9 oktober 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 8-10-1918 tot en met 9-10-1918 geen nieuws

tot en met 09-10-1918 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

verordeningen
UIT VOERINGSVERORDENING tot de verordening tegen den woekerhandel in dagelijkse verbruiksartikelen, inzonderheid in levensmiddelen en voederstoffen. Ter uitvoering der verordening van 10 juni 1 november 1917, inzonderheid van artikel l a, verorder ik voor Vlaanderen het navolgende :
– Artikel 1. Wie levens- en genotmiddelen openbaar te koop stelt, is verplicht den naam van den houder van de handelszaak: duidelijk zichtbaar op den verkoopstand te plaatsen. 2/8 932
– Artikel 2. Wie m 1 december 1918 voedings-, genot- of vervangingsartikelen van om ’t even welken aard, inzonderheid puddingpoeder, I g ingemaakt vlees, koffiesurrogaten fabrieksmatig bereidt, moet de verpakking voorzien van een opdruk, waarop, benevens den naam en de woonplaats van den vervaardiger, de aard en de samenstelling der waar, de hoeveelheid die de verpakking inhoudt en de  toegelaten kleinhandelsprijs vermeld staan. Bij ingemaakt vlees moet bovendien op de verpakking den dag der bereiding worden aangeduid of ingedrukt.  Te rekenen van 1 februari 1919 mogen de in lid 1 van dit artikel opgesomde waren alleen in de voorgeschreven verpakking te  koop gesteld of verkocht worden.
– Artikel 3. Wie de in artikel 2, lid 1, opgesomde waren in dagbladen of bij middel van openbare plakbrieven aanprijst, moet in de aankondiging dezelfde opgaven vermelden, die op grond van artikel 2, lid 4, op de verpakking moeten worden aangeduid.
– Artikel 4. De « Präsidenten der Zivilverwaltung » (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) kunnen uitzonderingen op de bepalingen van artikel 2 toelaten. De « Präsident der Zivilverwaltung », in wiens gebied zich het nijverheidsbedrijf van den vervaardiger bevindt, is daartoe bevoegd.
– Artikel 4. Wie de bepalingen dezer verordening overtreedt, wordt overeenkomstig artikel 12, cijfer S, der verordening van 10 juni/1 november 1917 met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar en met een geldboete van ten hoogste 100.000 mark of met één dezer straffen gestraft. Bovendien kunnen de voorraden of andere voorwerpen, waarmede de strafbare handeling werd begaan, verbeurdverklaard worden, om het even of zij den veroordeelden toebehoren of niet. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 27″ September 1918. Der Verwallungschef für Flandern. In Vertretung:

BEKENDMAKING betreffende de regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort. Hierbij wordt ter openbare kennis gebracht, d.t de verordening van 22 September 1917 van den heer Generaal Gouverneur, houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort, en de ter uitvoering daarvan uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen van dezelfden datum, ook voor dit jaar van kracht zijn. Dienvolgens is voor het vervoer van beten enz , per spoorweg, per schip of per as een toelating vereist, behalve voor het vervoer binnen de gemeente waar deze veldvruchten werden gewonnen. Alle aanvragen om toelating moeten worden ingediend bij den « Zivilkommissar » (burgerlijke Kommissaris) uit wiens gebied de beten enz. vervoerd worden. Voor de aanvraag zal men gebruik maken van een formulier dat bij den « Zivilkommissar » verkrijgbaar is. De vervoertoelating wordt gegeven door het afleveren van een vervoerbewijs en het afstempelen van de verzendingsbescheiden ; voor het vervoer per spoorweg of per schip geschiedt zulks door de « Kartoffelversorgunsstelle » (Aardappelbevoorradingskantoor), in alle , ¦ andere gevallen door den « Zivilkommissar ». Zodra het vervoer geëindigd is, en ten laatste binnen den in het toelatingsbewijs aangegeven termijn, moet het bewijs met de verzendingsbescheiden worden teruggegeven aan de overheid, die ze afgeleverd heeft. 3/8 — 93?, Het is verboden, beten enz. zonder vervoerbewijs te vervoeren, of een vervoer aan te nemen buiten de gemeente waarin zij gewonnen zijn; onjuiste verklaringen te doen om de vervoertoelating voor beten, enz. te bekomen; te handelen in strijd met de bepalingen op bet vervoer; een vervoertoelating meer dan eenmaal te benuttigen of die le behouden zonder daar recht toe te hebben. Overtredingen worden met geldboete tot ten hoogste 10.000 mark of met hechtenis of ten hoogste één jaar gevangenis gestraft. Voor het vervoer van wortelen met voertuigen, die gewoonlijk door mensen of honden worden getrokken, is geen toelating vereist. Zonder de toelating van de « KartofTelversorgungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien » te Brussel, is het verboden, beten, enz. in de nijverheid te verwerken, inzonderheid ze te drogen. In zover vorenstaande bepalingen afwijken van den inbond der uitvoeringsverordening van 22 September 1917, vervangen zij deze krachtens artikel 4 der verordening van 22 September 4917 van den heer Generaal Gouverneur, houdende regel in g van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort. I Voor suikerbeten zal een bijzondere bekendmaking volgen. I Brussel, den la oktober 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. I C. Fl. 7803 I. Shaible. :

— AMBTELIJKE BERICHTEN. Actief. Passief.

voorraad van Duits geld. . . . frank. 55.323,561.79

Bedrag der In omloop zijnde bankbrieven . frank. 1,452,612,102.
tegoed in den vreemde 1,089,457,207 65
Tegoed in overdrachtsrekeningen . . . . . 558,517,772.59
pingen op tegoed in den vreemde …. 100,011,469.08
Verscheidene passieven 44,721,540.17
Rechten op bons der Belgische provinciën (luidens k 6, § 7 der voorschriften). 480,000,000.
pis en cheques op België 92,978,506.34
pingen op inlandse waarden 2,508 256.32
pfidene actieven 35,572.615.40
Samen. frank. 1,855,651,414.56 Samen. frank. 1.855,651.414 56
affiches uit de collectie KOKW

Advertenties