17 oogst 1917 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

overgeschreven uit NRC
19170817 – De Russische torpedoboot in de Oostzee op mijn geloopen en gezonken.
19170817 – Ernstige gevechten in Roumenië en aan de Sereth.
19170817 – Langemarck en 3grachten aan den IJzer door de Engelsen en Fransen bezet, 3000 gevangenen, 

tot en met 17-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

afbeelding 194 1 Le Miroir 12 augustus 1917 gewonde vrouw op Canadese brancard

22 october 1916 zondag. Sint Niklaas

N’en Duitscher is tusschen Elversele en Thielrode vermoord.
Ze mogen nog eenmaal per maand, met potten voor de krijgsgevangenen omhalingen doen aan de kerkdeuren

overgeschreven uit NRC 19161022 – Constanza in Roumenië door de Centralen bezet. 

BEKENDMAKING ***Op grond mijner Verordening van 8 Juli 1916 betreffend de Oogstkommissies, evenals der uitvoeringsbepalingen van 8 Juli 1916 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der Centrale Oogstkommissie (Zentral- Ernle-Kommission), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorshands dis volgt vastgesteld:
voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd fr. 44.10 per 100 kg,
voor rogge uit stapelplaats of molen geleverd fr 28,47 per 100 kg
„ masteluin uit stapelplaats of molen geleverd fr 29.65 per 100 kg
„ ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd fr 26,87 per 100 kg ,
„ tarwezemelen uit molen geleverd. .„ 22,per 100 kg
„ masteluinzemelen „ ,, 20,-per 100 kg
„ roggezemelen , „ . . , 18per 100 kg
„ tarwemeel aan bakkers of gebruikers geleverd Fr 54,69 per 100 kg ,
„ roggemeel aan bakkers of gebruikers geleverd Fr 5 per 100 kg
„ masteluinmeel aan bakkers of gebruikers geleverd Fr 37,50 per 100 kg
„ tarwebrood aan gebruikers geleverd Fr 0,48 „ kg.
deze hoogste prijzen worden op 15 november van kracht.
Den Provincialen Oogstkomniissies (Frovinzial- Ernte-Kommissionen) wordt de bevoegdheid verleend, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten op op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lagere hoogsten prijs voor tarwebrood, evenals hoogste prijzen voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor de verkopen der voortbrengers van koren aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 8 Juli 1916, betreffend de Oogstkommisies, van kracht. Brussel, den 24 oktober 1916. Z. E. K. 1306.

De generaal gouverneur in Belgie

Freiherr von Bissing
Generaloberst

Verordening
Houdende verbod binnen het gebied van het generaal gouvernement paarden van de hand te doen aan te schaffen af te staan en merries die meer dan 3 1/2 jaar oud zijn te laten dekken.
§1
Het van de hand doen en het bestendig evenals het tijdelijk beperkt aanschaffen van paarden in om het even welke vorm alle overbrengen van paarden van de ene gemeente naar de andere alsook het laten dekken van merries die meer dan 3 1/2 jaar oud zijn is voor het gebied van het generaal gouvernement tot nader bericht verboden. De bevoegde Kreischef kan voor de huidige bezitters der paarden uitzonderingen toestaan. De binnen het gebied van het generaal gouvernement vastgestelde paardenmarkten zijn hierbij opgeheven.
§2
Wie deze verordening overtreedt wordt met ten hoogste één jaar gevangenis of met een boete van 300 tot 10.000 mark gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk uitgesproken worden. Ook als de verbeurd verklaring der paarden wordt uitgesproken.
§3
De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot strafvervolging bevoegd.
Brussel den 24 oktober 1916
Der generaal gouverneur in Belgie
Freiherr von Bissing
generaloberst

affiches uit de collectie KOKW

26 juni 1916 maandag, Sint Niklaas

Van heden af deelen ze soepe aan de schoolkinderen van bijna al de stads en aangenomene lagere en bewaarscholen. De stad betaald 1/3 in de kosten; het ondersteuningskommiteit 2/3.
Leonie Lentacker en haar vader trekken deze week 3 fr. van het ondersteuningskommiteit.
De boerenmilicie tot bewaking der veldvruchten is wederom als verleden jaar ingericht.
Gezien het overvloedige volk dat de Amerikaansche Winkel bezoekt; heeft men n’en tweeden Am.Wink. in een huis gestaan Regenciestraat (fabriek van dhr Van Vlierberghe-Van Haver) bijgemaakt. De onpare nummers worden in den Am. Wink. der Regenciestraat bediend. De pare nummers in de ouden Winkel der Statiestraat. Door dien maatregel wordt het volk rasser en beter besteld.
We krijgen aardappelen van het gemeentebestuur; 24 kg aan 0,20 fr de kilo; onze aardappelkaart wordt voor de eerste maal afgestempeld.

overgeschreven uit NRC
19160626 – Voor Verdun neemt de Fransman rond Thiamont en Fleury enige grachten weder. 

Affiches uit de collectie KOKW.

 

9 november 1918 zaterdag. Sint Niklaas

De Duitschers laten de lijn St Niklaas St Gilles springen. Men schiet met kannonnen naar vliegers der geallieerden die hier passeeren.

Dit was de laatste zin die Raphaël in het dagboek geschreven heeft. En dan is de oorlog gedaan en heeft hij het vermoedelijk nooit meer het dagboek ter hand genomen.

Voor mij was het een rit die begon in 2013 met het ontdekken, lezen, intypen en scannen.  Is het nu gedaan? Het dagboek uiteraard is ten einde maar verder heb ik nog heel wat weekbladen die nog ingescand moeten worden en die ik blijf publiceren.

Voor de trouwe lezers van de blog heb ik een aanbod. Ik heb alle gepubliceerde artikels van de blog in PDF-maand documenten. Heb je interesse dan kan je ze gratis toegemaild krijgen . Het is ook mogelijk dat ze op een cd geplaatst worden en opgezonden maar dan zijn er wel verzending en maakkosten die vermoedelijk minder dan 5 euro bedragen.

Hoe kan je daar aan geraken?

Zend mij een mailtje met uw naam en adres en de manier dat je de bestanden wenst en dan worden ze in de loop van deze maand verzonden.

If you are interested in pdf month documents of the blog from  2014-2018 send me your adress and email.

Si vous etes interesse dans des pdf du blog  du 2014-12018 en voyer votre e-mail et adresse

MIJN EMAIL jd180@telenet.be  met vermelding: dagboek Raphaël Waterschoot.

Allen dank voor het lezen ik heb er in allegeval veel plezier aan beleefd

17 mei 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

5 november 1918 dinsdag. Sint Niklaas

De ontruiming duurt voort.
De Belgen zijn voor Gent en in Zelzate; men hoort hier duidelijk schieten. Nog 29 km zijn ze van ons af. De Duitschers zijn tuchteloos geworden. De lazaretten hier waren geruimd en in veldlazaretten veranderd. Op ‘t kerkhof alhier liggen reeds 60 Duitsche graven. In de Centrumschool zijn Belgische krijgsgevangenen ingekwartierd, die zien er goed uit.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 8-11-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

 

4 november 1918 maandag. Sint Niklaas

De 52 ste oorlogsmaand is begonnen. De Duitsche staf is hier gekomen; de bureelen zijn op het stadhuis; de vischmijn is afgespannen.
Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur ‘s morgens; er was niemand gekomen

Tegen de middag verklaarde de Kommandant aan de burgemeester der stad dat op bevel van hoogerhand alle opeisschen gestaakt was.
Kannonen die op Scheerders Steenbakkerij opgesteld waren en mitrailleusen die op het platform van ‘t huis Standaert, Groote markt stonden, beschoten voor de 1ste maal vijandelijke vliegmachines die briefjes afwierpen. ‘t brood kost 0,82 fr: de kgr. ‘t Rantsoen is 333 gram.

ie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van tot en met 09-11-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
geen verordeningen meer
affiches uit de collectie KOKW

le miroir beeld Rijsel 1914   en na bombardementen 1915