10 augustus 1918 zaterdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen

No. 75. 10. augustus 1918.

Verordening houdende verlening aan de rechtspersoonljjkheid aan de vereniging Volksopbeuring Aan de maatschappij tot nut van Het algemeen Volksopbeuring, vereniging tot stoffelijke, zedelijke en maatschappelijke volksverheffing hebbende haar zetel te Brussel , wordt de rechtspersoonlijkheid verleend. A. H. Q., den 18 juli 1918,

No. 75. 10. augustus 1918.

Bekendmaking. Op grond der Verordening van 18 Februari 1918, verschenen in het Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen nr. 28 van 22 Maart 1918, en in het Wet en Verordeningsingsblad voor Wallonië, nr. 23 van 22 Maart 1918, zijn, in vervanging van de aandelen der Compagnie Generale pour Eclairage et le Chauffage par le Gaz”, te Brussel , dragende de nummers 1570, 6784, 14939, 481, 20731, 20389, 17002, 7398, 14239, 12732, in vervanging van de aandelen. dragende de nummers 8309, 14459, 7196, 14004, 8010, 7195, 21441, 14011, 14012, 14013, en in vervanging van de aandelen, dragende de nummers 24183, 24184, 24185, bewijsstukken afgeleverd, die den houder er van machtigen, al de rechten te, doen gelden, voor welke uitoefening hij de oorspronkelijke aandelen of de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen zou hebben moeten overleggen of inleveren. De hiervoren genoemde oorspronkelijke aandelen en de daaraan gehechte winstaandeelkoepons of de vernieuwingsbladen hebben alle rechten verloren.

Brussel , den 29 juli 1918,

No. 75. 10. augustus 1918.

Verordening betreffende inbeslagnemingen en onteigeningen Ik machtig hierbij de Abteilung fur Handel und Gewerbe (Afdeling voor handel en nijverheid) de binnen haar werkkring vallende inbeslagnemingen en onteigeningen te doen, alsook voor de onteigende waren Empfangsscheine (ontvangsibewijzen) en ertreibungsanerkenntnisse (opvorderingsbewijzen) af fe leveren.

Brussel den In Augustiis 1918.

No. 75. 10. augustus 1918.

Bekendmaking. Bij besluit van 1 Augustus 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Constant Simons, voormalig hoofdklerk aan het ministerie van Spoorwegen benoemd tot onderbestuurder bij het algemeen secretariaat van het ministerie van Financiën,

Brussel , den 2 Augustus 1917
affiches uit de collectie KOKW

Nieuwpoort brand cabaret lobbestal

 

Advertenties

9 augustus 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 10 08 1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

6 augustus 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 tot 21 augustus geen nieuws vermoedelijk door graanmeting activiteit
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 06-08-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met 06 08 1918 geen verordeningen

 

No. 74. 7. augustus 1918.

Voor het hestuursgebied Vlaanderen bepaal ik het navolgende : Ingevolge Artikel 7 der Verordening van 27 Maart 1916, betreffende den verkoop van kunstmeststoffen, is, te rekenen van 3 juni 1918, de prijs voor den verkoop van kali niet, basis 12,4 % zuiver kali, binnen het gebied van het Generaal Gouvernement vastgesteld op 11.15 frank per 100 kg., los, vrij spoorwegwagen of schip te Antwerpen.

Brussel , den 24 Juii 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit C. FI. V 5851 van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Damianus NiUens, brouwer, tot burgemeester van de gemeente Bree (provincie Limburg) benoemd.

Brussel , den 2 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Mathijs Boelens, landbouwer, tot burgemeester van de gemeente Rosmeer (provincie Limburg) benoemd.

Brussel , den 26 juli 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bij besluit C, FI F. 5888 van 25 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Oskar Thomas, fabrikant, tot burgemeester der stad Ronse (provincie Oost-Vlaanderen) benoemd.

Brussel , den 26 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondememingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr, 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van de Franse gas en elektriciteitsmaaischappij Societe de Gaz et d’electricite du Hainaut Societe Anonme, te Brussel. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen, Brussel den 2 juli 1918.

 

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 , over de liquidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse gasmaatschappij .Compagnie Generale pour Eclairage et le Chauffage par le Gaz, S. A.\ te Brussel. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel , is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen, Brussel den 25 juli 1918*,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreflende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in Belgie heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 , over de likwidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgie, Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie betreffende van de Franse gasmaatschappij .Societe Anonime du Gaz de Namur\ te Namur. De heer Rittmeister Heineken, te Brussel, tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel , den 25 Juii 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Bekendmaking betreffende de likwidatie van Fransehe ondernemingen. Met toestemming van den heer Gêner aal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Au gustus 1916 en van 15 April 1917, over de likwidatie van vijandelijke ondernemingen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr. 263 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de Franse gasmaatschappij .Societe du Gaz Franco-Belge, Robert Lesage & Co., (Paris\ te Nivelles (Nijvel). De heer Rittmeister Heineken, te Brussel , is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.

Brussel , den 25 juli 1918,

No. 74. 7. augustus 1918.

Beschikking. Overeenkomstig Artikel 7 van de .wet van 3 juli 1891 artikel 18, lid 3, en Artikel 19 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1890, gewijzigd bij Verordening C. C. Illa. 3387 van 13 juni 1917, betreffende de getuigschriften van middelbare studiën en de voorbereidende examens, beschik ik het navolgende :

Art. 1. De jury, die in Vlaanderen belast is met de goedkeuring van de getuigschriften van middelbare studiën en met het afnemen van de voorbereidende examens tot het Hoger onderwijs, is voor de zitting 1918 als volgt samengesteld : Voorzitter : Frans Beinhard, gepensionneerd ambtenaar te Brussel , leden : Dr. Arm. Smedts, leraar in de Germaansche talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, Maes, leraar in de natuurwetenschappen aan het koninklijk atheneum te Leuven, Dr. Geerts, leraar in de kJassieke talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, 11 Sekretaris : Dr. Van den Bossche, leraar in de wiskunde aan het koninklijk atheneum te Brussel , Plaatsvervangende leden : Dr. G. Verhuck, leraar in de Germaanse talen aan het koninklijk atheneum te Antwerpen, Dr. Shaw, leraar in de natuurwetenschappen aan het koninklijk atheneum te Brussel , Hoebanx, Wemer, Dr. in de klassieke philologie en leraar in de klassieke talen, te Antwerpen, Dr. Lagee, leraar in de wiskunde aan het koninklijk atheneum te Leuven.

Art. 2. De Verwaltungschef (Hoofd van het burgerlijk bestuur) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze Beschikking belast. Brussel den 25 juli 1918.

No. 74. 7. augustus 1918.

Beschikking. Krachtens de grond Verordening van 25 April 1905 van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen, beschik ik het navolgende :

Art. I. Den heer Ernest Dubois, bestuurder van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen, wordt op zijn verzoek ontslag uit zijn ambt verleend.

Art. II. De heer Antoon Moortgat, voorheen leraar aan het atheneum, wordt tot bestuurder van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen benoemd, met een jaarwedde van 12.000 frank.

Art. III. De Prasident der Zivilverwaltung (Voorzitter van het burgerlijk bestuur) voor de provincie Antwerpen is met de uitvoering van deze beschikking belast,

Brussel , den 27 juli 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180806 Politiedienst langsheen ijzeren weg waargenomen Duitse soldaten