7 maart 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5.3.1918 tot en met 7.3.1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 09.03-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 22. – 6. maart 1918.
Verordening waarbij de Voorzitters van de burgerlijke besturen bekleed worden met de bevoegdheden der Belgische provincieraden. Onder gedeeltelijke opheffing van artikel 66, lid i, der provinciale wet van 30 April 1836, worden de Voorzitters van de burgerlijke besturen {Präsidenten der Zivilverwaltungen) in het Vlaams bestuursgebied gemachtigd, in plaats van de provincieraden, na de bestendige afvaardigingen zover deze hun ambtsverrichtingen uitoefenen te hebben gehoord, de rekeningen der ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 1916 vast te stellen, de begroting der uitgaven voor het boekjaar 1918 vast te stellen, alsook inzake het opbrengen der vereiste middelen beslissingen te nemen, Deze verordening treedt onmiddellijk in werking.
Brussel, den 9n februari 1918
No. 22. – 6. maart 1918.
Beschikking.
Art. 1. De hierna vermelde leden van het onderwijzend personeel worden tot lid benoemd van de jury, die dit jaar belast is met het afnemen der examens van turnleraar en turnlerares voor het middelbaar onderwijs: De heren Verbeke, Robert {voorzitter), opziener van het turnonderricht aan de middelste onderwijsinstellingen Dr. Doussy, professor aan de Universiteit te Gent, Eobelus, Julius, leraar aan het atheneum te Gent, Van Driessche, leraar aan de Rijksmiddelbare Jongensschool te Bonse, Verdonck, Maurits, leraar aan de Rijksmiddelbare Normaalschool te Gent.
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is bevoegd, afwezende leden te doen vervangen.
Art. 3. De jury duidt onder haar een secretaris aan.
Art. 4. De voorziiter moet dejuryleden en de kandidaten ter zitting oproepen.
Art. 5. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel, den 21 februari 1918,
No. 22. – 6. maart 1918.
Verordening betreffende de vergunningen tot het uitbaten van nijverheidsondernemingen.
De Voorzitter van het burgerlijk bestuur (Pràsident der Zivilverwaltung) is bevoegd, in geval van ongegronde weigering vanwege de bevoegde gemeenteoverheid of een anderen dienst, vergunning te geven tot het uitbaten van een nijverheidsonderneming, alsook om den vergunninghouder te machtigen zijn vergunning op een anderen persoon over te dragen. De eindbeslissing inzake de gegrondheid van een weigering berust bij de Hoofden van het burgerlijk bestuur.

Brussel, den 21 februari 1918.
No. 22. – 6. maart 1918.
Verordening betreffende het gebruik van hooi, stro, korenpellen en dorsafval voor matrassen, kussens en peluwen.
§ 1. Het is verboden onbewerkt, gesneden of anderszins bewerkt hooi en stro, als ook pellen en korenkorrels en dorsafval (uitschot kaf) te gebruiken voor het vullen van matrassen, kussens en peluwen
§ 2. Wie de bepalingen van deze verordening overtreedt wordt met een geldboete van ten hoogste 3000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden gestraft. Ook kunnen beide straffen te samen, evenals de verbeurd ) De bevolking wordt er opmerkzaam op gemaakt, dat gesneden oud papier de in beslag genomen wol voordelig kan vervangen voor het vullen van matrassen, kussens en peluwen. verklaring van de tot de strafbare handeling dienende of gebruikte voorraden uitgesproken worden. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhehbers zijn daartoe bevoegd.
Brussel, den 28 februari 1918.

affiche 19180304 Onachtzaam overrijden spoorlijnen

Advertenties