12 oktober 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 11-10-1918 tot en met 12-10-1918 geen nieuws

van tot en met 12-10-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC
verordeningen

12 10 1918 939
WET- EN VERORDENINGSBLAD VOOR VLAANDEREN De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Alle andere Verordeningen moeten door de gemeenteoverheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Uitgegeven door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwatungschef) voor Vlaanderen. leder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanden. Voor afzonderlijke nummers wende men zich tot het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Staatsdrukkerij) (rijs per nummer 20 pfennig). Dit kantoor bezorgt eveneens het bijblad»: de prijs voor het «Bij-blad bedraagt 12 pfennig per nummer van 8 bladzijden en is alla drie maanden achteraf te betalen. BRUSSEL. IV S3, 12. oktober 1918.

INHOUD : Verordening betreffende de stapelopneming, de inbeslagneming en de hoogste prijzen van wissen en schors wan wissen, bl. 940. —
Beschikking betreffende de aanvulling van een jury, bl. 942. —
Verordening ter nadere regeling der toelatingsexamens tot de Technische lloogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent,

VERORDENING betreffend de stapelopneming, de inbeslagneming en de hoogste prijzen van wissen en schors van wissen.

Artikel 1. Opneming van de aanwezige hoeveelheden. Al de wissen uit den oogst 1918/1919, alsook al de uit vroegere oogstjaren overgebleven hoeveelheden. met inbegrip van de schors die er bij het schillen (pellen) afvalt, moeten door den eigenaar, beheerder en pachter van wisteelten, of door elk ander persoon, die ze in bewaring heeft, onmiddellijk na het snijden worden aangegeven. De aangifte moet in twee exemplaren en op de daartoe voorgeschreven formulieren worden ingediend bij het bevoegd gemeente-bestuur. Het gemeentebestuur moet de juistheid van de aangiften onderzoeken, er de bebouwde oppervlakte in hektaren bijschrijven, en daarna de formulieren van aangifte per aangetekende brief aan de « RohstofïYerwaltungsstelle der Abtiluiig fur Handel und 3/20 941 ¦ Gewerbe » (Kantoor voor grondstoffen van de Afdeling voor handel en nijverheid), Kunstherlevingslaan 30, te Brussel, zenden, Formulieren van aangifte zijn op genoemd kantoor of bij de « Kréischefs », « Kommandanturen » en « Abschnîttskommandeure » verkrijgbaar. Niet aangegeven hoeveelheden worden onmiddellijk onteigend.

Artikel 2. Inbeslagneming. Al de in artikel \ bedoelde wissen en schors van wissen, op stam en gesneden, zijn hierbij in beslag genomen. Door het feit van de inbeslagneming is het verboden wijzigingen toe te brengen aan en rechtszakelijk te beschikken over de voorraden, inzonderheid ze te vervreemden, te verwerken of te gebruiken voor eigen doeleinden, alsook ze naar andere gemeenten te vervoeren, in zover zulks niet op grond van bijzondere regelingen toegelaten is. Niettegenstaande de inbeslagneming, is het toegelaten de in beslag genomen voorwerpen te oogsten, wanneer daarbij alle aanplantingen doelmatig worden ontzien. Zonder bijzondere toelating van de « Rohstoffverwahungsstelle der Àbteilung fiir Handel und Gewerbe », Kunstherlevingslaan 30, te Brussel, mogen echter de wissen niet worden gekookt, geschild en gespleten.

Artikel 3. Uitroeingsverbod. het is uitdrukkelijk verboden, bestaande wisteelten uit te roeien, alsook ze tot andere doeleinden te bebouwen.

Artikel 4. Behandeling’ van de wissen. De eigenaars, beheerders en pachters van wisteelten, evenals alle andere personen die ze in bewaring hebben, zijn verplicht, onmiddellijk na het afvallen der bladeren, hun wissen regelmatig te snijden. Hoeveelheden, die ten laatste op 1 maart 1919 niet zijn gesneden, worden zonder meer onteigend, indien geen afdoende redenen kunnen ingeroepen worden waarom niet tijdig tot het snijden is overgegaan. Gesneden, ongeschilde wissen moeten volgens lengte worden gesorteerd, in bundels van 1 m. omvang samengebonden en op houten onderleggers gedroogd worden. De schors, voortkomende van het schillen, moet doelmatig gedroogd, gebundeld en, tegen vochtigheid beschut, bewaard worden. De voorraden aan wissen en aan schors van wissen moeten tot bij de aflevering zorgvuldig worden bewaard en behandeld. De belanghebbenden moeten hun wisteelten na het snijden bijtijds van onkruid zuiveren en ze doelmatig bewerken.

Artikel 5. Uitzonderingen. De « Rohstoffverwaltungsstelle der Àbteilung fiir Handel und Gewerbe», Kunstherlevingslaan 30, te Brussel, is alleen gerechtigd, vrijstelling van de bepalingen vervat in artikelen 2, 3 en 4 te verlenen. Zij bedient zich daarbij van een bijzonder ambtelijk formulier, dat van den stempel der « Abteilung fiir Handel und Gewerbe » moet voorzien en met de handtekening van een beambte dezer afdeling bekleed zijn.

Artikel 6. Bepalingen op den aankoop. Alleen de opkopers van de « Zentral-Einkaufsgesellschaft fur Belgien » (Centrale Aankoopmaatschappij voor Belgié) die een desbetreffend bewijsstuk van de «Abteilung fiir Handel und Gewerbe, RohstoflVerwaltungsstelle », Brussel, bezitten, zijn gerechtigd al de wissen en de schors van wissen op te kopen. Achterhoudingen van voorraden hebben onmiddellijke onteigening voor gevolg.

Artikel 7. Hoogste prijzen. Voor wissen van eerste hoedanigheid en van beste sortering is door de « Rohsloffverwaltungssfelie », behoudens latere wijziging, de hoogste prijs vastgesteld als volgt :
1.voor groene, ongedroogde wissen (gesorteerd en getrokken) op ten hoogste 2.75 fr.
2. voor grauwe, droge wissen » » 3.75 » / per bundel van 1 meter
3. voor geschilde : > omvang, op den ezel a) Weda-wissen » » 5.00 » v gebonden.
b) rode Franse wissen » » 5.50 »
4. voor gedroogde, gebundelde schors van wissen, op ten hoogste 15 fr. per 100 kg. Deze prijzen gelden vrij spoorwegwagen of schip. Voor waren van mindere hoedanigheid en sortering zijn de hoogste prijzen dienovereenkomstig lager. De prijs wordt naar gelang van het vochtigheidsgehalte van de waar in ieder afzonderlijk geval bij overeenkomst vastgesteld binnen de grenzen der prijzen voor droge en voor natte waar. Heeft een bundel bij het overnemen niet den voorgeschreven omvang van 1 meter, of is hij niet behoorlijk of niet vast genoeg gebonden, dan wordt naar verhouding van het ontbrekende op den prijs afgehouden. Komt geen onderhandse aankoop tot stand op grond van de vastgestelde hoogste prijzen, dan kan de waar tegen een ontvangstbewijs worden onteigend. In dat geval wordt de vergoeding door de «Reichsentschâdigungskoinmission» (Rijkskommissie tot regeling der schadeloosstelingen) naar de bestaande grondregels bepaald.

Artikel 8. Ongeldigheid van vroegere vrijverklaringen. De bij deze verordening opgelegde verplichtingen gelden eveneens voor de wisteelten, wissen en schors van wissen, die door vroegere algemene of bijzondere beschikkingen vrijverklaard waren.

Artikel 9. Strafbepalingen. Wie de voorschriften van deze verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, zover bij een andere strafwet geen hogere straf is voorzien, met ten hoogste 2 jaar gevangenis en inet ten hoogste 25.000 mark boete of met een dezer straffen gestraft. Bovendien mag de verbeurdverklaring der voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, steeds worden uitgesproken; ingeval de overtreding opzettelijk is begaan, moet de verbeurdverklaring steeds bevolen worden 4/20 » 942 Overigens zijn de voorschriften van de verordening van 17 Juni 1917, betreffende de uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde verordeningen van kracht. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Artikel 10. Aanvragen, verzoeken, uitzonderingen. Alle aanvragen en verzoeken, die betrekking hebben op deze verordening, moeten gericht worden tot de «Rohstoffverwaltungsstelle der Abteilung fûr Handel und Gewerbe», Kunstherlevingslaan 30, te Brussel.

Artikel 11. Inkrachttreding. Deze verordening wordt den 15n october 1918 van kracht. Terzelfder tijd wordt de verordening van 15 november 1917, betreffende de aangifte en de inbeslagneming van wissen en schors van wissen (Wet-en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 420), opgeheven.

Brussel, den 26n September 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. In Vertretung : von Zweiil, B. 16537/11. General der Infanterie.

2. BESCHIKKING. Gezien de verordening van 29 Augustus 1918, C. Fl. III& 2097/18, betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens tot de Technische Hogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent en inzonderheid de artikelen 2 en 4 dier verordening; op voorstel van den Raad van Professoren der Technische Hogeschool, wordt besloten :

Artikel 1. De jury, bij beschikking van 12 Juni 1918, C. FI. IH.!> 1325/18 belast met het afnemen, in het jaar 1918, van de voorbereidende proef tot het verwerven van don wettelijke graad van kandidaat-ingenieur en van het toegangsexamen tot de studie voor de wetenschappelijke graden, wordt aangevuld met de heren : Dr. M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent, Dr. J. J. P. Valeton, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, Dr. W. de Vreese, hoogleraar aan de Universiteit te Gent, en in deze nieuwe samenstelling bevoegd verklaard als commissie voor het afnemen der toelatingsexamens tot de Technische Hogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, in oktober 1918.

Artikel 2. Alle andere bepalingen der voornoemde beschikking zijn van toepassing op de examens aan de Technische Hogeschool in oktober 1918.5/20943 –

Artikel 3. De Bestuurder (der Technische Hogeschool wordt belast met de tenuitvoerlegging dezer beschikking. Brussel, den 30n September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. G. Fl. II» 2404/18. Schaible. 9/20 917 –

3 VERORDENING ter nadere regeling der toelatingsexamens tot de Technische Hogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent. Artikel 1. Ingevolge artikel 2 der verordening van 29 Augustus 1918 — C. FI. jllb 2097/18 — betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens tot de Technische Hogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, worden de voor de verschillende vakken gestelde eisen als volgt omschreven :

I Uitvoerige programmas van de toegangsexamens tot de Technische Hogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent.

PROGRAMMA. A. Toegangsexamen tot het eerste studiejaar in de afdeeingen : I, der burgerlijke bouwkunde; III, der werktuigbouwkunde, der scheepsbouwkunde en der electrotechniek en der mijnbouwkunde.

a. nederlandse taal en letterkunde. Een opstel en een dictaat ; De behandeling, ter keuze van den examinandus, van twee uit vier gestelde vragen betreffende de hoofdzaken (betekenis en kenmerken der voornaamste schrijvers, werken en feiten) uit de Nederlandse letterkunde, ook in verband met die van andere volkeren, onderscheidenlijk in de volgende tijdvakken ;
1. de zeventiende eeuw met terugblik op de jaren 1560-1600 ;
2. de achttiende eeuw met het begiin der negentiende tot 1830;
3. de negentiende eeuw na 1830 in Noord-Nederland ;
4. de negentiende eeuw na 1830 in Zuid-Nederland.
b. Andere Talen. Voor iedere taal : Een thema zonder behulp van een woordenboek; De verklaring van een gelezen tekst.
c. Geschiedenis en Aardrijkskunde. Geschiedenis :
De voornaamste feiten uit de vaderlandse geschiedenis.
Het Romeinse tijdperk.
Het Frankische Rijk.
Het leenstelsel.
De gemeenten.
Het Boergondische Rijk.
Het Spaanse bewind. Oorlogen van Lodewijk XIV in de Nederlanden.
De vrede van Utrecht en het Barrière-Traktaat.
Het Oostenrijkse bewind.
De Franse overheersing.
Het koninkrijk der Nederlanden.
De omwenteling van -1830.
Het koninkrijk België.
De voornaamste feiten uit de algemene geschiedenis sedert het tijdperk der grote ontdekkingen.
Europa bij het einde der vijftiende eeuw. Karel V en Frans I.
De Renaissance.
Het Protestantisme.
De kerkhervorming;
De godsdienstoorlogen onder Philips II Elisabeth en Hendrik IV.
De vrijheidsoorlog der Noordelijke Nederlanden tegen Spanje ; de opkomst en de bloei van de republiek der Verenigde Nederlanden.
De dertigjarige oorlog.
De omwentelingen van 1649 en 1688 in Engeland.
Frankrijk onder Lodewijk XIV en de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen de Nederlandse Republiek.
Rusland onder Peter den Groote.
De Spaanse successie-oorlog.
De opkomst van Pruisen.
De Oostenrijkse successie-oorlog.
De zevenjarige oorlog.
De verdeling van Polen.
Het ontstaan van de Verenigde Staten van Amerika.
De Franse omwenteling van 1789.
Het eerste Franse keizerrijk.
Het congres van Wenen.
De omwentelingen van 1830 en 1818.
De opstand der Polen in 1848.
Het tweede Franse keizerrijk.
De éénwording van Italie.
De wederoprichting van het Duitse Rijk.
De Oosterse kwestie.
De secessie-oorlog in Amerika.
Het verre Oosten.
De Europese grote mogendheden sedert 1870.
De allianties.
De gewapende vrede.
Het impérialisme.
De Haagse vredes-conferenties en het beginsel van het internationaal scheidsgerecht. Protectionisme en vrijhandel. Trusts en cartels.

 

De sociale kwestie. Sociale wetgeving. Overzicht der ontwikkeling van letteren, kunst en wetenschap sedert het begin der negentiende eeuw.
Aardrijkskunde : De hoofdbegrippen der wiskundige aardrijkskunde. De aarde, hare gedaante en betrekking tot de zon; verklaring van de verschijnselen van dag en nacht en van de jaargetijden. Beweging en schijngestalten der maan. Maans- en zonsverduisteringen. Watergetijden. Kaarten en kaartenprojekties. Hoofdbegrippen der natuurkundige en der economische aardrijkskunde. De lucht. Temperatuur; luchtdrukking en winden vochtigheid. Het water op de aarde. De aardkorst. Geologische formaties; terreinvormen ; werkingen van in- en uitwendige krachten op de aardkorst; vulkanisme; gebergten ; verwering. Het leven op de aarde : Verschillende soorten van bodem; mineralen; karakteristieke plantenlandschappen ; mensenrassen, talen en godsdiensten ; staten; nijverheid, handel en verkeer; voornaamste bevolkingscentrums.

d. Rekenkunde en Stelkunde. Talstelsels. Het tientallig stelsel. Hoofdbewerkingen met gehele en gebroken getallen. Eigenschappen van deelbaarheid van gehele getallen. Kenmerken van deelbaarheid door getallen kleiner den 12. Grootste gemene deler en kleinste gemeen veelvoud. Verhoudingen en evenredigheden. Repeterende breuken. Vierkantsworteltrekking met gegeven benadering. 10/20¦ 948 –
Metriek stelsel van maten, munten en gewichten. Berekeningen met andere stelsels van maten, munten en gewichten. Hoofdbewerkingen toegepast op algebraïsche een- en veeltermen. Merkwaardige producten. Ontbinding in factoren. Grootste gemene deler. Volledige oplossing van vergelijkingen van den eersten graad met een en meer onbekenden. Vierkantswortel van algebraïsche veeltermen. Complexe getallen. Volledige oplossing van vierkantsvergelijkingen met een onbekende, eigenschappen van een veelterm van den tweeden graad. Vergelijkingen herleidbaar tot vierkantsvergelijkingen. Vraagstukken waarvan de oplossing leidt tot eerste- en tweede machtsvergelijkingen. Herleiding van wortelvormen. Oplossing van vergelijkingen waarin wortelvormen voorkomen. Rekenkundige en meetkundige reeksen. Permutaties en combinaties. Ontwikkeling der gehele en positieve machten van een tweeterm en een veelterm. Negatieve en gebroken exponenten. Theorie der logaritmen. Gewone logaritmen. Berekeningen met logaritmen. Eenvoudige en samengestelde interestrekening. Annuïteiten. Maximum- en minimumvraagstukken die door middel van vierkantsvergelijkingen opgelost kunnen worden. Onbepaalde, vergelijking van dm eersten graad met twee of meer onbekenden. Théorie der kettingbreuken. Exponentieelvergelijkingen. e. Meetkunde. Vlakke figuren. Bepalingen en axioma’s. Theorie van evenwijdige lijnen en loodlijnen. Som der hoeken van driehoek en veelhoeken Gelijk- en gelijkvormigheid van driehoeken en veelhoeken. Eigenschappen van het parallellogram en het trapezium. Evenredigheid van lijnen en gelijkvormigheid van rechtlijnige figuren. Bepaling van oppervlakken. Hoofdeigenschappen van den driehoek. Eigenschappen van den cirkel en van de figuren die ontstaan door samenstelling van cirkel en rechte lijnen. Hoeken gemeten door cirkelbogen. Regelmatige veelhoeken. Verhouding van cirkelomtrek en middellijn. Oppervlak van den cirkel. Vraagstukken en werkstukken. Figuren in de ruimte. Bepalingen en axioma’s. Tweevlakshoek. Theorie van den drievlakshoek. Veelvlakshoeken. Rechte lijnen en platte vlakken in onderlinge ligging. Veelvlakken. Oppervlak en inhoud van prisma, piramide, afgeknot prisma, afgeknotte piramide, kegel, afgeknotte kegel, cilinder, bol en boldeel figuren op den bol door grote cirkels begrensd. de vijf regelmatige veelvlakken. Numerieke toepassingen. f. Driehoeksmeting. Vlakke driehoeksmeting : Goniometrische verhoudingen. Betrekkingen tussen de goniometrische verhoudingen van een zelfden hoek, en van twee of meer hoeken. Bogen welke bij een zelfde goniometrische verhouding behoren. Hoofdformules welke uit de grondformules afgeleid worden. Een som of een verschil geschikt maken voor logaritmische berekening. Samenstelling en gebruik der goniometrische tafels. Oplossing van rechthoekige driehoeken en van scheefhoekige driehoeken. Hoogte- en afstandsberekeningen. Numerieke toepassingen. Boldriehoeksmeting : Formules voor den rechthoekige driehoek. Formules voor den scheefhoekige driehoek. Analogieën van Neper. Oplossing van recht- en scheefhoekige driehoeken. numerieke toepassingen. g. Analytische Meetkunde van het platte Vlak. Grafische voorstelling van een gegeven betrekking tussen twee veranderlijke. Homogeniteit dezer betrekking. Rechtlijnige coördinaten en poolcoördinaten. Verandering van coördinaatstelsel. Constructie en discussie der vergelijkingen van den eersten en van den tweeden graad. Herleiding van de algemene vergelijking van den tweeden graad (rechtlijnige coördinaten). Snijding van twee krommen van den tweeden graad. Vraagstukken. h. Beschrijvende Meetkunde. Grafische voorstelling van punt, lijn en plat vlak (loodrechte projectie op twee onderling loodrechte projectievlakken). Verschillende standen van punt, lijn en vlak ten opzichte der projectievlakken. Onderlinge stand van twee lijnen, twee vlakken en van een lijn en een vlak. Eigenschappen dezer verschillende standen, en bewijs dezer eigenschappen. Werkstukken betreffende punt, lijn en vlak : Door een gegeven punt een lijn trekken evenwijdig met een gegeven lijn en de ware grootte van een stuk dezer lijn bepalen. -Door een gegeven punt een vlak brengen evenwijdig met een gegeven vlak. — Het vlak construeren door drie gegeven punten. -De projecties der snijlijn van twee gegeven vlakken zoeken. — De projecties zoeken van het snijpunt van een rechte lijn en een plat vlak. Uit een gegeven punt een loodlijn neerlaten op een gegeven vlak en de projecties van het snijpunt der loodlijn met het vlak construeren. — Door een gegeven punt eene loodlijn op etn gegeven lijn trekken en de projecties van het snijpunt der twee lijnen construeren. De hoeken van een gegeven vlak met de projectievlakken bepalen. Den standhoek van twee gegeven vlakken construeren. Den hoek van twee gegeven lijnen construeren. — Evenzo den hoek van een lijn en een vlak. N. B. De examinandi zijn vrij de as van projectie al of niet te gebruiken. Zij zullen een tekening moeten maken. i. Natuurkunde. Beginselen der mechanica. Vrije val, hellend vlak. De krachten, hare ontbinding en samenstelling. Toestellen voor het overbrengen van krachten (hefboom, katrol, takel). Aantrekkingskracht; zwaartepunt. Eenparige cirkelbeweging. Slinger. Arbeid, kinetische energie. Beginsel van Pascal. Evenwicht van vloeistoffen ; wetten van de hydrostatische drukking. Beginsel van Archimedes. 11/20 ¦ 949 Bepaling van het soortelijk gewicht. Drijvende lichamen. Luchtdruk. Spankracht der gassen. Barometer, manometer. Pompen. Hevel. Luchtpomp. Thermometrie. Uitzetting. Calorimetrie. Verandering van aggregatietoestand. Voortplanting der warmte door geleiding, convectie, straling. warmtebronnen. Werktuigen die door de warmte gedreven worde». Mechanisch warmte equivalent, Warmteverschijnselen in de atmosfeer. Vochtigheidsgraad. Ontstaan van Het geluid. De stem. Toonhoogte. Voortplanting,

*****************(vanaf hier nog te verbeteren)

snelheid. Terugkaatsing. Resonantie. het gehoor. Lichtstralen Camera obscura. Schaduw. Lichtsterkte, fotometrie. Terugkaatsing; en breking tegen een vlak. Prisma. Beeldvorming door lenzen. Het oog. Gezichtshbek. Microscoop. Kijker. Het spectrum. Golflengte. Absorbtie. De kleuren. Spectraalanalyse. fotografie. Begrippen van het magnetisme. Komp’as. Krachtveld der aarde. inleidende begrippen der electrostatica. Lading, potentiaal, capaciteit. Leidse fles. De elektrische stroom. Elektrische elementen. Wet van Ohm. Warmte-, licht-, physiologische werkingen van den stroom. Eerste begrippen van het elektromagnetisme. Elektromagneet. Elektrische schel. Telegraaf. Telefoon en mikrofoon. Dynamo’s en motoren voor gelijkstroom. Inductor. Algemene blik op de physische verschijnselen van het stand punt der wet van het behoud van arbeidsvermegeti. k. Eandieekeas». Een geschaduwde teekejiing naar een lichaam of eene groep liehamen ran eenroudigen meetkundigen vorm. PROGRAMMA B. Toeangsexamen tot het eerste studiejaar in de afdeeling : II, der bouwkunst. a, b, c, e, h, i en k, zooals in het Programma A ; d en f, zooals in het Programma A, met nitzondering van de cursief gedrukte [edeelten; l. Ornameatteekenen. Nateekenen van een eenvoudig ornament, oritleend aan een der historische bouwstijlen. Samenstellen van een vlak ornament, naar gegeven motieven, ontle«nd aan eenvoudige meetkundige figuren. PROGRAMMA C. Toegangsexamen tot het eerste studiejaar in de afdeeling : IV, der nrjverheidskundige en der scheiktindige technologie : a, 6. c, e, h, i en k, zooals in het Programma A ; d en /’, zooals in het Programma î, met nitzondering van de cursief gedrukte gedeelien ; j. Scïieikunde. Doel van de scheikunde. Ondérscheid tusschen natuurkundige en scheikundige varech ijnselen. Onderscheid tusschen een mengsel en een chemische verbinding. Elementen en verbindingen. Zuurstof. Waterstof Water. Oxydatie en reduclie. Wet der constante gewichtsverhoudingen. Atoomtheorie. Wet der eenvoudige reelvouden. Atoomgewicht. Stoechiometrische berekeningen. Chloor. Chloorwaterstof. Voluumverhoudingen bij reacties tusschen gasvormige stoffen.’ Toepassing van de wet van Avograrto. Zoutzurc zouten. Basen, zuren en zouten. Valentie der metalen; één-en Meerbasische zuren. Zwavel. Zwavelwaterstof. Oxyden van zwarel. Zwavelzuur. Stikstof. Ammoniak. Oxyden van stikstof. Salpeterzuur. Phosphor. Allotropie. Phosphorwaterstof. Oxyden van phosphor. Phosphorzuren. Koolstof; allotropie van de koolstof. Oxyden van koolstof. Koolzuur. Ovorzicht der metalen. Alkalimetalen. Aardalkalimetalen. De ijzergroep. De kopergroep. De tingroep.

PROGRAMMA I). Toegangsexamen tot de studie voor den graad van kandidaat-bouwleider. a. Nederlandse Taal. Een opstel en een dictaat. Eene bespreking over een gelezen tekst.

b. Andere Talen. Voor iedere taal : Een thema zonder behulp van een woordenboek. De verklaring van een gelezen tekst. c, e, h, i en k, zoals in het Programma A. d en f, zools in het Programma A, met uitzondering van de cursief gedrukte gedeelten.

Artiksl 2. De examens worden schriftelijk afgenomen voor zover zij betreffen : het taalkundig gedeelte (vakken a en b), met uitzondering van de verklaring of de bespreking’van gelezen teksten : ten minste twee vraag- of werkstukken over de wiskundige vakken (van d tot en met h) ; de tekeningen (vakken k en l). Voor het overige mogen de examens mondeling werden afgenomen, doch de examencommissie is bevoegd, aan het schriftelijk gedeelte grotere uitbreiding te geven.

Artikel 3. De examencommissie stelt de vragen voor het sehriftelijk gedeelte op en bepaalt, bij den aanvang harer werkzaamheden, de volgorde eu den duur van het sehriftelijk en het mondeling gedeelte, alsmede van de teekenoefeningen.

Artikel 4. De examinandi mogen generlei aantekeningen noch boeken gebruiken, uitgezonderd goniometrische en logaritmen-tafels. 12/20

Artikel 5. ¦ Bij de beoordeling der examens overeenkomstig artikel 7 der verordening van 29 augustus 1918 — C. FI Illè 2097/18 — worden de volgende regels in acht genomen : voor ieder vak wordt de waarde van het door des examinandus geleverde werk of de mondelinge beantwoording uitgedrukt met een cijfer tussen 0 en 20.
Elk dezer cijfers wordt vermenigvuldigd door de waardecoëfiicient, overeenkomende met het getal punten, opgegeven voor de verschillende vakken in onderstaande tabel :
Programma A B C D ÀMeelirtg : 1, III, Y II IV Cand.Bouwl. a. Nederlands 8 8 8 10 b. Andere talen 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 — c. Geschiedenis en Aardrijkskunde 3 3 3 i d. Rekenkunde en Stelkunde 7 7 7 7 e. Meetkunde 5 ‘6 6 6 f. Driehoeksmeting 3 2 2 2 g. Analytische meetkunde 5 — — — h. Beschrijvende meetkunde met toepasselijk  meetkunde …. S 5 S 5 i. Natuurkunde 5 S 5 5 j. Scheikunde •. — — 5 — k. Handtekenen 3 3 3 3 l. Ornamenttekenen — S — — Tezamen. . . 50 50 50 50 De som der aldus verkregen producten drukt, in verhouding tot het getal 1000 als maximum, de waarde uit van het afgelegde examen. Om te slagen wordt vereist : Voor alle der programma’s A, B en C : de helft der punten in ieder der vakken a, d, e, jf, g, h, î, j. k en l afzonderlijk ;

Voor zoverre zij tot het programma behoren; de helft der punten in de vakken a, b en c te zamen; de 3/5 der punten over het geheel De examencommissie is echter bevoegd aan de Rektor der universiteit voor te stellen*n Virent n. die iau de ee->s’ nVee dèzef voorwaarden, doeb niet aan de laatste hebben yoldaan, tot het regelmatig volgen der collèges en o ieriiiureii toe te laten; in dit geval zullen zij, vooraleer als gewone stùdenten tot het eerste gedeelte van het examen van candidaat-îngenieur te worden toegelaten binnen een tijdsverloop van ten hoogste een jaar, herexamen hebben af te leggrn, waarbij zij alleen in die vakken moeten ondervraagd worden, waaraan de onvoldoende uitslag over het geheel is toe te schrijven. Voor de andere vakken worden hun dan de punten toegekend, behaald in het eerste examen. 8 voor het programma D : de helft der punten in ieder der vakken a, d, e, /; h, i «n k afzonderlijk ; de helft der punten over het geheel.

Artikel 6. Van de werkzaamheden der examencommissie en de verkrijgen uitslagen der verschillende ingeschrevenen voor elk der onderscheidene programmai wordt een verslag opgemaakt, in een.daartoe aangewezen registér overgeschreven en door den voorzitter en alle leden der examencommissie, die aan de ondervraging hebben deelg«nome», ondertekend.

Artikel 7. Dit verslag strekt. tot grondslag aan de getuigschriften uit te reiken volgern artikel 8 der verordliing van 29 augustus 11)18 •**- G. Fl. Mb 2097/irf .
Voorloopige mededeslingen betreftende den uitslag der examens niogen slechts i a het opmaken en onderteekenen van het verslag aan de geëxamineerden worden gedaan en moeten zich beperken tot het bekendmaken vat’den tmnstisren of den ongunstigen uitslag en van het eindcijfer der behaalde punten. Brussel, den 30″ September 1918. p ci ni/. s/rt.MQ Der Verwaltungschef fur Flandern t. H. 111. 2-101/18. Schaible. i

VERORDENING artike! 8 àer verordening van 29 Augustus 1918 – betreffende de voorvvaarden en de toegangsexamtns aan de Technische Hodgeschôol wordt bepaald

Eenig artikel De getuigschriften, door dé Technische HooresohoW bu de verbundenen Technischen Hochschule uber das Bestehen der Staatsuniversiteit te Gent af te leveren aan hen diç met goed 13/20 9ol – gevolg het toegangsexamen hebben afgelegd, bedoeld in artikel 2 der voormeide verordening, zijn op te maken overeenkomstig de hiernavolgende modellen :

Formulieren der Getuigschriften, 1) voor hen, die in aile vakken van een der programmai À, B of C examen hebben afgelegd : Technische Hoogesehool bij de Staatsunivorsiteit te Gent. Wij, voorzitter en leden der commissie, door den Jlinister van Wetenschappen en Kunsten belast met het afnemen van de toegangsexamens tot de Technische Hoogesehool bij de Staatsuniversiteit te Gent, voorzien bij verordening van 29 Augustus 1918 — C. Fl. III& 2097/18 —;

Aangezien (naam en voornamen), geboren te met goed gevolg het toegangsexamen heeft afgelegd in de volgende vakken : (de vakken op te sommen in de door de verordening aangeduide volgorde), Verklaren dat (naam en voornamen) tot het examen van candidaat-ingenieur kan worden toegelaten in de afdeelingen : I, der bul’gerlijke bouwkunde ; III, der werktuigbouwkunde, der scheepsbouwkunde en der electrotechniek ; en V, der mijnbouwkunde ; (of : in de afdeling II, der bouwkunst) ; (of : in de afdeeing IV, der nijverheidskundige en der scheikundige technologie). Ten oorkonde waarvan wij hem dit getnigschrift hebben afgelevrrd, tevens geiuigende, dat aan de voorsehriften der voormeide verordening, betrellende de openbaarheid der examens, is voldaan. Aldus opgemaakt te Cent, den De Secretaris, De Voorzitter, De Leden, llandteekening van den houder Gezien door ons, va a het getuigschrift, Rector der Universiteit. 2) wenn von den Fâchera b uiïd c eines der Programme A, B I â) voor hen, die van het exameu in de vakken 4 en c van eeil oder C Befreiung gewâhrt worien ist : I der programma’» A, B ef C zijn vrtjgesteld : Technische Hoogesehool bij de Staatsuniversiteit te Gent. Wij, voorzitter en leden der commissie, door den Minister van Wetenschappen en Kunsten belast met het afnemen van de toegangsexampns tot de Technische Hoogesehool bij de Staatsuniversiteit te Gent, voorzien bij verordening van 29 Augustus 1918 — C. Fl. III& 2097/18 —; Aangezien :…. (naam en voornamen), geborefi te houder-is van een goedgekeurd getuigschrift waaruit hlijkt dat hij met vrucht een zesjarigen cursus van de Grieksch-Latijnsche (ol : van de Latijnsche) (of : van de wetenschappelijke afdeling’ der moderne) (cf : van de handeh afdeling der moderne) humaniora tot en met de klasse der Rhetorika heeft gevolgd ; en hij derhalve, luidens artikel 2 der voormeide verordening van het gedeelte van het toegangsexamen, in dit artikel aangeduid met de letters b en c is vrijgesteld ; Aangezien (naam en voornamen), met goed gevolg het toegangsexamen heeft afgelegd in de volgende vakken (de vakken op te sommen in de door de verordening aangeduide volgorde), Verklaren, dat (naam en voornamen) tot het examen van candidaat-ingenieur kan worden toegelaten >n de afdelingen : I, der burgerlijke bouwkunde; III, der werktuigbouwkunde, der scheepsbouwkunde en der electrotechniek ; en V, der mijnbouwkunde ; (of : in de afdeling II, der bouwkunst) ; (of : in de afdeling IV, der nijverheidskundige en der scheikundige technologie). Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleyerd, tevens geiuigende, dat aan de vporsebriften der voormeide verordening, betreffende de openbaarheid der examens, is voldaan. Aldus opgemaakt te Gent, den De Secretaris, De Voorzitter, De lpden, llandteekening van den hotidet Gezien door otr- .•»/;> van het t’etuisrschrift. Hector der l aiversileit 14/20 9o2 3) wenn die Priifung in allen Fâchern desProgramms D abgelegt >
3) voor hen, die in aile vakken van het programma D examen worden ist : ° | hebben afgelegd : Technisclie Hoogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent. Wij, voorzitter en leden der commissie, door den Minister van Wetenschappen en Kunsten belast met het afnenien vau de toegangsexainens tot de Technische Hoogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, voorzien bij verordening van 29 Augustus 1918 — C. FÏ. llïi> 2097/18 — ;
Aangezien (naam en voornamen), geboren te , met goed gevolg het toegàngsexamen heeft afgelegd in de volgende vakken : (de vakken op te soiumen in de door de verordening aangeduide volgorde), verklaren, dat (naam en voornamen) tot het examen van candidaat-bouwleider kan worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende, dat aan de voorschriften der voormelde verordening, betreffende de openbaarheid der examens, is voldaan. Aldus opgemaakt te Gent, den De Secretaris, De Voorzitter, De Leden, llandteekening van den houder Gezien door ons, van het getuigschrift, Hector der Universiteit. 4) wenn von den Fachern b und c des Programms 1) Befreiung | 4) voor hen, die van het examen in de vakken b en c van het gewiihrt worden ist : j programma D zijn vrijgesteld : Technische Hoogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent. Wij, voorzitter en leden der commissie, door den Minister van Welenscbappen en Kunsten belast met het afnemen van de toegangsexainens tot de Technische Hoogeschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, voorzien bij verordening van 29 Augustus 1918 — C. Fl. IIIZ» 2097/18 — ;
Aangezien (naam en voornamen), geboren te , houder is vau eîn goedgekeurd getuigschrift, waaruit blijkt dat hij met vrucht een zesjarigen cursus van de Grieksch-Latijnsche (of : van de Latijnsche) (of : van de wetenschappelijke afdeling der moderne) (of : van de handelsafdeling der moderne) humaniora tot en met de klasse der Hhetorika heeft gevolgd ; en hij derhalve, luidens artikel 2 der voormelde verordening, van het gedeelte van het toegangs-examen in dit artikel aangeduid aiet de letters b en c is vrijgesteld ; Aangezien (naam en voornamen) met goed gevolg het toegangsexamen heeft afgelegd in de volgende vakken (de vakken op te sommen in de door de verordening aangeduide volgorde) ; Verklaren, dat (naam en voornamen) tot het examen van candidaat-bouwleider kan wo.den toegelaten.” Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende, dat aan de voorschriften der voormelde verordening, betrelfende de openbaarheid der examens, is voldaan. Aldus opgemaakt te Gent, den De Secretaris, De Voorzitter, De Leden, llandteekening van den houder Gezien door ons, van het getuigschrift Hector der Universiteit, Brussel, den 3″ Oktober 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. G. Fl. Illfr 2402/18. Schaible,

AMBTELIJKB BERICHTEN. BEKENDMAKING Steekbrief. Der Hàndler Willem Boffin aus St. Truiden, welcher eine Gefâognisstrafe von 18 Monaten zu verbussen hat, ist aus dem Gefangnis in Hasselt ausgebrochen und hat sich verborgen. Es wird ersucht, ihn festzunehmen und ins niichste Gefangnis abzuliefern sowie zu den hiesigen Akten 2 J 44/18 Mitteilung zu machen. PersonaIbeschreibun g. 1) Willem Boffin, 2) Spitzname : De Kwakkel, 3) Geboren am 22. Dezember 1876 in St. Truiden, 4) Hândler, S) Vermuteter Auîenthalt : Umgebung von St. Truiden, 6) Gestalt : lm71, 7) Haare : schwarz, 8) Augenbrauen : schwarz, 9) Stirn : breit, 10) Augen : braun, 11) Nase : breit, 12) Mund : gewôhnlich, 13) Kinn : rund, 14) Bart : geschoren, 15) Gesichtsfarbe : gesund, 16) Gesicht : oval. Staatsanwaltschaft Hasselt.15/20 953 ¦
affiches uit de collectie KOKW

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s