9 maart 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 09.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 08-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 23. – 9. maart 1918.
Verordening betreffende den Raad van Beheer der Unwersiteit te Gent.
Ter uitvoering der verordening van 25 oktober 1917 betreffende de rechtspersoonlijkheid van de Universiteit te Gent, bepaal ik het navolgende:
Art. 1. De in artikel 2 van genoemde verordening bedoelde Raad van Beheer der Universiteit te Gent is samengesteld uit: den rector, den laatsten, nog in dienst zijnde ambtsvoorganger van den rector (den „prorector”) en vier andere vertegenwoordigers van het professorenkorps der Universiteit en der daarbij bestaande Hogere Scholen. De Raad van Beheer kan zijn ledental, door aanvullende verkiezing van personen, die zich inzake de bevordering van de belangen der Vlaamse Universiteit vooral verdienstelijk hebben gemaakt, of wier medewerking in den Raad van Beheer voor de ontwikkeling der Universiteit bijzonder waardevol blijkt te zijn, tot op negen brengen.
Art. 2. Met uitzondering van den rector en van den prorector, worden de vertegenwoordigers van het professorenkorps voor drie jaar verkozen door al de professoren der Universiteit en der daarbij bestaande Hogere Scholen. Bij de verkiezingen moet er op gelet, dat voor de verschillende belangen een billijke vertegenwoordiging tot stand home, leder jaar treden twee vertegenwoordigers van het professorenkorps, in overeenstemming met een door het huishoudelijk reglement vast te stellen regel, af, Er zal alsdan tot aanvullende verkiezingen worden overgegaan.
Het mandaat van de door den Raad van Beheer, overeenkomstig artikel 1, gekozen leden is eveneens voor den duur van drie jaar geldig. Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Art. 3. Al de verkiezingen in den Raad van Beheer gedaan, zijn aan de bekrachtiging der regering onderworpen.
Art. 4. De rector roept den Raad van Beheer bijeen en neemt het voorzitterschap er van waar. De leden verkiezen een bestendig plaatsvervangend voorzitter. De Raad van Beheer neemt besluiten hij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van den voorzitter. Voor het nemen van geldige besluiten door den Raad van Beheer is de aanwezigheid van meer dan de helft zijner leden vereist.
Art. 5. Aan den Raad van Beheer wordt een bezoldigd zaakwaarnemend ambtenaar toegevoegd als „secretaris van den Raad van Beheer” die door de regering, Raad van Beheer gehoord, benoemd wordt. De secretaris van den Raad van Beheer woont de zittingen hij als raadgevend lid en maakt het verslag er van op. Hij moet de lopende beheerszaken afdoen; voor het overige worden zijrn ambtsverrichtingen door het huishoudelijk reglement geregeld.
Art. 6. De Raad van Beheer stelt een huishoudelijk reglement voor zijn werkzaamheden vast, dat aan de goedkeuring der regering onderworpen is.
Art. 7. Over iedere vergadering van den Raad van Beheer is verslag op te maken dat, voorgelezen en goedgekeurd, door den voorzitter en den secretaris ondertekend wordt.
Art. 8. Voor rechtsakten van den Raad van Beheer, waardoor voor de Universiteit rechten gevestigd of verplichtingen aangegaan worden, is de handtekening van den voorzitter of van zijn plaatsvervanger, alsook de medeondertekening van den secretaris van den Raad van Beheer {in geval de secretaris verhinderd is, van een daartoe aangeduid lid van dien raad) vereist en voldoende.
Art. 9. De Raad van Beheer doet eenmaal in 2 jaar rekening en verantwoording aan de regering en moet daar te dien einde desgewenst inzage van zijn zakenboeken geven. In bijzondere gevallen kan de regering eveneens buitentijds rekening en verantwoording vorderen.
Art. 10. De regering heeft recht van toezicht over de werkzaamheden van den Raad van Beheer. Het toezicht wordt enkel uitgeoefend om er over te waken, dat de Raad van Beheer het vermogen, waarover hij recht van beschikking heeft, uitsluitend gebruikt in het belang der Universiteit als Vlaamse Hogeschool en dat hij zich in alle bijzonderheden aan de bepalingen houdt, die telkenmale voor de aan de Universiteit vermaakte schenkingen verbonden zijn. De regering kan den Raad van Beheer ontbinden, wan neer deze maatregelen neemt in strijd met de grondbeginselen, die voor het gebruik van het vermogen gelden. In dit geval moet aanstonds een nieuwe Raad van Beheer gevormd worden overeenkomstig artikelen 1 en 8.
Art. 11. De Raad van Beheer is gehouden, het College van Curatoren der Universiteit te Gent op de hoogte te houden van zijn maatregelen, die de Universiteit rechtstreeks betreffen en, inzonderheid, een nauwkeurig plan omtrent de ligging van de door hem aangeworven percelen mede te delen. Bij belangrijke beslissingen, inzonderheid inzake de aanwerving van percelen of inzake de oprichting en de uitbreiding van instellingen ten behoeve van het onderwijs en van wetenschappelijke navorsingen mag hij eerst een besluit nemen, na het College van Curatoren te hebben gehoord. (Overgangsbepaling) .
Art. 12. Daar er thans geen prorector bestaat, komt in dezes plaats een ander, overeenkomstig artikel 2 te verkiezen vertegenwoordiger van het professorenkorps. Brussel, den 21 februari 1918.

postkaart Dixmuide de ijzer en de loopbrug.

Advertenties