21 juli 1918 zondag. Sint Niklaas

Belgische onafhankelijkheidsdag. Om 12 uur TU hoogmis in de hoofdkerk, de kerk was bomvol.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
op 23-07 1918 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 29-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
tot en met 23 07 1918 geen verordeningen

No. 69. 20. juli 1918.
Verordening houdende wijziging der Verordening van februari 1918, waarbij een ambtelijke aangevingsplaats is aangeduid.
Enig Artikel. De Verordening van 21 februari 1918 (Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, nr. 23, voor Wallonië nr. 20), waarbij de „Hauptkasse fur Handel und Gewerbe bei dem Generalgouvemeur in Belgien** {Hoofdkas van de Afdeling voor Handel en Nijverheid bij den Generaal Gouverneur in België) als ambtelijke bewaargevingsplaats is aangeduid, geldt alleen voor bezittingen en geldswaardig papier, voortkomende van dwangbeheren en van liquidaties, die van de bevoegdheid der „Abteilung fur Handel und Gewerbe** afhangen.
Brussel, den 21 Maart 1918.
No. 69. 20. juli 1918.
Verordening houdende wijziging van Artikel 68 der Verordening van 9 juli 1917, waarbij een belasting op het roerend vermogen wordt gevestigd.
Enig Artikel.
Artikel 68 der Verordening van 29 juli 1917, waarbij een belasting op het roerend vermogen wordt gevestigd, wordt als volgt gewijzigd : De aanslag van een persoon voor het dienstjaar 1917 wordt, in den zin van het eerste lid van Artikel 32, beschouwd als achterwege gebleven, wanneer bij ontstentenis ener aangifte, welke de heffing der belasting kan rechtvaardigen, de aanslag niet ten laatste op 31 decemher 1918 ;is gevestigd.
Grosses Hauptquartier, den 4 juli 1918.
No. 69. 20. juli 1918.
Verordening –uithangen betreffende het kopen, verkopen en aanschaffen op enige andere wijze van militaire uitrustingsstukken, enz.
§ 1. Het is de bewoners van het bezet gebied verboden uniformstoffen, uniformen en delen daarvan, alsook militaire uitrustingsstukken van om het even welken aard te kopen, te verkopen, of op enige andere wijze, ook zonder vergoeding, aan te schaffen. Alleen de Gouvernementen en Kommandanturen kunnen voor afzonderlijke personen en handelszaken, tegen bijzondere voorwaarden, uitzonderingen toelaten op deze bepaling.
§ 2. Wie de bepalingen van § 1 overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaar en met een geldboete van ten hoogste 5000 mark of met een van deze straffen gestraft, in zover door de algemene strafbepalingen geen zwaarder straf is voorzien. Bovendien kan de verbeurdverklaring der door den overtreder in strijd met het verbod aangeschafte voorwerpen uitgesproken worden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
§ 3. Door ondergeschikte bevelhebbers, Gouvernementen, enz. uitgevaardigde voorschriften, waarvan de bepalingen verder zouden reiken dan de bepalingen dezer Verordening, blijven van kracht.
Brussel , den 9 juli 1918.
No. 69.-20. juli 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917 over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België Nr. 253 van 13 September 1916 en Nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen der Franse firma „La Manufacture Belge de Textilose S. A\ textulosefabriek te Mechelen, De heer Ch. O. Schulz, Meir 14 te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 13 juli 1918.

affiches uit de collectie KOKW