9 oktober 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 8-10-1918 tot en met 9-10-1918 geen nieuws

tot en met 09-10-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

verordeningen
UIT VOERINGSVERORDENING tot de verordening tegen den woekerhandel in dagelijkse verbruiksartikelen, inzonderheid in levensmiddelen en voederstoffen. Ter uitvoering der verordening van 10 juni 1 november 1917, inzonderheid van artikel l a, verorder ik voor Vlaanderen het navolgende :
– Artikel 1. Wie levens- en genotmiddelen openbaar te koop stelt, is verplicht den naam van den houder van de handelszaak: duidelijk zichtbaar op den verkoopstand te plaatsen. 2/8 932
– Artikel 2. Wie m 1 december 1918 voedings-, genot- of vervangingsartikelen van om ’t even welken aard, inzonderheid puddingpoeder, I g ingemaakt vlees, koffiesurrogaten fabrieksmatig bereidt, moet de verpakking voorzien van een opdruk, waarop, benevens den naam en de woonplaats van den vervaardiger, de aard en de samenstelling der waar, de hoeveelheid die de verpakking inhoudt en de  toegelaten kleinhandelsprijs vermeld staan. Bij ingemaakt vlees moet bovendien op de verpakking den dag der bereiding worden aangeduid of ingedrukt.  Te rekenen van 1 februari 1919 mogen de in lid 1 van dit artikel opgesomde waren alleen in de voorgeschreven verpakking te  koop gesteld of verkocht worden.
– Artikel 3. Wie de in artikel 2, lid 1, opgesomde waren in dagbladen of bij middel van openbare plakbrieven aanprijst, moet in de aankondiging dezelfde opgaven vermelden, die op grond van artikel 2, lid 4, op de verpakking moeten worden aangeduid.
– Artikel 4. De « Präsidenten der Zivilverwaltung » (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) kunnen uitzonderingen op de bepalingen van artikel 2 toelaten. De « Präsident der Zivilverwaltung », in wiens gebied zich het nijverheidsbedrijf van den vervaardiger bevindt, is daartoe bevoegd.
– Artikel 4. Wie de bepalingen dezer verordening overtreedt, wordt overeenkomstig artikel 12, cijfer S, der verordening van 10 juni/1 november 1917 met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar en met een geldboete van ten hoogste 100.000 mark of met één dezer straffen gestraft. Bovendien kunnen de voorraden of andere voorwerpen, waarmede de strafbare handeling werd begaan, verbeurdverklaard worden, om het even of zij den veroordeelden toebehoren of niet. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 27″ September 1918. Der Verwallungschef für Flandern. In Vertretung:

BEKENDMAKING betreffende de regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort. Hierbij wordt ter openbare kennis gebracht, d.t de verordening van 22 September 1917 van den heer Generaal Gouverneur, houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort, en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen van dezelfden datum, ook voor dit jaar van kracht zijn. Dienvolgens is voor het vervoer van beten enz , per spoorweg, per schip of per as een toelating vereist, behalve voor het vervoer binnen de gemeente waar deze veldvruchten werden gewonnen. Alle aanvragen om toelating moeten worden ingediend bij den « Zivilkommissar » (burgerlijke Kommissaris) uit wiens gebied de beten enz. vervoerd worden. Voor de aanvraag zal men gebruik maken van een formulier dat bij den « Zivilkommissar » verkrijgbaar is. De vervoertoelating wordt gegeven door het afleveren van een vervoerbewijs en het afstempelen van de verzendingsbescheiden ; voor het vervoer per spoorweg of per schip geschiedt zulks door de « Kartoffelversorgunsstelle » (Aardappelbevoorradingskantoor), in alle , ¦ andere gevallen door den « Zivilkommissar ». Zodra het vervoer geëindigd is, en ten laatste binnen den in het toelatingsbewijs aangegeven termijn, moet het bewijs met de verzendingsbescheiden worden teruggegeven aan de overheid, die ze afgeleverd heeft. 3/8 — 93?, Het is verboden, beten enz. zonder vervoerbewijs te vervoeren, of een vervoer aan te nemen buiten de gemeente waarin zij gewonnen zijn; onjuiste verklaringen te doen om de vervoertoelating voor beten, enz. te bekomen; te handelen in strijd met de bepalingen op bet vervoer; een vervoertoelating meer dan eenmaal te benuttigen of die le behouden zonder daar recht toe te hebben. Overtredingen worden met geldboete tot ten hoogste 10.000 mark of met hechtenis of ten hoogste één jaar gevangenis gestraft. Voor het vervoer van wortelen met voertuigen, die gewoonlijk door mensen of honden worden getrokken, is geen toelating vereist. Zonder de toelating van de « KartofTelversorgungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien » te Brussel, is het verboden, beten, enz. in de nijverheid te verwerken, inzonderheid ze te drogen. In zover vorenstaande bepalingen afwijken van den inbond der uitvoeringsverordening van 22 September 1917, vervangen zij deze krachtens artikel 4 der verordening van 22 September 4917 van den heer Generaal Gouverneur, houdende regel in g van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort. I Voor suikerbeten zal een bijzondere bekendmaking volgen. I Brussel, den la oktober 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. I C. Fl. 7803 I. Shaible. :

— AMBTELIJKE BERICHTEN. Actief. Passief.

voorraad van Duits geld. . . . frank. 55.323,561.79

Bedrag der In omloop zijnde bankbrieven . frank. 1,452,612,102.
tegoed in den vreemde 1,089,457,207 65
Tegoed in overdrachtsrekeningen . . . . . 558,517,772.59
pingen op tegoed in den vreemde …. 100,011,469.08
Verscheidene passieven 44,721,540.17
Rechten op bons der Belgische provinciën (luidens k 6, § 7 der voorschriften). 480,000,000.
pis en cheques op België 92,978,506.34
pingen op inlandse waarden 2,508 256.32
pfidene actieven 35,572.615.40
Samen. frank. 1,855,651,414.56 Samen. frank. 1.855,651.414 56
affiches uit de collectie KOKW

Advertenties

8 oktober 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 8-10-1918 tot en met 9-10-1918 geen nieuws
tot en met 09-10-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 8-10 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Zeebrugge de Mole en kanonnen verdediging

7 oktober 1918 maandag. Sint Niklaas

De Duitsche soldaten die hier sterven worden op het kerkhof hier begraven.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online

nieuws  overgeschreven uit NRC

19181007 – Beirouth in Syrië door de Engelsman bezet. 
tot en met 7-10 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Zeebrugge de mole en de gezonken “Brussels”  waar kapitein Fryatt de heroische kapitein van was

6 oktober 1918 zondag. Sint Niklaas

Er komen hier vluchtelingen van Thorhout toe; ze worden bij de burgers ingekwartierd; ‘t komiteit geeft ze in ‘t Gildenhuis, Nieuwstraat alle dagen 3 maal ten eten.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog online
nieuws  overgeschreven uit NRC

19181006 – Ten Noorden van Damascus neemt de Engelschman 20.000 Turken gevangen. 

tot 7-10 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW

5 oktober 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online

nieuws overgeschreven uit NRC

19181005 – De tsaar van Bulgarije neemt ontslag zijn zoon opvolger.
19181005 – In Champagne trekt de Duitser zich op de Aire en de Snippe terug
19181005 -Bulgarije geeft zich onvoorwaardelijk aan de Entente over en demobiliseert. 65.000 Bulgaren die afgesneden waren krijgsgevangen genomen door de Alliées. 

5-10-1918 verordeningen

bl.. 921. INHOUD :
— Uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 21 2 1918, b,. 9-0.
— Bekendmaking betreffende de benoeming van een ambtenaar, bl. 921.
— Verordening houdende uitbreiding van de verordening van 26 september -1918, betreffende gebiedsafstand van het Generaal Gouvernement aan de Etappen, bl. 921.
— Bekendmaking betreffende brief- en berichtenwissels met personen in het vijandelijk buitenland,

bl. 921
INVOERINGSBEPALINGEN tot de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ter uitvoering der verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, enz. (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 188), bepaal ik voor Vlaanderen liet navolgende betreffende de tabak :
Artikel 1. De door de gemeenten af le leveren hoeveelheden tabak, worden door den «Zivilkommissar» (burgerlijke Kommissaris) vastgesteld. De gemeente verdeelt de opgelegde levering, onder toezicht van den «Zivilkommissar», over de verschillende tabaksplanters. Voor de vaststelling van de afleveringsplicht is een hoeveelheid van 4 kg. voor 100 planten tot grondslag te nemen. De «Zivilkommissar» kan een geringere hoeveelheid vaststellen. De gemeenten mogen tabaksplanters, die in ’t geheel niet meer dan 50 planten geteeld hebben, van die aflevering ontslaan, op voorwaarde evenwel dat de aan een gemeente opgelegde hoeveelheid daardoor geen vermindering ondergaat. De «Tabakverwertungsstelle in Belgien» (het kantoor voor de benuttiging van tabak in België), met zetel te Brussel, is alleen gerechtigd de af te leveren tabak op te kopen. De aflevering mag alleen geschieden aan haar lasthebbers, tegen vertoon van een door de «Tabakverwertungsstelle» opgemaakt bewijsschrift.
Artikel 2. De «Zivilkommissar» zal in de gemeente ter openbare kennis brengen wanneer zij beschouwd wordt de haar opgelegde levering te hebben gedaan of verzekerd. Het is verboden voor dit tijdstip tabak van den oogst 1918 te verbruiken, te ver kopen, aan te kopen of er anderszins over te beschikken.
Artikel 3. De tabak moet zorgvuldig geoogst, naar behoren gedroogd, geborgen en afgeleverd worden. De prijs, die naar gelang van de deugdelijkheid van de tabak vastgesteld is op 2 tot 4 frank per kilogram, geldt bij aflevering in de voortbrengstgemeente voor tabak van middelbare soort en hoedanigheid. Voor bijzonder goede of goed verzorgde tabak kan bovendien een premie van 1 frank per kilogram betaald worden. Voor tabak, die niet naar behoren behandeld is, alsook voor minderwaardige of met vreemde bestanddelen gemengde tabak kunnen de prijzen naar verhouding verminderd worden. De « Zivilkommissare » zijn gemachtigd den prijs voor niet binnen een bepaald tijdstip afgeleverde tabak te verminderen, Geschillen aangaande den prijs worden voorgoed beslecht door een scheidsgerecht, dat ik te dien einde zal instellen.
Artikel 4. De « Zivilkommissare » hebben het recht onderrichtingen en aanwijzingen uit te vaardigen, alsook alle maatregelen te treffen, welke ter beveiliging van de tabak en t*r uitvoering der levering nodig blijken te zijn. De leveringsplichtige moet de hem opgelegde hoeveelheid tabak afleveren, tenzij zij kunnen bewijzen, dat bij daartoe zonder zijn schuld niet in staat is. Den « Zivilkommissaren » wordt het recht verleend, geldboeten op te leggen aan gemeenten of aan tabaksplanters, die verzuimd hebben de voorgeschreven hoeveelheid tabak af te leveren. De geldboete kan tot 100 frank per kilogram bedragen. De gemeenten en de tabaksplanters, die aan hun leveringsplicht niet voldaan hebben, kunnen gemeenschappelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling der geldboete.
Artikel 5 Het is verboden onverwerkte tabak van elke soort, alsook tabaksfabrikaten zonder toelating te vervoeren. De toelating is bij de « Tabakverwertungsstelle » aan te vragen, Deze toelating moet gegeven worden, indien zij aangevraagd wordt voor tabak van den oogst 1918, voortkomende uit een gemeente, die aan haar leveringsplicht heeft voldaan (artikel 2).
Artikel 6. tedere verwerking van tabak, tabaksstelen of tabaksurrogaten mag alleen mits toelating geschieden. Het beroepshalve vervaardigen van tabaksfabrikaten door handenarbeid is eveneens aan een toelating onderworpen. De toelating is bij de « Tabakverwertungsstelle aan te vragen.
Artikel 7. De Belgische tol- en accijnsoverheden zijn verplicht aan de “« Zivilkommissare » of aan hun lasthebbers inlichtingen  over de aangegeven hoeveelheden tabak te geven en alle bewijsstukken, waarover zij betreffende de aanwezig zijnde hoeveelheden tabak beschikken, over te leggen.
Artikel 8. Hierbij wordt de aandacht er op gevestigd, dat overtreden van deze bepalingen, overeenkomstig § 7 der verordening van 21 februari 1918 van de heer Generaal Gouverneur, houdende de inbeslagneming van gerst, enz., met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar worden gestraft; dat bovendkn de tabak, die tengevolge van achterhouding liet voorwerp uitmaakt van de strafbare handeling, en de voorwerpen, die tot het ongeoorloofd vervoer van de tabak gediend hebben, kunnen worden verbeurdverklaard. Brussel, den 22″ September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. I. Schaible
Bij besluit van 19 September 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Léo Verbraeken, gewezen handelsingenieur, benoemd tot onderbestuurder aan het ministerie van Financiën, Beheer der Schatkist en der Openbare Schuld, / Brussel, den 28″ September 1918.
Der Leiter der Finanzabteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. F. A. T. 7909. Pochhammer

Ingevolge het dekreet Ib 6622 van 26 September 1918 van het «Generalgouvernement» (Generaal Gouvernement), M.-V.-B!., B. 3881, Nr 6288, betreffende gebiedsafstand aan de Etappen, bepaal ik het navolgende : De gedeelten der arrondissementen Thuin en Soignies, die blijkens de vastgestelde scheidingslijn bij het Generaal Gouvernement blijven, zijn aan het arrondissement Charleroi toegevoegd. Brussel, den 29″ September 1918. Von seiten des Generalgouvernements : Der Chef des Slabes. VON WlNTERFELDT, G. G. Ib 6622. Generalleutnant.

4.. De inwoners van het gebied van het Generaal Gouvernement worden er opmerkzaam op gemaakt, dat alle geheime of bedektelijke brief- en berichtenwisseling met personen in het vijandelijk buitenland, inzonderheid ook het postverkeer met tussen personen (bedekte adressen) in het onzijdig buitenland op straf verboden is. De bevolking wordt gewaarschuwd tegen het voeren van briefwisseling ® het wisselen van berichten met het vijandelijk buitenland. Brussel, den 30» September 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, GVG. 116 3743/18,. • ” Generaloberst.
4/12

AMBTELIJKE BERICHTEN. BESCHIKKING.
Artikel 1. Worden toegelaten in hoedanigheid van leerlingen-onderwijzers tot de lagere afdeling (eerste studiejaar) van de Staatsnormaalschool te Brussel de jonge lieden wier namen volgen :
1. Andries, Maurice, Leuven fi. Peeters, Constant, Mechelen 2. Vandegaer, Jozef, Tienen 7. Maex, Armand, Zonhoven 3 Degraer, André, Laken 8. Van Mens, Paul, Herne 4. Vandenabeele, Victor, Herne 9. Engels, Henri, Nijlen 5. De Tand, Lucien, Mol 10. Lequeu, Jan Baptist, Oudergem, Artikel 2. De leerlingen-onderwijzers zullen er door toedoen van den Bestuurder toe uitgenodigd worden, zich den dag voor de opening der leergangen in de normaalschool te bevinden. Het oproepingsschrijven zal de voorwerpen vermelden, waarvan elk hunner, volgens de beschikkingen van het reglement, zal moeten voorzien zijn. Brussel, den 26 September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. Im Auftrage :

VERSCHILLENDE BERICHTEN. .
— STUDIEBEURZEN. provincie luik.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart Woesten kerk

4 oktober 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 3-10-1918 tot en met 5-10-1918 geen nieuws
nieuws overgeschreven uit NRC

19181004 – Damascus in Palestina door de Engelschen bezet.
19181004 – Meenen in Vlaanderen door de Engelsen bezet. 

tot 5-10 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

3 oktober 1918 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 3-10-1918 tot en met 5-10-1918 geen nieuws

nieuws  overgeschreven uit NRC

19181003 – Kumianova en Berat in den Baleau genomen. 
tot 5-10 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart 19181003 Bekendmaking moordenaars Feldpolizeibeamte Kipnase nog niet ontdekt

2 oktober 1918 woensdag. Sint Niklaas

150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen,  ze worden in de fabriek Verbrugge van den Leopold 2 laan ondergebracht. De 51ste oorlogsmaaand is begonnen.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
Nieuws overgeschreven uit NRC

19181002 – Armentières en Cambrai genomen, de Duitsers trekken op het Aisne kanaal terug.

verordeningen

2 10 1918 https://hetarchief.be/nl/media/wet-en-verordeningsblad-voor-de-bezette-streken-van-belgië/xiSB4OqaQPMTMLVCMxMWCS61
1/12 paginas
— 807 – Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern
Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen.

De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen ¦worden ook door middel van aanplakbrieven bekend-gemaakt. Alle andere Verordeningen moeten door de gemeenteoverheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Uitgegeven door het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen.
Ieder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanden.
Voor afzonderlijke nummers wende men zich tot het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Staatsdrukkerij) prijs per nummer 20 pfennig), dit kantoor bezorgt eveneens het bijblad; de prijs voor het «Bijblad bedraagt 2 pfennig .per nummer van 8 bladzijden en is alle drie maanden achteraf te betalen.

BRUSSEL. .
2. oktober 1918.
INHOUD :
bl. 907. — Verordening tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391),
bl. 907. — Verordening tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen,
bl. 908. — Verordening houdende wijziging van de verordening, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen,
bl. 909 — Verordening houdende aanvulling van de verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1896, betreffende de rechten op de tabak,
bl. 909. — Verordening betreffende den afstand van gebied van het Generaal Gouvernement aan de Etappen,
bl. 909. — Bekendmaking betreffende een benoeming,
bl. 910. — Bekendmaking betreffende de benoeming van een burgemeester,

– 907 VERORDENING tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391).
Artikel 4 van gestelde verordening luidt voortaan als volgt : De Generaal Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied de « Generalquartiermeister », benoemt de rechters en de leden van het parket (Staatsanwalt).
§ 2. In artikel 9 komt in de plaats van « in het Etappengebied », « in het Operatie- en Etappengebied # ; achter het woord « betrokken wordt ingevoegd «Leger-of».
§ 3. Artikel 18 luidt voortaan als volgt : Het recht van begenadiging en van strafverzachting berust bij den Generaal Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied bij den Opperbevelhebber van het leger. Grosses Hauptquartier,
den 18″ Augustus 1918. Brussel, den 27″ Augustus 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haiïndorff, Freiherr von Falkenhausen, Generalleutnant. Generaloberst.
2/12
– 908 VERORDENING tot wijziging der verordening van 6/7 April 1018, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen ! (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 387).
Artikel 3 van de hiervoren bedoelde verordening luidt voortaan als volgt : « De Generaal Gouverneur, in het Operatiegebied de Opperbevelhebber, benoemt de rechters. « In het Operatiegebied oefent de « Président der Zivilverwaltung » (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) voor de provincie West Vlaanderen de bevoegdheden uit, waarmede de « Verwaltungschef » (Hoofd van het burgerlijk bestuur) door genoemde verordening is bekleed .»
§ 2. Artikel 9, lid 1, luidt voortaan als volgt : « Openbare bekendmakingen worden in het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, in het legergebied bovendien in het Verordeningsblad van de Etappeninspektie afgekondigd. »
Grosses Hauptquartier, den 27″ Augustus 1918. Brussel, den 9n September 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haindorff, Freiherr von Falkenhausen, Generalleutnant Generaloberst.

– 908 VERORDENING. In artikel 3 der verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, M. (!21 en 022) moet, in plaats van « 1 januari 1919 », « 1 januari 1920 » worden gelezen.
Der Generaalgouverneur in Belgien.  In Vertretung : von Zweifl, G. General der Infanterie.
3/12
– 909 VERORDENING houdende aanvulling van de verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1890, betreffende de rechten op de tabak. Enig artikel. het 1e lid van artikel 21, § 1 der verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1890, betreffende de rechten op de tabak, luidt voortaan als volgt : het gebruik van tabakssurrogaten tot het vervaardigen van tabaksfabrikaten en het beroepshalve vervaardigen van tabak- surrogaatwaren enkel door middel van tabakssurrogaten is verboden.
Brussel, den 19n September 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. In Vertretung : von Zweifl. General der Infanterie.
– 909 Het gebied van het Generaal Gouvernement, gelegen bewesten de lijn Vrasene (Et.) — westelijke grens van het versterkt gebied Antwerpen (Kaart 1 : 300.000) tôt aan de Schelde — de Schelde zelf — de voormalige oostelijke grens van het 4° leger tot beoosten Opdorp — de noordelijke grens van het arrondissement Brussel tot aan Kapellen op den Bosch (Et.) Nieuwenrode (Et.) Wolverthem (Et.) — Zellik (G. G.) — Itterbeek (Et.) — Ruisbroek fbij Brussel) (G. G.) — Beersel (G. G.) — Dworp (Et.) —• Braine-‘l Alleud (Eigen-Brakel) (Et.) — Lillois-Witterzée (G. G.) — Nivelles (Nijvel) (G. G.) — Feluy (Et.) — Familleureux (G. <>.) — Houdeng- (G. G.) — Péronnes (G. G.) — Binche (G. G.) — Lanàelïes (G. G.) — oostelijke grens van het arrondissement Thum, is van 15 September 1918 af aan de Etappen afgestaan. Alle bijzonderheden betreffende de overgave van het gebied, enz, zijn bij bijzonder bevel geregeld
De nodige wijzigingen zijn aan te brengen aan de bekendmaking betreffende de grenzen van het Generaal Gouvernement {bl. 824 van het «Militâr-Verordnungsblatt») en aan de kaart van België met de indeling der Duitse arrondissementen enz., door het Generaal Gouvernement uitgegeven. Brussel, den 26* September 1918. Von seiten des Generalgouvernements: Der Chef des Stabes. von wlnterfeldt, G. G. 6622. Generalleutnant. 6.
– 909 Bij besluit van 7 September 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Jozef Th. Peters, bouwkundige te Brussel, benoemd tot opziener van de gebouwen der strafinrichtingen en weldadigheidsgestichten van den Staat, ter vervanging van den heer C. A. Yan Hoecke, overleden. Brussel, den 16″ September 1918.
– 910 Bij besluit C. Fl. V 7520 van 19 September 1918 van den heer Generaal,Gouverneur, is de heer Frans Belgrado, schepen, tot burgemeester van de gemeente Relegem (provincie Brabant) benoemd. Brussel, den 20n September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. C. Fl. V 7596. Schaible.
5/12
OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERICHTEN.
Staat van het Departement van Uitgifte der Société Générale de Belgique op 20 September 1918 Actief. Metaalvoorraad en Duits geld. . . . frank. 56,288,350.28
Tegoed in den vreemde 1,089,490,007 59
Leningen op tegoed in den vreemde …. 99,981,949.13
Leningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6, § 7 der voorschriften) 480,000,000. —
Wissels en cheques op België 99,470,369.69
Leningen op inlandse waarden 2,312,756.32
Verscheidene actieven 35,567,086.16
Samen. frank. 1,863,110,519.17
Passief. Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 1,452,947,989.-T
tegoed in overdrachtsrekeningen 365.452,254ij
Verscheidene passieven 44,710,275 55
Samen. frank. 1,863,110,519.

Staatsuniversiteit te Gent. I Academische Examen -Zitting oktober 1918. De waarnemende Rector maakt bekend, dat de examina tot het begeven der academische graden op de navolgende dagen zullen beginnen :
Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren 8 oktober
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 10 —
Faciliteit der Wiskunde en der Natuurwetenschappen. . 8 —
Faculteit der Geneeskunde 7 —
(Apothekersexamen 10 oktober (andere examens Technische Hogeschool 1 oktober t./ » » De examina zullen afgenomen worden in de lokalen der Oude (Lange Meire) en der Nieuwe (Plateaustraat) Universiteit, telkens te 9 ure.
Gent, den 20 september 1918. Prof. Dr. R. Speiers, C. Fl.. Waarnemend- Rector.
en Er wordt bekend gemaakt, dat, van af 7 oktober a. s., de inschrijvingen op de rol voor het academisch jaar 1918-1919 zullen aanvaard worden op het Secretariaat (Lange Meire), alle werkdagen van 11 tot 1 ure. De plechtige opening is vastgesteld op Dinsdag 13 oktober te 1 /2 ure. De heren studenten worden verzocht aanwezig te zijn. De Colleges worden hervat op Woensdag 16 oktober, op de uren in het programma bepaald. Gent, den 20″ september 1918. m) Prof. Dr. R. Speiers, C. Fl.. Waarnemend- Rector

affiches uit de collectie KOKW

1 oktober 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 26-9-2018 tot en met 1-10-1918 geen nieuws
tot en met 27-9-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19181001 – St Quentin genomen. 
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

affiche 19180926 Inbeslagneming haver oogstjaar 1918