26 februari 1918 zondag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.02.1918 tot en met 28.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
van 22-02-1918 tot en met 29-02-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 19. – 26. februari 1918.
Uitvoeringsbepalingen van de verordening van 8 januari 1918
wijziging en uitbreiding van de verordening houdende inbeslagneming van straatstoomlokomotieyen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen No. van 11 januari 1918, Wet- en Verordeningsblad voor Wallonië,  5 van 11 januari 1918).
1. Lasthebbers van de „Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvememenf zullen overgaan tot de bezichtiging en de opneming van de aangegeven en zonder toelating van het Generalgouvernement in gebruik zijnde machines van klasse 2, bijgevolg van al de niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vrachtmotorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, alsook van de stroomblokken, trek-machines voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen. Nadat de opening heeft plaats gehad zal aan de bezitters of aan de personen, die de machines in bewaring hebben, een bewijs van inslagneming overhandigd worden.
2. Aan de lasthebbers die met het bezichtigen en met de opneming van de machines belast zijn, moeten al de gewenste inlichtingen verstrekt worden. Inzonderheid moet hun hij de opneming inzage gegeven worden van al de voorhanden papieren, die een nauwkeurige beschrijving der machine bevatten, en waaruit de eigenschappen derzelve op te maken zijn.
3, Wat betreft de machines, die voor het legerbestuur als bruikbaar bevonden zijn, beslist de „Leitung des Kraftfahrwesens heim Generalgouvernemenf naar gelang van behoefte, of de machines aangekocht dan wel door inbeslagneming wegens onteigening of wegens gebruik voor het legerbestuur overgenomen worden. In dit laatste geval worden de bezitters der machines of de personen die ze in bewaring hebben, ten aanzien van hun aanspraak op vergoeding, verwezen naar de Rijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen.
Brussel, den 4n februari 1918,

No. 19. – 26. februari 1918.
Verordening betreffende den dienst van het opzicht van het middelbaar onderwijs.
Het opzicht over het letterkundig en wetenschappelijk onderricht in de onderwijsinstellingen, die onder de bepalingen vallen der wetten van 1 juni 1850, van 15 Juni 1881 en van 6 februari 1887, alsook over de middelbare normaal scholen, die geldige getuigschriften van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad afleveren (artikel 2 van het koninklijk besluit van 31 december 1902, gewijzigd bij verordening van 30 September 1917), wordt te rekenen van 15 februari 1918 voor Vlaanderen en voor Wallonië door bijzondere ambtenaren uitgeoefend.
Brussel, den 18 februari 1918.
No. 19. – 26. februari 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van de aan den Fransman Louis Montupest, te Parijs, toebehorende fabriek „Ocres de Francorchamps” te Francorchamps, bij Stavelot. De heer Dr. Lepssius, Krijgsschool te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel, den 18 februari [1918.

Postkaart Diksmuide Stadhuis

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s