5 oktober 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online

nieuws overgeschreven uit NRC

19181005 – De tsaar van Bulgarije neemt ontslag zijn zoon opvolger.
19181005 – In Champagne trekt de Duitser zich op de Aire en de Snippe terug
19181005 -Bulgarije geeft zich onvoorwaardelijk aan de Entente over en demobiliseert. 65.000 Bulgaren die afgesneden waren krijgsgevangen genomen door de Alliées. 

5-10-1918 verordeningen

bl.. 921. INHOUD :
— Uitvoeringsbepalingen tot de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 21 2 1918, b,. 9-0.
— Bekendmaking betreffende de benoeming van een ambtenaar, bl. 921.
— Verordening houdende uitbreiding van de verordening van 26 september -1918, betreffende gebiedsafstand van het Generaal Gouvernement aan de Etappen, bl. 921.
— Bekendmaking betreffende brief- en berichtenwissels met personen in het vijandelijk buitenland,

bl. 921
INVOERINGSBEPALINGEN tot de verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, vroege en late aardappelen, tabak en cichorei (suikerij) uit den oogst van 1918. Ter uitvoering der verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, enz. (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 188), bepaal ik voor Vlaanderen liet navolgende betreffende de tabak :
Artikel 1. De door de gemeenten af le leveren hoeveelheden tabak, worden door den «Zivilkommissar» (burgerlijke Kommissaris) vastgesteld. De gemeente verdeelt de opgelegde levering, onder toezicht van den «Zivilkommissar», over de verschillende tabaksplanters. Voor de vaststelling van de afleveringsplicht is een hoeveelheid van 4 kg. voor 100 planten tot grondslag te nemen. De «Zivilkommissar» kan een geringere hoeveelheid vaststellen. De gemeenten mogen tabaksplanters, die in ’t geheel niet meer dan 50 planten geteeld hebben, van die aflevering ontslaan, op voorwaarde evenwel dat de aan een gemeente opgelegde hoeveelheid daardoor geen vermindering ondergaat. De «Tabakverwertungsstelle in Belgien» (het kantoor voor de benuttiging van tabak in België), met zetel te Brussel, is alleen gerechtigd de af te leveren tabak op te kopen. De aflevering mag alleen geschieden aan haar lasthebbers, tegen vertoon van een door de «Tabakverwertungsstelle» opgemaakt bewijsschrift.
Artikel 2. De «Zivilkommissar» zal in de gemeente ter openbare kennis brengen wanneer zij beschouwd wordt de haar opgelegde levering te hebben gedaan of verzekerd. Het is verboden voor dit tijdstip tabak van den oogst 1918 te verbruiken, te ver kopen, aan te kopen of er anderszins over te beschikken.
Artikel 3. De tabak moet zorgvuldig geoogst, naar behoren gedroogd, geborgen en afgeleverd worden. De prijs, die naar gelang van de deugdelijkheid van de tabak vastgesteld is op 2 tot 4 frank per kilogram, geldt bij aflevering in de voortbrengstgemeente voor tabak van middelbare soort en hoedanigheid. Voor bijzonder goede of goed verzorgde tabak kan bovendien een premie van 1 frank per kilogram betaald worden. Voor tabak, die niet naar behoren behandeld is, alsook voor minderwaardige of met vreemde bestanddelen gemengde tabak kunnen de prijzen naar verhouding verminderd worden. De « Zivilkommissare » zijn gemachtigd den prijs voor niet binnen een bepaald tijdstip afgeleverde tabak te verminderen, Geschillen aangaande den prijs worden voorgoed beslecht door een scheidsgerecht, dat ik te dien einde zal instellen.
Artikel 4. De « Zivilkommissare » hebben het recht onderrichtingen en aanwijzingen uit te vaardigen, alsook alle maatregelen te treffen, welke ter beveiliging van de tabak en t*r uitvoering der levering nodig blijken te zijn. De leveringsplichtige moet de hem opgelegde hoeveelheid tabak afleveren, tenzij zij kunnen bewijzen, dat bij daartoe zonder zijn schuld niet in staat is. Den « Zivilkommissaren » wordt het recht verleend, geldboeten op te leggen aan gemeenten of aan tabaksplanters, die verzuimd hebben de voorgeschreven hoeveelheid tabak af te leveren. De geldboete kan tot 100 frank per kilogram bedragen. De gemeenten en de tabaksplanters, die aan hun leveringsplicht niet voldaan hebben, kunnen gemeenschappelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling der geldboete.
Artikel 5 Het is verboden onverwerkte tabak van elke soort, alsook tabaksfabrikaten zonder toelating te vervoeren. De toelating is bij de « Tabakverwertungsstelle » aan te vragen, Deze toelating moet gegeven worden, indien zij aangevraagd wordt voor tabak van den oogst 1918, voortkomende uit een gemeente, die aan haar leveringsplicht heeft voldaan (artikel 2).
Artikel 6. tedere verwerking van tabak, tabaksstelen of tabaksurrogaten mag alleen mits toelating geschieden. Het beroepshalve vervaardigen van tabaksfabrikaten door handenarbeid is eveneens aan een toelating onderworpen. De toelating is bij de « Tabakverwertungsstelle aan te vragen.
Artikel 7. De Belgische tol- en accijnsoverheden zijn verplicht aan de “« Zivilkommissare » of aan hun lasthebbers inlichtingen  over de aangegeven hoeveelheden tabak te geven en alle bewijsstukken, waarover zij betreffende de aanwezig zijnde hoeveelheden tabak beschikken, over te leggen.
Artikel 8. Hierbij wordt de aandacht er op gevestigd, dat overtreden van deze bepalingen, overeenkomstig § 7 der verordening van 21 februari 1918 van de heer Generaal Gouverneur, houdende de inbeslagneming van gerst, enz., met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar worden gestraft; dat bovendkn de tabak, die tengevolge van achterhouding liet voorwerp uitmaakt van de strafbare handeling, en de voorwerpen, die tot het ongeoorloofd vervoer van de tabak gediend hebben, kunnen worden verbeurdverklaard. Brussel, den 22″ September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. I. Schaible
Bij besluit van 19 September 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer Léo Verbraeken, gewezen handelsingenieur, benoemd tot onderbestuurder aan het ministerie van Financiën, Beheer der Schatkist en der Openbare Schuld, / Brussel, den 28″ September 1918.
Der Leiter der Finanzabteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. F. A. T. 7909. Pochhammer

Ingevolge het dekreet Ib 6622 van 26 September 1918 van het «Generalgouvernement» (Generaal Gouvernement), M.-V.-B!., B. 3881, Nr 6288, betreffende gebiedsafstand aan de Etappen, bepaal ik het navolgende : De gedeelten der arrondissementen Thuin en Soignies, die blijkens de vastgestelde scheidingslijn bij het Generaal Gouvernement blijven, zijn aan het arrondissement Charleroi toegevoegd. Brussel, den 29″ September 1918. Von seiten des Generalgouvernements : Der Chef des Slabes. VON WlNTERFELDT, G. G. Ib 6622. Generalleutnant.

4.. De inwoners van het gebied van het Generaal Gouvernement worden er opmerkzaam op gemaakt, dat alle geheime of bedektelijke brief- en berichtenwisseling met personen in het vijandelijk buitenland, inzonderheid ook het postverkeer met tussen personen (bedekte adressen) in het onzijdig buitenland op straf verboden is. De bevolking wordt gewaarschuwd tegen het voeren van briefwisseling ® het wisselen van berichten met het vijandelijk buitenland. Brussel, den 30» September 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, GVG. 116 3743/18,. • ” Generaloberst.
4/12

AMBTELIJKE BERICHTEN. BESCHIKKING.
Artikel 1. Worden toegelaten in hoedanigheid van leerlingen-onderwijzers tot de lagere afdeling (eerste studiejaar) van de Staatsnormaalschool te Brussel de jonge lieden wier namen volgen :
1. Andries, Maurice, Leuven fi. Peeters, Constant, Mechelen 2. Vandegaer, Jozef, Tienen 7. Maex, Armand, Zonhoven 3 Degraer, André, Laken 8. Van Mens, Paul, Herne 4. Vandenabeele, Victor, Herne 9. Engels, Henri, Nijlen 5. De Tand, Lucien, Mol 10. Lequeu, Jan Baptist, Oudergem, Artikel 2. De leerlingen-onderwijzers zullen er door toedoen van den Bestuurder toe uitgenodigd worden, zich den dag voor de opening der leergangen in de normaalschool te bevinden. Het oproepingsschrijven zal de voorwerpen vermelden, waarvan elk hunner, volgens de beschikkingen van het reglement, zal moeten voorzien zijn. Brussel, den 26 September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. Im Auftrage :

VERSCHILLENDE BERICHTEN. .
— STUDIEBEURZEN. provincie luik.

affiches uit de collectie KOKW

postkaart Woesten kerk

Advertenties