9 juni 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 11-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180608 Betreffende het verkeer met oliezaden van het oogstjaar 1918

Advertenties

8 juni 1918 zaterdag. Temse.

Geen nieuws.

Zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8

nieuws
19180608 – Duitse aanval tusschen Noyon en Montdidier 15.000 gevangenen, enige dorpen genomen. 
verordeningen

No. 67. – 8. juni 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 15 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer J.Collard, klerk 1e klasse, met ingang van 1 oktober 1917 benoemd tot onderbureeloverste bij het Beheer der Schatkist van het ministerie van Financiën. Brussel, den 28 mei 1918.
No. 67. – 8. juni 1918.
Besluit
Art. 1. De hiernavermelde leden van de overeenkomstig artikel 3 der wet van 17 februari 1849 ingestelde provinciale pensioencommissies blijven voor den duur van 5 jaar, te rekenen van 1 Juli 1917 hun dienst waarnemen : Provincie West-Vlaanderen : de heer provinciale bestuurder der belastingen te Brugge, Provincie Oost-Vlaanderen : de heren De Riemaecker en Cooreman, leden van de bestendige afvaardiging van den provincieraad,
Provincie Antwerpen : de heer provinciale bestuurder der Registratie en der Domeinen te Antwerpen.
Provincie Brabant : de heer provinciale bestuurder der Registratie en der Domeinen, te Brussel , de heer provinciale bestuurder der Douanen en Accijnzen, de heer opziener der lagere scholen te Brussel .
Provincie Limburg : de heer Baron de Berman, lid van de bestendige afvaardiging van den provincieraad.

Art. 2. Zijn benoemd tot leden van de provinciale pensioencommissies voor den duur van 3 jaar te rekenen van 1 Juli 1917 : in de provincie West-Vlaanderen : de heer dienstbestuurder van Posterijen, te Brugge, in plaats van den heer Denys, hoofdingenieur dienstbestuurder van Weg en Werken bij de Staatsspoorwegen, In de provincie Limburg : de heer bestuurder van het provinciaal bestuur van Bruggen en Wegen, te Hasselt.
Brussel , den 7 mei 1918

No. 57. – 8. juni 1918.
Verordening houdende wijziging van de wet van 15 april 1896, betreffende de rechten op de tabak. De termijn voor de aangifte der met tabak aangeplante percelen, voorzien in § 1, hoofdstuk II, artikel 6, lid 1 en 2, van de verordening tot wijziging van de wet van 17 april 1896, betreffende de rechten op de tabak (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, van kracht verklaard voor de tot het Etappengebied behorende gedeelten van de provincies Henegouwen en Luxemburg bij verordening van 29 juni 1917 van den Generalquartiermeister voor de toekomst vastgesteld op 15 juni van ieder jaar. Brussel, den 15 mei 1918.
No. 57. – 8. juni 1918.
Bekendmaking betreffende het examen van leraar en van lerares la de lichamelijke opvoeding aan de inrichtingen van Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwijs.
Art. 1. De jury in 1918 belast met het afnemen van het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding bij het middelbaar en middelbaar normaal onderwijs, zal op een nader te bepalen datum zetelen, voor de mannelijke kandidaten in het Koninklijk Atheneum, Eikstraat 11, te Brussel , en voor de vrouwelijke kandidaten in de Rijks Middelbare meisjesschool Verweestraat 12, te Schaarbeek.

Art. II. Tot dit examen worden toegelaten de personen, die het diploma bezitten van lager onderwijzer of van lagere onderwijzeres van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs. Niemand wordt tot het examen ter verkrijging van het het bekwaamheidsdiploma op een middelbare normaalschool toegelaten, zo hij niet, sedert ten minste een jaar, in het bezit is van het bekwaamheidsdiploma voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding van een middelbare onderwijs inrichting.

Art. III. De aanmeldingen moeien gezonden worden aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs Liefdadigheidstraat nr. 25, te Brussel . De aanmeldingsbrieven moeten vermelden : naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, adres aard van de diploma’s en certificaten welke de recipiendus reeds bezit, examen waarvoor hij zich aanmeldt en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden. Op 15 Juli worden de inschrijvingen gesloten. Aanmeldingen die te laat inkomen, worden niet meer in aanmerking genomen

Art, IV. De recipiendi worden opgeroepen door den Voorzitter van de jury of door een door hem gemachtigd jurylid. Bij het begin van het examen moeten ze hun diploma, of het bewijs van het vereiste diploma, aan de jury overleggen,
Brussel den 28 mei 1918

No. 57. – 8. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de inrichting van leergangen, voorbereidend tot het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding aan de inrichtingen van Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwijs.

Art. I. Met het oog op het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding bij de inrichtingen van middelbaar en middelbaar normaal onderwijs dat zal plaats hebben te Gent in den loop van de maand Augustus a.s. op een nader te bepalen datum, worden voorbereidende leergangen ingericht.

Art. II. De leergangen zullen gegeven worden in de Rijks Middelbare meisjes normaalschool, Van Monckhovenstraat 19, te Gent.

Art. III. De inschrijvingen worden opgenomen door mevr. de Bestuurster der Rijks Middelbare Normaalschool te Gent, tot 15 Juli a.s. Na dien datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De aanmeldingsbrieven moeten opgeven: naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, aard van de diploma’s en getuigschriften welke men reeds bezit, examen, dat de kandidaat wenst af te leggen en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden.

Art. IV. De personen, die inschrijven voor de voorbereidende leergangen, schrijven tevens in voor het examen.

Art. V. Tot het examen worden alleen toegelaten de personen, die in het bezit zijn van het diploma van leraar of van lerares Bij het middelbaar onderwijs of van lager onderwijzer of van lagere onderwijzeres, alsook diegenen die ontslagen werden van het vereiste diploma. Niemand mag zich aanmelden voor het examen van leraar of van lerares in het tumen hij het middelbaar normaal onderwijs, die niet sinds ten minste een jaar in het bezit is van het bekwaamheidsdiploma voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding bij het middelbaar onderwijs.

Art. VI. De recipiendi worden opgeroepen door den Voorzitter van de jury, die hun den juisten datum, waarop het examen zal beginnen, mededeelt.
Brussel , den 11 mei 1918.

affiches uit de collectie KOKW
19180608 Aangifte van vijandelijken grondeigendom in de provincies Brabant Antwerpen en Limburg

7 juni 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 07-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 07-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel aan de voet van de berg

6 juni 1918 donderdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 07-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

 

No. 56. – 6. juni 1918.
Bekendmaking. In gemeen overleg met de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en Wallonië, heb ik den heer ritmeester Donnevert, te Brussel , benoemd tot leider van de hij verordening van 18 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur voor het gebied van het Generaal Gouvernement opgerichte Zundholsverteilungs stelle (kantoor voor luciferverdeling).

affiches uit de collectie KOKW

19180606 Betreffende het verspinnen van wol

5 juni 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 07-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 56. – 5. juni 1918.
Verordening ** houdende verbod voorraden vlees op te hopen in koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen.
Art. 1. Van de in de koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen aanwezige voorraden rund- en kalfsvlees moet, binnen 5 dagen na de afkondiging dezer verordening, door den eigenaar der voorraden of door degene, die gerechtigd is over dezelve te beschikken, alsook door den houder der bewaarplaatsen opgave worden gedaan aan het Generaal Gouvernement, waarbij dient vermeld de hoeveelheid hetzij naar het gewicht in kilogram, hetzij naar het getal hele beesten, helften of vierendelen van beesten, alsmede de gemeente en de bewaarplaats waarin de voorraden zich bevinden en den naam van den eigenaar van het vlees of van degene die gerechtigd is er over te beschikken. Het vlees moet binnen een door het Gouvernement te bepalen termijn uit de bewaarplaatsen genomen en in den handel gebracht worden. Tor nader bericht blijft het verboden, rund- en kalfsvlees in koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen op te hopen.
Art 1 en 2 zijn niet toepasselijk op vers geslacht vlees, dat men ten behoeve van het lopend vleesverbruik in koelkamers bewaart om het ten laatste binnen 8 dagen na de slachting in den handel te brengen.
Art. 2. Wie de voorschriften dezer verordening overtreedt wordt met een gevangenisstraf van ten minste 1 maand en van ten hoogste 1 jaar en met een geldboete van ten minste 1000 mark en van ten hoogste 10.000 mark of met een van beide straffen gestraft. Terzelfder tijd kan de verbeurdverklaring van het niet aangegeven en het niet uit de bewaarplaatsen genomen vlees worden uitgesproken. Bovendien kan de openbare bekendmaking van het vonnis voorgeschreven worden.De poging tot overtreden is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 3. Deze verordening wordt den dag harer afkondiging van kracht.
Brussel . den 28 mei 1918.
No. 56. – 5. juni 1918.
199 Bij Besluit van den heer Generaal Gouverneur is benoemd : Vlg, nr. 200
Bekendmaking. Bij besluit van 11 mei 1918 — C. Fi, Il 3100 — van den heer Generaal Gouverneur is de heer Van Eldere, E., surnumerair bij de Direktie te
Brussel , tot ontvanger der Registratie en Domeinen te Waterschoot benoemd.
Brussel . den 26 mei 1918.
No. 56. – 5. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr, 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Louis Foulon, te Brussel De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 24 mei 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180605 Betreffende vroege en late aardappelen.

4 juni 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Onze meldekaart wordt door de Duitschers voor de 7de maal afgestempeld op het stadhuis.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni geen nieuws vermoedelijk  graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  07-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 04-06-1918 geen verordeningen

No. 56. – 2. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. Nr, 263 van 13 september 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van den Fransman Georges Mirgaine, te Luik. De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 25 mei 1918.
No. 56. – 2. juni 1918.
Verordening betreffende verlening van tijdelijk verhoogde duurtebijslagen aan de beambten en bedienden van den Staat.
Enig artikel. De duurtebijslagen verleend hij de verordeningen van 1 februari 30 mei, 23 augustus, 25 oktober 1917 en van 14 februari 1918, worden voor de maanden mei en juni 1918* verdubbeld.
Brussel  den 30 mei 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180604 Verordening houdende wijzeging der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het Lager Onderwijs

3 juni 1918 maandag. Sint Niklaas

De 47ste oorlogsmaand begint heden. J Lentacker trekt 50 fr. van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond over Juni.
De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn naar het front vertrokken na ene maand hier bij de burgers gekaserneerd te zijn geweest. Van heden af kost ‘t brood 0,64 fr: de kgr. Nog altijd krijgen we 250 gr. per dag

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 09 juni 1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening.
Art. 1. De in 1918 te innen bijdrage ten laste der ondernemers die op 31 december 1917 niet ontslagen waren van de verplichte storting in het waarborgfonds, fxxtrgien bij artikelen 10 en 20 uit de wet van 24 december 1903, betrekkelijk de vergoeding voor werkongevallen, is vastgesteld op den grondslag ener taks van vier frank per onderneming, die onder de bepalingen van bedoelde wet valt, en ener taks van een frank voor iedereen in een dergelijke onderneming in dienst zijnde werkman.
Brussel . den 30 april 1918
No. 55. – 2. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1. Op grond van artikel 23 der wet van 15 juni 1914, wordt aan de hiernavermelde gemeenten een buitengewone toelage van vijf duizend driehonderd vijftig frank (5350 fr.) verleend om hun uitgaven voor den gewone dienst van het lager onderwijs gedurende het jaar 1917 te dekken ; deze som wordt uitgetrokken op het hoofdstuk VI, artikel 71, van de begroting voor het dienstjaar 1917 (tweede helft) van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten, De toelage is als volgt verdeeld : Sint-Huibrechts-Hove 1200 frank. Veldwezelt 2000 „ Meldert 700 „ Hoeselt 1200 „ Opheers 260 Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur(Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel, den 18 mei 1918.
No. 56. – 2. juni 1918.
Verordening ** betreffende de beperking in het verbruik van gas en elektriciteit. Aan artikel 2 der verordening van 22 September 1917 (Wet’ en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, hl. 4473) worden volgende bepalingen toegevoegd : Wanneer meer gas of elektriciteit wordt verbruikt dan overeenkomstig artikel 1 is toegelaten of dan op grond van artikel 7 door de „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitàt bij uitzondering is veroorloofd, zijn voor de bijkomende hoeveelheden volgende prijzen te betalen : Gas : voor ieder kubieke meter meer 1 fr.
Elektriciteit : voor ieder kilowattuur meer voor verlichting 2 fr.
Elektriciteit voor ieder kilowattuur meer voor andere doeleinden 1 fr. De gaS’ en elektriciteitsfabrieken moeten maandelijks aan de „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitat” kennis geven van alle verbruik boven de toegelaten hoogste hoeveelheden.
Brussel , den 23 mei 1918
affiches uit de collectie KOKW

19180601 Bestrijding mond en klauwzeer

2 juni 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC

19180602 – De Duitse opmars in Frankrijk na 7 dagen tot staan gebracht. 55.000 Krijgsgevangen door den Duitser genomen. 
verordeningen

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 1 mei 1917, waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd.
De provincieraden der negen provincies van België heb hen, in hun buitengewone zittijd belegd op 1 juni 1918* de 188 besluiten die het opbrengen van de middelen ter betaling der bij besluit van 21 mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting verder verzekeren niet genomen. Deze handeling is in strijd met de openbare belangen, Om die reden worden de besluiten zover die genomen zijn overeenkomstig artikel 89 der provinciale wet van 30 april 1836 opgeheven en zijn de Gouverneurs der provincies Antwerpen, Brabant Henegouwen Limburg Luik, Luxemburg en Namen samen met de Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Pràsidenten der Zivilverwaltung) aldaar, voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen de Voorzitters van het burgerlijk bestuur aldaar alleen met bindende kracht, elk wat zijn provincie betreft, gemachtigd tot het nemen van onderstaande maatregelen :
1, Solidair met de andere provincies :
a) met het oog op de betaling van zes verdere vervallende maandelijkse stortingen,namelijk van juni tot en met november 1918 van de bij bevel van 21 mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting de nodige maatregelen te treffen en desnoods daartoe een lening aan te gaan ;
b) met het oog op het opbrengen van de middelen ter betaling der intresten en ter delging van de bedoelde lening, alsook met het oog op de betaling der in juni 1918 en in September 1918 vervallende der provinciale kasbons van de tweede krijgsbelastingslening en der in den loop van dezelfde maanden vervallende intrestkoepons der verschillende krijgsbelastingsleningen, de nodige maatregelen te treffer en desnoods daartoe een lening aan te gaan ;
2, de nodige oorkonden te ondertekenen,
Brussel . den 2 juni 1918.

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons.
Art. 1. De vervaldagen van de op 10 juni 1918 en op 10 september 1918 uitkeerbaar wordende kasbons, ten gezamenlijke bedrage van 240 miljoen frank, der door de negen Belgische provincies op 10 december 1915 aangegane krijgsbelastingslening, zijn, onder verlenging met twee jaar van den geldigheidsduur der kasbons en zonder dat de voorwaarden der lening enige wijziging ondergaan, op 10 juni 1920 en op 10 September 1920 vastgesteld.
Art. 2. Voor de toepassing van het onder artikel 1 bepaalde hebben de negen Belgische provincies zorg te dragen, die, krachtens de verordening van heden, betreffende de uitvoering van het bevel van 21 mei 1917 waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd vertegenwoordigd worden door de Gouverneurs en door de Voorzitters van het burgerlijk bestuur,
Brussel , den 2 juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ijzer dodengang en Duitse onderstanden

1 juni 1918 zaterdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 30-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 01-06-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180531 Beslagname staande riet

31 mei 1918 vrijdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 30-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door
19180531 – De Marne door de Duitser bereikt.

graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 01-06-1918 geen verordeningen

No. 54. – 29. MEI 1918.

Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt, dat op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr, 28 van 22 maart 1918, en in het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de bevoorrechte aandelen der ,,Compagnie Commerciale Belge anciennement H, Albert de Bary en Co,’\ te Antwerpen, dragende de nummers 1-625, 626-1150, 2708-2726, 2968-2976, 3443—3470, 4231—4286 en in vervanging der genotsaandelen, dragende de nummers 1—1250, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen en genotsaandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen en genotsaandelen, als mede de daaraan gehechte aanstaan deelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren. Brussel, den 2 mei 1918,
No. 54. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt dat op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr. 28 van 22 maart 1918, en in het Wet-en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de 140 aandelen
185 der Brasserie-Koekelberg, S. A.” te Brussel, dragende de nummers 751-850, 1251-1262, 1295-1300, 1437- 1450, 1796—1803, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen, alsmede de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.

Brussel, den 25 mei 1918,

No. 55. – 29. MEI 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt bekendgemaakt, dot op grond der verordening van 18 februari 1918, verschenen in )iet Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, Nr. 28 van 22 maart 1918, en in het Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië, Nr. 23 van 22 maart 1918, in vervanging van de aandelen der ,Societe anonyme des Engrais concentres” te Engis, dragende de nummers 20-260, 264-493, 494-500, 511— 520, 531, 1001-1800, 1936-1945, bewijsstukken zijn afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te doen gelden, voor welker uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte aandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen alsmede de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.
Brussel , den 25 mei 1918,

affiches uit de collectie KOKW

19180530 Aanvaarden ambtsbezigheden Kaiserliche Bezirksgerichte