3 september 1917 maandag Sint Niklaas

Onze meldingskaart wordt voor de 14 de maal door de Duitsche controle van Antwerpen, op het Stadhuis afgestempeld.
Ze beginnen met de wol uit de matrassen in St Nikolaas op te eisschen; de Duitschers geven 3 à 4 fr: de kgr.
Alle kunststukken uit koper worden opgeeischt.
Het Duitsch artillerieregiment is hier vandaar vertrokken na 20 dagen hier te zijn geweest; Hunne paarden stierven van den honger; ze zijn naar Zele gegaan. .

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC door Raphael

9170903 – Vilna door de Duitschers bezet, de Rus wijkt.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. Ter wijziging van de verordening van 1 februari (Weten Verordeningsblad hl. 3393) en 30 Mei 1917 {Wet-en Verordeningsblad, bl. 3814), betreffende verlening van buitengewone duurtetoeslagen aan de staatsbedienden en loontrekkende aangestelden van den Staat, bepaal ik voor het Vlaams en het Waals bestuurlijk gebied het navolgende :

Art. 1. De tot 30 juni 1917 verleende buitengewone duurtetoeslagen worden met ingang van 1 Juli 1917, naar maatstaf van de volgende regelen, verder toegekend : Voor de maanden Juli en Augustus 1917, worden dezelfde toeslagen verleend als bij artikel 1 van de verordening van 30 Mei 1917 is vastgesteld. Van 1 September 1917 af worden deze toeslagen verhoogd als volgt :
van 12 frank op 18 frank
van 18 frank op 27 frank
van 22 frank op 33 frank
van 4 frank op 6 frank

 

Art. 2. Artikel 3, § 2, van de verordening van 1 februari 1917 ondergaat, te rekenen van 1 September 1917 zodanige wijziging, dat de hoogste wedde : voor de eerste groep 2500 frank in plaats van 1800 frank, voor de tweede en de derde groep 3000 frank in plaats van 2500 frank zal bedragen.l

Art. 3. Artikel 4, § 1, van de verordening van 1 februari 1917, wordt te rekenen van 1 September 1917 derwijze gewijzigd dat, in plaats van de kinderen tot hun voleindigd 18 de levensjaar, al de kinderen in aanmerking komen, waarvan het onderhoud uitsluitend ten laste van de ouders valt.

Art. 4. De duurtetoeslagen moeten iedere maand vooraf worden betaald.

Art. 6. De uitgaven voor de beambten en loontrekkende aangestelden, die bij een van de in artikel 1 der verordening van 1 februari 1917, onder a, b en c vermelde overheden werkzaam zijn, worden bestreden uit de kredieten, die voor het Vlaams bestuurlijk gebied onder artikel 37 van de bijlage tot de begroting van het ministerie van Financiën voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 en, voor het Waals bestuurlijk gebied, onder artikel 35 van de begroting van het ministerie van Financiën voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 geopend zijn. De uitgaven voor de beambten en loontrekkende aangestelden, die bij het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen of in den postdienst werkzaam zijn (artikel 1, letter d van de Verordening van 1 februari 1917) worden opgenomen onder de uitgaven van het Duits beheer van Posterijen en Telegrafen, Brussel, den 23 n Augustus 1917.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. ** Enig Artikel. De bepalingen van de verordening van 5 Met 1917, betreffende fruit en groenten {Wet- en Verordeningsblad, bl. 3731) zijn, zover zij betrekking hebben op het vervoer van groenten, hierbij opgeheven.
Brussel, den 23 Augustus 1917,

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.
Bekendmaking
Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 17 februari 1915 {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 41 van 20 februari 1915), het bijhuis van de Credit Lyonnais te Givet onder dwangbeheer geplaatst. Ik heb den heer Berthold Kaufmann te Brussel tot dwangbeheerder benoemd,
Brussel den 28n Augustus 1917,

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking
Enig artikel. De beschikking C. C. Illb 2494 van 7 Juli 1917, betreffende de samenstelling van de jury s, die gelast zijn in de aan de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere School voor Handelswetenschap, gedurende het studiejaar 191611917 over te gaan tot het afnemen van de toegangsexamens en van de examens tot het bekomen van den graad van licentiaat in de handelswetenschap blijft voor het studiejaar 1917/1918 van kracht.
Brussel den 29 Augustus 1917.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking
Enig artikel. De beschikking C. C, Illh 2493 van 7 Juli 1917, betreffende de samenstelling van de jury’s, die gelast zijn in de aan de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Land en Tuinbouwschool gedurende het studiejaar 1916/1917 over te gaan tot het afnemen van de toegangsexamens en van de examens tot het bekomen van den graad van landbouwingenieur of tuinbouwingenieur blijft voor het studiejaar 1917/1918 van kracht.
Brussel, den 29 Augustus 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart Ruïnes Diksmuide eigen collectie

Advertenties