14 maart 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 9.3.1918 tot en met 11.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 14.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 13-03-1918 geen verordeningen

No. 25. – 14. maart 1918.
Verordening voor de inrichting van een mijnbouwkundige afdeling aan de Technische Scholen bij de Universiteit te Gent. Gezien de wet van 10 April 18903 Juli 1891, betreffende de academische graden en diploma’s, alsook ter uitbreiding van de besluiten van 25 en 30 januari 1897, aangaande de Technische Scholen, toegevoegd aan de Universiteit te Gent, bepaal ik het navolgende :
Art. 1. Aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde bij de Universiteit te Gent worden, ten behoeve van de studie in de mijnbouwkunde, de nodige inrichtingen tot stand gebracht.
Art. 2. De Universiteit te Gent verkrijgt terzelfder tijd het recht, den wettelijke graad van burgerlijk mijningenieur te verlenen.
Art. 3. Om tot het examen ter verkrijging van den wettelijke graad van burgerlijk mijningenieur te worden toegelaten, moet men vooraf den wettelijke graad van kandidaat-ingenieur verworven hebben.
Art. 4. Het examen zelf looft over de onderstaande vakken : Toegepaste mechanica (toegepaste kinematika, hydraulica, theorie der bouwconstructies, berekening van het arbeidsvermogen der werktuigen),
Beschrijving, bouw en toepassing der werktuigen, Technische natuurkunde, Technische scheikunde, Analytische scheikunde, inzonderheid analyse van minerale stoffen, Delfstofkunde, aardkunde en beginselen der paleontologie, Landmeten en waterpassen, Spoorwegwezen, Elektriciteitsleer en haar toepassing in de techniek, Mijnwezen, Metallurgie, Fabrieks- en werkplaatsenbouw, Handels- en economische aardrijkskunde, Staathuishoudkunde, Administratief recht, inzonderheid mijnrecht, en nijverheidswetgeving. Bovendien heeft een praktisch examen plaats in de analytische en in de technische scheikunde en zijn hij ieder examengedeelte grafische werken uit te voeren over de leerstof van dit gedeelte. De studiën in de hierboven opgenoemde vakken omvatten ten minste drie jaar. Het examen zelf wordt in drie gedeelten gesplitst.
Art. 5. Krachtens artikel 6 der wet van 15 Juli 1849 is de Universiteit ie Gent bevoegd den wetenschappelijke graad van burgerlijk mijningenieur en van mijningenieur te verlenen.
Art. 6. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast.
Brussel, den 21n februari 1918.

No. 25. – 14. maart 1918.
Beschikking.
Art. 1. Voor de overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 September 1884 (gewijzigd bij verordening van 23 Augustus 1917) gehouden onderwijzers- en onderwijzeressenexamens, worden twee onderscheiden jury’s ingesteld :
Art. 2. Deze jury’ s zijn als volgt samengesteld :
1. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzersexamen m het gebied van het Generaal-Gouvernement en die hun zetel te Brussel heeft, bestaat uit,
de heren Delpire, gepensioneerd leraar van de Rijksnormaalschool, te Laken (voorzitter) Abeele, opziener van de normaalscholen, te Schaarbeek;
Dumortier, Iwofdopziener van de lagere scholen, te Leuven ;
Bouts kantonnaal schoolopziener van de lagere scholen, te Vilvoorde ;
Voortmans, schoolopziener bij het vrij onderwijs, te Opgrimhi.
De jury houdt haar eerste zitting in den loop der maand maart 1918.
2. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzeressenexamen in het gebied van het Generaal Gouvernement en die haar zetel heeft te Brussel, bestaat uit :
de heren Brans, gepensionneerd leraar, te Evere {voorzitter) ;
Vanderperren, hoofdopziener van de lagere scholen, te Mechelen ;
Demeyer, hoofdopziener van de lagere scholen, te Antwerpen ;
Sak, hoofdopziener bij het vrij onderwijs, te Hechtel ;
Vandenweghe, kantonnaal schoolopziener, te Halle.
3. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzersexamen in het Etappen- en Operatiegebied en die haar zetel heeft te Gent, bestaat uit :
de heeren Desmet, ereopziener van het lager onderwijs, te Ledeberg {voorzitter) ;
Van Caeneghem, hoofdopziener te Gent ;
Van de Velde, kantonnaal schoolopziener, te Gent ;
Van Overstraeten, kantonnaal schoolopziener, te Aalst;
Van Toortelboom, kantonnaal schoolopziener, te Eeklo.
4. De jury, die belast is met het afnemen van het onderwijzeressenexamen in het Etappen- en Operatiegebied en die haar zetel heeft te Gent, bestaat uit :
de Heren Minnaert, ereleraar van de normaalschool te Gent (voorzitter) ;
Loos, hoofdschoolopziener, te Aalst ;
Claeys, kantonnaal schoolpziener, te Ledeberg ;
Callant, kantonnaal schoolopziener te Gent ;
Gheysen kantonnaal schoolopziener, te Drongen.
Art. 3. De voorzitter van de jury moet de kandidaten bijtijds oproepen.
Art. 4. Het ministerie van Wetenschappen en Kunsten zal de verdere uitvoeringsmaatregelen treffen.
Brussel, den 28 februari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Ieper de hallen in 1919

 

Advertenties