24 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Ik heb Spaansche griep. Op 2 dagen genezen. Zeer pijnlijk in hoofd,- keel – armen – beenen – enz

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 25-07 1918 tot en met 31-7-1918 geen nieuws (vermoedelijk door de Spaanse griep)
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met  29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC

verordeningen
tot en met  23 07 1918 geen verordeningen

No. 70. 24. juli 1918.
*Beschikking. Overeenkomstig artikel 4 der Verordening C C. lllb 2384 van 20 juni 1917, betreffende de voorwaarden tot aanvaarding en de toegangsexamens aan de hij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Landen Tuinbouwschool alsmede Artikel 7 der Verordening C. C. Illh 2389 van 20 juni 1917, betreffende de examens tot den graad van landbouwingenieur en tuinbouwingenieur aan voornoemde Hogere School, bij wijziging der beschikking Illh 248 van 29 augustus 1917, bepaal ik :
Art. 1. De examencommissie, belast in juli en oktober 1918 met het afnemen, aan de bij de Staatsuniversiteit te Gent toegevoegde Hogere Landen Tuinbouwschool, van de navermelde examens, zijn samengesteld als volgt :
1. Commissie voor het toegangsexamen. De heren : C. De Bruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent ; J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent ; M, Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; P. Thihau, docent aan de Universiteit te Gent ; R. Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; A. Vlamnck, docent aan de Universiteit te Gent.
2. Commissie voor het examen tot den graad van landbou\\ingenieur.
a) Voor het eerste examen gedeelte. De heren : C.DeBruker, professor aan de Universiteit te Gent bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; F, Stober, professor aan de Universiteit te Gent ; J, J. P. ValeUm, professor aan de Universiteit te Gent ; T. Vemieuwe, ere-professor aan de Universiteit te Gent ; J, Verslus, professor aan de Universiteit te Gent ; E. C. Witsenburg, professor aan de Universiteit te Gent.
b) Voor het tweede examengedeelte. De heren: C.DeBruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Land en Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent; R. Claes, professor aan de Universiteit te Gent ; P. De Caluwe, professor aan de Hogere Land en Tuinbouwschool ; A. De Jaegere, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; B. Kimpe, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool  scheel ; M. Minnaert docent aan de Universiteit te Gent ; F, Sandbergen, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; R. Tritsmans, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent,
3. Commissie voor het examen tot den graad van landbouwingenieur.
a) Voor het eerste examengedeelte. De heren : C De Bruker, professor aan de  Universiteit te Gent,bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; R. J. Kortmulder, professor aan de Universiteit te Gent ; J. Mees, professor aan de Universiteit te Gent ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent; P. Thibau, docent aan de Universiteit te Gent ; B. Van Sint Jan, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; T. Vernieuwe, ereprofessor aan de Universiteit te Gent ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent.
b) Voor het tweede examengedeelte. De heren : G. De Bruker, professor aan de Universiteit te Gent, bestuurder der Hogere Landen Tuinbouwschool, voorzitter ; H. E. Boeke, professor aan de Universiteit te Gent ; R. Claes, professor aan de Universiteit te Gent ; P. De Caluwe, professor aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; A. De Jaegere, docent aan de Hogere Landen Tuinbouwschool ; R. Kimpe, docent aan de Hogere Landen Tuinhouwschool ; M. Minnaert, docent aan de Universiteit te Gent ; F. Sandhergen, docent aan de Hogere School voor Handelswetenschap ; F. Stoher, professor aan de Universiteit te Gent ; R. Tritsmans, docent aan de Hogere Landen Tuinhouw* school ; T. Vernieuwe, ereprofessor aan de Universiteit te Gent ; J. Verslus, professor aan de Universiteit te Gent
Art. 2. Iedere commissie stelt uit haar midden een secretaris aan.
Art. 3. De bestuurder der Hogere Land en Tuinbouwschool is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 12 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.

Bekendmaking. Bij besluit van 11 Juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd : de heer Frans Vanderperren voormalig agent der Schatkist te Sint-Niklaas, tot bestuurder aan het Vlaams ministerie van Financien, afdeling Beheer der Thesaurie en der openbare Schuld ; de heer arthur Vanlierde, voormalig bureeloverste bij het gemeentebestuur der stad Sint Niklaas, te Sint-Niklaas, tot agent der Schatkist aldaar,
Brussel den 15 juli 1918
No. 70. 24. juli 1918.
Bij besluit van 13 juli 1918 van den heer Generaal Gouverneur, is de heer Hendrik, Martinus Sterkmans, landbouwer, tot burgemeester der gemeente Zonhoven (provincie Limburg) benoemd.
Brussel , den 15 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.
Beschikking. Mijn beschikkingen lllo. 1208 van 28 februari 1918 en 1I1& 3196 van 10 juni 1918 worden als volgt gewijzigd : De heer Declercq, kantonaal schoolopziener te Zottegem, is, ter vervanging van den heer Claes, kantonnaal schoolopziener, benoemd tot lid van de jury, belast met het afnemen van het onderwjzeressen examen in het Etappen en Operatiegebied. Mevrouw Vanherstraeten, opzienster van het huishoudkundig onderwijs bij het lager normaal onderwijs te Gent, is benoemd tot plaatsvervangend lid van genoemde jury
Brussel den 16 juli 1918,
No. 70.-24. juli 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr. 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde grondeigendom der Franse firma Etablissements Dehra (Victor Mahieux)*, koffiebranderij te Antwerpen, De heer H. de Bar, Meir 14, te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen,
Brussel , den 17 juli 1918.
No. 70. 24. juli 1918.
Bekendmaking. -uithangen op grond mijner Verordening van 19 juli 1917, betreffende de „Ernte-Kommissionen (Oogstkommissies) , evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 juli 1917 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der „Zentral-ErnteKommission {centrale Oogstkommissi
e), de hoogste prijzen voor den verkoop van gedorst broodkoren, zemelen, meel en brood voorshands als volgt vastgesteld :
voor tarwe (mengtarwe) uit stapelplaat of molen geleverd frank 78.11 per 100 kg. voor rogge (inlandse) uit stapelplaats of molen geleverd „ 41.93 „ „
voor ongepelde spelt uitstapelplaats of molen geleverd „ 46.95 ,, „
voor masteluin uit stapelplaats of molen geleverd „ 45.92 „ „
voor zemelen uit stapelplaats of molen geleverd „ 21.50 „ „
voor tarwemeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 88.13 „ „
voor roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd „ 50.83 „ „
voor masteluinmeel aan hakkers of verbruikers geleverd „ 54.94 „ „
voor tarwebrood aan verbruikers geleverd „ 0.73 „ kg.
Deze hoogste prijzen worden op 1 Augu>stv 1918 van kracht. De „Provinzial-Ernte-Kommissionen (provinciale Oogstkommissies) zijn hevoegd, voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een lageren hoogsten prijs voor Zie blz. 1. 120 *No. 70. 24. juli 1918. brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 19 juli 1917, betreffende de Ernte Kommissionen* van kracht.
Brussel den 18 juli 1918
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel verwoest kerkhof

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s