26 augustus 1918 maandag. Sint Niklaas

De stedelijke melkverdeeling komt in voege; deze die er van genieten moeten zelf hunne melk bij de boeren afhalen aan 0,50 fr. de liter.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180825 – Bapaume en Bray door de Engelsman bezet.
19180825- Berat in Albanië door de Oostenrijkers hernomen. 

verordeningen

No. 79. 24. augustus 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op Artikel 9 der verordening van 4 juni 1914, houdende wijziging der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het hoger onderwijs.
Luidens bedoeld Artikel wordt, bij den aanvang van het schooljaar 1918/19, in alle lagere scholen van Staat en gemeente, in alle aangenomen en aanneembare lagere scholen, alsook in alle openbare en uit openbare middelen ondersteunde kindertuinen (bewaarscholen), scholen voor voortgezet hoger onderwijs, avondscholen, en bijzondere leergangen, het onderwijs uitsluitend in de landstaal, het Nederlands, gegeven. De gemeentebesturen, de schoolbesturen en de hoofden van onderwijsinrichtingen moeten de daartoe vereiste maatregelen door geposte voorstellen uitlokken en door eigen schikkingen voorbereiden.
Brussel , den 5 Augustus 1918,
No. 79. 24. augustus 1918.
Bekendmaking. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op Artikel 1 der verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen. Luidens bedoeld Artikel wordt, hij den aanvang van het schooljaar 1918/19, in al de middelbare onderwijsinrichtingen van Staat, provincie en gemeente, met inbegrip van de daaraan verbonden kindertuinen en voorbereidende afdelingen, het onderwijs in alle vakken uitsluitend in de landstaal, het Nederlands, gegeven, met uitzondering van de nieuwe vreemde talen, welke door middel van deze talen zelf kunnen onderwezen worden. De provinciebesturen, de gemeentebesturen en de schoolhoofden van alle middelbare onderwijsinrichtingen van Staat provincie en gemeente, moeien de daartoe vereiste maatregelen door gepaste voorstellen aan het ministerie uitlokken en door eigen schikkingen voorbereiden.
Brussel , den 5 augustus 1918,
No. 79. 24. augustus 1918.
Beschikking.
Art. 1. Gedurende het groot verlof 1918 zullen te Brussel tijdeiijk voorbereidende leergangen tot het examen van kantonnaal schoolopziener worden gegeven.
Art. 2. Alleen de onderwijzers en leraars,die zich,naar het oordeel van het schooltoezicht, in de uitoefening van hun ambt onderscheiden door hun werkzaamheid en beroepsbekwaamheid kunnen tot bedoelde leergangen toegelaten worden. Om deze leergangen te volgen is bovendien vereist:
1. Dat de kandidaat het wettelijk getuigschrift van onderwijzer of van leraar bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad bezit.
2. Dat hij gedurende ten minste 10 jaar werkzaam is geweest in een der hieronder opgesomde onderwijsinrichtingen: Gemeentescholen, door de gemeenten aangenomen scholen, bijzondere scholen, voorbereidende afdelingen bij de Rijks middelbare scholen, gemeentelijke middelbare scholen en bijzondere middelbare onderwijsinrichtingen, Rijksnormaalscholen en oefeningsscholen, door de regering erkende norm scholen en oefeningsscholen.
Art. 3. De aanvragen om toelating tot de leergangen en de in Artikel 2, lid 2, bedoelde bewijsstukken, moeten voor 15 Augustus 1918 op het ministerie van Wetenschappen en Kunsten ingediend zijn.
Art. 4. De leergangen omvatten: 1.
a) de grondbeginselen der zielkunde en har.. tot de opvoedkunde;
b) bei beredeneerd onderzoek van de opvoedingstelsel der opvoedkundigen, wier namen voorkomen op het programma van de geschiedenis der opvoedkunde (koninklijk besluit van 1 februari 1896,
c) opvoedingsleer;
d) fonetiek en beschaafde uitspraak.
e) Ontleding van het model-programma der lagere scholen en van het programma der oefeningen en bezigheden in de bewaarscholen,
f). De uitlegging van de wet tot regeling van het lager onderwijs en van de algemene beschikkingen en bepalingen, die ter uitvoering dier wet uitgevaardigd zijn.

Art. 5. De leraars, die met het geven van de hiervoren bedoelde leergangen belast zijn, ontvangen 25 frank vergoeding per les, alsmede een vergoeding voor reiskosten ten bedrage van 2 frank per vijf kilometer gewonen weg en van 1.25 frank per vijf kilometer spoorweg.
Art. 6. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 8 Augustus 1918.
No. 79. 24. augustus 1918.
Beschikking.
Art. 1. Ter vervanging van wijlen den heer Michot Uf Stingihamber Nerincx en Collart, zijn benoemd tot leden *van de kommissie van toezicht aan het koninklijk muziekkonservatorium te Brussel de heren: Dr. Karel Hendrickx, algemeen sekretaris aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, Dr. Karel Borms, algemeen bestuurder (van het ministerie van Binnenlandse Zaken Hendrik Jacobs, bestuurder aan het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen. Hektor Van de Velde, hoofdbouwmeester aan het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen.
Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze *Beschikking belast.
Brussel , den 8 Augustus 1918.
No. 79. 24. augustus 1918.
Verordening.
Art. 1. Artikel 1 der Verordening C. C. Illa, 3387 van 13 juni 1917 wordt als volgi aangevuld: Aan elke jury wordt door het ministerie voor Wetenschappen en Kunsten een bestendig sekretaris toegevoegd. art,
2. De ,Verwaltungschefs (Hoofden van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn met de uitvoering van deze Verordening belast,
Brussel , den 8 Augicstus 1918,
No. 79. 24. augustus 1918.

Verordening betreffende de begeving van een leidende post bij het Belgisch beheer van Posterijen voor het Vlaams bestuursgebied.

Enig Artikel. Met ingang van 1 augustus 1918 wordt benoemd tot algemeen bestuurder hij het Algemeen Sekretariaat van het ministerie van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen voor het Vlaams bestuursgebied, te Brussel , de heer H. E. Jacobs, bestuurder van beheer aldaar. De Prasident der Kaiserlich Deutschen Postund Telegraphenverwaliung in Belgien” (Voorzitter van het keizerlijk Duits beheer van Posterijen en Telegrafen in België) is met de uitvoering van deze Verordening belast.
Brussel , den 9 augustus 1918.

affiches uit de collectie KOKW

19180827 Aangifte van slachtingen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s