3 maart 1918 zondag Sint Niklaas

De 44ste oorlogsmaand is begonnen; geen einde te zien.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5.3.1918 tot en met 7.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 03.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 02-03-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 21. – 3. maart 1918.
Bekendmaking. Aanvragen tot schadevergoeding voor in België in beslag genomen goederen moeten, bijaldien de inbeslagneming voor 1 januari 1918 heeft plaats gehad, ten laatste op 31 maart 1918, voor de overige gevallen binnen drie maanden na de inbeslagneming, ingediend worden hetzij bij de
Reichsentschàdigungskommission Viktoriastr, 34 te Berlijn,
hetzij bij een harer buitenlandse kantoren in België (Entschadigungsambt Wetstraat 90, te Brussel );
„Kommissar der Reichsentschadigungskommission’ te Gent ;
„Kommissar der Reichsentschadigungskommission te Antwerpen).
Het oorspronkelijk inbeslagnemingsbevel moet bij de aanvraag gevoegd worden.
Aanvragen, die te laat of zonder het inbeslagnemingsbevel binnenkomen, kunnen slechts in aanmerking genomen worden, wanneer de belanghebbende bewijst, dat hij zonder zijn schuld verhinderd was zijn aanvraag binnen den voorgeschreven termijn in te dienen of er het inbeslagnemingsbevel bij te voegen.
Brussel, den 21n februari 1918

No. 21. – 3. maart 1918.
Verordening over het malen en vervoeren van broodkoren. § 4 der verordening van 19 Juli 1917 over het malen en vervoeren van broodkoren (Wet- en Verordeningsblad, hl. 4024) wordt hierbij gewijzigd en luidt voortaan als volgt :

„De voorzitters van de provinciale Oogstcommissies zijn gemachtigd, met het oog op de rechtstreekse levering van meel, alsook op de vervaardiging van gebak voor zieke en zwakke personen of tot godsdienstige doeleinden, aan de molens te dien einde door het Nationaal Komiteit aangeduid, vergunning te geven om op een geringere dan den hij deze verordening vastgestelde maalgraad te malen. Het Nationaal Komiteit moet de hoeveelheden koren, die in de bedoelde molens voor een fijner gemaal nodig zijn, ter beschikking stellen van de bevoegde provinciale Oogstkommissies. De provinciale Oogstkommissies hebben er voor te zorgen, dat het op last van het Nationaal Komiteit fijner gemalen meel, enkel en alleen gebruikt wordt om er, in de door 198 de Voorzitters van de provinciale Oogstkommissies hij wijze van uitzondering toegelaten bakkerijbedrijven, gebak van te maken voor zieke en zwakke personen en tot godsdienstige doeleinden, ofwel om als meel aan zieke en zwakke personen en tot godsdienstige doeleinden te worden afgeleverd’
Brussel, den 23n februari 1918.

19180227 Invoeren pasdwang Verviers

Advertenties