14 augustus 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-08-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

affiches uit de collectie KOKW

No. 76. 14. augustus 1918.

Beschikking.

Art. 1. De personen, in de hierbij gevoegde lijst vermeld, zijn benoemd tot leden van de jury die in 1918 belast is met het afnemen van de examens van kandidaat-onderwijzer en kandidaat-onderwijzeres en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, alsook met het afnemen van de examens over de Germaanse talen in de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

Art. 2. De voorzitter van de jury bepaalt den dag, waarop de examens zullen beginnen. Hij duidt onder de leden van de jury een secretaris aan en roept de juryleden en de kandidaten ter zitting op. De bestuurder, de bestuurster en de leraar in den godsdienst van de onderwijsinrichting, voor dewelke een jury werd aangesteld, maken deel uit van de jury. De bestuurder en de bestuurster hebben enkel recht op vergoeding wanneer zij als leraar of als lerares in hun onderwijsinrichting werkzaam zijn en zelf de kandidaten ondervragen. De leraar in den godsdienst heeft recht op vergoeding voor elke kandidaat, waarvan hij het examen afneemt. Voor het afnemen van examen in het tekenen kan de leraar in het tekenen van de betreffende onderwijsinrichting aan de jur worden toegevoegd.

Art. 3. De voorzitter is gemachtigd, de leerstof waarover het examen loopt, onder de juryleden te verdelen.

Art. 4. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is gemachtigd, verhinderde leden te doen vervangen

Art. 5. De Verwaltungschef voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel , den 27 juli 1918.

No. 76. 14. augustus 1918.

Lijst van de leden der jury, belast met het afnemen van de examens van kandidaat-onderwijzer en kandidaat-onderwijzeres en van leraar en lerares, alsook van het examen over Germaanse talen, aan de Rijks middelbare normaalscholen te Gent en te Brussel.

ZITTING 1918, RIJKS MIDDELBARE N0RMAALSCHOOL VOOR JONGENS, TE GENT.

Voorzitter : de heer Dr, Brabants, (opziener van het middelbaar onderwijs en, bij dezes ontstentenis professor Dr, De Brucker hoogleraar te Gent, Examen van kandidaat-onderwijzer.

Leden : A, recipiendi, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoor en. de heer J, Lefèvre, D, Daeleman, Van Laar R, Rens, A, Wijgaerts, E. Alleman en O. Van Hautcaert leraren aan de middelbare normaalschool, de heer T, De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent, B, Recipiendi, die tot de Afdeling Germaanse talen behoren. de heer J. Lefèvre, D. Daeleman, A, Van Laar, R, Rens, A, Wijgaerts, E, Alleman en 0. Van Hauwaert, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent; de heer Vlaminck professor aan de Universiteit te Gent

Examen van leraar.
1.Letterkundige Afdeling. de heer J. Lefèvre en D, Daeleman, leraar aan de middelbare normaalschool ; de heer Vlaminck professor aan de Universiteit te Gent Ingeval zich kandidaten voor de Duitse en Engelse talen aanbieden, wordt de jury aangevuld met : den heer O. Van Hauwaert, leraar aan de middelbare normaalschool ; den heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
2.Wetenschappelijke Afdeling. de. heer J. Lefèvre, D. Daeleman, R. Bens, J. Hermanne, E. Alleman en A. Wijgaerts, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer T. De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
3.Afdeling Germaanse talen. de heer J. Lefèvre, D. Daeleman en O. Van Hauwaert leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.

RIJKS MIDDELBARE NORMAALSCHOOL VOOR MEISJES, TE GENT.

Voorzitter: de heer Dr. Brabants, opziener van het middelbaar onderwijs en, hij dezes ontstentenis, de heer professor De Brucker, hoogleraar te Gent.

Examen van kandidaat-onderwijzeres.
1.Recipiendae, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mej. Herrmann, A., Mej. Verherckt, J., Mevr. Hoste-Van den Berghe, E., Mevr. Vlamnck-Lefèvre, A., Mej. Alzado, M. en Mej. De Cavel, leraressen aan de middelbare normaalschool ; de heer Sandberge Fr., leraar aan de middelbare normaalschool; de heer De Vaere, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.
2.Recipiendae, die tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mej. Herrmann, A., Mej. Verherckt, J., Mevr. Hoste-Van den Berghe, E., Mevr. Vlaminck-Lefèvre, A. en Mej. Alzado, M., leraressen aan de middelbare. normaalschool ; de heer Sandbergen, leraar aan de middelbare normaalschool, de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent ; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.

Examen van lerares. A, Letterkundige Afdeling. Leden : Mevr. Lefèvre-De Rijcke, M., Mevr. Martens-Vercouillie, J., Mej. Verherckt, J. en Mevr. Vlaminck-Lefèvre A., leraressen aan de middelbare. normaalschool; de heer Vlaminck, professor aan de Universiteit te Gent.

B, Wetenschappelijke Afdeling. Leden : Mevr. Lefèvre-De Bijcke, M., Mevr. Martens-Vercouiilie, J., Mej. Verherckt, J., Mej. Alzado, M. en Mej. Mah H., leraressen aan de middelbare normaalschool; de heer Sandhergen F., leraar aan de middelbare normaalschool ; de heer De Vaere, T., leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.
1. Afdeling Germaanse talen. Leden : Meir. Lefèvre-De Rijcke, Mevr. Martens-Vercouillie, Mej. Verherckt en Mevr. Hoste-Van den Berghe, leraressen aan de middelbare. normaalschool ; de heer Van Sint-Jan, leraar aan het koninklijk atheneum te Gent.

RIJKS MIDDELBARE NORMAALSCHOOL VOOR MEISJES, TE BRUSSEL.

Voorzitter : De heer Dr. J. H. Quanjel, opziener van het middelbaar onderwijs.

Examen van kandidaat-onderwijzer en van kandidaat-onderwijzeres. Leden :
1.Recipiendi, die niet tot de Afdeling Germaanse talen behoren. Mej. De Wever en Van Driessche, leraressen aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, De Decker, Jansens, Verwaest, Buckx en Lams, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heren Peeters en Verreth, leraren aan het koninklijk. atheneum te Antwerpen.
2.Recipiendi, die tot de Afdeling Gertmaanse talen behoren. Mej. De Wever en Van Driessche, lerares aan de middelbare normaalschool; de heren Houben, De Decker, Jansens, Verwaesi, Buxjckx en Lams, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Verreth leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen ; de heer Offergdt, leraar aan het koninklijk atheneum te Leuven.

Examen van leraar en van lerares. Leden :
1.Letterkundige Afdeling. Mej. De Wever, lerares aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Jansens en Verwaest, leeraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Verreth leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.
2.Wetenschappelijke Afdeling. Mej. De Wever, lerares aa7i de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Jansens Buickx en Lam£, leraren aan de middelbare normaalschool ; de heer Peeters, leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen.

C, Afdeling Germaanse talen. Mej. De Wever, lerares aan de middelbare normaalschool ; de heren Houben, Mirgain, Brou en Jansens, leraren aan de middelbare normaalschool; de heer Sterckx, leraar aan het koninklijk atheneum te Antwerpen ; de heer Offergelt, leraar aan het koninklijk atheneum te Leuven.

No. 76. 14. augustus 1918.

Verordening -uithangen betreffende de inbeslagneming van de haver uit bet oogstjaar 1918.

 

Art. 1. De hoeveelheden haver, die overeenkomstig § 3 van de Verordening van 21 februari 1918, gerst, haver, enz., mogen alleen verkocht worden aan personen, die daartoe van den Kreischef** een toelating hebben bekomen en die houder zijn van een desbetreffende bewijskaart.

Art. 2, De Kreischefs kunnen toelaten, dat de af te leveren hoeveelheden, in zover het voederhaver betreft, niet uit zuivere haver moeten bestaan, doch in een nader te bepalen verhouding met wissen mogen vermengd zijn.

Art. 3. De prijs van 40 frank per 100 kg. geldt voor haver van goede marktschone hoedanigheid wegende ten minst 44 kg. per hectoliter. Voor minderwaardige of met vissen gemengde haver wordt, zo nodig op advies van een door den Kreischef aangestelde deskundige, een lageren prijs in overeenstemming met de mindere hoedanigheid vastgesteld. De zak is in den prijs niet begrepen. De prijs geldt met dien verstande, dat de afleveraar het laden op spoorwegwagen in de dichtst bij zijn onderneming gelegen statie, of het laden in schip op de dichtstbij gelegen aanlegplaats op zich neemt.

Art. 4. De landbouwers zijn verplicht er voor te zorgen, dat de haver regelmatig geoogst wordt, Zij moeten de geoogste haver, zolang de gemeente zich niet van de opgelegde afleveringsverplichting heeft gekozen, zorgvuldig en doelmatig behandelen. Zij mogen, zonder toelating von den Kreischef* aan de in beslag genomen haver geen wijzigingen toebrengen, noch er door overeenkomst of verdrag ten gunste van derde personen over beschikken, hij voorbeeld door verkoop, verpanding, ruil, weggeven, tenzij op de wijze in Artikel 2 voorzien. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten mogen zij de haver maar vervoederen in de volgende hoeveelheden : ten hoogste 1500 gram per dag aan elk paard; mits toelating van den ,,Kreischef ten hoogste 5000 gram per dag, aan gekeurde dekhengsten, aan mijnpaarden die onder den grond werken en aan zware, in steengroeven en in bossen werkende paarden, alsook aan paarden waarop entstof genomen wordt ; mits toelating van den Kreischef ten hoogste 2500 gram per dag, aan andere zware paarden, aan paarden die ten dienste van het algemeen welzijn gebruikt worden, zoals paarden van geneesheren, veeartsen, aannemers van vervoer, huurhouders, vrij grote verbruiksinrichtingen, Kadaververwertungsanstallen” (inrichtingen voor krengbenuttiging) , alsook aan moeder en teeltmerries. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, kan de Kreischef voor paarden, die een groot deel van het jaar op de weide lopen, het dagelijks rantsoen haver met een derde verminderen, en het tijdelijk geheel afschaffen. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, is het alleen met toestemming van de Arme intendantur (Leger intendantie) toegelaten aan springstieren, trekossen en trekkoeien haver te vervoederen ; de toestemming mag alleen voor geringe hoeveelheden worden verleend, wanneer aanzienlijke havervoorraden beschikhaar zijn. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, mogen alleen de door den Kreischef daartoe opgegeven hoeveelheden haver als zaaigoed worden gebruikt.

Art. 5. Zolang de gemeente zich niet van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, is het aan de landhouwers verboden haver, anders dan in Artikel 4 is toegelaten, te vervoederen of anderszins te gebruiken. Bezitters van paarden mogen de hun door den Kreischef vrijgegeven haver slechts vervoederen in de door dezen toegelaten dagelijkse hoeveelheden ; het is hun verboden deze haver op welke andere wijze ook te gebruiken.

Art. 6. De haveropkopers moeten de opgekochte hoeveelheden haver beheren overeenkomstig de door den Krelschef met hen afgesloten overeenkomsten ; zij mogen die haver slechts in de door den Kreischef vastgestelde hoeveelheden afleveren aan de door dezen aangeduide paardenbezitters of aan de inrichtingen, die gelast zijn de haver tot voedings artikelen te verwerken.

Art. 7. Afgezien van het vervoer van het veld naar de boerderij van de boerderij naar de dorsmachien en van de dorsmachien naar de hoederij, mag geen haver vervoerd worden dan op grond van een vervoerbewijs, afgeleverd door den Kreischef in wiens ambtsgebied het vervoer begint, of door zijn lasthebber. Voor de haver waarover de landbouwers vrij mogen beschikken, nadat de gemeente zich van de opgelegde leveringsverplichting heeft gekweten, moet op verlangen een vervoerbewijs worden afgeleverd. In het vervoerbewijs moet worden aangegeven dat het haver betreft, waarover de bezitter vrij mag beschikken.

Art. 8. De Kreischefs” hebben het recht, te allen tijde 4e voorraden haver door lasthebbers te laten nazien en er stalen uit te lichten, alsook elk vervoer van haver door hen te laten onderzoeken, met het oog op de vervoerbewijzen en op al de andere verrichtingen en rechtsverhoudingen die op het vervoer betrekking hebben. Al de bezitters van haver zijn verplicht, op uitnodiging van de Kreischef te allen tijde naar loa Arbeid gegevens te verstrekken aangaande de voorraden die zij in hun bezit hebben, aangaande de werkelijke verhoudingen die tot grondslag dienen voor de vrijverklaringen, alsook aangaande de veranderingen die zich naderhand in deze verhoudingen voordoen. Ingeval een landbouwer een tot het regelmatig oogsten of tot de behoorlijke behandeling van de geoogste haver vereiste handeling, die hem krachtens artikel 4 (lid 1 en Z) die opgelegd niet ten uitvoer brengt binnen een door den Kreischef of door diens lasthebber vastgestelde termijn, of zo hij die behandeling op ondoelmatige wijze uitvoert, doet de Kreischef of diens lasthebber de handeling door derden uitvoeren, op kosten van den bezetter der haver.

Art. 9. De burgemeesters zijn verplicht er over te waken dat geen haver in strijd met het in Artikel 4 en 5 vervatte verbod wordt vervoederd of anderszins gebruikt ; zij zijn eveneens gehouden, iedere te hunner kennis komende overtreding van Artikel 5 hij den Kreischef aan te geven.

Art. 10. De bevoegdheden, die de Prasidenten der Zivilverwaltung (Voorzitters van het burgerlijk bestuur) toekomen, krachtens § 3 en4 der Verordening van 21 februari 1918, houdende inbeslagneming van gerst, haver, enz., worden voor zover zij de haver betreffen, overgedragen op de Armeeintendantur des Generalgouvernements en op de Kreischefs\

Art. 11. De Armeeintendantur stelt ten hoogste 60.000 ton van den haver oogst van 1918, voor de verwerking tot voedingsartikelen, ter beschikking van den Vorsitzenden der Zentral-Ernte-Kommission (Voorzitter van de centrale Oogstkommissie) , en wel in maandelijkse hoeveelheden, volgens een door haar vast te stellen verdelingsrooster ; voormelde Vorsitzender is belast met het toezicht over de nijverheid en de verdeling der uit haver gewonnen voedingsartikelen.

Art. 12. Wie de bepalingen dezer Verordening overtreedt, wordt, krachtens § 7 der Verordening van 21 februari 1918, met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark of met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar gestraft. Beide straffen kunnen te gelijker tijd worden uitgesproken. De poging tot overtreden is strafhaar. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken der voorwerpen, waarmede de strafbare handeling werd begaan of die tot het ongeoorloofd vervoer van de haver hebben gediend. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, zo met een gevangenisstraf van ten minste een week of een geldboete, die ten minste het tienvoudige van den volgens § 2der Verordening van 21 Februari 1918 toepasselijke prijs, in geen geval echter minder dan 25 mark bedraagt, uitgesproken worden. De verbeurdverklaarde voorraden en inrichtingen worden verkocht. De Kreischef kan uit de verkoop een beloning van ten hoogste 4 frank per 100 kg. opgespoorde haver toekennen aan de personen, die zich tot het opsporen der haver verdienstelijk hebben gemaakt. Het overblijvende van deze som wordt ter beschikking gesteld van het Wohlfahrtsfonds bei dem Verwaltungschef fur Flandern (Liefdadigheidsfonds van het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen) De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Art. 13. In plaats van de Kreischefs treden op: in het versterkt gebied Antwerpen, het Gouvernement ; in het gebied der Kommandantuur Beverlo en in de gemeenten van Groot Brussel de Kommandantuur ; in de arrondissementen Mons (Bergen) Ath, Arel en Virton, de Zivillkommissar* (burgerlijke Kommissaris).

Brussel , den 30 juli 1918.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s