11 april 1918 donderdag Sint Niklaas

We krijgen n’en nieuwen Duitschen Commandant Von Grote. Advokaat Thuysbaert door de Duitschers aangehouden.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 en 14 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180411 – Merville door de Duitsers bezet. 
tot en met 11-04-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ieper ruines des halles aux draps cote nord et voute effondre de l yperlee

Advertenties

10 april 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
13 en 14 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
Nieuws overgeschreven uit NRC

19180410 – Armentères door de Duitsers genomen 10000 gevangenen en 150 kanonnen.
19180410 – Bessarabië verklaart zich aan te sluiten bij Roumenië.
Verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 35. – 10. APRIL 1918.
Verordening
betreffende vergoeding voor dienstreizen (reis- en verblijfkosten).
Art. 1. De vergoedingen voor dienstreizen (reis- en verblijfkosten) toegekend aan de bedienden van den Staat, evenals aan andere personen, die in het belang van den Staat werkzaam zijn, worden voor het gebied der Vlaamse ministeries van Justitie, van Binnenlandse Zaken van Wetenschappen en Kunsten, van Nijverheid en Arbeid, alsook van Landbouw en Openbare Werken, de grondslag van de bestaande tarieven tot nader bericht algemeen met 60 % verhoogd.

Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is gemachtigd, zelf andere hoogste en geraamde bedragen vast te stellen dan die, welke naar de bestaande bepalingen voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen vastgesteld zijn of vastgesteld kunnen worden.

Art. 3. De voorschriften van deze verordening zijn met terugwerkende kracht toepasselijk op de dienstreizen, dit sedert den 1n oktober 1917 ondernomen werden.

Art. 4. Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze verordening belast,
Brussel, den 30n maart 1918.

No. 35. – 10. APRIL 1918.
Bij Besluit var, den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd zie Duitse tekst

Affiche: 19180408 Nameting bebouwde gronden broodgraan en plaatsing houten bord eigenaar

9 april 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
9 en 10 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19180409 – Ploegsteert en Meesen door de Duitsers genomen. 
tot en met 09-04-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ieper Panorama van de stad

8 april 1918 maandag Sint Niklaas

Jacques Lentacker trekt 12fr: van Mechelen -Terneuzen over maart.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
9 en 10  april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
nieuws door Raphaël overgeschreven uit NRC

19180408 – Groot offensief der Duitsers rond Armentières, Laventie door de Duitsers genomen.
tot en met 09-04-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

Postkaart Ieper Malouplaats bestaat in verschillende uitvoeringen

7 april 1918 zondag. Geen nieuws.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening. ***
Voor den duur van 15 april 1918, 2 uur ’s morgens, tot en met 16 september 1918, 3 uur ’s morgens, is de wettige tijd de midden-zonnetijd van den 30 n lengtegraad Oosten van Greenwich (Midden-Europese Zomertijd).
Vanaf 16 September 1918, 3 uur ’s morgens, is de wettige tijd de midden-zonnetijd van den 15 n lengtegraad Oosten van Greenwich (Midden-Europese tijd).
Op 16 september 1918 komt het uur van 2 tot 3 uur morgens tweemaal voor; de eerste maal wordt dit uur als 2k, 2k 1 minuut enz. tot 2k 59 minuten, de tweede maal als 2B, 2B 1 minuut enz. tot 2B, 2B 59 minuten aangeduid.
Alleen vorenstaande tijdsbepaling mag gebezigd worden,inzonderheid voor al de openbare aankondigingen, duurtabellen alsook voor de vaststelling van gerechtszittingen, school-, kantoor-, magazijn- en bedrijfsuren.
De openbare uurwerken moeten den 15 n april 1918 te 2 uur ’s morgens (Midden-Europese tijd) tot op 3 uur voorgezet, den 16 n September 1918 te 3 uur ’s morgens (Midden-Europese Zomertijd) tot op 2 uur achteruitgezet worden.
Onder openbare uurwerken zijn niet alleen te verstaan de torenuurwerken, en de uurwerken, die in straten en op pleinen geplaatst zijn, doch ook al de uurwerken in huizen, waartoe het publiek toegang heeft, als zijnde: openbare verkeersinrichtingen,gasthuizen, banken, scholen, winkels, enz,
Wie in strijd met deze verordening handelt en daarbij de Duitse of de openbare belangen benadeligt of op enigerlei wijze afbreuk doet, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 10.000 Mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar, Beide straffen kunnen te samen uitgesproken worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn daartoe bevoegd.
Brussel, den 28n maart 1918.

No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening
betreffende het Zoniënbos.
Het Zoniënbos wordt onder het militair beheer en onder de militaire bescherming van het Generaal Gouvernement geplaatst. De „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164’* is belast met de oprichting van een Militar-Forstamt te Brussel dat voor de regelrechte houtbenutting en voor de bescherming van het Zoniënbos overeenkomstig mijn onderrichtingen te zorgen heeft.
Zonder bijzondere schriftelijke toelating van het Militar-Forstamt te Brussel is het voortaan verboden in genoemd bos te jagen en er hout uit weg te nemen.
Wie deze verordening overtreedt wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of met een geldboete van ten hoogste 10.000 Mark gestraft. Bovendien kan een geldboete opgelegd worden, die vijftigmaal de waarde van het weggenomen vertegenwoordigt.
De poging lot overtreden is strafbaar.
Behalve de straf, opgelopen wegens de overtreding, moet eveneens de verbeurdverklaring van het geweer, het jachtgetuigen de honden, alsook van de gereedschappen, die voor het wegnemen van hout medegebracht worden, uitgesproken worden, om het even of de strafbare handeling in het bos zelf of buiten hetzelve waargenomen wordt.
De krijgsrechtbanken zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Deze verordening treedt in werking op het ogenblik haar bekendmaking,
Brussel, den In april 1918.
No. 34. – 7. APRIL 1918.
In verband met vorenstaande verordening bepaal ik het navolgende: Het voor het Militar-Forstamt te Brussel benodigde personeel is uit manschappen van de „Wirtschafts (Forst-) Kompagnien „samen te stellen en op geschikte plaatsen onder te brengen. Het Gouvernement van Brussel en Brabant heeft zich in zake het onderbrengen en het ondersteunen van het  Militar-Forstamt te gedragen naar de aanwijzingen van den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 Het heeft er eveneens voor te zorgen, dat vorenstaande verordening zodra mogelijk ter algemene kennis worden gebracht. Te Brussel en in de omliggende gemeenten moet bedoelde verordening bij plakbrief bekendgemaakt worden,
No. 34. – 7. APRIL 1918.
Verordening **
betreffende het reizigersverkeer. (Voor het ganse gebied van het Generaal Gouvernement,)
De bij verordening Ild Nr. 1751JII18 van 8 maart 1918 opgelegde bepaling omtrent den pasdwang voor reizen naar en uit het arrondissement Philippeville, naar en uit
het gedeelte van het arrondissement Dinant, gelegen beneden den spoorweg Sasoye Yvoir—Leignm—grenspunt tussen de arrondissementen Dinant en Marche, alsook naar en uit het arrondissement Neufchâteau, is hierbij opgeheven.
Brussel, den 3 april 1918.
No. 34. – 7. APRIL 1918.
Bij besluit van 30 maart 1918 C. FI. V 2083 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Jan Stefaan Beenaerts schepen, tot burgemeester van de gemeente Heusden (provincie Limburg) benoemd.
Brussel den 4 april 1918.

Pasdwang reizigersverkeer

6 april 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
6 en 7 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 06-04-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

19180402 Beschikking betreffende den zetel en de distrikten van de Kaiserliche Bezirksgerichte in Vlaanderen

4 april 1918 donderdag. Sint Niklaas

 Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
6 en 7 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 33. – 4. APRIL 1918.

Beschikking. Overeenkomstig artikel 36 der wet van 10 April 1890/3 juni 1891, in den zin der verordeningen C. C, Illa 3385 van 13 Juni 1917 en C. FI lllh 385/18 van heden, beschik ik :

Art 1. Worden tot leden van de bekrachtigingscommissie van het Vlaams bestuursgebied, voor het jaar 1918, benoemd :

1. de heer P. Tack, algemeen bestuurder aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten ;
2. de heer Lambrechts, algemeen bestuurder (het ministerie van justitie ;
3. de heer J. Spincemaille, algemeen bestuurder
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ;
4. de heer E. Haerens, algemeen bestuurder aan het ministerie van
Landbouw en Openbare Werken ;
5. de heer E. Fabri algemeen bestuurder aan het ministerie van Nijverheid
en Arheid,

Art, 2. Het Hoofd van het Burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.

Brussel, den 19n Maart 1918.

No. 33. – 4. APRIL 1918.

Verordening
betreffende de samenstelling van de bekrachtigingscommissie voor het Vlaams bestuursgebied.
Ter aanvulling mijner verordening C, C. Illa 3385 van 13 juni 1917 bepaal ik :
Art. 1. Voor het Vlaams bestuursgebied luidt artikel 36, 2e lid, der wet van 10 april 1890 en 13 Juli 1891 voortaan als volgt :
„De gewone en buitengewone professoren der Universiteiten mogen geen deel uitmaken van deze commissie’\
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze verordening.
Brussel, den 19 maart 1918.
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Bij Besluit van den heer Generaal-Gouverneur zijn benoemd
zie Duits nr 33 1
33 2
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Beschikking.
Enig artikel.
De heer Alfons Notenbaert, te Turnhout wordt, uit aanmerking van zijn lange artsenijkundige praktijk, van de wetsbepaling van het laatste lid van artikel 25 der wet van 10 april 1890/3 juli 1891ontslagen, voor het afleggen van het derde gedeelte van het apothekersexamen op den buitengewone zittijd der middenjury voor het hoger onderwijs april 1918.Brussel, den 23n maart 1918,
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Verordening
betreffende de liquidatie van Amerikaanse ondernemingen.
Enig artikel.
De voorschriften der verordening van 29 Augustus 1916, betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen {Wet en Verordeningsblad nr. 253), worden hij wijze van vergelding toepasselijk verklaard op ondernemingen, wier kapitaal voor het merendeel aan onderdanen der Verenigde Staten van Amerika toebehoort, of die van uit het gebied der Verenigde Staten van Amerika geleid of bewaakt worden of waarvan dit tot hij het uitbreken van den oorlog het geval was, alsook op deelhebbingen aan een onderneming en op vermogenswaarden van elke soort, die aan onderdanen der Verenigde Staten van Amerika toebehoren.
Brussel, den 26 maart 1918.
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Britse onderneming.
Met toestemming van den heer Generaal-Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 augustus 1916 over de liquidaties van Britse ondernemingen {verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 263 van 13 September 1916) de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Withbread é Co. Ltd. te Brussel De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel den 26n maart 1918.

3 april 1918 woensdag Sint Niklaas

J Lentacker trekt van den Belgische Staat 50 fr: voor zijn zoon Edmond over April 1918.
De 45 ste oorlogsmaand begint heden; M.Leonie weegt 68 kilos! record!
De rechters van het gansche land zijn afgezet en door de Duitschers vervangen.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 04-04-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

dubbele postkaart Ieper lakenhalle

2 april 1918 dijnsdag. Sint Niklaas

 

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
4 . 6 en 7 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 32.- 2. APRIL 1918.
Beschikking.
Op grond van het koninklijk Besluit van 3 januari 1912, dat in uitvoering der wet van 15 mei 1910 tot instelling der werkrechtersraden en, in het bijzonder van artikel 30 van voornoemde wet uitgevaardigd geworden is, beschik ik het navolgende :
Art. 1. De jury, die op grond van het voorschrift van artikel 30 der wet van 15 mei 1910 belast is met het afnemen van het examen nopens de kennis der Vlaamse taal voor het personeel der werkrechtersraden, wordt samengesteld als volgt :
Voorzitter : M. Mirgain, leraar aan het koninklijk atheneum, te Brussel,
Leden : O Van Slijpe, privaatleraar in de Nederlandse taal, te Elsene ;
E. Van de Velde, leraar aan het Sint Michielskollege, te Brussel ;
A.De Jaegher, bestuurder van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te Brussel;
R. De Decker, leraar aan ’s Rijks lagere en middelbare normaalscholen te Brussel en aan de tuinbouwschool, te Vilvoorde,
Plaatsvervangend voorzitter : J, Mattijs, leraar aan de middelbare school, te Halle.
Plaatsvervangende leden : H. De Roover, onderwijzer aan de middelbare jongensschool te Schaarbeek ;
M. Reiniard bureeloverste aan het Ministerie van Nijverheid en Arbeid, te Brussel, ; P. De Smet, onderwijzer aan de Sint-
Barbaraschool, te Sint-Jans-Molenbeek ;
A. De Leije, onderwijzer aan de Sint-Barbaraschool, te Sint-Jans-Molenbeek.
Art. 2. Tot schrijver en plaatsvervangend schrijver van de jury worden de hogergenoemde heren O. Van Slijpe en H. De Roover aangesteld.
Brussel, den 1n maart 1918,
No. 32. – 2. APRIL 1918.
Bij Besluit van den heer Generaal-Gouverneur zijn benoemd
afbeelding32

No. 32. – 2. APRIL 1918.

Verordening*
betreffende de bewerking van fruit voor den beroepshandel.
Ik bepaal voor het bestuursgebied Vlaanderen het navolgende
:
Art, 1. Het maken van fruitstroop en van andere geheel of ten dele uit fruit gewonnen voortbrengselen is, zover deze voor den beroepshandel bestemd zijn, zonder de toelating van de „Zuckerverteilungssteile der Verwaltungstelle fur Flandern und Wallonië* {Suikerverdelingskantoor der Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië), verboden.
Deze toelating is evenwel niet vereist, indien een bedrijf
binnen het tijdverloop gaande van 15 september tot 20 oktober in het geheel niet meer dan 300 kg. Fruitstroop enz. wenst te maken en de ondernemer van het bedrijf, voor 1 september 1918, de Zuckerverteilungsstelle * te Brussel daarvan per aangetekende brief in kennis heeft gebracht. De bepalingen van lid 1 en 2 zijn eveneens toepasselijk op de verdere bewerking of vermenging van zulke voortbrengselen, die overeenkomstig lid 1 van fruit gemaakt zijn.
Art. 2. Voorraden van de in artikel 1, lid 1 en 3, aangeduide soort moeten door de eigenaars en bezitters voor 1 augustus 1918 aangegeven zijn hij de Zuckerverteilungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Walloniën**
deze is gerechtigd tegen een passende prijs, over die voorraden te beschikken ten bate van de Belgische burgerlijke bevolking. In geval men het over den prijs niet eens wordt beslist het bevoegd Hoofd van het burgerlijk bestuur.
Hoeveelheden fruitstroop enz. van niet meer dan 300 kg. die niet voor den beroepshandel bestemd zijn, dienen niet te worden aangegeven.
Art, 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen is gerechtigd uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen.
Art. 4. Wie deze verordening of de ter uitvoering er van uitgevaardigde bepalingen en onderrichtingen overtreedt, wordt met hechtenis of met gevangenis van ten hoogste 3 jaar of met een geldboete van ten hoogste 80.000 Mark gestraft; ook kunnen beide straffen te samen uitgesproken en kan de verbeurdverklaring der waar, die het voorwerp der strafbare handeling uitmaakt, bevolen worden. De poging tot overtreden is strafbaar.
De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Voor het minimum der straf gelden de bepalingen der verordening van 28 juni 1917 {Wet en Verordeningsblad, hl. 4306).
Brussel den 18 maart 1918,
affiches uit de collectie KOKW