14 september 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog online
van 4-9-2018 tot en met 15-9-1918 (10-9 uitgezonderd) geen nieuws
tot en met 14-9-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 13 09 1918 geen verordeningen

No. 85. 14. september 1918.
Verordening houdende splitsing van den dienst der elektriciteit van het Belgisch Bestuur van Bruggen en Wegen.
Art. 1. De bij koninklijk besluit van 27 februari 1905 voor het gebied van het Bestuur van Bruggen en Wegen te Brussel ingestelde studie en toezichtdienst der toepassingen van elektriciteit die van het ministerie van Landbouw en Openbare Werken afhangt is te rekenen van 1 Augustus 1918 gesplitst voor de beide bestuursgebieden Vlaanderen en Wallonië. Van dit tijdstip af is de bevoegdheid van de bestaande dienst beperkt tot het Vlaams bestuursgebied; de voor Wallonië in te richten bijzondere dienst van de afdeling der burgerlijke gebouwen wordt aan het ministerie van Landbouw en Openbare Werken te Namen toegevoegd.
Art. 2. De ,,Verwaltungschefs” (Hoofden van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen en Wallonië zijn met de uitvoering dezer Verordening belast,
Brussel , den 22 Augustus 1918.

No. 85. 14. september 1918.

Verordening betreffende de vergoeding voor dienstreizen.
Art. 1. De in de bestaande tarieven voorziene vergoedingen voor reis en verblijfkosten wegens dienstreizen van staatsambtenaren en -bedienden en van andere in het belang van den Staat werkzame personen, zijn voor het gebied van het Vlaams ministerie van Financiën voorshands algemeen met 50 % verhoogd.
Art. 2. De .Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen en de ,,Leiter der Finanzahtei lung (leider van de Afdeling van Financiën) zijn gemachtigd, elk voor zijn bestuursgebied, zelfstandig andere hoogste en geraamde bedragen vast te stellen dan die.welke naar de bestaande bepalingen voor reis en verblijf kosten bij dienstreizen vastgesteld zijn of vastgesteld kunnen worden.
Art. 3, De bepalingen van deze Verordening zijn met terugwerkende kracht toepasselijk op dienstreizen, die sedert 1 oktober 1917 ondernomen werden.
Art. 4. De Verwaltungschef voor Vlaanderen en de Leiter der Finanzabteilung zijn, elk voor zijn bestuursgebied, met de uitvoering dezer verordening belast.
Brussel , den 22 Augustus 1918.

No. 85. 14. september 1918.
Verordening houdende wijziging der voorwaarden tot aanvaarding aan de Hogere School voor Handelswetenschap en aan de Hogere Land en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent. In aansluiting aan Artikel 3 der Verordening C. FI. Illa. 1803 van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen, bepaal ik het navolgende:
Enig Artikel. Artikel 1 van elk der beide Verordeningen C. C. Illh 2383 en 2384 van 20 juni 1918, betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens aan de Hogere School voor Handelswetenschappen aan de Hogere Land en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent is aangevuld als volgt: De hiervoren vermelde getuigschriften moeten afgeleverd zijn door een onderwijsinrichting, waar het onderwijs volgens de voorschriften van Artikelen 1 en 2 der Verordening C. FI. Illo, 1803 van 4 juni 1918 is ingericht. De hiervoren vermelde examens moeten in het Nederlands worden afgelegd. Deze voorwaarden zijn toepasselijk van 1 januari 1920 af; het ministerie van Wetenschappen en Kunsten kan, op voorstel van het leraarskorps, in afzonderlijke gevallen vrijstelling verlenen.
Brussel , den 29 Augustus 1918.

No. 85. 14. september 1918.
Beschikking. art, 1. Op grond van Artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 September 1884, wordt voor het jaar 1918 een jury ingesteld die belast is met het afnemen van het examen van kantonnaal schoolopziener.
Art. 2. Om tot het examen te worden toegelaten, moeten de kandidaten:
1) houder zijn van een wettig diploma van hoger onderwijzer of van buitengewoon leraar van middelbaar onderwijs, lageren graad;
2) ten minste tien jaar dienst hebben in een der hiernavermelde lagere onderwijsinrichtingen: gemeentescholen, aangenomen scholen, vrije scholen, voorbereidende afdelingen bij de Rijksmiddelbare scholen, gemeente en vrije scholen van middelbaar onderwijs, Rijks en aangenomen normaalscholen en de daaraan toegevoegde oefenscholen.
Art. 3. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 31 Augustus 1918.
No. 85. 14. september 1918.

Beschikking. De hij beschikking Illa 3892 van 23 juli 1918 van den heer Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen ingestelde jury, belast met het afnemen van het ingangsexamen en van het overgangsexamen van hei eerste naar het tweede jaar in de Rijksmiddelbare Jongens en Meisjesnormaalscholen te Gent en te Brussel , is gemachtigd het examen van kandidaat-lerares af te nemen van Mej. Craha, Lacdle.
Brussel , den 31 augustus 1918.

No. 85. 14. september 1918.
Uitvoeringsbepalingen
Verordening van 8 Augustus 1918, betreffende groenten en peulvruchten. Ter uitvoering der Verordening van 8 Augustus-1918, betreffende groenten en peulvruchten, verorden ik voor Vlaanderen het navolgende:
Art. 1. De Prasident der Zivilverwaltung** (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) der provincie waar de groenten en peulvruchten verbouwd worden, is bevoegd tot het toelaten van de uitzonderingen, voorzien in Artikel 1 van de Verordening van 8 augustus 1918, Het toelaten der uitzonderingen kan afhankelijk gemaakt worden van bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Worden ook aanzien als koopverdragen over niet afgeleverde groenten of peulvruchten, in den zin van Artikel 1 der Verordening van 8 augustus 1918, overeenkomsten die als huurovereenkomsten zijn aangeduid, ten gevolge waarvan echter de verpachter voor de bewerking van de verhuurde percelen heeft te zorgen. De Prasidenten der Zivilverwaltung zijn gerechtigd de hun toegekende bevoegdheid tot het toelaten van uitzonderingen over te dragen op den bevoegden Zivilkommissar” (burgerlijke Kommissaris).
Art. 2. Om het even welke peulvruchten evenals witte, rode en groene kolen, mogen zonder toelating (Art. 3) niet vervoerd worden:
a) per spoorweg, buurtspoorweg of schip, ook als stukgoed, in de provincies Brabant en Antwerpen,
b) per voertuig van om het even welken aard, in de provincie Antwerpen, evenals in de arrondissementen Brussel rand en Leuven. De Zivilkommissare zijn gerechtigd binnen een arrondissement uitzonderingen toe te laten voor bepaalde soorten van peulvruchten of groenten of voor bepaalde gebieden.
Art. 3. De Zivilkommissar in wiens ambtsgebied het vervoer aanvang neemt, is bevoegd tot het verlenen der toelating tot vervoer. De toelating kan afhankelijk worden gemaakt van bepaalde voorwaarden en verplichtingen.
Art. 4. De aandacht der belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat overtredingen der bepalingen van deze verordening worden gestraft, overeenkomstig Artikel 4 der Verordening van 8 augustus 1918, met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een van beide straffen en dat de veldvruchten, waarover verboden verdragen werden afgesloten, door de Prasidenten der Zivilverwaltung worden verbeurdverklaard of onteigend.
Brussel , den In september 1918.

No. 85. 14. september 1918.

Verordening -uithangen betreffende het kopen, verkopen en aanschaffen op enige andere wijze van militaire uitrustingsstukken, enz. Onder opheffing der Verordening G, G. III, T. L 1466IIV& 1817. 18. B. 0. van 9 juli 1918, bepaal ik het navolgende:
§ 1. Het is de bewoners van het bezet gebied verboden uniformstoffen uniformen en delen daarvan, alsook militaire uitrustingsstukken van om het even welken aard te kopen, te verkopen, of op enige andere wijze, ook zonder vergoeding, aan te schaffen. Alleen de Gouvernementen  en Kommandanturen kunnen voor afzonderlijke personen en handelszaken, tegen bijzondere voorwaarden uitzonderingen toelaten op deze bepaling. Het is den bewoners van het bezet gebied eveneens verboden, van militairen levens en genotmiddelen te kopen of ze van hen op enige andere wijze aan te schaffen. Ook de poging om een der Hogervermelde handelingen uit te voeren, inzonderheid het aanspreken van Duitse militairen met het doel zich Hogervermelde voorwerpen aan te schaffen en soortgelijke handelingen, vallen onder deze bepalingen.
§ 2. Wie de bepalingen van § 1 overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar en met een geldboete van ten hoogste 5000 mark of met een van deze straffen gestraft, in zover door de algemene strafbepalingen geen zwaarder straf is voorzien. Bovendien kan de verbeurdverklaring der door den overtreder in strijd met het verbod aangeschafte voorwerpen uitgesproken worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
§ 3. Door ondergeschikte bevelhebbers, Gouvernements enz. uitgevaardigde voorschriften, waarvan de bepalingen verder zouden reiken dan de bepalingen dezer Verordening, blijven van kracht
Brussel , den 3 September 1918.

No. 85. 14. september 1918.

Verordening -uithangen betreffende de wachten over de velden.
§ 1. In al de gemeenten, waar dat nog niet het geval is, moeten zonder uitstel volgens nadere schikkingen van de burgemeesters uit de inwoners nachtwachten worden samengesteld om de veldvruchten te bewaken. leder mannelijk inwoner in den ouderdom van 17 tot 50 jaar is verplicht, aan de wacht deel te nemen, en de bevelen, die hem in verband daarmede door den burgemeester gegeven worden, onvoorwaardelijk na te komen. leder afzonderlijk inwoner mag maar om de 10 dagen tot den dienst worden opgeroepen. Zijn van de wacht vrijgesteld: geneesheren, veeartsen, apothekers, in functie zijnde geestelijken staats-, gemeente en bos-beambten, benevens de werklieden die zware Arbeid verrichten in militaire en toegelaten bedrijven.
§ 2. Alle verkeer buiten de aaneengebouwde gedeelten der gemeente is tussen 11 uur s avonds en 5 uur s morgens verboden. De burgemeester kan in gevallen van dringende noodwendigheid een bewijs afleveren, dat den houder er van machtigt zich gedurende een daarin bepaalden nacht te verplaatsen. Alleen de Zivilkommissar (burgerlijke Kommissaris) kan in bijzondere uitzonderingsgevallen bewijzen afleveren voor een langer tijdsbestek. De belanghebbende moet het bewijs steeds bij zich dragen. Binnen de 24 uren moet telkenmale aan de betreffende plaatselijke Kommandantur een lijst worden ingeleverd van de personen die een bewijs hebben bekomen.
§ 3. Wie vorenstaande bepalingen overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden en met een geldboete van ten hoogste 3000 mark of met een dezer straffen gestraft,
De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebhers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel , den 7 September 1918.

No. 85. 14. september 1918.
Verordening betreffende het verstrekken van inlichtingen.
§ 1. Het Entschadigungsamt (Kantoor tot regeling van de schadeloosstellingen) bij den heer Generaal Gouverneur in België en de in het gebied van het Generaal Gouvernement aangestelde Kommissare der Reichsentschadigungskommission (Kommissarissen van de Rijkskommissie tot regeling van de schadeloosstellingen) zijn gemachtigd, inzake aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren, hetzij inlichtingen te vorderen betreffende de rechtsverhoudingen van in beslag genomen goederen, of betreffende de economische verhoudingen van goederen van den aard der in beslag genomen goederen, hetzij met het oog op de vaststelling van juiste opgaven, inzage te nemen van zakenbrieven en -boeken, alsook lokalen van handelsondernemingen en bedrijfsinrichtingen te bezichtigen.
§ 2. Wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark — tienduizend mark — of met een dezer straffen gestraft:
1. wie met opzet of uit nalatigheid de inlichtingen, die hij overeenkomstig § 1 bij machte is te geven, niet binnen den gestelden termijn verstrekt, of willens en wetens onjuiste of onvolledige opgave doet;
2. Wie in strijd met het voorgeschrevene in § 1 weigert, hetzij inzage te laten nemen van zakenbrieven of boeken, hetzij lokalen van handelsondernemingen en bedrijfsinrichtingen te laten bezichtigen, of poogt de image te bemoeilijken of te verijdelen;
3. wie tot het begaan der onder 1 en 2 aangehaalde strafbare handelingen aanmaant of aanzet. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgshevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 22 augustus 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180925 Etappen St Niklaas Temse Tielrode Nieuwkerken