9 september 1917 zondag Sint Niklaas

De zieke kinderen van Gent en omstreken zijn wêerom naar Gent vertrokken, na 6 weken hier in’t Meisjesweezenhuis verbleven te hebben.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 09-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart eigen bezit ruïnes Nieuwpoort kerk en kerkhof

Advertenties

8 september 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 09-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 14-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Postkaart ruïnes van de lakenhalle de kerk en het belfort van Ieper (eigen verzameling geschenkje Sylke voor mijn verjaardag)

 

7 september 1917 vrijdag. Sint Niklaas

j

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 09-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking betreffende de jury die in het jaar 1917 belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen, in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 1, De in bijgaande lijst vermelde personen zijn benoemd tot leden van de jury’ s die in het jaar 1917 belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 2. De voorzitters van de jury’s stellen het tijdstip vast waarop de examens zullen beginnen ; zij duiden onder de leden van de jury een secretaris aan en roepen de kandidaten en de leden van de jury op. De bestuurder, de bestuurster en de leraar in den godsdienst van ieder onderwijsgesticht, waarvoor een jury samengesteld wordt, maakt hiervan deel uit. De bestuurder en de bestuurster hebben slechts dan recht op examengelden, wanneer zij aan hun gesticht onderwijs geven en aan de werkzaamheden der examens deelnemen. De leraar in den godsdienst heeft recht op vergoeding voor iedere kandidaat, die hij in zijn vak onderzoekt. Voor het examen in het tekenen kan de jury de hulp inroepen van den leraar in dat vak aan het gesticht.

Art. 3. De voorzitters zijn gemachtigd, net werk onder de leden van de jury te verdelen.

Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef fur Flandern ) zorgt voor de vervanging van de leden der jury, die verhinderd zijn.

Art. 5. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking. Brussel, den Sln Augustus 1917,
Bijlage tot de beschikking V. F. 111a 187. lijst van de leden der jury’s die belast zijn met het afnemen van de examens van kandidaat-leraar en kandidaatslerares en van leraar en lerares hij het middelhaar onderwijs, alsook van de grondige examens over de Germaanse talen, in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel. Voor namen zie hieronder Duitse tekst.
No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
PRUFUNGSAUSSCHUSS, DER IN DER STAATLICHEN KNABENMITTELN0RMALSCHULE IN GENT TAGT:
Vorsitzender : Habets, Inspektor des mittleren Unterrichts.
Mitglieder : Priifang fiir Kan did a t-0 be r lehr er. A. KandidateUf die zur AhieUung fiir germanische Spra chen gehoren : L. Lambrechts, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Van Ryn, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Van Hauwaert, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. De Sorgher, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Daeleman, Oberlehrer an der Mittebiormalschule. Vlaemynck, Professer an der Hochschule Gent.
B. Kandidaten, die nicht zur Ahteilung fur germanische Sprachen gehoren : L. Lambrecht. Van Ryn oder Van Hauwaert. De Sorgher. Daeleman. G. Lambrechts, Oberlehrer an der Normalschule. Wygaerts, Oberlehrer an der Normalschule. Vlaemynck. De Vaere, Oberlehrer am Athenaum Gent. Priifung fur Oberlehrer. A. Literarische Ahteilung, L. Lambrechts Van Hauwaert. Van Ryn. Daeleman. De Sorgher. Vlaemynck. B. Wissenschaftliclie Ahteilung. L. Lambrechts. Van Ryn. Daeleman. G. Lambrechts. Hermanne. Wygaerts. De Sorgher. De Vaere.
C. Ahteilung fiir germanische Sprachen. L. Lambrechts. Van Ryn. Van Hauwaert. Daeleman.
PRUFUNGSAUSSCHUSS, DER IN DER STAATLICHEN MADCHEN- MITTELNORMALSCHULE IN BRUSSEL TAGT
Vorsitzender : Meert, Generaldirektor des mittleren Unterrichts. Prûfung fur Kandidat-Lehrerin und L eh r e r i n:
Mitglieder : Paul Vrydaghs, Oberlehrer am Athenàum Lûttich. Houben, Oberlehrer an der Mittelnormalschule, De Decker, Oberlehrer an der Mittehiormalschule. Verwaest, Oberlehrer an der Mittehiormalschule. Lams, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. Buyckx, Oberlehrer an der Mittelnormalschule. De Guchtenaere, R., Oberlehrerin an der Màdcheu-Normalschule. De Wever, Oberlehrerin an den Màdchen-Normalschule. Van Driessche, Oberlehrerin an der Màdchen-Normalschule.

No. 389. – 7. SEPTEMBER 1917.*
Verordening voor Vlaanderen en voor Wallonie.
1. Met het oog op de verdeling van de steenkolen, die voor het huiselijk verbruik beschikhaar zijn, wordt een toebedelingskantoor (Landesverteilungsstelle) voor Vlaanderen en een voor Wallonië opgericht ; beide kantoren staan onder de ambtsbevoegdheid van de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs).
2. De Kolencentrale te Brussel zal de steenkolen, die voor het huiselijk verbruik beschikbaar zijn, aan de toebedelingskantoren leveren.
3. De Hoofden van het burgerlijk bestuur zullen de nodige uitvoeringsbepalingen uitvaardigen, Brussel, den In September 1917-
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

Postkaart eigen bezit Ruines van Ieper Kerk van Sint Maarten
De Sint-Maartenskerk, gemeenzaam Sint-Maartenskathedraal, is een kerk in de Belgische stad Ieper. Deze kerk was de kathedraal van het voormalige bisdom Ieper dat bestond van 1561 tot 1801

 

6 september 1917 donderdag. Sint Niklaas

Een meisje van 17 jaar dat smokkelde is door de Duitsche Wacht op Vlijminckxhoek doodgeschoten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC
19170906 – De Monte San Gabrielle door den Oosternrijker hernomen.

tot en met 6-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart eigen bezit nog ruines van Ieper

5 september 1917 woensdag. Sint Niklaas

Alle hamers, vijlen, zagen, schaven, aanbeelden, staven ijzer enz moeten tegen morgen bij de Duitschers aangegeven worden.
N’en zatten Duitschen officier heeft dezen nacht eene vitrine en de glazen van eenige huizen uitgeslagen, verders eene vrouw mishandeld; hij is aangehouden en heeft des anderdaags alle schade voldaan.
Patatten kosten reeds 0,65fr: de kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
door Raphaël  overgeschreven uit NRC
19170905 – De Monte San Gabriëlle door den Italiaan aan Gorz genomen

verordeningen

No. 388. – 4. SEPTEMBER 1917.*
STAATSUNIVERSITEIT TE GENT.
Bekendmaking. In den loop der maand oktober a. s. zal een zitting geopend worden ter afneming van examens tot het bekomen der wettelijke en academische graden. Dag en uur waarop de examens zullen gehouden worden, zullen wij later bekend geven. Men kan zich laten inschrijven op het Secretariaat der Hogeschool {Lange Meire), van 1 tot 15 September, alle werkdagen van 11 tot 12 uur. Inschrijvingen per brief worden aanvaard, indien men bij de aanvraag het bedrag der inschrijving voegt. Gent, den 21 Augustus 1917.

No. 388. – 4. SEPTEMBER 1917.*

Verordening betreffende het reizen (voor het ganse gebied van het Generalgouvernement) .
De beperking van het verkeer voorzien bij verordening van 1 Mei 1917y G. G, lld 3514J1, is hierbij opgeheven,
Voortaan mag men weer uit de gedeelten van het arrondissement Doornik die tot het Generalgouvernement behoren en bij Peruwelz en Leuze, gelegen zijn, uit de arrondissementen Ath, Zinnik, Thuin, Philippeville{met uitzondering van de gebieden Givet en Fumay), uit het gedeelte van het arrondissement Dinant, dat bezuiden de spoorlijn Sasoye— Yvoir—Leignon—grenst tussen de arrondissementen Dinant en Marche gelegen is, alsook uit het arrondissement Neufchateau en uit het tot het etappengebied behorend arrondissement Bergen naar het overige gebied van het Generalgouvemement en omgekeerd zonder reisverlof (Verkehrsschein) reizen zoals dat in den vroegeren omvang toegelaten was {d. i, met andere middelen van verkeer dan met motorrijtuigen en rijwielen),
Ook mag men onder dezelfde voorwaarden zonder reispas (Passierschein) naar het tot het etappengebied behorend arrondissement Bergen reizen. Wie zich evenwel voorgoed naar dit gebied wenst te begeven (verhuizen), moet in het bezit zijn van een pas, Bovendien mag men niet per spoorweg reizen uit het gebied waar geen pasdwang bestaat naar de spoorwegstaties Bertrix Orgeo Ardoisieres Mortehan en Herbeumont, gelegen op de spoorlijn van Bertrix naar Herbeumont (arrondissement Neufchateau  of van uit deze staties naar het gebied waar geen pasdwang bestaat, zonder in het bezit te zijn van een pas, Brussel den 28 Augustus 1917, G, G, lld 8394/1.

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW  (zal iets voor september zijn)

postkaart Ruines Ieper Eigen bezit

4 september1917 dijnsdag Sint Niklaas

J.Lentacker trekt 62,50 fr: van den Staat in de Nat. Bank voor zijn zoon Edmond.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws door Raphael overgeschreven uit NRC

19170904 – Dimamunde door de Duitschers bezet, de Rus wijkt voort.

tot en met 4-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes Dixmuide de ijzer en de passerelle (eigen verzameling)

 

3 september 1917 maandag Sint Niklaas

Onze meldingskaart wordt voor de 14 de maal door de Duitsche controle van Antwerpen, op het Stadhuis afgestempeld.
Ze beginnen met de wol uit de matrassen in St Nikolaas op te eisschen; de Duitschers geven 3 à 4 fr: de kgr.
Alle kunststukken uit koper worden opgeeischt.
Het Duitsch artillerieregiment is hier vandaar vertrokken na 20 dagen hier te zijn geweest; Hunne paarden stierven van den honger; ze zijn naar Zele gegaan. .

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online

nieuws overgeschreven uit NRC door Raphael

9170903 – Vilna door de Duitschers bezet, de Rus wijkt.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. Ter wijziging van de verordening van 1 februari (Weten Verordeningsblad hl. 3393) en 30 Mei 1917 {Wet-en Verordeningsblad, bl. 3814), betreffende verlening van buitengewone duurtetoeslagen aan de staatsbedienden en loontrekkende aangestelden van den Staat, bepaal ik voor het Vlaams en het Waals bestuurlijk gebied het navolgende :

Art. 1. De tot 30 juni 1917 verleende buitengewone duurtetoeslagen worden met ingang van 1 Juli 1917, naar maatstaf van de volgende regelen, verder toegekend : Voor de maanden Juli en Augustus 1917, worden dezelfde toeslagen verleend als bij artikel 1 van de verordening van 30 Mei 1917 is vastgesteld. Van 1 September 1917 af worden deze toeslagen verhoogd als volgt :
van 12 frank op 18 frank
van 18 frank op 27 frank
van 22 frank op 33 frank
van 4 frank op 6 frank

 

Art. 2. Artikel 3, § 2, van de verordening van 1 februari 1917 ondergaat, te rekenen van 1 September 1917 zodanige wijziging, dat de hoogste wedde : voor de eerste groep 2500 frank in plaats van 1800 frank, voor de tweede en de derde groep 3000 frank in plaats van 2500 frank zal bedragen.l

Art. 3. Artikel 4, § 1, van de verordening van 1 februari 1917, wordt te rekenen van 1 September 1917 derwijze gewijzigd dat, in plaats van de kinderen tot hun voleindigd 18 de levensjaar, al de kinderen in aanmerking komen, waarvan het onderhoud uitsluitend ten laste van de ouders valt.

Art. 4. De duurtetoeslagen moeten iedere maand vooraf worden betaald.

Art. 6. De uitgaven voor de beambten en loontrekkende aangestelden, die bij een van de in artikel 1 der verordening van 1 februari 1917, onder a, b en c vermelde overheden werkzaam zijn, worden bestreden uit de kredieten, die voor het Vlaams bestuurlijk gebied onder artikel 37 van de bijlage tot de begroting van het ministerie van Financiën voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 en, voor het Waals bestuurlijk gebied, onder artikel 35 van de begroting van het ministerie van Financiën voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 geopend zijn. De uitgaven voor de beambten en loontrekkende aangestelden, die bij het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen of in den postdienst werkzaam zijn (artikel 1, letter d van de Verordening van 1 februari 1917) worden opgenomen onder de uitgaven van het Duits beheer van Posterijen en Telegrafen, Brussel, den 23 n Augustus 1917.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening. ** Enig Artikel. De bepalingen van de verordening van 5 Met 1917, betreffende fruit en groenten {Wet- en Verordeningsblad, bl. 3731) zijn, zover zij betrekking hebben op het vervoer van groenten, hierbij opgeheven.
Brussel, den 23 Augustus 1917,

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.
Bekendmaking
Met toestemming van den heer Generaalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordening van 17 februari 1915 {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 41 van 20 februari 1915), het bijhuis van de Credit Lyonnais te Givet onder dwangbeheer geplaatst. Ik heb den heer Berthold Kaufmann te Brussel tot dwangbeheerder benoemd,
Brussel den 28n Augustus 1917,

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking
Enig artikel. De beschikking C. C. Illb 2494 van 7 Juli 1917, betreffende de samenstelling van de jury s, die gelast zijn in de aan de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere School voor Handelswetenschap, gedurende het studiejaar 191611917 over te gaan tot het afnemen van de toegangsexamens en van de examens tot het bekomen van den graad van licentiaat in de handelswetenschap blijft voor het studiejaar 1917/1918 van kracht.
Brussel den 29 Augustus 1917.

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Beschikking
Enig artikel. De beschikking C. C, Illh 2493 van 7 Juli 1917, betreffende de samenstelling van de jury’s, die gelast zijn in de aan de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Land en Tuinbouwschool gedurende het studiejaar 1916/1917 over te gaan tot het afnemen van de toegangsexamens en van de examens tot het bekomen van den graad van landbouwingenieur of tuinbouwingenieur blijft voor het studiejaar 1917/1918 van kracht.
Brussel, den 29 Augustus 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart Ruïnes Diksmuide eigen collectie

2 september 1917 zondag Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 01-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 26-09-1917 geen verordeningen

No. 387. – 2. SEPTEMBER 1917.*
Verordening betreffende de ambtelijke taal in Vlaanderen.

Art. I. De Vlaamse taal is het Vlaams bestuursgebied de enige ambtelijke taal van al de overheden, ambtenaren en beambten van den Staat, de provincies en de gemeenten, evenals van dezer inrichtingen en instellingen, — de scholen en onderwijsgestichten, alsook het onderwijzend personeel er bij begrepen. Voor de rechterlijke overheden gelden voorshands nog de bestaande bepalingen. De bepalingen op de voertaal van het onderwijs in de scholen en gestichten blijven eveneens in hun vollen omvang van kracht.

Art. II. De bepaling van artikel 1 geldt voor den inwendige dienst, voor de onderlinge dienstbetrekkingen en de dienstbetrekkingen met Wallonië van de overheden, ambtenaren en beambten in artikel I vermeld, voor hun mondelinge en schriftelijke betrekkingen met het publiek en voor de openbare mededelingen, bekendmakingen en opschriften.

Art. III. Centrale staatsoverheden, wier ambtsgebied op dit ogenblik ook nog het Waals bestuursgebied omvat, mogen de aangelegenheden, die op het Waals bestuursgebied betrekking hebben, in de Franse taal behandelen.

Art. IV. In de gemeenten Anderlecht-Kuregem, Brussel, Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis, Sint-Pieters-Jette, Sint- Joost-ten-Noode, Koekelberg, Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Ukkel en Vorst mogen de betrekkingen met bijzondere ook in de Franse taal gevoerd worden, indien de belanghebbenden zelf deze taal gebruikt hebben. In voormelde gemeenten mag eveneens een Franse vertaling gevoegd worden bij de openbare mededelingen, bekendmakingen en opschriften.l

Art. V. De bepalingen van deze Verordening zijn dienovereenkomstig van toepassing op het Departement van Uitgifte van de Societé Generale de Belgique op de Nationale Bank van België, op de Algemene Spaar- en lijfrentekas op de nationale Maatschappij der waterleidingen, alsook op de tram- en buurtspoorwegmaatschappijen, op de openbare inrichtingen voor de levering van licht en drijfkracht, op de instellingen van openbare weldadigheid en volkswelvaart en op alle andere inrichtingen, instellingen, maatschappen en personen, die een openbaren dienst waarnemen.

Art. VI. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen {Verwaltungschef fur Flandern) zal de nodige bepalingen uitvaardigen met het oog op de uitvoering van deze Verordening ; hij is bevoegd voor een overgangstijdperk uitzonderingen toe te staan. Hij kan de Voorzitters van het burgerlijk bestuur {Pràsidenten der Zivilverwaltung) met deze bevoegdheid bekleden. De bestuurder van de afdeling van Financien (Leiter der Finalzahteihing), de bestuurder van de afdeling voor handel en nijverheid {Leiter der Abteilung fur Handel und Gewerbe) bij den Generalgouverneur in België en de Kommissaris- Generaal voor de banken {Generalkommissàr fur die Banken) zijn bevoegd, in gemeen overleg met het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen, uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen en uitzonderingen toe te staan voor de overheden en instellingen, waarover zij toezicht hebben uit te oefenen. In het operatiegebied zullen de betrokken Voorzitters van het burgerlijk bestuur de nodige uitvoeringsbepalingen uitvaardigen ; zij zijn eveneens bevoegd voor een overgangstijdperk uitzonderingen toe te staan.

Art. VII, Al de bepalingen, die met deze Verordening in strijd zijn, worden hierbij opgeheven.
Brussel, den 9n Augusius 1917.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart ruïnes van Ieper (eigen bezit)

1 september 1917 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 01-09-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 385. – 27. AUGUST 1917.

MINISTERIE VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN. BESTUUR VAN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS.
lijst van de leden der jury’s belast met het afnemen der toegangs- en overgangsexamens in de Rijks Middelbare normaalscholen en van de proeven voorbereidend tot het examen van kandidaat-leraar en van kandidate-lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad.
ZITTING VAN 1917. Jury zetelende in de Rijks middelbare normaalschool te Gent; Voorzitter : Mr. Dr. Habets, opziener van het middelbaar onderwijs, 37 I. Toegangsexamen en eerste voorbereidende proef.
Leden : H.H. RoegierSj bestuurder der normaalschool,
L. Lamhrecht leraar aan de normaalschool.
G. LambrechtSf id. Van Rijn, id.
De SorgheTy id.
Hermanney id. IL
Overgangsexamen van het eerste naar het tweede jaar en 2e voorbereidende proef. H.H. Roegiers, voornoemd
E. H. Van de Velde leraar in den godsdienst aan de normaalschool.
L. Lambrechts voornoemd.
Van Hauwaerty id.
Van Rijn, id.
Daeleman, leraar aan de normaalschool.
De Sorgher, id.
G. LamhrechiSy id.
WijgaertSf id,
Hermanne, id.
Jury zetelende in de middelbare meisjes normaalschool te Brussel Toegangsexamen en overgangsexamen : 1 ste en 2e voorbereidende proeven.
Voorzitter : Mr. Meert algemeen bestuurder van het middelbaar onderwijs.
Leden : Beschikking (voor Vlaanderen).
Art, 1. De jury, die dit jaar belast is tot het afnemen van het examen van leraar en lerares in het tekenen bij het middelhaar onderwijs, is als volgt samengesteld :
Voor namen zie hiervoor.

Art, 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is gemachtigd te zorgen voor de plaatsvervanging van afwezige leden, alsook voor de aanvulling van de jury.

Art. 3. De jury verkiest in haar schoot een secretaris.

Art. 4. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking, Brussel, den 25n Augustus 1917,

No. 386. – 30. AUGUST 1917.
Beschikking betreffende de jury’s voor het afnemen van het onderwijzers- en onderwijzeressenexamen. De jury s voor het afnemen van het onderwijzersexamen samengesteld bij beschikking Illa 206 van 23 Augustus 1917, zijn vervangen door de hiernavolgende : Voor namen zie hiervoor,
Brussel, den 25n Augustus 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

postkaart de ruines van nieuwpoort

31 oogst 1917 vrijdag Sint Niklaas

Emile keert uit Brussel weder van zijn onderwijzersexamen. Reeds twee avonden hebben de Duitsche soldaten bal gehad in de zaal van den Casino, Statiestraat, enkel vrouwen en soldaten worden toegelaten.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
nieuws overgeschreven uit NRC

19170831 – 4 Duitsche mijnenvegers aan de Jutlandsche kust door de Engelschen in den grond geboord.
tot en met 26-08-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor september zijn)

No. 385. – 27. AUGUST 1917.
Bekendmaking.l

Art. 1. In het koninklijk athenaeum te Gent zal voor het jaar 1917 de jury zetelen, ingesteld hij de middelbare meisjesnormaalschool, Nieuwe Boschstraat, om de examens van kandidate-lerares en lerares hij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, evenals een grondig examen over de Germaanse talen af te nemen.
Art, II Tot die examens worden ook alle personen toegelaten, die aan de wettelijke voorschriften dienaangaande voldoen, hetzij dat zij zich door privaat onderwijs of in een vrije onderwijsinrichting hebben voorbereid.

Art. III. De examens beginnen op 10 September te 10 u. ’s morgens in het koninklijk athenaeum. De recipiendae, die zich daarvoor lieten inschrijven bieden zich zonder verdere oproeping vanwege den Voorzitter op den gestelden datum in het athenaeum aan, voorzien van hun diploma’s en getuigschriften.

Art. IV. De personen die zich dit jaar bij de provinciebesturen lieten inschrijven om die examens af te leggen, doch die belet waren dit te doen, mogen zich, zonder nieuwe inschrijvingsrecht te moeten betalen, voor die examens aanmelden. Te dien einde zenden ze hun aanvraag onder dubbelen omslag aan den heer Prefect van het koninklijk atheneum te Gent. De aanvraag wordt in een omslag gesloten waarvan het adres luidt : Aan den heer Voorzitter der Jury belast met het afnemen der examens van kandidate-lerares en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad. Koninklijk Atheneum Gent. Bij die aanvraag moet een aanmeldingsformulier gevoegd worden vermeldende naam en voornamen der recipienda, geboorteplaats en datum, verblijfplaats, opgave der af te leggen examens, inlichtingen over diploma s of getuigschriften en over de werken waarover zij zullen ondervraagd worden.

Art. V. Nieuwe inschrijvingen worden op de provincie’ besturen aangenomen tot 5 september, Na dien datum worden geen nieuwe inschrijvingen meer aanvaard. Voor de inschrijvingen wende men zich tot: den heer De Zutter, beambte bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, voor die provincie ; den heer Axters, beambte bij het provinciebestuur voor West Vlaanderen.

Art. VI. De inschrijvingskosten zijn als volgt vastgesteld : voor het examen van kandidate-lerares 20 fr, voor het examen van lerares 50 fr. De kandidaten, die bij een vroeger examen uitgesteld werden, betalen slechts het vierde, zij die afgewezen werden slechts de helft der kosten. De kosten zijn bij de inschrijving te betalen, Brussel, den 17n AUGUSTUS 1917.*

postkaart ergens van internet Casino