24 augustus 1918 zaterdag. Sint Niklaas.

Geen nieuws.
zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 25 augustus geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 24-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
No. 79. 24. augustus 1918.
verordening waar de Verordeningen van 3 februari 1915, van 13 oktober 1915 en van 15 mei 1916, over de oprichting van scheidsgerechten, opgeheven worden.
Art. 1. De
Verordening van 3 februari 1915, houdende wijziging van het decreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV (2 oktober 1795) over de verantwoordelijkheid der gemeenten voor diefstallen, plunderingen en gewelddaden, de Verordening van 13 oktober 1915 houdende gedeeltelijke wijziging en aanvulling der Verordening van 3 februari 1915, alsook de Verordening van 27 Mei 1916, houdende wijziging van het decreet van 10 Vendémiaire van heit jaar IV worden hierbij opgeheven.
Art. 2. Voor het nemen van een beslissing inzake de verplichting tot schadevergoeding, in de gevallen voorzien onder Titel IV Artikel 1 en Titel V Artikel 1 van het decreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV, zijn de op grond der Verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitse rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedingen, ingestelde  [keizerlijke distriktrechtbanken (Afdeling voor burgerlijke zaken)] bevoegd, naar den maatstaf van Artikel 10 dezer Verordening.
Art. 3. Titel V, Artikelen 2—8, van het decreet van 10 Vendémiaire van het jaar IV zijn op dergelijke aanspraken niet toepasselijk.
Art. 4. De voorschriften der Verordening van 6/7 april 1918 zijn, zover hieronder niet anders is bepaald, toepasselijk op de rechtspleging voor het Kaiserliches BezirksgerichV\
Art. 5. Artikel 21, lid 3, der Verordening van 6/7 AprU 1918 is op deze aanspraken niet toepasselijk. Artikel 21, lid 1, en Artikel 22, lid 1, van genoemde verordening, zijn slechts met dien verstande toepasselijk, dot, in zover de eiser afgewezen wordt, alleen de hare voorschotten voor het geding en van den rechterlijk commissaris dienovereenkomstig te zijnen laste vallen, geen taksen  en de overige, door een verliezende partij te dragen onkosten, door de staatskas overgenomen worden.
Art. 6. Artikel 23 der Verordening van 6/7 april 1918 is dienovereenkomstig toepasselijk op aanspraken, die op 1 Augustus 1918 bij de scheidsgerechten aanhangig zijn.
Art. 7. Deze Verordening treedt op 1 Augustus 1918 in werking.
Brussel , den In Augustus 1918.

No. 79. 24. augustus 1918.
Verordening (er uitvoering van Artikel 9 der Verordening van 4 juni 1918, houdende wijzigiug der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het lager onderwijs. Op grond van Artikelen 15 en 16 der Verordening van 4 juni 1918, houdende wijziging der wei van 15 juni 1914 tot regeling van het lager onderwijs, worden hierbij onderstaande schikkingen getroffen.
Artikel 20 der wet van 15 juni 1914, tot regeling van het lager onderwijs, gewijzigd bij Verordening van 4 juni 1918, bepaalt, dat in de gemeenten van Groot-Brussel en in de gemeenten van de taalgrens, bij den aanvang van het schooljaar 1918/19, het Nederlands als voertaal wordt ingevoerd in alle uit openbare middelen ondersteunde kindertuinen en ten minste in de drie eerste studiejaren van de uit openbare middelen ondersteunde lagere scholen. Alleen die anderen, waarvan het bewezen is, dat zij het onderwijs door middel van het Nederlands niet kunnen volgen, mogen, op grond van een door den minister van Wetenschappen en Kunsten verstrekt bewijs, in Klassen met het Frans als voertaal onderwezen worden. In overeenstemming met dit voorschrift bepaal ik het navolgende:
I. De gemeentebesturen en de hoofden van uit openbare middelen ondersteunde kindertuinen en lagere scholen moeten de vereiste maatregelen met het oog op de invoering van het Nederlands als voertaal, in,de uit openbare middelen ondersteunde kindertuinen en in de drie eerste studiejaren van de uit openbare middelen ondersteunde lagere scholen, voorbereiden en ten uitvoer doen brengen.
II. De hoofden der scholen worden hierbij aangemaand, ten laatste op 10 September 1918, aan den bevoegden schoolopziener de namen op te geven van de kinderen, die 1. bij den aanvang van het schooljaar 1918/19, gedurende twee studiejaren, uitsluitend door middel van het Frans als voertaal, onderwijs genoten hebben, en die, naar de gewetensvolle mening van het hoofd der school, niet in staat zijn, bij den aanvang van het schooljaar 1918/19 het onderwijs door middel van het Nederlands te volgen. 2. reeds gedurende drie studiejaren of langer onderwijs genoten hebben door middel van het Frans, doch bekwaam geacht worden in de toekomst het onderwijs door middel van het Nederlands te volgen.
III.  Op 1 november 1918 moeten de hoofden der scholen dan den bevoegden schoolpziener de namen opgeven van de kinderen, die hij den aanvang van het schooljaar 1918/19 aan den leerplicht beginnen te voldoen, en die volgens de ervaring gedurende de eerste maand opgedaan, niet in staat zijn, het onderwijs door middel van het Nederlands te volgen.
Brussel, den 5 augustus 1918.
No. 79. 24. augustus 1918.
Verordening ter uitvoering van Artikel 1 der Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen. Op grond van artikelen 4 en 5 der Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen worden hierbij onderstaande schikkingen getroffen:
Artikel 1 der Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen, bepaalt voor alle middelbare onderwijsinrichtingen van Staat, provincie en gemeente, dat bij den aanvang van het schooljaar 1918/19, in de gemeenten van Groot-Brussel , het Nederlands als voertaal wordt ingevoerd, in al de aan voornoemde middelbare onderwijsinrichtingen verbonden kindertuinen, in de drie eerste studiejaren van de voorbereidende afdelingen van de middelbare onderwijsinrichtingen, in het eerste studiejaar van de middelbare onderwijsinrichtingen, lageren graad, in de drie eerste studiejaren van de middelbare onderwijsinrichtingen, hogere graad, en in do bestaande Vlaamse afdelingen. Alleen die kinderen, waarvan het bewezen is, dat zij het onderwijs door middel van het Nederlands niet kunnen volgen, mogen, op grond van een door den minister van Wetenschappen en Kunsten verstrekt bewijs, in Klassen met het Frans als voertaal onderwezen worden. In overeenstemming mei dit voerschrift bepaal ik het navolgende:

i. De provincie  en de gemeenten, alsook de besturen van alle midelbare scholen van Staat, provincie en gemeente, moeten de vereiste maatregelen met het oog op de invoering van het Nederlands als voertaal in de bedoelde studiejaren en in de aan Hogervermelde scholen verbonden inrichtingen, voorbereiden en ten uitvoer doen brengen.

II. De hoofden der scholen worden hierbij aangemaand, ten laatste op 10 september 1918, aan den bevoegden schoolopziener de namen op te geven van de kinderen, die

1. bij den aanvang van het schooljaar 1918/19, gedurende twee studiejaren in de voorbereidende afdelingen van de middelbare onderwijsinrichtingen, hogere graad, onderwijs genoten hebben door middel van het Frans als voertaal en die, naar de gewetensvolle mening van het hoofd der school, niet in staat zijn, hij den aanvang van het schooljaar 1918/19 het onderwijs door middel van het Nederlands te volgen,

2. reeds gedurende drie studiejaren in de voorbereidende afdelingen der middelbare onderwijsinrichtingen, gedurende een studiejaar in de middelbare onderwijsinrichtingen, lageren graad, of gedurende drie studiejaren in de middelbare onderwijsinrichtingen, hogere graad, of langer, onderwijs genoten hebben door middel van het Frans, doch bekwaam geacht worden in de toekomst het onderwijs door middel van het Nederlands te volgen.

III. Op 1 november 1918 moeten de hoofden der scholen aan den bevoegden schoolopziener de namen opgeven van de kinderen, die hij den aanvang van het schooljaar 1918/19 hun middelbare studiën hebben begonnen,en die volgens de ervaring gedurende de eerste maand opgedaan,niet in staat zijn, het ondenwijs door middel van het Nederlands te volgen.
Brussel , den 5 Augustus 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180820 Bedekking alle verlichte openingen bij invallen duisternis

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s