Gedeporteerden genoteerd door Raphaël in het dagboek

Gedeporteerden
19151002 Al de ambachtslieden van Sint Nikolaas, werkloos of gedeeltelijk werkloos, worden door de Duitschers gerequisitioneerd om te Moorslede de vernielde huizen te gaan 60
19151020 75 St Nikolaasche ambachtslieden moeten naar ’t front gaan werken 62
30 november 1916 donderdag
Albert trekt 80 fr van den staat in de Nationale Bank over de maand November. idem voor Jacq Lentacker voor zijn zoon Edmond.
Van morgend waren er 5000 jonge mannen van St Nikolaas in de Cavaleriekazerne der Slachthuisstraat vereenigd voorzien van pak en zak.
Onze kaart werd er voor de 4de maal door de Duitschers afgestempeld.
Terzelvertijd werden daar de werkloozen gekeurd.
964 mannen werden door den Duitscher naar Duitschland gedeporteerd.
Denzelfden avond zijn ze met den trein bestaande uit 29 wagons naar Gent Vertrokken rond 10. uur BT.
Vanwege de stad kregen 800 man n’en pak verschoon en 10 mark de overige 164 kregen 20 mark en eene sargie.
De eerste zending mannen naar Duitschland bedroeg 114 man.
De tweede zending mannen naar Duitschland bedroeg 964 man
Samen 1083 man
Op de 4000 jongelieden, die gekeurd mochten worden ’t zij 1/4%.
Reeds 300 werklieden zijn uit eigen goesting naar Duitschland gaan arbeiden,
zoodat er reeds 1400 St Nikolazenaren in Duitschland werken.
Van de hieromliggende gemeentens is het percent der gedeporteerden insgelijks zeer hoog.
19170120 2 ziek terug 4 overleden 113
19170123 20 terug 114
19170125 10 terug zeggen dat ze geen eten krijgen 114
19170213 enige jongelingen honger en sommige vervrozen voeten 116
19170216 100 tal veel honger en koude 116
19170222 20 zieken bleek 114
19170224 19 tal terug 117
19170227 21 tal terug 117
19170406 150 tal veel ziek 121
19170502 30 tal veel honger en koude 123
19170509 75 tal na zes maand 123
19170519 450 gaan vrijwillig werken naar Duitschland voor groot geld 124
19170618 enige terug 126
19181002 150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen 162
19181013 een 1000 tal burgers worden terzelfdertijd opgeeischt om hout te laden in Antwerpen 162
19181018 De opgeeischte St Niklazenaren zijn naar Antwerpen gezonden. ( op 1 november waren daar nog 70 man van over, de anderen waren ontvlucht en terug naar hier gekomen, deze 70 man zijn op dien datum naar Hasselt gezonden 163
19181022 De 500 gisteren opgeeischte burgers zijn naar St Amands bij Puurs gezonden om aan de versterkingen te werken 164
19181022 Een 500 tal burgers worden opgeeischt en in eene danszaal der Ankerstraat opgesloten 164
19181028 Alle mannen van 18 tot 39 jaar moeten zich op bevel der kommandantür aangeven (300 man geven zich op) 164
19181102 Op bevel der kommandantür moesten dezen morgend om 8 uur alle jonge mannen van 18 tot 39 jaar op de Raap zijn ten einde gedeporteerd te worden 165
19181104 Deze morgend zijn ze jonge mannen van 18 tot 39 jaar wederom opgeroepen op dezelfde plaats tegen 9 uur ’s morgens; er was niemand gekomen 165