18 augustus 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC
19180818 – De Russische vesting Kowno door de Duitschers bezet. 

 

No. 77. 17. augustus 1918.

Verordening. Met wijziging van Artikel 5, hoofdstuk 2, van het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1888, verorden ik voor Vlaanderen het navolgende:

Art. 1, Om in de zevende klas te worden opgenomen, moet de leerling ten laatste op 1 Oktober van het lopend jaar ten volle 11 jaar oud geworden zijn. De beheerraad kan vrijstelling van die voorwaarde verlenen. Voor een vrijstelling over meer dan drie maanden is de toestemming van het ministerie vereist. De studieprefekt moet in ieder geval worden gehoord. Om in de zevende klas te worden opgenomen, moet de leerling met goed gevolg een examen over de navolgende vakken hebben afgelegd:

 1. a) de beginselen der Nederlandse taal, Voor de inrichtingen of afdelingen, die overeenkomstig Artikel 1, lid 2, van de Verordening van 4 juni 1918, betreffende de voertaal in de middelbare onderwijsinrichtingen, in het bijzonder toegelaten zijn, de beginselen der Franse taal,
 2. b) spraakleer.
 3. c) de grondbeginselen van de aardrijkskunde van België,
 4. d) de hoofdbewerkingen der rekenkunde, toegepast op gehele getallen en op tiendelige breuken; het wettelijk stelsel van maten en gewichten. Op snel en nauwkeurig hoofdrekenen moet in het bijzonder nadruk gelegd worden. Al de kandidaten moeten een diktaat leesbaar en zonder fouten kunnen schrijven.

Art, 2. De Verwaltungschef* (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze Verordening belast.

Brussel den 1 Augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. De hiernavermelde personen zijn benoemd tot leden van de jury, die in 1918 belast is met h et afnemen van het examen van lerares in de nuttige handwerken bij het middelbaar onderwijs:

Voorzitster: Mevrouw Sondervorst-VerJiuck, (opzienster van het huishoudkundig onderwijs en de nuttige handwerken bij het middelbaar onderwijs.

Leden: 1. Mevrouw de Muter-Van de Wiele, opzienster van het vakonderwijs te Brussel. 2. Mevrouw Primo, lerares te Gent. 3. Mej. Brabants, bestuurster der Rijks Middelbare Meisjesschool te Lier. 4. Mej. Burssuns, lerares te Bonheiden.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) is gemachtigd, afwezige leden te doen vervangen.

Art. 3. De jury duidt onder haar leden een sekretaresse aan.

Art. 4. De voorzitster van de jury zal de juryleden en de kandidaten ter zitting oproepen.

Art. 5. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel , den In augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Bekendmaking. Bij Verordening van 28 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur in België, zijn in het Vlaams bestuursgebied de in onderstaande lijst opgesomde Belgische postontvangers bevorderd tot den dienstgraad, aangegeven in de 3e kolom :

Post Ontvangerij Naam Dienstgraad

Antwerpen 7 Stickers, P. 0. eerataanw. postontvanger
Antwerpen 8 Hellinrk , P. V. postontvanger le Uasae
Antwerpen 10 Schevenhela, J. B. eerataanw. postontvanger
Antwerpen 11 Stroobants, M. C. postontvanger 3e Klasse
Balen(bij Geel) Vaessens, F. J. E. postontvanger 3e klasse
Berchem (Antwerpen) Van Schooten, F. postontvanger 2e klasse
Boom Theunen, G. postontvanger le klasse
Dtumt 1Govaerts, F. J. postontvanger 3e klasse
Duffel Lortioiê, E. E. P. postontvanger 3e Klasse
Oeel Picard, 0. E. postontvanger 3e *Klasse
IaUo Hesse, A postontvanger 3e *Klasse
Mersem ArUeuniê, C. eerstaanw. postontvanger
Niel Everê, J. T. postontvanger 3e Klasse
Rupelmonde De Leender, A. V. J. postontvanger 3e Klasse
Sint Niklaas (Waas) 1 Deumlf, D. J. eerstaanw. postontvanger
Temse Primo, E, P. postontvanger 3e Klasse
Brussel 6 De WvlU C. H, postontvanger 3e *Klasse
Buitbeek De Leeuvo, H. C. M. postontvanger 2e klasse
Evert Oud, J. P. F. J. postontvanger 3e Klasse
Schaarbeek 1 Van Oijêel, J. A. A. eerstaanw. postontvanger
Schaarbeek 3 Mah, 0. J. postontvanger 3e klasse
Schuurbeek Duparque, E.F.V.M. postontvanger 3e Klasse
Sint Gillis (bij Brussel) Verel, E. C. A. postontvanger 2e klasse
Sint Jans Molenbeek 1 Verachwerm, B, postontvanger le Klasse
Sint Joost ten Node 1 Schepens, J. 0. eerstaanw postontvanger

Post. ontvangerij naam Dienstgraad

Vorst (bij Brussl) Renier, H. D. postontvanger le klasse
Aarschot Delmè, F. postontvanger le klasse
Heverlee VantveU, G. postontvanger Se klasse
Hoegaarden Denruter, L. postontvanger 3e *Klasse
Hoevaart Minders, J. L. postontvanger 3e *Klasse
Neder-OverHeenbeek Dekeser, J. G. postontvanger 3e *Klasse
Overijsche Rigaux, E. J. J. postontvanger 2e *Klasse
Ruisbroek Vandermot, R. J. postontvanger 3e *Klasse
Saventhem Straetmans, P. H. postontvanger 3e *Klasse
Scherpenheuvei Peeters, V. postontvanger 3e *Klasse
Sint-Genesius Rode Lejeune, A. L. J. postontvanger 3e *Klasse
Tervuren Verdonck J. H. J. postontvanger 2e *Klasse
Tienen 1 Wijgmcud (Brabant) Van Cutsen, J. B. postontvanger le *Klasse
Otte, L. J. J. B. postontvanger 3e Klasse
Zoutleeuw Naveau, T. A. postontvanger 3e *Klasse
Borgloon Philips, J. L. postontvanger 3e *Klasse
Genk Kusters, L. V. H. postontvanger 3e *Klasse
Hasselt Gobin, R. A. eerstaanw. postontvanger
Lanklaar Swartenbroecks. J. H. postontvanger 2e *Klasse
Tongeren Vanderborgh, J. postontvanger le *Klasse

Brussel , den 3 augustus 1918.

No. 77. 17. augustus 1918.

Verordening –uithangen betreffende groenten en peulvruchten.

Art. 1. Al de koopverdragen, afgesloten over nog niet geoogste groenten en peulvruchten, zijn hierbij van nul en gener waarde verklaard. Het is verboden nieuwe koopverdragen af te sluiten. De Presidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) zijn gerechtigd, uitzonderingen toe te laten inzake reeds afgesloten of nog af te sluiten koopverdragen.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd, voor de voornaamste voortbrengstgebieden, het vervoer per spoorweg, buurtspoorweg, schip of wagen van groenten en peulvruchten afhankelijk te maken van een toelating.

Art. 3. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is gemachtigd, uitvoering Verordeningen tot deze Verordening uit te vaardigen.

Art. 4. Wie deze Verordening of de ter uitvoering er van uitgevaardigde schikkingen overtreedt, die inzonderheid verboden koopverdragen afsluit, ongeldige koopverdragen nakomt of tot het vervoer van groenten of peulvruchten hetzij aanleiding geeft, hetzij er zelf toe overgaat, zonder daartoe de vereiste toelating te hebben, wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 10.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of met een van deze straffen. Veldvruchten, waarop zulke koopverdragen betrekking hebben, zijn verbeurd te verklaren. Ook kunnen de Presidenten der Zivilverwaltung dergelijke vruchten ten hate van de burgerlijke bevolking in België, tegen passende. prijzen onteigenen, zolang er nog geen gerechtelijke uitspraak tot verbeurdverklaring is geveld. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 5. Deze Verordening treedt den dag harer afkondiging in werking.

Brussel den 8 augustus1918.

No. 78. 18. augustus 1918.

 

Bekendmaking. De vertegenwoordiging voor de firma E. L. J. Empain, te Brussel , heb ik opgeheven.

Brussel , den 9 augustus 1918,

No. 78. 18. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. Een tijdelijke normaalleergang voor het onderwijs in de huishoudkunde en de huishouding zal van 16 tot 31 augustus aan de onderwijzeressen gegeven worden in de Rijksnormaalschool te Laken.

Art. 2. Het getal onderwijzeressen, die tot die leergang kunnen toegelaten worden, is vastgesteld op ten hoogste 30.

Art. 3. De leergang omvat het theoretisch onderwijs en de praktische wenken hierna vermeld.

 1. Theoretisch, aanschouwelijk en betogend onderwijs.
  1. De huishoudkunde en de beginselen der gezondheidsleer.
  2. Begrippen van tuinhouw.
  B. Praktische werken.
  1. Burgeren werkmans-keuken; bereiding van een reeks afgewisselde middagen avondmalen.
  2. Reinhouding der woning, onderhouden van meubelen en van het keukengerief.
  3. Wassen, bleken en strijken van het linnen.
  4. Praktische tuinbouwwerken.

Art, 4. Het beheer van den leergang is opgedragen aan Mevr. Lams, bestuurster van de Rijksnormaalschool te Laken. Worden belast met het onderwijs en de praktische werken: de heer Dr. Leemans, geneesheer te Laken, voor de gezondheidsleer, de heer Husmans, leraar aan de Rijksnormaalschool te Lier, voor tuin-, landhouwen dierkunde, Mevrouw Lams, bestuurster van de Rijksnormaalschool te Laken, voor de huishoudkunde en de huishouding, Mej. Van Eck, studiemeesteres, als bewaakster.

Art. 5. Het programma der lessen en oefeningen, opgesteld door de personen, die met het onderwijs belast zijn, werd aan de goedkeuring van het Beheer van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten onderworpen.

Art. 6. Dr. Leemans geniet een vergoeding van 50 fr. per dag en per voordracht. De twee andere leden bekomen 25 fr, per dag. Aan de bewaakster wordt 50 fr. toegestaan. De verblijfkosten worden vastgesteld op 20 frank daags,

Brussel den 9 Augustus 1918.

19180807 Dorsen van gerst

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s