2 oktober 1918 woensdag. Sint Niklaas

150 man van hier worden opgeeischt om gekwetsten te lossen,  ze worden in de fabriek Verbrugge van den Leopold 2 laan ondergebracht. De 51ste oorlogsmaaand is begonnen.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
Nieuws overgeschreven uit NRC

19181002 – Armentières en Cambrai genomen, de Duitsers trekken op het Aisne kanaal terug.

verordeningen

2 10 1918 https://hetarchief.be/nl/media/wet-en-verordeningsblad-voor-de-bezette-streken-van-belgië/xiSB4OqaQPMTMLVCMxMWCS61
1/12 paginas
— 807 – Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern
Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen.

De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen ¦worden ook door middel van aanplakbrieven bekend-gemaakt. Alle andere Verordeningen moeten door de gemeenteoverheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Uitgegeven door het hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen.
Ieder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanden.
Voor afzonderlijke nummers wende men zich tot het dienstkantoor van het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, te Brussel (Staatsdrukkerij) prijs per nummer 20 pfennig), dit kantoor bezorgt eveneens het bijblad; de prijs voor het «Bijblad bedraagt 2 pfennig .per nummer van 8 bladzijden en is alle drie maanden achteraf te betalen.

BRUSSEL. .
2. oktober 1918.
INHOUD :
bl. 907. — Verordening tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391),
bl. 907. — Verordening tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen,
bl. 908. — Verordening houdende wijziging van de verordening, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen,
bl. 909 — Verordening houdende aanvulling van de verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1896, betreffende de rechten op de tabak,
bl. 909. — Verordening betreffende den afstand van gebied van het Generaal Gouvernement aan de Etappen,
bl. 909. — Bekendmaking betreffende een benoeming,
bl. 910. — Bekendmaking betreffende de benoeming van een burgemeester,

– 907 VERORDENING tot wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391).
Artikel 4 van gestelde verordening luidt voortaan als volgt : De Generaal Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied de « Generalquartiermeister », benoemt de rechters en de leden van het parket (Staatsanwalt).
§ 2. In artikel 9 komt in de plaats van « in het Etappengebied », « in het Operatie- en Etappengebied # ; achter het woord « betrokken wordt ingevoegd «Leger-of».
§ 3. Artikel 18 luidt voortaan als volgt : Het recht van begenadiging en van strafverzachting berust bij den Generaal Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied bij den Opperbevelhebber van het leger. Grosses Hauptquartier,
den 18″ Augustus 1918. Brussel, den 27″ Augustus 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haiïndorff, Freiherr von Falkenhausen, Generalleutnant. Generaloberst.
2/12
– 908 VERORDENING tot wijziging der verordening van 6/7 April 1018, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen ! (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 387).
Artikel 3 van de hiervoren bedoelde verordening luidt voortaan als volgt : « De Generaal Gouverneur, in het Operatiegebied de Opperbevelhebber, benoemt de rechters. « In het Operatiegebied oefent de « Président der Zivilverwaltung » (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) voor de provincie West Vlaanderen de bevoegdheden uit, waarmede de « Verwaltungschef » (Hoofd van het burgerlijk bestuur) door genoemde verordening is bekleed .»
§ 2. Artikel 9, lid 1, luidt voortaan als volgt : « Openbare bekendmakingen worden in het Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, in het legergebied bovendien in het Verordeningsblad van de Etappeninspektie afgekondigd. »
Grosses Hauptquartier, den 27″ Augustus 1918. Brussel, den 9n September 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haindorff, Freiherr von Falkenhausen, Generalleutnant Generaloberst.

– 908 VERORDENING. In artikel 3 der verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, M. (!21 en 022) moet, in plaats van « 1 januari 1919 », « 1 januari 1920 » worden gelezen.
Der Generaalgouverneur in Belgien.  In Vertretung : von Zweifl, G. General der Infanterie.
3/12
– 909 VERORDENING houdende aanvulling van de verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1890, betreffende de rechten op de tabak. Enig artikel. het 1e lid van artikel 21, § 1 der verordening van 14 Juli 1917, tot wijziging van de wet van 17 April 1890, betreffende de rechten op de tabak, luidt voortaan als volgt : het gebruik van tabakssurrogaten tot het vervaardigen van tabaksfabrikaten en het beroepshalve vervaardigen van tabak- surrogaatwaren enkel door middel van tabakssurrogaten is verboden.
Brussel, den 19n September 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. In Vertretung : von Zweifl. General der Infanterie.
– 909 Het gebied van het Generaal Gouvernement, gelegen bewesten de lijn Vrasene (Et.) — westelijke grens van het versterkt gebied Antwerpen (Kaart 1 : 300.000) tôt aan de Schelde — de Schelde zelf — de voormalige oostelijke grens van het 4° leger tot beoosten Opdorp — de noordelijke grens van het arrondissement Brussel tot aan Kapellen op den Bosch (Et.) Nieuwenrode (Et.) Wolverthem (Et.) — Zellik (G. G.) — Itterbeek (Et.) — Ruisbroek fbij Brussel) (G. G.) — Beersel (G. G.) — Dworp (Et.) —• Braine-‘l Alleud (Eigen-Brakel) (Et.) — Lillois-Witterzée (G. G.) — Nivelles (Nijvel) (G. G.) — Feluy (Et.) — Familleureux (G. <>.) — Houdeng- (G. G.) — Péronnes (G. G.) — Binche (G. G.) — Lanàelïes (G. G.) — oostelijke grens van het arrondissement Thum, is van 15 September 1918 af aan de Etappen afgestaan. Alle bijzonderheden betreffende de overgave van het gebied, enz, zijn bij bijzonder bevel geregeld
De nodige wijzigingen zijn aan te brengen aan de bekendmaking betreffende de grenzen van het Generaal Gouvernement {bl. 824 van het «Militâr-Verordnungsblatt») en aan de kaart van België met de indeling der Duitse arrondissementen enz., door het Generaal Gouvernement uitgegeven. Brussel, den 26* September 1918. Von seiten des Generalgouvernements: Der Chef des Stabes. von wlnterfeldt, G. G. 6622. Generalleutnant. 6.
– 909 Bij besluit van 7 September 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Jozef Th. Peters, bouwkundige te Brussel, benoemd tot opziener van de gebouwen der strafinrichtingen en weldadigheidsgestichten van den Staat, ter vervanging van den heer C. A. Yan Hoecke, overleden. Brussel, den 16″ September 1918.
– 910 Bij besluit C. Fl. V 7520 van 19 September 1918 van den heer Generaal,Gouverneur, is de heer Frans Belgrado, schepen, tot burgemeester van de gemeente Relegem (provincie Brabant) benoemd. Brussel, den 20n September 1918. Der Verwaltungschef fur Flandern. C. Fl. V 7596. Schaible.
5/12
OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERICHTEN.
Staat van het Departement van Uitgifte der Société Générale de Belgique op 20 September 1918 Actief. Metaalvoorraad en Duits geld. . . . frank. 56,288,350.28
Tegoed in den vreemde 1,089,490,007 59
Leningen op tegoed in den vreemde …. 99,981,949.13
Leningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6, § 7 der voorschriften) 480,000,000. —
Wissels en cheques op België 99,470,369.69
Leningen op inlandse waarden 2,312,756.32
Verscheidene actieven 35,567,086.16
Samen. frank. 1,863,110,519.17
Passief. Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 1,452,947,989.-T
tegoed in overdrachtsrekeningen 365.452,254ij
Verscheidene passieven 44,710,275 55
Samen. frank. 1,863,110,519.

Staatsuniversiteit te Gent. I Academische Examen -Zitting oktober 1918. De waarnemende Rector maakt bekend, dat de examina tot het begeven der academische graden op de navolgende dagen zullen beginnen :
Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren 8 oktober
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 10 —
Faciliteit der Wiskunde en der Natuurwetenschappen. . 8 —
Faculteit der Geneeskunde 7 —
(Apothekersexamen 10 oktober (andere examens Technische Hogeschool 1 oktober t./ » » De examina zullen afgenomen worden in de lokalen der Oude (Lange Meire) en der Nieuwe (Plateaustraat) Universiteit, telkens te 9 ure.
Gent, den 20 september 1918. Prof. Dr. R. Speiers, C. Fl.. Waarnemend- Rector.
en Er wordt bekend gemaakt, dat, van af 7 oktober a. s., de inschrijvingen op de rol voor het academisch jaar 1918-1919 zullen aanvaard worden op het Secretariaat (Lange Meire), alle werkdagen van 11 tot 1 ure. De plechtige opening is vastgesteld op Dinsdag 13 oktober te 1 /2 ure. De heren studenten worden verzocht aanwezig te zijn. De Colleges worden hervat op Woensdag 16 oktober, op de uren in het programma bepaald. Gent, den 20″ september 1918. m) Prof. Dr. R. Speiers, C. Fl.. Waarnemend- Rector

affiches uit de collectie KOKW

Advertenties