) in t klein per kilogram 0.37 frank
Brussel, den 23n Januari 1916. C. C. VII 705.

nr 171 29 januari 1916
Hierbij geef ik de toelating loten des Bayerischen Wehrkraftvereins E. V. (Bayerische Wehrkraft-Geldlotterie)” te verkopen en daartoe dienende aankondigingen in de pers te brengen binnen het gebied des Generaal-Gouvernement. Brussel, den 22n Januari 1916.

Het afstaan van voeding- en voedermiddelen aan de burgerbevolking uit legervoorraden is over het
algemeen niet toegelaten. Moest er in bijzonder dringende gevallen toch uitzondering nodig blijven, zoo moeten als vergoeding daarvoor de door den Generaalintendant voor het gehele veldleger in
het bijzonder vastgestelde prijzen worden betaald, ook in de gevallen, waarin de prijzen de binnen het gebied des Generaal-Gouvernement vastgestelde hoogste prijzen te boven gaan.
Brussel, den 24n Januari 1916.
A. I. G. G. IV a 826/1. 16. II

29 januari 1916 zaterdag. Sint Niklaas

Niets op te teekenen.

niets overgeschreven uit NRC
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart van Temse

overgeschreven uit nrc
19160129 – Secutari door de Oostenrijkers bezet.

NUMMER. 170. — 27. JANUARI 1916. In uitvoering mijner VERORDENINGEN van 30n Juni en 23n Juli 1915 (nr. 5 en 9) betreffend den korenoogst 1915 en mijner verordening van 28n Augustus 1915 betreffend koren en meel uit voorgaande oogstjaren, evenals tot wijziging mijner bekendmaking van 9n Oktober 1915,
heb ik, op voorstel der „Zentral Ernte Kommission’ van af 16 Februari de maalverhouding voor binnenlands zowel als voor ingevoerd koren op 82 % bepaald.
Deze maalverhouding moet derwijze verstaan worden, dat uit 100 delen koren niet meer dan 82 delen meel mogen gewonnen worden. De vastgestelde maalverhouding geldt ook voor eigen gebruik.
Verantwoordelijk voor het nakomen van de maalverhouding is al wie koren tot meel maalt. Voor koren, dat naar den molen komt om gestampt te worden, moet het gestampt koren in hetzelfde gewicht, als het afleveringsbewijs voor het koren opgeeft, min 5 % maalstof ten hoogste, den molen weer verlaten. Brussel, den 22n Januari 1916.

28 januari 1916 vrijdag. Sint Niklaas

Niets aan te stippen.

niets overgeschreven uit NRC

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart van Zomergem waar ook de garde civique in 1914 heeft rondgetoerd

VERORDENINGEN van 30n Juni en 23n Juli 1915 (nr. 5) betreffend den korenoogst 1915 evenals mijner verordening van 28n Augustus 1915 betreffend koren en meel uit vroegere oogstjaren, heb ik op voorstel der Zentral Ernte Kommission de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands als volgt vastgesteld:

Per 100 kilogram
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd fr. 38.21
Rogge fr 26,47
ongepelde spelt fr24,10
masteluin fr 28,69
tarwezemelen uit molen geleverd fr 22
roggezemelen fr 18
tarwemeel aan bakkers of gebruikers geleverd fr 47,68
roggemeel aan bakkers of gebruikers geleverd fr 38,10

Per kg
tarwebrood aan verbruikers geleverd . fr 0,42

Deze hoogste prijzen worden van af 1 Februari 1916 van kracht.
Aan de Provincial Ernte Kommissionen wordt de bevoegdheid verleend:

1. den verkoopprijs voor tarwemeel te verlagen en wel in de provincie Antwerpen tot 46.16 fr, Brabant 46.76 fr., Henegouw 46.29 fr., Limburg 47.13 fr., Namen 45.69 fr. en Luxemburg 47.03 fr.;

2. of wel voor de gehele provincie of voor de omschrijving van enkele gemeenten, in dit laatste geval
op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor tarwebrood, evenals hoogste prijzen voor brood, waarin roggemeel verwerkt wordt, vast te stellen. Voor de verkopen der voortbrengers van tarwe en rogge aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit blijven de in mijne bekendmaking van 10n Augustus 1915 (nr. 4a) vastgestelde hoogste prijzen behouden.
Brussel, den 22n Januari 1916.
Z. E. K. Nr. 1615.

27 januari 1916 donderdag. Sint Niklaas

Niets te melden.

niets overgeschreven uit NRC

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart Ursel daar ook is de burgerwacht langsgeweest in 1914

C. C. VII. 591. Opneming van Koffie-, Thee- en Cacaostapels op 15 Februari 1916.

Aangifte van (naam) — (beroep) te (woonplaats) (straat, nr.).
Op 15 Februari 1916 bevonden zich ten mijnent volgende voorraden: in kilogram.
1) ruwe koffie (koffiebonen) ….
2) gebrande of gerooste (ook gemalen)
kof fie (koffiebonen of mengelingen van koffiebonen)
3) thee (van den theestruik) ….
4) ruwe cacao
5) gebrande of gerooste cacao ….
Ik verklaar hierbij, bovenstaande aangifte in alle oprechtheid en te goeder trouw gedaan te hebben. (Plaats) , den 1916.
(Handteekening)
Opmerking: Stapels koffie, thee en cacao, die voor eigen gebruik in het huishouden bestemd zijn, moeten alleen aangegeven worden, wanneer zij hij koffie en cacao meer
dan 10 kgr., bij thee meer dan 25 kgr. bedragen.

26 januari 1916 woensdag Sint Niklaas

26 januari 1916 woensdag. Geen nieuws.

uit nrc niets overgeschreven

wel uit andere publicaties in gescand (Heruitgeverij)

Postkaart Eecloo daar zijn de garde civique ook verschillende keren langs geweest in 1914

26 januari 1916
Men schreef gisteren uit Koewacht aan Dagblad van Noord-Brabant:
Langs de Belgisch-Nederlandse grens wordt de Duitse bezetting de draadversperring ongeveer 2 meter verhoogd en wel met vlechtwerk, verbonden wordt met de geleidingsdraad, doel is om te voorkomen, dat brieven of an voorwerpen over de draad worden gegooid.
Tevens is de bewoners langs de grens aangezegd hun woning te verlaten, omdat er een weg worden aangelegd van 20 meter breed.
Door de Duitsers is aan de Belgische mannen ve 17 tot 35 jaar uit Zelzate en omgeving, die ander op de fabriek te Sas van Gent komen werken, het vertrek naar Nederland verboden. Andere Belgen mochten wel de grens passeren, doch mochten niet meer wekelijks in België terugkomen. Deze maatregelen zijn voor onbepaalde duur.

en verder
VERORDENING over het opnemen van de stapels koffie, thee en cacao.

Art. 1. Op In Februari a.s. wordt, ten einde vast te stellen welke voorraden voor de behoefte der burger- bevolking beschikhaar zijn, een opneming gedaan van de stapels koffie (koffiebonen en mengelingen van koffiebonen) ruw, gebrand en geroost, thee (van den theestruik) en, ruwe gebrand of geroost.

Art. 2. Wie op gezegden In Februari stapels van onder art. 1 opgesomde waren in bewaring heeft, moet die op dien dag hij de gemeenteoverheid in wier gebied zij zich bevinden, aangeven. Stapels, die in vreemde polders, bergplaatsen, scheepsruimen of dergelijk. liggen, moeten door hem die erover beschikken mag aangegeven worden, in geval hij ze onder eigen slot heeft. Is dit niet zoo, dan moet hij ze aangeven, die aan ’t hoofd der bergplaatsen staat. De voorraad koffie, thee en cacao, die voor eigen gebruik in het huishouden bestemd is, moet maar aangegeven worden, wanneer er meer dan 10 kgr. koffie en cacao of meer dan 25 kgr. thee zijn.

Art. 3. Het opnemen der stapels geschiedt per gemeente. De opneming geschiedt door de zorgen der gemeenteoverheden, die hij openbare kennisgeving de voorgeschreven aangifte moeten aankondigen. Bij de opneming moet het aan deze VERORDENING toegevoegde borderel gebruikt worden. Door de gemeenteoverheden moeten de hij haar binnengekomen aangiften, naast een lijst der aangegeven stapels, uiterlijk op 10 Februari 1916 hij den bevoegden burgerlijken Commissaris, (in het distrikt Maubeuge hij den Président van het burgerlijk Bestuur) ingeleverd worden.

Art. 4. Ten einde een nauwkeurige opneming te hekomen, zijn buiten de Duitse krijgs- en burgerlijke
overheden, ook de gemeenteoverheden of de van haar opdrachthebbende personen bevoegd, herg- of bedrijfs of welk andere bewaarplaatsen, waar voorraden der onder art. 1 vermelde waren te vermoeden zijn, te onderzoeken en de hoeken van hem die verplicht is aan te geven na te zien.

Art. 5. Wie de opgelegde aangifte niet doet, of onjuiste of onvolledige aangifte doet, wordt met ten hoogste 6 maand gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark. boete gestraft. Ook kan verbeurdverklaring der stapels, die niet aangegeven werden, uitgesproken worden.
Art. 6. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken. Brussel, den lin Januari 1916.

25 januari 1916 dijnsdag Sint Niklaas

Ze geven zeep in den Amerikaanschen Winkel in de Statiestraat aan 1.20 fr de kilo.
Albert en Emile gaan te voet naar Dendermonde; ze moeten 4 maal hun pass aan de Duitschers toonen onderweg; Intéressante reis zeggen ze en het ziens waard.

afbeeldingen vernietigingen 1914

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

VERORDENING over het aanslaan van wol.
Art. I. Binnen het gebied des Generaal-Gouvernement worden hierbij alle wol (ruwe, gewassen, kamwol, kamsel, wolafval, wolgaren, kunstwol, evenals mengelingen dezer stoffen met andere), verder alle in den handel zijnde of komende, met voornoemde wol gevulde matrassen, aangeslagen. De beslaglegging omvat verder alle versgeschoren of op andere wijze van het vel gewonnen wol zodra deze geschoren is.

Art. II Elke bezitter is verplicht, de hij hem liggende stapels uiterlijk op 15 Februari 1916 versgeschoren of op andere wijze van het vel gewonnen wol binnen 3 dagen nadat zij beschikbaar is geworden, bij de naaste „Kommandantur” aan te geven en aan de Einkaufsstelle der Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft” te Brussel, Michel- Angelolaan 84, te verkopen.

Art. III. De „Einkaufsstelle der Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft” koopt de hij haar aangegeven ware
tegen prijzen, volgens soort en hoedanigheid vastgesteld.

Art. IV. Wordt met ten hoogste één jaar gevangenis en met ten hoogste 5000 mark boete of met één van beide gestraft:
a) wie de onder art. II opgelegde aangifte niet, te laat of onjuist doet;
b) wie de onder art. I vermelde waren aan de beslaglegging onttrekt, van de hand doet, ze voor eigen doeleinden bezigt of anderszins benuttigt;
c) wie weigert de onder art. I vermelde waren aan de „Einkaufsstelle der Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft te verkopen; à. wie als houder van schapen niet te gebruikelijker tijde en niet regelmatig scheert, de wol niet regelmatig behandelt of bewaart. Bovendien kunnen de waren, die het voorwerp der overtreding uitmaken, verbeurd verklaard worden.

Art. V. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden. Brussel, den 8n Januari 1916.
G. G. K. R. 243116.

24 januari 1916 maandag Sint Niklaas

’t Brood kost van heden af 0.38 fr de kilo doch is het grijzen als naar gewoonte. Alles als voorheen deze week.

tot en met – niets overgeschreven uit NRC

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart Kasteel van Mevr Lippens de Kerckhove (past bij de tocht van de Garde Civique in 1914)

uit
Het kasteel Lippens, sinds 1977 het gemeentehuis van Moerbeke met aansluitend het gemeentepark, werd gebouwd in 1879 door mevrouw Hippolyte de Kerchove – d’Exaerde – Lippens en de heren August en Eugeen Lippens.

Het Neoclassicistische hoofdgebouw bestaat uit een kelder en drie verdiepingen. Het is afgewerkt door een leien mansardedak. Naast het hoofdgebouw staat de voormalige conciërgewoning, die tot 2011 dienst deed als gemeentelijk politiekantoor.

In het ommuurde kasteelpark staat een beeld ter ere van mevrouw de Kerchove – d’Exaerde – Lippens. Op het plein voor het kasteel, de Lindenplaats, vind je een beeld van de heer August Lippens.

23 januari 1916 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

Tot en met 28/1 niets overgeschreven uit NRC
Gepubliceerd: 315. De mandaten van de leden van de Bestendige Commissie der maatschappijen van onderlingen bijstand (artikel 32 der wet van 23 Juni 1894), en deze van de leden der Beschermingscomiteiten der werkmanswoningen en der instellingen van vooruitzicht door de
Regeering benoemd (artikel 1 der wet van 9 Augustus 1889), welke op 31 December 1915 eindigen, worden tot nader bericht verlengd. Brussel, den 31n December 1915.

(postkaart in mijn bezit (hier komt groot gedeelte van mijn familie vandaan)

22 januari 1916 zaterdag Sint Niklaas

N’en gardeville komt met een lijst bij de werklieden van de Maatschappij Mechelen Terneuzen om voor de Duitschers te werken. Geen enkele teekend de lijst. Bij Jacq. Lentacker komen ze in den morgend.

niets overgeschreven uit NRC en ook geen nieuws van de plaatselijke kranten

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

foto uit het boek van HG Hebbelink van 1982 geschiedenis van de spoorwegmaatschappij Mechelen Terneuzen

VERORDENING over het straatverkeer.
Om het treinverkeer op de spoorbanen en het militairverkeer op de steenwegen meer dan tot nu tegen onveiligheid en onderbrekingen te beschermen, vaardig ik volgende VERORDENING uit:

Art. 1. Het gebruik van gekleurd licht wordt voor voertuigen, die niet op sporen lopen, verboden.
Art. 2. Voor militaire marscolonne en voertuigen moet de straat vrij gemaakt worden.
Art. 3. De voor- of onbedachte overtreding van deze schikkingen wordt met ten hoogste 1.000 mark boete of ten hoogste 3 maand gevangenis gestraft. Wordt door de overtreding een militair nadeel berokkend, zoo stijgt de boete tot ten hoogste 10.000 mark of ten hoogste 1 jaar gevangenis, waarbij nog verbeurdverklaring van het voertuig kan uitgesproken worden. Boete kan ook samen met de gevangenisstraf uitgesproken worden.
Art. 4. Bevoegd om te straffen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden. Brussel, den 19n Januari 1916.
G. G. III 3200.